א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
נאות adequate - נאותות נתונים כספיים financial data adequatcy - נגדי לנכס contra asset - נוהג חשבונאי accounting practice - נוהל ביקורת auditing procedure - נוהל חשבונאי accounting procedure - נוכס factor - נוסח text - נושה creditor - נטו net - נטו למניה per share net - נטו, שיטת net method - נטישה abandonment - ניהול חייבים debtors management - ניהול חשבונות bookkeeping - ניהול כספים money management - ניהול מזומנים cash management - ניהול משכורת salary administration - ניהול נכסים assets management - ניהול ספרים bookkeeping - ניהול פיננסי financial management - ניהול פנקסים book deeping - ניהול רווחים management of earnings - ניהול רשומות records management - ניירות עבודה working papers - ניירות עבודה מועברים carry forward working papers - ניכוי abatement - ניכוי (2) deduction - ניכיון discount - ניסוי בחירה choice test - ניסוי העדפות conjoint test - ניתוח analysis - ניתוח אנכי vertical analysis - ניתוח אשראי credit analysis - ניתוח גבייה collection analysis - ניתוח דוחות statement analysis - ניתוח דינמי dynamic analysis - ניתוח הון חוזר working capital analysis - ניתוח הצעות מחיר analysis of quotations - ניתוח השוואתי comparative analysis - ניתוח חובות debt analysis - ניתוח חשבון account analysis - ניתוח טפסים form analysis - ניתוח יעילות efficiency analysis - ניתוח מוצרים value analysis - ניתוח מערכות systems analyis - ניתוח משובץ crossover analysis - ניתוח סטיות analysis.Variance - ניתוח עודפים surplus analysis - ניתוח עלות - אפקטיביות Affectivity cost analysis - ניתוח עלות כוח אדם labour cost analysis - ניתוח עלות קדם־ייצור preproduction value anlysis - ניתוח ענפי industry analysis - ניתוח עסקה שווה breakeven analysis -
ניתוח ערך value analysis - ניתוח רגישות sensitivity analysis - ניתוח שולי marginal analysis - ניתוח תוספתי incremental analysis - ניתוח תצורה design review (DR) - נכיסה factoring - נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר) first-in first-out [FIFO} - נכס assets - נכס אינטלקטואלי intellectual asset - נכס בלתי-מוחשי intangible asset - נכס במתנה donated asset - נכס בר פחת depreciable asset - נכס בר קיום מוגבל limited life asset - נכס בר קיום ממושך long lived asset - נכס הון capital asset - נכס חוזר working asset - נכס כלה wasting asset - נכס לא מוכר non admitted asset - נכס לא פינקסני non ledger asset - נכס לא צובר non accrual asset - נכס לא-מוחשי intangible asset - נכס לא־פעיל inactive asset - נכס לא־שוטף noncurrent asset - נכס מדומה fictitious asset - נכס מהיר quick assets - נכס מתכלה wasting asset - נכס נדחה deferred asset - נכס ציבורי service property - נכס קבוע fixed assets - נכס שאינו בר פחת non depreciable asset - נכס תמידי permanent asset - נכס תעשייתי industrial property - נכסיות מותג brand equity - נכסים property - נכסים (2) assets - נכסים ברוטו gross assets - נכסים חופשיים available assets - נכסים מהירים נטו net quick assets - נכסים מוכרים admitted assets - נכסים נטו net assets - נכסים רגילים ordinary assets - נכסים שונים miscellaneous assets - נכסים,סיווג classification of assets - נמל מבטחים safe harbor - נסח extract - נצבר accrued - נקודת אדישות point of indifference - נקודת איזון break-even point - נקודת ביקורת checkpoint - נקודת הפסד shutdown point - נקודת מוצא basing point - נתיב channel - נתיב ביקורת audit trail -