לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חיובים שנצברו accrued charges -
חבר דיון pannel -
חיוניות vitality -
חבר נאמנים board of trustees -
חיזוי forecasting -
חברה society -
חיזוי אובייקטיבי objective forecasting -
חברה אבהית־אגרסיבית paternal aggressive society -
חיזוי איכותי qualitative forecasting -
חברה אבהית־פסיבית paternal passive society -
חיזוי נורמטיבי normative forecasting -
חברה אם parent company -
חיזוי סובייקטיבי subjective forecasting -
חברה ביסוד company in establishment -
חיזוי סיבתי causal forecasting -
חברה בת subsidiary company -
חיזוי על פי שיפוט judgmental forecasting -
חברה בת משותפת jointly owend subsidiary -
חיזור courting -
חברה בת שאוחדה consolidated subsidiary -
חייב עיקרי prime debtor -
חברה חסינת מיתון recession proof company -
חיישן monitor -
חברה מגוונת diversified company -
חילוט forfeiture -
חברה מוגבלת במניות company limited by stock -
חיסול חוב liquidation of debt -
חברה מוגבלת בערבות company limited by guarantee -
חיפוש סיכון risk seeking -
חברה מוטה oriented company -
חיפוש עבודה job search -
חברה מורכבת integrated company -
חיתוך עלויות cost cutting -
חברה מחזורית cyclical company -
חכירה lease -
חברה מעורבת mixed society -
חכירה אחוזית percentage lease -
חברה מעורבת (2) mixed company -
חכירה במנוף leveraged lease -
חברה נותרת surviving company -
חכירה ברבדים sandwich lease -
חברה סגורה closed society -
חכירה ברוטו gross lease -
חברה פתוחה open society -
חכירה הונית capital lease -
חכירה חוזרת lease back -
חברה שלטת controling company -
חכירה לזמן term lease -
חברה, פירוק liquidation of company -
חכירה מדורגת graduated lease -
חברות collegial -
חכירה מהוונת capitalized lease -
חברות אישית personal membership -
חכירה מידרגית step-up lease -
חברות בת שלא אוחדו unconsolidated subsidiaries -
חכירה מימונית financial lease -
חברת השקעות סגורה closed end investment -
חכירה נטו net lease -
חברת יעד target company -
חכירה עם זכות הורשה lease with interit right -
חברת מטרה target company -
חכירה ראשית primary lease -
חברת מיכרזים auction company -
חכירה תיפעולית operating lease -
חברת מניות stock company -
חכירת מינוף leverage lease -
חברת סף threshold company -
חברת צמיחה growth company -
חלופה alternative -
חברת שיווק marketing company -
חלוקת הכנסה למספר שנים income carryback and carryforward -
חברתית, קבוצה social group -
חלוקת מקורות distribution of resources -
חד־משמעות unambiguous -
חלוקת רווחי שותפות distribution of partnership;s profits -
חד־צדדיות unilaterality -
חלוקת רווחים, מדיניות profitt distribution policy -
חדר ישיבות board room -
חליף substitute -
חדר משלוח despatch room -
חליפין 1961). exchange -
חדשנות innovation -
חוב ביחס להון בעלים debt to equity ratio -
חובה mandatory -
חסר מהותיות immaterial -
חובות, ניתוח debt analysis -
חפיפת מטרות goal congruence -
חובקן plain folder -
חקירה לא פורמלית informal investigation -
חובת גילוי obligation to disclose -
חקירה מדעית scientific research -
חובת דיווח accountability -
חקר ביצועים operations research -
חובת דיווח בניהול accountability in management -
חריגות exceptions -
חובת זהירות duty of care -
חריגים irregularities -
חובת נאמנות fidelity duty -
חשבון אישי personal account -
חודש עברי lunar month -
חשבון בעלים proprietary accounts -
חוזה בילעדיות agreement of exclusiveness -
חשבון הון capital account -
חוזה בכתב contract in writing -
חשבון השלשה escrow agreement -
חוזה במחיר פתוח open end price contract -
חשבון זמני temporary account -
חוזה גג blanket contract -
חשבון חולף nominal account -
חוזה הוספה add on contract -
חשבון חוסר deficiency account -
חוזה זיכיון concession contract -
חשבון יעוד רווחים appropriation account -
חוזה חיתום underwriting contract -
חשבון מאזני balance sheet account -
חוזה חכירה lease contract -
חשבון מופרד segregation account -
חוזה לאספקה בעתיד forward supply contract -
חשבון מחזור imprest account -
חוזה למפרע retroactive contract -
חשבון ממשי real accunt -
חוזה מוגמר, שיטת completed contract method -
חשבון נגדי contra account -
חוזה מחירים price contract -
חשבון קבוע permanent account -
חוזה מראש contract in advance -
חשבון ראלי real account -
חוזה נוסף supplemental agreement -
חשבון רווח והפסד profit and loss account -
חוזה פתוח open end contract -
חשבון תוצאתי temporary account -
חוזה קצר מועד short term contract -
חשבון תקבולים ותשלומים receipts and payments account -
חוזה שותפות articles of partnership -
חוזה שכירות lease contract -
חשבונאות אחריות responsibislity accunting -
חוזה, פרשנות contract interpretation -
חשבונאות בינלאומית international accounting -
חוזר circular letter -
חשבונאות בעלות שוטפת current cost accunting -
חוט אחד single strand -
חשבונאות בערכים קבועים constant value accounting -
חולשה powerlessness -
חומר ארכיוני archives record -
חשבונאות מיקרו micro accunting -
חוסר גמישות inelasticity -
חשבונאות מלכר"ים public interest accounting -
חופפות מנהלים interlocking directorates -
חשבונאות מפעלית erterprise accounting -
חופשי ממס tax free -
חשבונאות משולבת integrated accounting -
חשבונאות על בסיס צבירות commercial basis accounting -
חוק הרוב הפשוט והמיעוט הבעייתי law of the trivial many and the critical few -
חוק ז'יברה Gibrat law -
חשבונאות קרנות fund accounting -
חוק חוסר החשיבות law of triviality -
חשבונאות, בסיס accounting basis -
חוק מרפי Murphys law -
חשבונאות, בסיס מעורב hybrid basis accounting -
חוק נאמנות trust law -
חוק עשרים שמונים twenty-eighty principle -
חשבונות נאותים proper accounts -
חוק שמונים עשרים eighty-twenty law -
חשיבה אנכית vertical thinking -
חוקי פרקינסון Parkinson's law -
חשיבה אנליטית analytical thinking -
חותם שטר טובה accommodation endorsement -
חשיבה אסטרטגית strategic thinking -
חזון vision -
חשיבה אקראית random thinking -
חזית עסקית business facade -
חשיבה יוצרת creative thinking -
חזקה חוזרת repossession -
חשיבה לוגית logical thinking -
חטיבה wing -
חשיבה קוגנטיבית cognitive thinking -
חידוש renewal): -
חשיפה exposure -
חידוש ארגון reorganization -
חתך profile -
חידוש דינמי רציף dynamic continuous innovation -
חתך כולל across the board -
חיוב מראש advance billing -
חתך שוק market profile -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות