א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
האחדה consolidation - האפלה blackout - הבראה שיווקית marketing recovery - הגבהה intaglio - הגבלות כובלות tying restrictions - הגבלות סחר trade restrictions - הגדלה blow up - הגהת אצטט acetate proof - הגוונה אנכית vertical diversification - הגוונה רוחבית lateral divarsification - הגוונה, אסטרטגית diversification strategy - הגנה ניידת, אסטרטגית mobile defense strategy - הגנת מנע, אסטרטגית preemptive defense strategy - הגנת עמדה, אסטרטגית poisition defense strategy - הגנת עמדת אגף, אסטרטגית flank positioning defence strategy - הגעה באמצעות פרסומת media reach - הגרלה lottery - הגרעת טיב trading down - הגשמה עצמית self actualization - הדגמה מבית לבית house to house sampling - הדחקה repression - הדפס לתגובה answer print - הדפסת רכב over print - הדרכת מוכרנים salespeerson training - הובלה החוצה freight out - הובלה חוזרת back haul - הובלה חופשית free astray - הובלה ימית sea freight - הובלה ישירה through freight - הובלה פנימה freight in - הודעה communicate - הודעה לעיתונות press release - הודעה תיקשורתית announcement - הודעת דחייה rejection note - הודעת הספקה delivery notice - הודעת מישלוח advice note - הוזלה mark-down - הוספת רווח mark up - הוצאה לאור publication - הוצאה לפועל execution - הוצאה מראש prepaid expense - הוצאות הפצה distribution expenses - הוצאות לקידום promotion expenses - הוצאות מכירה selling expenses) - הוצאות מכירה כלליות והנהלה general selling and administrative expenses - הוצאות פיתוח development expense - הוצאות קידום promotin expenses - הוצאות שיווק marketing expense - הוצאות, מדד expense index - הוראת ביטול cancellation order - הוראת השהייה abeyance order - הורדת מחיר markdown - הורדת מחיר (2) ) (price reducing - הזדמנות שיווקית marketing opportunity - הזמנה purchase order - הזמנה (2) indent - הזמנה דחופה emergency order - הזמנה כוללת blanket order - הזמנה מלווה בתשלום cash with order - הזמנה מראש advance order - הזמנה סגורה closed indent - הזמנה פתוחה open indent) - הזמנה פתוחה (2) (open order - הזמנה צבורה bulk order - הזמנות לאלף orders per thousand - הזמנת קבע standing order - הזמנת קנייה בדואר (mail order - החבר compilation - החזר rebate - החזר מחדש recapture - החזר עלות, שיטת cost recovery method - החזרה לקדמות rollbank - החזרות והנחות על מכירות sales returns and allowances - החזרי ביטול cancelling returns - החלטה מקיפה extensive decision - החלטה שיגרתית routine decision - החלטת קנייה buying dedcisions - הטבה bonus - הטייה הפוכה reverse bending - הטרדה intrusiveness - הידודי interactive - היטל סיכוני מלחמה war surcharge - היטל עיכוב demurrage - היטל צפיפות congestion surcharge - היטל שער currency surcharge - היסח דעת distraction - היפוך מחירים backwardation - היפרשוק hypermarket - היצע supply - היצע וביקוש supply and demand - היצע מלאכותי artificial supply - היצף domping - היררכיית השפעות influence hyrarchy - הישרדות, אוריינטצית survival orientation - היתחרות competition - היתחרות אוליגופוליסטית oligopolistic competition - היתחרות אטומית atomistic competition - היתחרות בכוח potential competition - היתחרות בלתי הוגנת unfair competition - היתחרות בלתי משוכללת imperfect competiton - היתחרות בלתי־הוגנת unfair competition - היתחרות בלתי־משוכללת imperfect competition - היתחרות הרסנית cutthroat competition - היתחרות הרסנית cutthroat competition - היתחרות מאותרת located competition - היתחרות מונופוליסטית monopolistic competition - היתחרות מונופוליסטית monopolistic competition - היתחרות מחירים price competition - היתחרות משוכללת perfect competiotion - היתחרות משוכללת perfect competition - היתחרות פרסים sweepstades - היתחרות שלא במחיר non price competition) - היתחרות, אסטרטגיה competitive strategy - היתיישנות דגם style obsolescence - היתיישנות חומרים material obsolescence - היתיישנות מיוחדת extraordinary obsolescence - היתכווצות, אסטרטגית constriction strategy - היתכנות שיווקית marketing feasibility - היתמחות סלקטיבית selective specialisation - היתמקחות bargining - היתנגדות resistance - היתנהגות אימפולסיבית impulsive behaviour - היתנהגות אקראית random behaviour - היתנהגות גלויה overt behaviour - היתנהגות לא מכוונת undeliberate behaviour - היתנהגות מכוונת deliberate behaviour - היתנהגות קונים buyers behaviour - היתנהגות שגרתית habitual behaviour) - היתנסות experience - היתעניינות interest - היתקבלות, קצב acceptance rate - היתקשחות שוק market hardening - היתר clearance - היתרחבות ביקוש demand expansibility - היתרשמות, חקר impression study - הכברת הכנסה ממכירות sales revenue maximization - הכנסה יחסית, תאורית relative income hypothesis - הכנסה נטו net income - הכנסה פנויה disposable income - הכנסה פנויה ראלית real personal disposable income - הכנסה פסיכולוגית psychic income - הכרה recognition - הכרה, מבחן recognition test - הכרזה פומבית open outcry - הכרת מותג brand recognitionb - הכרת שוק market knowledge - הלוואה loan - הלוואה כובלת tied loan - הלוואה לא מובטחת unsecured loan - הלוואה מסחרית commercial loan - הלוואת צריכה consumption loan - הלך רוחות בשוק market temper - המחרה חמסנית predatory pricing - המחרה יחידתית unit pricing - המחרה כפולה dual pricing - המחרה לפי ביקוש demand oriented pricing - המחרה לפי מחיר מקובל ging rate pricing - המחרה לפי מתחרים competition oriented pricing - המחרה לפי עלות cost oriented pricing - המחרה לפי עלות ועוד cost plus pricing - המחרה מגבילה limit pricing - המחרה פסיכולוגית psychological pricing - המחרה קימעונאית retail pricing - המחרת גריפה skimming pricing - המחרת התאבדות kamikaze pricing - המחרת חדירה penetration pricing - המחרת חיקוי imitative pricing -
המחרת טור מחירים price lining - המחרת יוקרה prestigious pricing - המחרת מוצר חדש new product pricing - המחרת מטרה target pricing - המחרת מיכרז bid pricing) - המחרת מירווח mark up pricing - המחרת מנהיג leader pricing - המחרת פיתיון bait pricing - המחרת קו מוצרים product line pricing - המחרת קידום מכירות promotional pricing - המחרת שיא peak pricing - המחרת תיסוף לעלות mard up pricing - המלצה referral - המלצה פירסומית endorsement - המלצת מומחים experts recommendation - המרצת מודעות prompt awareness - הנחה concession - הנחה (2) allowance - הנחה כספית cash discount - הנחה לכמות quantity discount - הנחה מותנית conditioned discount - הנחה מידרגית stepped rebate - הנחה מיסחרית commercial discount - הנחה מיצטברת cumulative discount - הנחה סמוייה hidden discount - הנחה עולה progressive rebate - הנחה עולה (2) sliding scale rebate - הנחה עונתית seasonal discount - הנחה פונקציונלית functional discount - הנחה שאבדה discount lost - הנחה שהורווחה discount earned - הנחות בשלשלת chain discount - הנחת מזומנים settlement discount - הנחת מחזור volume discount - הנחת מכירות sales discount - הנחת מפיץ distributor discount - הנחת נאמנות loyalty rebate - הנחת סחר trade discount - הנחת קניות purchase discount - הנעה, תורת motivation theory - הנפשה animation - הנפשה ממוחשבת computer animation - הסגר quarantine - הסחרה merchandising - הסחרה אוטומטית automatic merchandising - הסכם אי תחרות no competition agreement - הסכם בלעדיות exclusive agreement - הסכם למסירה מאוחדת deferred delivery contract - הסכם מכירה sales agreement - הסכם שיווק marketing agreement - הסכמה להזמנה acceptance of order - הסכמה לקבל סחורות acceptance of goods - הסמכה בלעדית exclusive listing - הסערת מוחות brain storming - הסרת שמנת skim off the cream - העברה transit - העברה (2) delivery - העברה רב אנפית multiplex transmission - העדפה preference - העדפה גלויה revealed preference - העדפת מותג brand preference - העלאת מחיר price raising - העמסה loading - העמקה בשוק penetration strategy - העמקה בשוק, אסטרטגית penetration strategy - הערכת מוצרים product evaluation - העתקה לא-מורשית bootlegging - הפחתת אגורות cents off marketing - הפחתת טיב trading down - הפחתת מחיר markdown - הפנייה referral - הפצה distribution - הפצה בלעדית exclusive distribution - הפצה בררנית selective distribution - הפצה המונית intensive distribution - הפצה ישירה direct distribution - הפצה כפולה dual distribution - הפצה מדלת לדלת door to door distribution - הפצה מוגבלת limited distribution - הפצה עקיפה indirect distribution - הפצה פיסית physical distribution - הפצה פתוחה open distribution - הפצה, אסטרטגית distribution strategy - הפצה, מחקר distribution study - הפצה, מערכת distribution system - הפקדה bailment - הפקדת מזומן cash deposit - הפקת פירסומאי agency rod - הפרזה thypergoleqthype - הפרכה, אסטרטגית refutation strategy - הפרשה להנחות reserve for discounts - הפרשה לחובות מסופקים provision for bad debt - הפרשה, שיעור provision rate - הצגה presentation - הצגת מוצר introduction of product - הצהרת מטען declaration of cargo - הצמדת מוצרים full-line forcing - הצעה offer - הצעה חילופית dual offer - הצעה לניסיון trial offer - הצעה מחייבת firm offer - הצעה מיוחדת special offer - הצעה משוערת subject bid - הצעה נגדית counter-offer - הצעה נמוכה ביותר lowest bid - הצעה סמויה hidden offer - הצעה קושרת binding offer - הצעת החדרה introductory offer - הצעת מחיר quotation - הצעת מכירה suggestive selling - הצעת מכירה מיוחדת unique selling proposition - הצעת מכר offer for sale - הצעת מכרז הנמוכה ביותר lowest bid - הצעת קנייה bid - הצפנה encoding - הצפנה (2) encryption - הקבצה grouping - הקבצת מחירים price lining - הקצאה לפי מתחרים competitive parity - הקצאה לפירסום advertising propriation - הקצאת פירסום אזורית area by area allocation - הרחבה וגידול, אסטרטגיות expansion and growth strategy - הרחבת מוצרים, אסטרטגית product extention strategy - הרחבת מותג brand extention - הרחבת קו מוצרים line extension - הרחבת שווקים, אסטרטגית market extention strategy - הרכב קהל נחשף audience composition - הרפתקה adventure - השאה topping - השאת תועלת utility maximaization - השוואת חלופות comparison shopping - השוואת שכר הובלה freight equalization - השלה tailing - השלכה תת הכרתית subliminal projection - השלמה, מבחן completion test - השלת מוצר product tailing - השערת מחזור חיים life-cycle hypothesis - השפעת מוצר product effect - השפעת תצוגה demonstration effect - השפרת טיב trading up - השקפה opinion - התאמה adjustment - התאמה אישית personalization - התאמת מחיר, סעיף price current clause) - התאמת מחיר, סעיף (2) price adjustment clause - התאמת ערוץ channel adjustment - התווית אסטרטגיה strategic gating - התחייבות לא מובטחת unsecured liability - התחייבות מסחרית trade liability - התחרות competition - התייחסות, קבוצת reference group - התייצבות stabilization - התיישנות obsolescence - התמדה inertia - התמקחות bargining - התנהגות behaviour - התנהגות צרכן consumer behavior - התנייה conditioning - התניית קניות tie in sale - התנסות experience - התעניינות interest - התפשטות מותג brand expansion - התקבלות acceptance - התקשחות hardening - התקשרות binder - התרחבות expansion - התרשמות impression -