א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
חבר דיון pannel - חבר נאמנים board of trustees - חברה society - חברה אבהית־אגרסיבית paternal aggressive society - חברה אבהית־פסיבית paternal passive society - חברה אם parent company - חברה ביסוד company in establishment - חברה בת subsidiary company - חברה בת משותפת jointly owend subsidiary - חברה בת שאוחדה consolidated subsidiary - חברה חסינת מיתון recession proof company - חברה מגוונת diversified company - חברה מוגבלת במניות company limited by stock - חברה מוגבלת בערבות company limited by guarantee - חברה מוטה oriented company - חברה מורכבת integrated company - חברה מחזורית cyclical company - חברה מעורבת mixed society - חברה מעורבת (2) mixed company - חברה נותרת surviving company - חברה סגורה closed society - חברה פתוחה open society - חברה ציבורית לעומת חברה פרטית public vs. private company - חברה שלטת controling company - חברה, פירוק liquidation of company - חברות collegial - חברות אישית personal membership - חברות בת שלא אוחדו unconsolidated subsidiaries - חברת השקעות סגורה closed end investment - חברת יעד target company - חברת מטרה target company - חברת מיכרזים auction company - חברת מניות stock company - חברת סף threshold company - חברת צמיחה growth company - חברת שיווק marketing company - חברתית, קבוצה social group - חד־משמעות unambiguous - חד־צדדיות unilaterality - חדר ישיבות board room - חדר משלוח despatch room - חדשנות innovation - חוב ביחס להון בעלים debt to equity ratio - חובה mandatory - חובות, ניתוח debt analysis - חובקן plain folder - חובת גילוי obligation to disclose - חובת דיווח accountability - חובת דיווח בניהול accountability in management - חובת זהירות duty of care - חובת נאמנות fidelity duty - חודש עברי lunar month - חוזה בילעדיות agreement of exclusiveness - חוזה בכתב contract in writing - חוזה במחיר פתוח open end price contract - חוזה גג blanket contract - חוזה הוספה add on contract - חוזה זיכיון concession contract - חוזה חיתום underwriting contract - חוזה חכירה lease contract - חוזה לאספקה בעתיד forward supply contract - חוזה למפרע retroactive contract - חוזה מוגמר, שיטת completed contract method - חוזה מחירים price contract - חוזה מראש contract in advance - חוזה נוסף supplemental agreement - חוזה פתוח open end contract - חוזה קצר מועד short term contract - חוזה שותפות articles of partnership - חוזה שכירות lease contract - חוזה, פרשנות contract interpretation - חוזר circular letter - חוט אחד single strand - חולשה powerlessness - חומר ארכיוני archives record - חוסר גמישות inelasticity - חופפות מנהלים interlocking directorates - חופשי ממס tax free - חוק הברזל של האוליגרכיה iron law of oligarchy - חוק המעטים החשובים - חוק הרוב הפשוט והמיעוט הבעייתי law of the trivial many and the critical few - חוק ז'יברה Gibrat law - חוק חוסר החשיבות law of triviality - חוק מרפי Murphys law - חוק נאמנות trust law - חוק עשרים שמונים twenty-eighty principle - חוק שמונים עשרים eighty-twenty law - חוקי פרקינסון Parkinson's law - חותם שטר טובה accommodation endorsement - חזון vision - חזית עסקית business facade - חזקה חוזרת repossession - חזרה לנקודת המוצא reset to zero - חטיבה wing - חטיבה ארכיונית record group - חיבור רעיונות synectics - חידוש renewal): - חידוש ארגון reorganization - חידוש דינמי רציף dynamic continuous innovation - חיוב מראש advance billing - חיוב על בסיס התקדמות progress billing - חיובים מאוחרים dated billing -
חיובים שנצברו accrued charges - חיוניות vitality - חיזוי forecasting - חיזוי אובייקטיבי objective forecasting - חיזוי איכותי qualitative forecasting - חיזוי נורמטיבי normative forecasting - חיזוי סובייקטיבי subjective forecasting - חיזוי סיבתי causal forecasting - חיזוי על פי שיפוט judgmental forecasting - חיזור courting - חייב עיקרי prime debtor - חיישן monitor - חילוט forfeiture - חיסול חוב liquidation of debt - חיפוש סיכון risk seeking - חיפוש עבודה job search - חיתוך עלויות cost cutting - חכירה lease - חכירה אחוזית percentage lease - חכירה במנוף leveraged lease - חכירה ברבדים sandwich lease - חכירה ברוטו gross lease - חכירה הונית capital lease - חכירה חוזרת lease back - חכירה לזמן term lease - חכירה מדורגת graduated lease - חכירה מהוונת capitalized lease - חכירה מידרגית step-up lease - חכירה מימונית financial lease - חכירה נטו net lease - חכירה עם זכות הורשה lease with interit right - חכירה ראשית primary lease - חכירה תיפעולית operating lease - חכירת מינוף leverage lease - חכירת משנה sublease - חלופה alternative - חלוקת הכנסה למספר שנים income carryback and carryforward - חלוקת מקורות distribution of resources - חלוקת רווחי שותפות distribution of partnership;s profits - חלוקת רווחים, מדיניות profitt distribution policy - חליף substitute - חליפין 1961). exchange - חסימת שוק ring - חסר כושר פרעון insolvent - חסר מהותיות immaterial - חפיפת מטרות goal congruence - חקירה לא פורמלית informal investigation - חקירה מדעית scientific research - חקר ביצועים operations research - חריגות exceptions - חריגים irregularities - חשבון אישי personal account - חשבון בעלים proprietary accounts - חשבון הון capital account - חשבון השלשה escrow agreement - חשבון זמני temporary account - חשבון חולף nominal account - חשבון חוסר deficiency account - חשבון יעוד רווחים appropriation account - חשבון מאזני balance sheet account - חשבון מופרד segregation account - חשבון מחזור imprest account - חשבון ממשי real accunt - חשבון נגדי contra account - חשבון קבוע permanent account - חשבון ראלי real account - חשבון רווח והפסד profit and loss account - חשבון תוצאתי temporary account - חשבון תקבולים ותשלומים receipts and payments account - חשבונאות "משקפת כלפי מטה" "push down" accounting - חשבונאות אחריות responsibislity accunting - חשבונאות בינלאומית international accounting - חשבונאות בעלות שוטפת current cost accunting - חשבונאות בערכים קבועים constant value accounting - חשבונאות בתנאי אינפלציה inflation accounting - חשבונאות מיקרו micro accunting - חשבונאות מלכר"ים public interest accounting - חשבונאות מפעלית erterprise accounting - חשבונאות משולבת integrated accounting - חשבונאות על בסיס מזומנים מתואם adfusted cash basis of accounting - חשבונאות על בסיס צבירות commercial basis accounting - חשבונאות פונקציונלית functional accounting - חשבונאות קרנות fund accounting - חשבונאות, בסיס accounting basis - חשבונאות, בסיס מעורב hybrid basis accounting - חשבונות חייבים נצברים accrued receivable - חשבונות נאותים proper accounts - חשיבה אנכית vertical thinking - חשיבה אנליטית analytical thinking - חשיבה אסטרטגית strategic thinking - חשיבה אקראית random thinking - חשיבה יוצרת creative thinking - חשיבה לוגית logical thinking - חשיבה לטווח קצר short-termism - חשיבה צידית - חשיבה קבוצתית groupthink - חשיבה קוגנטיבית cognitive thinking - חשיפה exposure - חתך profile - חתך כולל across the board - חתך שוק market profile -