א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
האחדה integration - האחדה, מדיניות consolidation policy - הבחנה differentiation - הבניית פעילויות structuring of activities - הגבלה restriction - הגדלת הון increase of capital - הגוונה diversification - הגוונה אופקית horizontal diversification - הגוונה אלכסונית diagonal diversification - הגוונה אנכית vertical diversification - הגוונה רוחבית lateral divarsification - הגוונה, אסטרטגית diversification strategy - הגינות fairness - הגנה ניידת, אסטרטגית mobile defense strategy - הגנה פנימית internal security - הגנה, מדיניות protectionism - הגנת מנע, אסטרטגית preemptive defense strategy - הגנת עמדה, אסטרטגית poisition defense strategy - הגנת עמדת אגף, אסטרטגית flank positioning defence strategy - הגעה באמצעות פרסומת media reach - הדגשה פיננסית financial highlight - הדמייה simulation - הדמיית מיתאם correlation simulation - הדמיית תהליכים process simulation - הדמיית תוצאות results simulation - הדרכת מנהיגות leadership training - הובלה carriage - הובלה אווירית air freight - הודעה communicate - הודעה על אסיפה כללית notice of meeting ot stockholder - הוכחה proof - הומאוסטאזיס humanism - הון - תפיסה פיננסית financial concept of capital - הון חוזר נטו net working capital - הון חוזר, ניתוח working capital analysis - הון יתר overcapitalization - הון מהערכה appraisal capital - הון סיכון venture capital - הון עודף over- capitalization - הון פנקסי מופחת depreciated book value capital - הונאה על ידי מנהלים management fraud - הונאת מס tax fraud - הוצאה מפוצה recovery expenditure - הוצאה על תנאי contingent expense - הוצאות אש"ל living expenses - הוצאות בית house expensses - הוצאות הנהלה administrative expenses - הוצאות הנהלה וכלליות general and adminisrtrative expenses - הוצאות יסוד organization exspenses - הוצאות כלליות general expenses - הוצאות להפחתה expenses for deduction - הוצאות נצברות, בסיס accrued expenditure basus - הוצאות שלא מהפעלה non operating expenses - הוצאות תשתית חברתית social infrastructure expenditures - הוצאות, מיון classification of expenses - הוצאות, תקציב exspense budget - הוראה fiat - הוראת קבע standing order - הזחה relocation - החזר השקעה investment recovery - החזר השקעה, שיטת investment recovery - החזר מחדש recapture - החזר תשלום, ערבות repayment guarantee - החלה application - החלטה decision - החלטה (2) resolution - החלטה אסטרטגית strategic decision - החלטה בכתב resolution in writing - החלטה בסיסית basic decision - החלטה דו־משמעית ambiguous decision - החלטה התנהגותית behavioral decision - החלטה חד־משמעית unequivocal decision - החלטה חיבורית conjunctive decision - החלטה טקטית tactical decision - החלטה לא־שגרתית non-routine decision - החלטה מוסדית institutional decision - החלטה מורכבת complex decision - החלטה מנהלתית administrative decision - החלטה מקיפה comprehensive decision - החלטה נורמטיבית normative decision - החלטה שגרתית routine decision - החלטה שלא מן המניין extraordinary resolution - החלטות השקעה עוקבות sequential investment decisions - החלטות סיכון risk decisions - החלטות, מודל - החלטיות ניהולית administrative finality - החלטת תיאום decision of coordination - החלפה פטורה ממס tax free exchange - החלפת חיובים novation - החלפת חיובים (2) substitution of liability - החלפת מטרות goal succession - החלפת נכסים assets exchange - הטבה bonus - הטבות נלוות לבחירה cafeteria plans - הטלה projection - הטעייה misleading - הטרוגניות־הומוגניות סביבתית enviromental heterogeneity homogeneity - היוון השקעות capitalization of investments - היוון רווחים profits capitalization - היוון ריבית capitalization of interest - היוריסטיקה heuristics - היזון חוזר feedback - היחלצות, סעיף escape clause - היטל levy - הימור gamble - הימנעות דירקטור director`s abstention - הימנעות מסיכון risk aversion - היסק inference - היעלמות disappearance - היפוך bottom up - היפלטות shakeout - היקף span - היררכיה hierarchy - הישרדות survival - הישרדות, אוריינטצית survival orientation - היתחרות שלא במחיר non price competition) - היתחרות, אסטרטגיה competitive strategy - היתיישנות דגם style obsolescence - היתיישנות מתוכננת planned obsolescence - היתכווצות, אסטרטגית constriction strategy - היתמחות סלקטיבית selective specialisation - היתר ביעור disposal permission - היתרחבות, מדיניות expansion policy - הכברה maximization - הכברת הכנסה ממכירות sales revenue maximization - הכברת נכסים assets growth maximization - הכברת רווחים profit maximalitaion - הכברת רווחים משותפת joint-profit maximization - הכברת תועלת מנהלים management utility maximization - הכנסה - חלוקה למספר שנים income carryback and carryforward - הכנסה הונית capital revenue - הכנסה ישירה direct income - הכנסה כוללת comprehensive income - הכנסה לא תפעולית non operating income - הכנסה מורווחת income earned - הכנסה מחוץ לארץ foreign income - הכנסה מיוחדת specific income - הכנסה ממומשת realized income - הכנסה מראש income in advance - הכנסה נצברת accrued income - הכנסה נצמחת accrued income - הכנסה פנימית internal revenue - הכנסה רגילה ordinary income - הכנסה שהצטברה accumulate income - הכנסה שוטפת current income - הכנסה שלא מהפעלה non poerating income - הכנסה שנצברה accumulated earnings - הכנסה תפעולית operating income - הכנסה תפעולית ברוטו gross operating income - הכנסה תפעולית נטו net operating income - הכנסות שונות miscellaneous revenue - הכנסת עצמאי self employed income - הכנסת פרות revenue income - הכנסת תושב חוץ foreign resident income - הכנסת תקופה period income - הכרה בהכנסה income recognition - הכרעה decision - הכרת שוק market knowledge - הכשר validation - הלוואה ללא ריבית interest free loan - הלוואה עומדת nonrecoure loan - הלוואות מבעלי שליטה loans from controlling persons - הליך proceedings - הלימות מערכת tif system - הלם העתיד future shock - המחרה pricing - המחרה אזורית zone pricing - המחרה אחידה common pricing - המחרה בסיסית base point pricing - המחרה לפי העמסה load factor pricing - המחרה לפי עלות מלאה full cost pricing - המחרה לפי תשואה: rate of peturn pricing - המחרה מגבילה limit pricing - המחרה, מדיניות pricing policy - המלט Hamlet - המרה conversion - המרת נייר ערך conversion fo securities - המשכיות continuity - המשכיות, עקרון continuity principle - הנהגה אינסטרומנטלית instrumental leadership - הנהגה דמוקרטית־השתתפותית participative democratic leadership - הנהגה חברתית social leadership - הנהגה כריזמטית charismatic leadership - הנהגה מובנית built-in leadership - הנהגה מונעת יחסים relationship-motivated leadership - הנהגה מונעת משימות task motivated leadership - הנהגה מנחה directive leadership - הנהגה מנצלת־סמכותית exploitative authoritative leadership - הנהגה מערכתית system-type leadership - הנהגה משימתית task leadership - הנהגה מתוך עצמה leading from strength - הנהגה מתירנית permissive leadership - הנהגה נדיבותית סמכותית benevolent-authoritative leadership style - הנהגה סלקטיבית selective leadership - הנהגה סמכותית authoritarian leadership - הנהגה רפויית־רסן free-rein leadership - הנהלה management - הנהלה אגרסיבית בלתי־אישית impersonal aggressive management - הנהלה בכירה top management - הנהלה חשבונות bookkeeping - הנהלה מפעילה operating management - הנהלה מרכזית core management -
הנהלה משולבת interlocking directorate - הנהלה פסיבית בלתי־אישית passive impersonal management - הנהלה תיכונית middle management - הנהלת חשבונות דו צדית double entry bookkeeping - הנהלת חשבונות חד צדית single entry bookkeeping - הנהלת חשבונות טורית columnar bookkeeping - הנהלת חשבונות כפולה double bookkeeping - הנהלת חשבונות ממוחשבת computerized bookkeeping - הנהלת חשבונות מרכזית central accounting - הנחה assumption - הנחה חשבונאית accounting poltulate - הנחות, מדיניות discount policy - הנחת דעת satisfying - הנעה, תורת motivation theory - הנפקה ללקוחות sale of stock to customers - הסבה לנושים assignment for the benefit of creditors - הסבת חכירה assignment of lease - הסדר נושים composition of creditors - הסחרה merchandising - הסכם agreement - הסכם אי תחרות no competition agreement - הסכם אשראי credit agreement - הסכם ביניים temporary agreement - הסכם ג'נטלמני gentelmen's agreement - הסכם השלשה escrow agreement - הסכם למניעת כפל מיסוי double taxation relief agreement - הסכם מכירה וחכירה חוזרת sell and lease back agreement - הסכם סודיות Non disclousure agreement [NDA] - הסכם קיבוצי collective agreement - הסכם רכש חוזר repurchase agreement - הסכם שותפות partnership agreement - הסכם שיווק marketing agreement - הסכם שיתוף פעולה joint venture agreement - הסכם שכר-מכר sell and lease back agreement - הסכם שליחות agency agreement - הסכמה אי־הסכמה acceptance non-acceptance - הסכמה כללית consensus management - הסכמה לסמכות authority acceptance - הסמלה codification - הסערת מוחות brain storming - הסתברות סובייקטיבית subjective probability - הסתגלות adaptation - הסתגלות (2) adaptiveness - הסתייגות reservation - הסתכלות עצמית self-observation - הסתמכות על ביקורת פנים reliance on internal control - העברת אחריות buck passing - העלמה concealment - העלמת מס tax evasion - העמקה בשוק, אסטרטגית penetration strategy - העמקת הון capital deepening - הערכה evaluation - הערכה (2) appraisal - הערכה חיצונית external appraisal - הערכה חשבונאית accounting valuation - הערכה פנימית internal appraisal - הערכת מצב situation evaluation - הערכת צרכים needs assessment - העתק copy - העתק מדויק transcript - הפגת פחדים - הפחתת עלויות, תוכניות cost reduction programs - הפיכת מכסה turn over the cover - הפסד גולמי gross loss - הפסד מהפעלה operating loss - הפסד נטו (נקי): net loss - הפסד סמוי hidden loss - הפסד עומס deadweight loss - הפסד תפעולי operating loss - הפעלה operating - הפעלה (2) activation - הפעלת כוח exercise of power - הפצה distribution - הפצה בררנית selective distribution - הפצה המונית intensive distribution - הפצה ישירה direct distribution - הפצה כפולה dual distribution - הפצה מדלת לדלת door to door distribution - הפצה מוגבלת limited distribution - הפצה עקיפה indirect distribution - הפצה פתוחה open distribution - הפצה, אסטרטגית distribution strategy - הפצה, מערכת distribution system - הפצת מידע information dissemination - הפקדה mandate - הפקדה (2) bailment - הפרד spin off - הפרדה spin-off - הפרדה בין בעלות לשליטה divorce of ownership from control - הפרדת תחומי פעילות segregation of duties - הפרכה, אסטרטגית refutation strategy - הפרשה provission - הפרשה לאירועים בלתי צפויים contingency reserve - הפרשה להנחות reserve for discounts - הפרשי עיתוי timing difference - הפרשיות differential - הפרשיות אזורית regional differential - הפרשיות גיאוגרפית geographical differential - הפשרה unfreezing - הצגה גרפית graphic presentation - הצגה, בסיס presentation basis - הצדקה justification - הצהרה declaration - הצהרות בעלים או מנהלים owners of managers declaration - הצהרת אסטרטגיה strategy statement - הצהרת מנהלים managers declaration - הצהרת משימה mission statement - הצהרת שליחות mission statement - הצמדת מוצרים full-line forcing - הצעה נגדית counter-offer - הצעת החלטה motion - הצעת מכר offer for sale - הצעת מכרז הנמוכה ביותר lowest bid - הצעת תקן standard suggestion - הצרנה formalization - הקבלה analogy - הקבצה grouping - הקדמת רפואה preventive action - הקפאה מחודשת refreezing - הקצאת משאבים resource allocation - הקצאת פירסום אזורית area by area allocation - הקצבה appropriation - הקצבה הונית capital appriation - הקצבה לא מוגבלת indeterminate appropriation - הקצבה ליעודה funding - הקצבה מתמשכת continuing appropriation - הקצבה נוספת supplemental appropriation - הקשר תעשייתי industrial context - הרחבה וגידול, אסטרטגיות expansion and growth strategy - הרחבת מוצרים, אסטרטגית product extention strategy - הרחבת מותג brand extention - הרחבת קו מוצרים line extension - הרחבת שווקים, אסטרטגית market extention strategy - הרמוניה harmony - הרפיה-הידוק loosening-tightening - הרפתקה adventure - הרשאה authorization - השאת רווחים profits maximalization - השבחה beterment - השוואה אופקית horizontal comparison - השוואה אנכית vertical comparison - השוואה כמותית quantitative comparison - השוואה ענפית interfirm comparision - השוואה, ניתוח compartive analysis - השוואה, עקרון comparability principle - השוואת ביצוע performance comparison - השוואת דו"חות כספיים financial statements - השוואת פונקציות functions compersison - השוק the market - השלכה projection - השמטת מוצר product tailing - השערה assumption) - השפעה influence - השפעה בשל תפקיד position influence - השפעה תוספתית incremental influence - השקפה opinion - השראה inspiration - השתלטות takeover - התאגדות association - התאחדות association - התאחדות תעשיינים idustrialists association - התאמה adjustment - התאמה אינפלציונית inflationary adjustment - התאמה עצמית self-adaptation - התאמה, סעיף escalator clause - התגוננות נגד הפסדים hedging - התחדשות ארגונית organizational regeneration - התחייבויות הוניות capital commitments - התחייבויות לזמן ארוך long termiliabilities - התחייבויות קבועות fixed liabilities - התחייבות encumbrance - התחייבות לא מוניטרית non monetary liability - התחייבות לא שוטפת non current liability - התחייבות מותנית contingent liability - התחייבות מסחרית trade liability - התחייבות נצברת accrued liebility - התחייבות שוטפת current liability - התחמקות ממס tax dodge - התכווצות contraction - התכווצות יכולת ניבוי prediction constriction - התמצאות orientation - התמקדות הניהול executive-domination - התנהגויות, מדידת - התנהגות behavior - התנהגות ארגון organization behavior - התנהגות ארגונית organizational behavior - התנהגות בין־ארגונית interfirm conduct - התנהגות מוכוונת מטרות goal-directed behavior - התנהגות פירמה, תורת behavioral theory of firm - התנהגות, אסכולת behavioral school - התנייה conditioning - התנעה start-up - התערבות intervention - התערבות הנהלה management override - התערבות מבנית structural intervention - התקן devicf - התקפלות hiving-off - התרחבות expansion - התרחבות אופקית horizontal expansion - התרחבות אלכסונית diagonal expansion - התרחבות אנכית vertical expansion - התרחבות יתר overexpansion -