דף הבית חשבונאות וביקורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
יומן אמריקני american journal - יומן התרחשות blotter - יומן כללי general journal - יומן מיוחד special journal - יומן מכירות sales journal - יומן פשוט simple journal - יומן קופה cash journal - יומן קופה אנליטי analtical cash journal - יומן קניות purchases journal - יומן רישומים סופיים book of final entry - יומן רישומים ראשוניים book of original entries - יומן תקבולי מזומן cash receipt journal - יומן תשלומי מזומן cash disbursement journal - יוקרה, המחרת (prestigious pricing - יחידה אחריותית accountabilily unit - יחידה חשבונאית accounting unit - יחידה מפורשת, שיטת specific unit method - יחידות אבודות lost units - יחידות שוות ערך equivalent units - יחידת אחריות נכסים asset-accountability unit - יחידת מדידה unit of measure - יחידת נכסים קבועים fixed asset unit - יחידת עבודה job unit - יחידת עלות cost unit - יחידת פחת depreciation unit - יחס ratio - יחס "חומצי" acid test ratio - יחס (2) proportion - יחס ביטחונות לחוב collateral to debt ratio - יחס ביצוע כולל overall performance ratio - יחס גבייה collection ratio - יחס דיבידנד משולם dividend payout ratio - יחס הון חוזר working capital ratio - יחס הון למאזן capital to balance sheet ratio - יחס הון עצמי להתחייבויות equity ot debt ratio - יחס הון קבוע למועסק plant machinery per employee - יחס הון־תפוקה ROC - יחס היוון capitalization ratio - יחס הכנסה להשקעה income to investment ration - יחס הכנסה שולית marginal income ratio - יחס הכנסה תפעולית לנכסים תפעוליים operating income to operating assets ratio - יחס התחייבויות להון עצמי debt ot equity ratio - יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי currnt liabilities to owners equity - יחס התחייבויות שוטפות למלאי current debt to inventory - יחס התחייבויות שוטפות לשווי נקי מוחשי current liabilities to net tangible worth - יחס חוב לשווי נקי מוחשי total debt to tangible net worth - יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו funded debt to net working capital - יחס חוב מיוצב להון כולל funded debt to total capitalization - יחס חומרי גלם לעלות הייצור ratio of raw material to cost of manufacture - יחס חשבונות זכאים accounts payable ratio - יחס חשבונות זכאים לקניות accounts payable to purchases ratio - יחס ימי מכירה לחשבונות חייבים days sales in receivables - יחס ימי מכירה למלאי days to sel inventory ratio - יחס כיסוי שירותי חוב debt coverage ratio - יחס מזומן להתחייבויות שוטפות cash to current liabilifies ratio - יחס מזומנים cash ratio - יחס מחזור אשראי credit turnover ratio - יחס מחזור גבייה accounts receivable turnover - יחס מחזור הון owners equity turnover - יחס מחזור זכאים creditors turnover ratio - יחס מחזור חייבים receivables turnover - יחס מחזור מלאי inventory turnover - יחס מחזור מפעל plant turnover ratio - יחס מחזור נכסים assets turnover - יחס מחזור נכסים כולל total assets turnover - יחס מחזור נכסים קבועים fixed assets turnover - יחס מחזור סחורות merchandise turnover - יחס מחיר למכירות price to sales ratio - יחס מירווח גולמי gross margin ratio - יחס מכירות להתחייבויות שוטפות sales to current liabilties ratio - יחס מכירות לנכסים אחרים sales to other assets ratio - יחס מכירות נטו להון חוזר net sales to net working capital - יחס מכירות נטו למלאי net sales to inventory - יחס מכירות נטו לשווי נקי net sales ot net worth - יחס מכפיל רווח למניה price / earnings to growth ratio [peg -
יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור raw material inventory to cost of manufacture - יחס מלאי להון חוזר נטו inventory to net working capital - יחס מלאי מוצרים מוגמרים לעלות המכר finished goods inventory to cost of goods sold ratio - יחס מלאי־מכירות stock-sales ratio - יחס ניצול מלאי inventory utilization ratio - יחס נכסים קבועים להון עצמי fixed assets to equity capital ratio - יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב fixed assets to equity capital ratio - יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים fixed assets to total assets ratio - יחס עלויות משתנות variable cost ratio - יחס עלות עבודה labor cost ratio - יחס עלות שולית לעלות ממוצעת marginal cost to average cost relationship - יחס עלות תועלת cost-benefit ratio (CBR) - יחס פחת depreciation ratio - יחס פיגורים delinquency ratio - יחס פירמידי pyramid ratio - יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים days purchases to accounts payable ratio - יחס רווח גולמי gross profit ratio - יחס רווח נטו להון חוזר נטו net profits on net working capital - יחס רווח נטו למכירות net profits on net sales - יחס רווח נטו לשווי נקי מוחשי net profit ot tangible net assets ratio - יחס רווח תפעולי operating profit ratio - יחס רווחיות נטו להון עצמי net profits on equity capital - יחס שווי נקי לנכסים קבועים net worth to fixed assets ratio - יחס שוטף current ratio - יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים notes payable to accounts payable ratio - יחס שטרות חייבים לחשבונות חייבים notes receiveable to accounts receivable ratio - יחס תורים מזומנים להוצאות הוניות cash flow to capital - expenditure ratio - יחס תזרים מזומנים לחוב כולל cash flow ot total debt ratio - יחס תפעולי operating ratio - יחס תשלום payout ratio - יחסי מחזור turnover ratios - יחסי רווחיות profitability ratios - יחסים משמעותיים significant ratios - יחסים ניתוח ratio analysis - יחסים ענפיים industry ration - ייחוס impute - ייחוס הוצאות expenses allocation - ייסוף כלכלי econonic revaluation - ייעוד appropriation - ייעוד רווחים appropriation of profits - ייעוד תמורה appropriation of proceeds - ייעוץ ניהולי management advisory service - ייפוי מאזנים window dressing - ייצוגיות דגימה sampling representation - יכולת נשימה defensive intrval - יסוד חולף nominal element - יעודה לחילוף replacement fund - יעודה לפנסיה pension fund - יעודה לצרכים שוטפים immediate reserve - יעודה מיוחדת special fund - יעודות, קרנות ועתודות funds and reserve - יעילות עלויות cost effectiveness - יציאה outage - ירידת ערך deterioration - ישות entity - ישות חשבונאית accounting entity - יתרה לתשלום unpaid balance - יתרה מתואמת adjusted balance - יתרה נטו net balance - יתרה פוחתת, שיטת diminishing balance method - יתרה פינקסית ledger balance - יתרה רגילה normal balance - יתרה שהועברה ל- balance carried forward - יתרת בנק מתואמת adjusted bank balance - יתרת זכות credit balance - יתרת חוב balance due - יתרת חובה debit balance - יתרת חובה בבנק bank overdraft - יתרת חובה פינקסית ledger debit balance - יתרת חשבון account balance - יתרת ספרים מתואמת adjusted book balance - יתרת פתיחה opening balance - יתרת קו balance of line - יתרת רווח גולמי gross earnings - יתרת רווח שלא יועדה retained earnings -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022