דף הבית חשבונאות וביקורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
סבולת tolerance - סבירות אומדנים reasonability of estimates - סגירה שנתית annual closing - סגירה, עלויות closing costs - סגירת ביניים interim closing - סגירת ספרים book closing - סדר נזילות order of liquidity - סדר פעילות order of performance - סדרה series - סדרה (2) class - סדרה הרמונית harmonic progression - סוכן גבייה colecting agent - סוכנות אינפורמציה לאשראי credit agency - סוכנות לגבייה collection agency) - סולם נע sliding scale - סחורה במחסן stores - סחורה בערובה in bond - סחורה בתהליך goods in process - סחורה מוגמרת finished goods - סטיות, ניתוח variance analysis - סטייה variance - סטייה (2) deviation - סטייה גולמית gross variance - סטייה חיובית favorable variance - סטייה מעקרונות חשבונאיים deviation from accounting principles - סטייה שלילית adverse variance - סטיית הוצאה spending variance - סטיית הוצאות עקיפות overhead spending variance - סטיית הוצאות תקורה כוללות total overhead variance - סטיית חומרים material variance - סטיית יעילות (2) efficiency variance - סטיית יעילות עבודה labore efficiency variance - סטיית יעילות עקיפות overhead efficiency variance - סטיית כושר capacity variance - סטיית כמות volume variance - סטיית כמות (2) quantity variance - סטיית כמות חומרים material quantity variance - סטיית כמות עבודה labor quantity variance - סטיית מחזור volume variance - סטיית מחיר price variance - סטיית מחיר חומרים material price variance - סטיית עלות cost variance - סטיית עלות חומרים material price variance - סטיית עלות חומרים ישירים direct material cost variance - סטיית עלות עבודה ישירה direct labor cost variance - סטיית עלות תקנית standard cost variance - סטיית פעילות activity variance - סטיית שימוש usage variance - סטיית שימוש בחומרים material usage variance - סטיית שכר - סטיית שכר עבודה labor rate variance - סטיית תעריף rate variance - סטיית תקציב (budget variance):l - סידור בדילוגים honeycombing - סיווג חשבונות accounts classification - סיווג מחדש reclassification - סיווג נכסים assets classification - סיווג סחורה merchandise classification -
סיווג עודפים surplus classification - סיווג פריטים items classification - סיוע לזיכרון, שיטת mnemonic system - סיכום היסטורי historical summery - סיכום הכנסה income summary - סיכום מבקר control total - סיכום רווח והפסד profit and loss summery - סיכון אי פרעון non payment risk - סיכון אשראי credit risk - סיכון ביקורת audit risk - סילוף distort - סילוק retire - סילוק חשבון clearance - סימוני אישור tick marks - סך כל הנכסים total assets - סכום sum - סכום אינפלציוני inflationary amount - סכום בר היפרעות recoverable amount - סכום גבוב hash total - סכום הון capital sum - סכום חד lump sum - סכום משמעותי significant amoant - סכום עגול rounnd sum - סכום שהועבר ל- amount carried forward - סכומים מקבילים parallel amounts - סף תשלום payment threshold - ספח counterfoil - ספיגה absorption - ספיגת דמי הובלה freight apsorption - ספיגת חסר under absorption - ספיגת יתר overabsorption - ספיגת עלות cist absorption - ספירה כפולה double counting - ספירת מלאי inventory taking - ספירת קופה cash counting - ספר הפעלה operating ledger - ספר כללי general ledger - ספר מלאי inventory books - ספר קופה cashbook - ספר ראשי ledger - ספר רישומים מקוריים books of original entries - ספרי חשבונות book of accounts - ספרי עזר auxilliary books - ספרים books - ספרים מבושלים "cooked books" - ספרים עיקריים principal books - ספרים תקינים proper books - סקירה review - סקירה אנליטית analytical review - סקירה לאחר תאריך המאזן post balance sheet review - סקירה על ידי עמיתים peer rewview - סקירת ביניים interim review - סקירת דו"חות כספיים review of financial statements - סקירת הנהלה management discussion and analysis - סקירת רואה חשבון auditors review - סקר בקרה פנימית evaluation of internal control - סריקה scan -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022