לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אב"ג, שיטת abc method -
איגרת חוב משתתפת participating bond -
אובדן loss -
אובדן הנחה lost discount -
אובדן ערך impairment of value -
אובדן שימושיות lost usefulness -
איגרת חוב נסחרת במטבע חוץ bond dealt in foreign currency -
איגרת חוב נערבת guaranteed bond -
אוחז כשורה holder in due course -
אוכלוסיה הומוגנית homogeneous population -
איגרת חוב צמודה למדד bond linked to cost of living index -
אומדן estimate -
איגרת חוב צמודה למטבע חוץ bond linked to foreign currency -
אומדן חשבונאי accounting estimate -
איזון balancing -
אורך תקופת שימוש length of service -
איזון (2) breakeven -
אזילה depletion -
איזון דיבידנד dividend equalization -
אזילה באחוזים percentage deplation -
איחוד consolidation -
אזילת עלות cost depletion -
איחוד סעיפים consolidation of items -
אחוז גבייה collection percentage -
איחוד עניין polling of interests -
אחוז השלמה percentage of completion -
אימות verificatiom -
אימות בדרך השלילה nigative verification -
אחוז פגומים defects percentage -
אימות ישיר direct verification -
אחוז פגמים ניסבל tolerence percent defective -
אימות יתרות balances verification -
אחזקת רכב car allowance -
אימות פנימי internal verification -
אחזקת רשומות records maintenance -
אינדקס index -
אחידות uniformity -
איסוף נתונים deta collection -
אחר מועד over due -
איסור פרסום עצמי prohibition of advertising -
אירוח entertainment -
אחריות ביחד ולחוד joint and several liability -
אירוע חשבונאי accounting event -
אחריות בלתי ניתנת לחלוקה indivisible responsibility -
אירוע מיוחד special event -
אחריות ישירה liability direct -
אירוע מס taxable event -
אחריות מותנית contingent liability -
אירוע פנימי internal event -
אחריות רואה חשבון accountants respossibility -
אירוע תלוי contingency -
אחריותיות accountability -
אירוע תלוי לרווח gain contingency -
אחריותיות לרכוש property accountability -
אירוע: event -
אי דילול, סעיף anti diluation clause -
אירועים ותנאים events and conditions -
אי הקבלה mismatching -
אי וודאות uncertainty -
אישור בדרך השלילה negative assurance -
אישור בנק bank confirmation -
אישור לפטור ממס tax exemption certificate -
אי תלות מבקר פנימי controllers independence -
אישור מס tax certificate -
אי תלות רואה חשבון auditors independence -
אישור עסקה approval of transaction -
אי תשלום non payment -
אישור צד שלישי thired party confirmation -
אי-גילוי non-disclosure -
אישור רואה חשבון auditor's certificate -
אי-התאמה discrepancy -
אי-התאמה (2) inadequancy -
אמורטיזציה amortization -
אי-פרעון, סיכון non payment risk -
אמידה אנליטית analytical estimating -
איבטוח תשלום payment securing] -
אמידת עלות, שיטת estimating cost ststem -
איגרת חוב bond [Am.] / debenture [Br.] -
אמינות authenticity -
אנר"י ofil -
אסמכתא referance -
אפס ליקויים, בקרת zero-defects programme -
אצווה batch -
אקס ex -
ארביטראז' מס tax arbitrage -
אש"ל בארץ living expenses -
איגרת חוב זרה foreign bonds -
אש"ל חוץ living expenses abroad -
אש"ל תושבי חוץ foreign residents living expenses -
אשגרה consignment -
איגרת חוב ללא ריבית non interest bearing bond -
אשראי ספקים suppliers(credit): -
אשראי צמוד linked credit -
אתיקה מקצועית professional ethics -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות