לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מיון משני secondary classification -
מאגר מימון financing pool -
מיון נכסים assts classification -
מאגר עלות cost pool -
מיון סעיפים items classification -
מאוחד consolidated -
מיון פונקציונלי functional classification -
מאזן balance sheet -
מיון ראשוני primary classification -
מאזן - פריסה balance sheet spread -
מיזוג זכויות pooling of interest -
מאזן בוחן trial balance -
מיטלטלין chattel -
מאזן בוחן דו-טורי bicollumar trial balance -
מיכרז, המחרת bid pricing -
מאזן בוחן לא מתואם unadjusted trial balance -
מימון financing -
מאזן בוחן לאחר סגירה postclosing trial balance -
מימון עצמי natural financing -
מאזן בוחן מגויל aged trial balance -
מימוש realization -
מאזן בוחן ראשוני preclosing trial balance -
מימוש הכנסה income realization -
מאזן בוחן שימושי working trial balance -
מימוש הפסדים losses realization -
מאזן בוחן תלת טורי teicollumar trial balace -
מימוש, עיקרון realization principle -
מאזן משולב combined financial statement -
מינוי מבקר פנים internal auditor's nomination -
מאזן פרו פורמה proforma balance sheet -
מינוי רואה חשבון auditor's nomination -
מאזן פתיחה opening balance -
מינון apportionment -
מאזן קרנות fund balance sheet -
מיסב endorser -
מאזן תנועה transactions balance -
מיסוי דיווידנד dividend taxation -
מאמת עצמאי independent authenticator -
מיסוי ישיר direct taxation -
מבדק ביקורת audit test -
מיסוי עקיף indirect taxation -
מבדק נסיוני test check -
מיספור numbering -
מבדק פנימי internal audit -
מיספור חשבוניות/קבלות invoiceqreceipts numbering -
מבדק צולב cross check -
מיספר בקרה check figure -
מבחן אנליטי analytical test -
מיספר השוואה comparison figure -
מבחן היגיון כולל overall reasonableness test -
מיספר חשבון account number -
מבחן קיטוע cutoff test -
מיספר כושר figure of merit -
מבחן ראייה shight test -
מיספר מחזור מלאי number of stock turnover -
מבנה מאזן balance sheet structure -
מיספרים מקריים random numbers -
מבקר חוץ traveling auditor -
מיפחת decrement -
מבקר חיצוני external auditor -
מיפקד מלאי inventory taking -
מבקר פנים internal auditor -
מיפרט specification -
מגזר segment -
מירווח margin -
מגמה, ניתוח trend analysis -
מירווח (2) mark up -
מדד index -
מירווח מיזערי minimum markup -
מדד הוצאות expense index -
מירווח נטו net margin -
מדד מגמה trend index -
מירווח, המחרת mark up pricing -
מדד פדיון revenue index -
מיתחרים, המחרה לפי competition oriented pricing -
מדד פרמיית הפדיון revenue premium index -
מדד צריכה consumption index -
מדד קישור index linkage -
מדד ריווחיות profitability index -
מכירה בתשלומים, שיטת instaliment sale method -
מדידה measurement -
מדידה כספית, עקרון money measurement convention -
מכירות sales -
מדידה, עקרון measurement concept -
מדידת נכסיות מותג brand equity meanrment -
מכירות נטו net sales -
מדידת רווח profit measurement -
מכירות, עלות cost of sales -
מדיניות המחרה pricing policy -
מכירת חובות sale of receivables -
מדיניות הנחות discount policy -
מכפיל הון עצמי equity multiplier -
מדיניות חשבונאית accounting policy -
מדיניות מלאי inventory policy -
מכתב המלצה letter of recommendation -
מדריך ביקורת audit manual -
מכתב הנהלה representation letter -
מהותיות, עקרון materiality convention -
מכתב תביעות תלויות outstanding claims letter -
מהימנות reliability -
מלאי inventory -
מהימנות ראיות reliability of evidence -
מלאי אופטימלי optimal inventory -
מהלך עסקים רגיל normal course of business -
מלאי איטי slow moving inventory -
מלאי בטחון buffer stock -
מודל model -
מודל בקרה control model -
מלאי במערכות closed stock -
מודל בקרה מתקן corrective model of control -
מלאי בסיסי basic stock -
מודל בקרה קיברנטי cybernetic control model -
מלאי בסיסי (2) base invontory -
מודל דטרמיניסטי deterministic model -
מודל מלאי inventory model -
מלאי בסיסי, שיטת base stock method -
מודל מתמטי mathematical model -
מלאי בספרים book inventory -
מודל נקודת איזון break-even model -
מלאי חומרי גלם raw material inventory -
מודל סטוכסטי stochastic model -
מלאי מוצרים בתהליך goods in process inventory -
מונה gagel gauge -
מלאי מוצרים מוגמרים finished goods inventory -
מוניטין goodwill -
מלאי מיידי just in time inventory -
מוניטין שליליים negative goodwill -
מלאי ממוצע average inventory -
מוניטין, שיטת goodwill method -
מלאי מת deead stock -
מוסד ביקורת עמיתים peers control institution -
מלאי מתמיד perpetual inventory -
מוסדות ביקורת ציבורית public control institutions -
מלאי מתמיד, שיטת perpetual inventory method -
מוסכמה convention -
מלאי סגירה ending inventory -
מוסר תשלומים payments ethic -
מלאי סחורות merchandize inventory -
מועד date -
מלאי סטטי static inventory -
מועד חלות maturity date -
מלאי עיסוק stock in trade -
מועד צבירות accrual date -
מלאי פיסי physical inventory -
מועד קיטוע cutoff date -
מלאי פנקסי book inventory -
מלאי פתיחה beginning inventory -
מועצה לבקרת חשבונאות חברות ציבוריות public company accounting oversight board [PCAOB] -
מלאי רציף continuous inventory -
מועצת רואי חשבון auditors council -
מלאי תמידי perpetual inventory -
מועצת שמאי מקרקעין land appraisors board -
מלאי תקופתי periodic inventory -
מוצר ביניים intermediate product -
מלאי, מדיניות inventory policy -
מוצר בעיבוד goods in process -
מלאי, רמת inventory level -
מוצר חדש, המחרת new product pricing -
מלאי, שיטת inventory method -
מוצר לא־תקין improper product -
מלאי, תורת inventory system -
מוצר מוגמר finished goods -
ממוצע average -
מוצר שלילי disproduct -
ממוצע משוקלל weighted average -
מזומנים בבנק cash in bank -
ממוצע משוקלל, שיטת weighted average method -
ממוצע נע moving average -
מזומנים בקופה balance in hand -
מזומנים בקופה ובבנקים cash in hand and in banks -
ממוצע נע, שיטת moving average method -
ממשי real -
מחוברים fixtures -
מחזור turnover -
מניה ב"אוצר" treasury stock -
מחזור אשראי credit turnover -
מנקו manque -
מחזור גבייה collection cycle -
מס תצרוכת cunsumption tax -
מחזור המרת מזומנים cash conversion cycle -
מסגרת רעיונית conceptual framework -
מסחרית, שיטה mercantile method -
מחזור חשבונאי accounting cycle -
מסמך document -
מסמך חיצוני external document -
מחזור מכירות volume turnover -
מסמך חסוי protected document -
מחזור נכסים assets turnover -
מסמך מקור source document -
מחזור עלויות circulation of costs -
מסמך מקורי original document -
מחזור עסקה transaction cycle -
מסמך פנימי internal document -
מחזור עסקים business cycle -
מסמך תומך supporting ducument -
מחזור פעולות operating cycle -
מעין ארגון מחדש quasi reorganization -
מחיקה write off -
מעל לקו above the line -
מחיקת חוב forgiveness -
מענק הוצאות expense allowance -
מחיקת חובות אבודים bad debts write off -
מעריך שווי value appraiser -
מחיקת נכסים assets write off -
מערך חשבונאי accounting system -
מחיר price -
מערך מידע למנהלים management infarmation system -
מערך עלויות cost system -
מחיר אמצעי middle price -
מערכת חשבונות set of accounts -
מחיר ברוטו, שיטת gross price method -
מפחת decrement -
מחיר הון cost of capital -
מפרעה payment on account -
מחיר העברה transfer price -
מפתח index -
מחיר ותשואה price and yield -
מצאי inventory -
מחיר זכות price of rights -
מצב מזומנים cash position -
מחיר חומרים תקני standard material price -
מצג exhibit -
מצג הוגן fair presentation -
מחיר חשבונית invoice cost -
מצג מהותי material representation -
מחיר יסודי basic price -
מצג-שווא misrepresentation -
מחיר ממוצע mean price -
מציאת עלות cost finding -
מחיר מקובל, שיטת going rate pricing -
מקדם החזר הון capital recovery coefficient -
מחיר משוער nominal price -
מקדם יעילות הון coefficient of relative effectiveness -
מחיר משורשר collar pricing -
מקדם לתיאום שער foreign exchange adjustment coeficient -
מחיר נטו, שיטת net price method -
מקדם מהימנות dependability factor -
מחיר סמלי nominal price -
מקדמה advance -
מחיר עלות cost price -
מקדמות על חשבון advance billing -
מקובעים fixtures -
מחיר עלות ועוד cost plus pricing -
מקוון on line -
מחיר צל shadow price -
מקורות מידע information sources -
מחיר קרן prime cost -
מרב מזער maximin -
מחיר שוק market price -
מרווח margin \ mark-up -
מחלקה department -
מרווח מחיר - עלות price-cost margin -
מטבע דיווח reporting currency -
מרווח תרומה contributing margin -
מטבע פונקציונלי functional currency -
מרכז אחריות expense center -
מטרה, המחרת target pricing -
מרכז הוצאה expense center -
מטרות ביקורת פנימית internal audit objectives -
מרכז הכנסה revenue center -
מטרות דו"חות כספיים objectives of financial -
מרכז עלות cost center -
מטרות דיווח כספי objectives of financial reporting -
מרכז רווח profit center -
מטריאליות materiality -
מרכז שירות service center -
מיבנה מחירים price structure -
מרכיבי עלות איכותיים qualitative cost components -
מיגבלת תקציב budgetary limitation -
מרכיבי עלות כמותיים quantitative cost components -
מידע בלתי מבוקר unaudited information -
משוואה חשבונאית accounting equation -
מידע חיצוני outside information -
משוואת מאזן balance sheet equation -
מידע חשבונאי accounting information -
משוואת מלאי inventory equation -
מידע כמותי quantitative information -
משך קיום durability -
מידע למנהלים, מערך management infarmation system -
משך שימוש service life -
מידע מגזרי segment information -
משכורת שנצברה accrued salary -
מידע מטעה misinformation -
משלוח חוזרים circularization -
מידע מצרפי aggregate information -
מיומנות טכנית technical skill -
משמעותי significant -
מיון sorting -
משתנה variable -
מיון הוצאות classification of expenses -
מיון חשבונות classification of accounts -
מתקנים facilities -
מיון לפי מטרות object classification -
מתקנים וציוד plant and equipment -
מיון מחדש re-classification -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות