לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניתוח ערך value analysis -
נאות adequate -
ניתוח רגישות sensitivity analysis -
נאותות נתונים כספיים financial data adequatcy -
ניתוח שולי marginal analysis -
נגדי לנכס contra asset -
ניתוח תוספתי incremental analysis -
נוהג חשבונאי accounting practice -
ניתוח תצורה design review (DR) -
נוהל ביקורת auditing procedure -
נכיסה factoring -
נוהל חשבונאי accounting procedure -
נוכס factor -
נכס assets -
נוסח text -
נכס אינטלקטואלי intellectual asset -
נושה creditor -
נכס בלתי-מוחשי intangible asset -
נטו net -
נכס במתנה donated asset -
נטו למניה per share net -
נכס בר פחת depreciable asset -
נטו, שיטת net method -
נכס בר קיום מוגבל limited life asset -
נטישה abandonment -
ניהול חייבים debtors management -
נכס הון capital asset -
נכס חוזר working asset -
ניהול כספים money management -
נכס כלה wasting asset -
ניהול מזומנים cash management -
נכס לא מוכר non admitted asset -
ניהול משכורת salary administration -
נכס לא פינקסני non ledger asset -
ניהול נכסים assets management -
נכס לא צובר non accrual asset -
ניהול ספרים bookkeeping -
נכס לא-מוחשי intangible asset -
ניהול פיננסי financial management -
נכס לא־פעיל inactive asset -
ניהול פנקסים book deeping -
נכס לא־שוטף noncurrent asset -
ניהול רווחים management of earnings -
נכס מדומה fictitious asset -
ניהול רשומות records management -
נכס מהיר quick assets -
ניירות עבודה working papers -
נכס מתכלה wasting asset -
ניירות עבודה מועברים carry forward working papers -
נכס נדחה deferred asset -
ניכוי abatement -
נכס ציבורי service property -
ניכוי (2) deduction -
נכס קבוע fixed assets -
ניכיון discount -
נכס שאינו בר פחת non depreciable asset -
ניסוי בחירה choice test -
נכס תמידי permanent asset -
ניסוי העדפות conjoint test -
נכס תעשייתי industrial property -
ניתוח analysis -
נכסיות מותג brand equity -
ניתוח אנכי vertical analysis -
נכסים property -
ניתוח אשראי credit analysis -
נכסים (2) assets -
ניתוח גבייה collection analysis -
נכסים ברוטו gross assets -
ניתוח דוחות statement analysis -
נכסים חופשיים available assets -
ניתוח דינמי dynamic analysis -
נכסים מהירים נטו net quick assets -
ניתוח הון חוזר working capital analysis -
נכסים מוכרים admitted assets -
ניתוח הצעות מחיר analysis of quotations -
נכסים נטו net assets -
ניתוח השוואתי comparative analysis -
נכסים רגילים ordinary assets -
ניתוח חובות debt analysis -
נכסים שונים miscellaneous assets -
ניתוח חשבון account analysis -
נכסים,סיווג classification of assets -
ניתוח טפסים form analysis -
נמל מבטחים safe harbor -
ניתוח יעילות efficiency analysis -
נסח extract -
ניתוח מוצרים value analysis -
נצבר accrued -
ניתוח מערכות systems analyis -
נקודת אדישות point of indifference -
ניתוח משובץ crossover analysis -
נקודת איזון break-even point -
ניתוח סטיות analysis.Variance -
ניתוח עודפים surplus analysis -
נקודת הפסד shutdown point -
ניתוח עלות - אפקטיביות Affectivity cost analysis -
נקודת מוצא basing point -
ניתוח עלות כוח אדם labour cost analysis -
נתיב channel -
ניתוח עלות קדם־ייצור preproduction value anlysis -
נתיב ביקורת audit trail -
ניתוח ענפי industry analysis -
ניתוח עסקה שווה breakeven analysis -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות