לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור raw material inventory to cost of manufacture -
יומן אמריקני american journal -
יחס מלאי להון חוזר נטו inventory to net working capital -
יחס מלאי מוצרים מוגמרים לעלות המכר finished goods inventory to cost of goods sold ratio -
יומן כללי general journal -
יחס מלאי־מכירות stock-sales ratio -
יומן מיוחד special journal -
יחס ניצול מלאי inventory utilization ratio -
יומן מכירות sales journal -
יחס נכסים קבועים להון עצמי fixed assets to equity capital ratio -
יומן פשוט simple journal -
יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב fixed assets to equity capital ratio -
יומן קופה cash journal -
יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים fixed assets to total assets ratio -
יומן קופה אנליטי analtical cash journal -
יחס עלויות משתנות variable cost ratio -
יומן קניות purchases journal -
יחס עלות עבודה labor cost ratio -
יחס עלות שולית לעלות ממוצעת marginal cost to average cost relationship -
יומן רישומים ראשוניים book of original entries -
יחס עלות תועלת cost-benefit ratio (CBR) -
יומן תקבולי מזומן cash receipt journal -
יחס פחת depreciation ratio -
יומן תשלומי מזומן cash disbursement journal -
יחס פיגורים delinquency ratio -
יוקרה, המחרת (prestigious pricing -
יחס פירמידי pyramid ratio -
יחידה אחריותית accountabilily unit -
יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים days purchases to accounts payable ratio -
יחידה חשבונאית accounting unit -
יחס רווח גולמי gross profit ratio -
יחידה מפורשת, שיטת specific unit method -
יחס רווח נטו להון חוזר נטו net profits on net working capital -
יחס רווח נטו למכירות net profits on net sales -
יחידות שוות ערך equivalent units -
יחס רווח נטו לשווי נקי מוחשי net profit ot tangible net assets ratio -
יחידת אחריות נכסים asset-accountability unit -
יחס רווח תפעולי operating profit ratio -
יחידת מדידה unit of measure -
יחס רווחיות נטו להון עצמי net profits on equity capital -
יחס שווי נקי לנכסים קבועים net worth to fixed assets ratio -
יחס שוטף current ratio -
יחידת עלות cost unit -
יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים notes payable to accounts payable ratio -
יחידת פחת depreciation unit -
יחס שטרות חייבים לחשבונות חייבים notes receiveable to accounts receivable ratio -
יחס ratio -
יחס תורים מזומנים להוצאות הוניות cash flow to capital - expenditure ratio -
יחס "חומצי" acid test ratio -
יחס (2) proportion -
יחס תפעולי operating ratio -
יחס ביטחונות לחוב collateral to debt ratio -
יחס תשלום payout ratio -
יחס ביצוע כולל overall performance ratio -
יחסי מחזור turnover ratios -
יחס גבייה collection ratio -
יחסי רווחיות profitability ratios -
יחס דיבידנד משולם dividend payout ratio -
יחסים משמעותיים significant ratios -
יחס הון חוזר working capital ratio -
יחסים ניתוח ratio analysis -
יחס הון למאזן capital to balance sheet ratio -
יחסים ענפיים industry ration -
ייחוס impute -
יחס הון קבוע למועסק plant machinery per employee -
ייחוס הוצאות expenses allocation -
ייסוף כלכלי econonic revaluation -
יחס היוון capitalization ratio -
ייעוד appropriation -
יחס הכנסה להשקעה income to investment ration -
ייעוד רווחים appropriation of profits -
יחס הכנסה שולית marginal income ratio -
ייעוד תמורה appropriation of proceeds -
יחס הכנסה תפעולית לנכסים תפעוליים operating income to operating assets ratio -
ייעוץ ניהולי management advisory service -
ייפוי מאזנים window dressing -
יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי currnt liabilities to owners equity -
ייצוגיות דגימה sampling representation -
יכולת נשימה defensive intrval -
יסוד חולף nominal element -
יחס חוב לשווי נקי מוחשי total debt to tangible net worth -
יעודה לחילוף replacement fund -
יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו funded debt to net working capital -
יעודה לפנסיה pension fund -
יחס חוב מיוצב להון כולל funded debt to total capitalization -
יחס חומרי גלם לעלות הייצור ratio of raw material to cost of manufacture -
יעודה מיוחדת special fund -
יחס חשבונות זכאים accounts payable ratio -
יחס חשבונות זכאים לקניות accounts payable to purchases ratio -
יעילות עלויות cost effectiveness -
יציאה outage -
יחס ימי מכירה למלאי days to sel inventory ratio -
ירידת ערך deterioration -
ישות entity -
יחס מזומן להתחייבויות שוטפות cash to current liabilifies ratio -
ישות חשבונאית accounting entity -
יחס מזומנים cash ratio -
יתרה לתשלום unpaid balance -
יחס מחזור אשראי credit turnover ratio -
יתרה מתואמת adjusted balance -
יחס מחזור גבייה accounts receivable turnover -
יתרה נטו net balance -
יחס מחזור הון owners equity turnover -
יתרה פוחתת, שיטת diminishing balance method -
יחס מחזור זכאים creditors turnover ratio -
יתרה פינקסית ledger balance -
יחס מחזור חייבים receivables turnover -
יתרה רגילה normal balance -
יחס מחזור מלאי inventory turnover -
יתרה שהועברה ל- balance carried forward -
יחס מחזור מפעל plant turnover ratio -
יתרת בנק מתואמת adjusted bank balance -
יחס מחזור נכסים assets turnover -
יתרת זכות credit balance -
יחס מחזור נכסים כולל total assets turnover -
יתרת חוב balance due -
יתרת חובה debit balance -
יחס מחזור סחורות merchandise turnover -
יתרת חובה בבנק bank overdraft -
יחס מחיר למכירות price to sales ratio -
יתרת חובה פינקסית ledger debit balance -
יחס מירווח גולמי gross margin ratio -
יתרת חשבון account balance -
יחס מכירות להתחייבויות שוטפות sales to current liabilties ratio -
יתרת ספרים מתואמת adjusted book balance -
יחס מכירות לנכסים אחרים sales to other assets ratio -
יתרת פתיחה opening balance -
יחס מכירות נטו להון חוזר net sales to net working capital -
יתרת קו balance of line -
יחס מכירות נטו למלאי net sales to inventory -
יחס מכפיל רווח למניה price / earnings to growth ratio [peg -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות