לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סיווג עודפים surplus classification -
סבולת tolerance -
סיווג פריטים items classification -
סבירות אומדנים reasonability of estimates -
סגירה שנתית annual closing -
סיכום היסטורי historical summery -
סגירה, עלויות closing costs -
סיכום הכנסה income summary -
סגירת ביניים interim closing -
סיכום מבקר control total -
סגירת ספרים book closing -
סיכום רווח והפסד profit and loss summery -
סדר נזילות order of liquidity -
סיכון אי פרעון non payment risk -
סדר פעילות order of performance -
סיכון אשראי credit risk -
סדרה series -
סדרה (2) class -
סילוף distort -
סדרה הרמונית harmonic progression -
סילוק retire -
סוכן גבייה colecting agent -
סוכנות לגבייה collection agency) -
סך כל הנכסים total assets -
סולם נע sliding scale -
סכום sum -
סכום אינפלציוני inflationary amount -
סכום בר היפרעות recoverable amount -
סחורה בתהליך goods in process -
סכום גבוב hash total -
סחורה מוגמרת finished goods -
סכום הון capital sum -
סטיות, ניתוח variance analysis -
סכום חד lump sum -
סטייה variance -
סכום משמעותי significant amoant -
סטייה (2) deviation -
סכום עגול rounnd sum -
סטייה גולמית gross variance -
סכום שהועבר ל- amount carried forward -
סטייה חיובית favorable variance -
סכומים מקבילים parallel amounts -
סטייה מעקרונות חשבונאיים deviation from accounting principles -
סף תשלום payment threshold -
סטייה שלילית adverse variance -
ספח counterfoil -
סטיית הוצאה spending variance -
ספיגה absorption -
סטיית הוצאות עקיפות overhead spending variance -
ספיגת דמי הובלה freight apsorption -
ספיגת חסר under absorption -
סטיית חומרים material variance -
ספיגת יתר overabsorption -
סטיית יעילות (2) efficiency variance -
ספיגת עלות cist absorption -
סטיית יעילות עבודה labore efficiency variance -
ספירה כפולה double counting -
סטיית יעילות עקיפות overhead efficiency variance -
ספירת מלאי inventory taking -
סטיית כושר capacity variance -
ספירת קופה cash counting -
סטיית כמות volume variance -
ספר הפעלה operating ledger -
סטיית כמות (2) quantity variance -
ספר כללי general ledger -
סטיית כמות חומרים material quantity variance -
ספר מלאי inventory books -
סטיית כמות עבודה labor quantity variance -
ספר קופה cashbook -
סטיית מחזור volume variance -
ספר ראשי ledger -
סטיית מחיר price variance -
ספר רישומים מקוריים books of original entries -
סטיית מחיר חומרים material price variance -
ספרי חשבונות book of accounts -
סטיית עלות cost variance -
ספרי עזר auxilliary books -
סטיית עלות חומרים material price variance -
ספרים books -
סטיית עלות חומרים ישירים direct material cost variance -
ספרים מבושלים "cooked books" -
סטיית עלות עבודה ישירה direct labor cost variance -
ספרים עיקריים principal books -
סטיית עלות תקנית standard cost variance -
ספרים תקינים proper books -
סטיית פעילות activity variance -
סקירה review -
סטיית שימוש usage variance -
סקירה אנליטית analytical review -
סטיית שימוש בחומרים material usage variance -
סקירה לאחר תאריך המאזן post balance sheet review -
סטיית שכר עבודה labor rate variance -
סקירת ביניים interim review -
סטיית תעריף rate variance -
סקירת דו"חות כספיים review of financial statements -
סטיית תקציב (budget variance):l -
סקירת הנהלה management discussion and analysis -
סיווג חשבונות accounts classification -
סקר בקרה פנימית evaluation of internal control -
סיווג מחדש reclassification -
סריקה scan -
סיווג נכסים assets classification -
סיווג סחורה merchandise classification -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות