לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עלות עבודה עקיפה indirect labor cost -
עבודה בלתי גמורה work in progress -
עלות עיבוד conversion cost -
עבודה בתהליך work in process -
עלות עקיפה indirect cost -
עבודה ישירה direct labor -
עלות פגה expired cost -
עבודה עקיפה indirect labor -
עבודת בנייה בתהליך construction work in progress -
עלות צפויה anticipated cost -
עדכון update -
עדכניות up-to-date -
עלות קניות cost of goods purchased -
עובדה מהותית material fact -
עודף אינפלציוני inflationary surplus -
עלות קרנות פחת depreciation funds cost -
עודף בספרים book surplus -
עלות קשורה related cost -
עודף הוני capital surplus -
עלות ראלית real cost -
עודף מאזני corporate surplus -
עלות ראשונה first cost -
עודף מוענק donatedf surplus -
עודף משיערוך revaluation surplus -
עלות רגילה normal cost -
עודף נקי net surplus -
עלות רכישה acquisition cost -
עודף נקי, עקרון clean surplus doctrine -
עלות רכישה (2) cost per acquisition [cpa -
עודף נקי, שיטת clean surplus concept -
עלות רכש purchasing costs -
עודף נרכש acquired surplus -
עודף על ניכיון compound discount -
עלות שוטפת runing costs -
עודף עלות השקעה surplus on investment -
עלות שטרם פגה unexpired cost -
עודף שווי מאזני surplus on net worth -
עלות שייכת relevant cost -
עודף שיערוך appraisal surplus -
עלות שירות service cost -
עודף תפעולי operating surplus -
עלות שלא פגה unexpired cost -
עודפים מהוונים capitalized surplus -
עלות שנגרמה incurred cost -
עודפים שהצטברו accumulated earnings -
עלות שנספגה absorbed cost -
עודפים, ניתוח surplus analysis -
עלות שנצרכה consumed cost -
עודפים, סיווג surplus classification -
עלות שעת מכונה machine hour rate -
עוזר ביקורת audit assistant -
עלות תחזוקת מלאי stockholding costs -
עומק חוב depth of debts -
עלות תחילתית start up cost -
עוצמת מערכות systems strenght -
עלות תפוסה cost of occupancy -
עוצמת רווחיות profitability strenght -
עלות תקופה period cost -
עוקב sequence -
עלות תקנית standard cost -
עיכבון lien -
עלות תקנית בסיסית basic standard cost -
עיכבון מוביל carrier's lien -
עלות תקנית מושלמת perfection standard cost -
עיכבון מוכר seller's lien -
עיכבון סוכן factor's lien -
עלות תקנית רגילה normal standard cost -
עיסוק נלווה allied occupation -
עלות תקנית, בסיס standard cost basis -
עיקביות consistency -
עלות תקנית, שיטת standard cost method -
עיקרון concept -
עלות תשומה input cost -
עיקרון בקרה control concept -
עלות, בסיס cost basis -
עיקרון ההקבלה matching principle -
עלות, גורם cost factor -
עיקרון המהותיות materiality convention -
עלות, המחרה לפי cost oriented pricing -
עיקרון העיקביות consistency principle -
עלות-תועלת, ניתוח cost benefit analysis -
עיקרון מימוש realization principle -
עליית ערך appreciation -
עיתוי timing -
עליית ערך בלתי ממומשת unrealized appreciation -
על חשבון on account -
עליית ערך ממומשת realized appeciation -
עמדה position -
עלויות חרושת factory cost -
עלויות כלכליות economic costs -
ענף, ניתוח industry analysis -
עלויות מידע information cost -
עסק בעל עלות קבועה constant cost industry -
עסקה transaction -
עלויות מתוכננות programmed costs -
עסקה ארוכת מועד long term transaction -
עלויות סגירה closing costs -
עסקה חיצונית external transaction -
עלויות תקורה overhead cost -
עסקה פנימית internal transaction -
עלויות, שיטת cost system -
עסקות בין חברתיות intercompany transactions -
עלות cost -
עסקים שוליים marginal business -
עלות או שוק cost or market -
עסקת בעלות equity transaction -
עלות או שוק הנמוך שבהם lower of cost or market -
עסקת מוניטין goodwill transaction -
עלות אחזקה possession cost -
עקבות tracks -
עקביות consistency -
עלות אחידה cost Constant -
עקביות, עקרון consistency principle -
עלות אלטרנטיבית ממוצעת average alternative cost -
עקרונות חשבונאיים accounting principles -
עלות אלטרנטיבית סמויה implicit alternative cost -
עקרונות חשבונאיים מקובלים accepted principles of accounting -
עלות אלטרנטיבית עקיפה indirect alternative cost -
עלות אמודה estimated cost -
ערבות guarantee -
עלות אשראי cost of credit -
ערבות החזר תשלום repayment guarantee -
עלות בלתי מכוסה unrecovered cost -
עריכת דוחות כספיים compilation of financial statements -
עלות בלתי נמנעת unavoidable cost -
ערך value -
ערך אובייקטיבי objective value -
ערך בלתי מוחשי intangible value -
עלות בניכוי פחת cost less depreciation -
ערך בלתי ממומש unrealized value -
עלות בפועל actual cost -
ערך בפועל actual value -
עלות ברת הפרדה separtable cost -
ערך בפירוק break up value -
עלות ברת השוואה comperative cost -
ערך גרוטאה junk value -
עלות ברת עיקוב traceable cost -
ערך גרט scrap value -
עלות ברת פחת depreciable cost -
ערך החזקה carrying value -
עלות בת־הפרדה separatable cost -
ערך היפרעות recovery value -
עלות בת־השוואה comparative cost -
ערך השקעה investment value -
עלות בת-עיקוב traceable cost -
ערך זקוף imputed value -
עלות גורם שולי marginal factor cost -
ערך חילופי substitution value -
ערך חיסול liquidation value -
עלות דחייה repudiation costs -
ערך חיסול נטו net liquidation value -
עלות הון cost of capital -
ערך חכירה leasehold value -
עלות הזדמנות opportunity cost -
ערך חלות maturity value -
עלות הזמנה order cost -
ערך יציאה exit value -
עלות החזקה possession cost -
ערך יציאה מיוחל expected exit value -
עלות החסנה storage costs -
ערך כניסה enter value -
עלות היסטורית historical cost -
ערך כספי שוטף current cash value -
עלות העברה transfer cost -
ערך לאחר מס net of tax method -
עלות הפעלה operating cost -
ערך להמרה conversion value -
עלות הפצה, ניתוח distribution coat analysis -
ערך למכירה sale value -
עלות ועוד cost plus contract -
ערך לניצול tangible value -
ערך לצורך מכס value for customs -
עלות חומרים material cost -
ערך לצורך מס taxable value -
עלות חומרים ישירים direct material cost -
ערך לקוח מתמיד customer liftime value -
עלות חומרים עקיפה indirect material cost -
ערך מאזני book value -
עלות חזויה anticipated cost -
ערך מאזני ברוטו gross book value -
עלות חידוש cost of reproduction -
ערך מאזני נטו net book value -
עלות חילוף replacement cost -
ערך מאזני של מניה book value per share -
עלות חילוף נטו net replacement cost -
ערך מאזני של מניה רגילה bok value per common sgare -
עלות חילוף שוטפת current replacement cost -
ערך מופחת depreciable value -
עלות ייצור cost of production . -
ערך מוצהר value declared -
עלות ייצור משותפת joint production cost -
ערך מותאם adjusted value -
עלות ישירה direct costs -
ערך מותג brand value -
עלות יתרת רווח retained earnings cost -
ערך מימוש realization value -
עלות כוללת total cost -
ערך מימוש נטו net realizable value -
עלות כוללת ממוצעת average total cost -
ערך מכירה כפויה forced sale value -
עלות כושר capacity cost -
ערך ממשי sound value -
עלות כושר פנוי idle capacity cost -
ערך מקומי domestic value -
עלות כיסוי cost per coverage [cpcov -
ערך משתייר resideal value -
ערך נוכחי present value -
עלות לאלף (cost per thousand (cpm)) -
ערך נוכחי מנוכה discounted present value -
עלות לאלף חשיפות cost per mille [cpm] cost per thousand impressions -
ערך נוכחי נקי net present value -
עלות להזמנה cost per order cpo -
ערך נוכחי של תזרים דיבידנד present value of divided flow -
עלות להפחתה depreciable cost -
עלות להקלקה cost per click [cpc -
ערך נוכחי, שיטת present value method -
עלות ליחידה cost per unit -
ערך ניצולת salvage value -
עלות למכירה cost per sale [cps -
ערך ניצל salvage value -
עלות למפעל enterprise cost -
ערך נכסי assets value -
עלות לעומת הוצאה cost vs. expense -
ערך נכסי משוערך revaluated assets value -
ערך נכסי נטו net assets value -
עלות לפעולה cost per action [cpa -
ערך סובייקטיבי (subjective value)l -
עלות לשעה cost per hour -
ערך סילוק disposal value -
עלות מדולדלת depleted cost -
ערך ספרים book value -
עלות מוערכת estimated cost -
ערך עלות cost value -
עלות מופחתת depreciated cost -
ערך עלות בניכוי פחת cost less depreciationh value -
עלות מוצרים שיוצרו cost of goods manufactured -
ערך עלות חידוש reproduction cost value -
ערך עסק חי going concern value -
עלות מוקצית applied cost -
ערך פינקסי book value -
עלות מוקצית במילואה fully allocated costs -
ערך רגשי sentimental value -
עלות מושגת attainable cost -
ערך רווחים צפויים anticipated profit value -
עלות מחוייבת commited cost -
ערך רכישה acquisition value -
עלות מחולקת מחדש redistributed cost -
ערך רעיוני imputed value -
עלות מחושבת implicit cost -
ערך שארית salvage value -
עלות מחזור מלא complete cycle costs -
ערך שוק הוגן fair market value -
עלות מחזור רווח, ניתוח cost volume profit aralysis -
ערך שוק מקומי current domestic value -
עלות מיוחסת inputed cost -
ערך שוק, שיטת market value method -
עלות מכירות cost of sales -
ערך שיורי residual value -
עלות מכר cost of goods sold -
ערך שירות service value -
ערך שרידים scrap value -
עלות ממוצעת average cost -
ערך תזרים מזומנים מנוכה discounted cash flow value -
עלות ממוצעת כוללת total average cost -
ערך תפוקה output value -
עלות ממשית real cost -
ערך תפוקה שולית marginal production value -
עלות מניות cost of stock -
ערך תשומה imput value -
עלות מניות בכורה cost of preferred stock -
עתודה provision -
עלות מפורקת disaggregated cost -
עתודה (2) surplus reserve -
עלות מצרפית aggregate cost -
עתודה הולמת reserve adequacy -
עלות מקורית original cost -
עתודה חופשית voluntary reserve -
עלות משולבת joint cost -
עתודה כללית general reserve -
עלות משותפת common cost -
עתודה כללית לתלויות gereral contingency reserve -
עלות משתנה variable cost -
עלות משתנה בחלקה semi variable cost -
עתודה לביטוח insurance fund -
עלות משתנה כוללת total variable cost -
עתודה להפחתת ניירות ערך reserve for deduction of securities -
עלות משתנה ממוצעת average variable cost -
עתודה להשוואת מסים tax equalization reserve -
עלות מתחת לקו below the line cost -
עתודה להתרחבות reserve for expansion -
עלות נוכחית curent cost -
עתודה לעלויות חילוף מוגדלות reserve for increased replacement costs -
עלות נוספת supplementary costs -
עתודה לפנסיה pension reserve -
עלות נטו net cost -
עתודה לתלויות contingency reserve -
עלות ניירות ערך costs of securities -
עתודה מיוצבת funded reserve -
עלות נכס cost of assets -
עתודה מעורבת hybrid reserve -
עלות נכסיות מותג brand equity cost -
עתודה מפורשת specific reserve -
עלות נשלטת controllable cost -
עתודות התחייבות liability reserve -
עלות סחורה merchandize cost -
עלות ספוגה absorbed cost -
עתודת השקעות investment reserve -
עלות ספציפית specific cost -
עלות עבודה labor cost -
עתודת תחזוקה maintenance reserve -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות