לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הנהלה משולבת interlocking directorate -
האחדה integration -
הנהלה פסיבית בלתי־אישית passive impersonal management -
האחדה, מדיניות consolidation policy -
הנהלה תיכונית middle management -
הבחנה differentiation -
הנהלת חשבונות דו צדית double entry bookkeeping -
הבניית פעילויות structuring of activities -
הנהלת חשבונות חד צדית single entry bookkeeping -
הגבלה restriction -
הנהלת חשבונות טורית columnar bookkeeping -
הגדלת הון increase of capital -
הגוונה diversification -
הנהלת חשבונות ממוחשבת computerized bookkeeping -
הגוונה אופקית horizontal diversification -
הגוונה אלכסונית diagonal diversification -
הנחה assumption -
הגוונה אנכית vertical diversification -
הנחה חשבונאית accounting poltulate -
הגוונה רוחבית lateral divarsification -
הנחות, מדיניות discount policy -
הגוונה, אסטרטגית diversification strategy -
הנחת דעת satisfying -
הגינות fairness -
הנעה, תורת motivation theory -
הגנה ניידת, אסטרטגית mobile defense strategy -
הנפקה ללקוחות sale of stock to customers -
הגנה פנימית internal security -
הסבה לנושים assignment for the benefit of creditors -
הגנה, מדיניות protectionism -
הסבת חכירה assignment of lease -
הגנת מנע, אסטרטגית preemptive defense strategy -
הסדר נושים composition of creditors -
הגנת עמדה, אסטרטגית poisition defense strategy -
הסחרה merchandising -
הגנת עמדת אגף, אסטרטגית flank positioning defence strategy -
הסכם agreement -
הסכם אי תחרות no competition agreement -
הדגשה פיננסית financial highlight -
הסכם אשראי credit agreement -
הדמייה simulation -
הסכם ביניים temporary agreement -
הדמיית מיתאם correlation simulation -
הסכם ג'נטלמני gentelmen's agreement -
הדמיית תהליכים process simulation -
הסכם השלשה escrow agreement -
הדמיית תוצאות results simulation -
הסכם למניעת כפל מיסוי double taxation relief agreement -
הדרכת מנהיגות leadership training -
הסכם מכירה וחכירה חוזרת sell and lease back agreement -
הובלה carriage -
הסכם סודיות Non disclousure agreement [NDA] -
הסכם קיבוצי collective agreement -
הודעה communicate -
הסכם רכש חוזר repurchase agreement -
הודעה על אסיפה כללית notice of meeting ot stockholder -
הסכם שותפות partnership agreement -
הוכחה proof -
הסכם שיווק marketing agreement -
הסכם שיתוף פעולה joint venture agreement -
הון - תפיסה פיננסית financial concept of capital -
הסכם שכר-מכר sell and lease back agreement -
הון חוזר נטו net working capital -
הסכם שליחות agency agreement -
הון חוזר, ניתוח working capital analysis -
הסכמה אי־הסכמה acceptance non-acceptance -
הון יתר overcapitalization -
הסכמה כללית consensus management -
הון מהערכה appraisal capital -
הסכמה לסמכות authority acceptance -
הון סיכון venture capital -
הסמלה codification -
הון עודף over- capitalization -
הסערת מוחות brain storming -
הון פנקסי מופחת depreciated book value capital -
הסתברות סובייקטיבית subjective probability -
הסתגלות adaptation -
הונאת מס tax fraud -
הסתגלות (2) adaptiveness -
הוצאה מפוצה recovery expenditure -
הסתייגות reservation -
הוצאה על תנאי contingent expense -
הסתכלות עצמית self-observation -
הוצאות אש"ל living expenses -
הסתמכות על ביקורת פנים reliance on internal control -
הוצאות בית house expensses -
העברת אחריות buck passing -
הוצאות הנהלה administrative expenses -
העלמה concealment -
הוצאות הנהלה וכלליות general and adminisrtrative expenses -
העלמת מס tax evasion -
הוצאות יסוד organization exspenses -
הוצאות כלליות general expenses -
העמקת הון capital deepening -
הוצאות להפחתה expenses for deduction -
הערכה evaluation -
הוצאות נצברות, בסיס accrued expenditure basus -
הערכה (2) appraisal -
הוצאות שלא מהפעלה non operating expenses -
הערכה חיצונית external appraisal -
הוצאות תשתית חברתית social infrastructure expenditures -
הערכה חשבונאית accounting valuation -
הוצאות, מיון classification of expenses -
הערכה פנימית internal appraisal -
הוצאות, תקציב exspense budget -
הערכת מצב situation evaluation -
הוראה fiat -
הערכת צרכים needs assessment -
הוראת קבע standing order -
העתק copy -
הזחה relocation -
העתק מדויק transcript -
החזר השקעה investment recovery -
החזר השקעה, שיטת investment recovery -
הפחתת עלויות, תוכניות cost reduction programs -
החזר מחדש recapture -
הפיכת מכסה turn over the cover -
החזר תשלום, ערבות repayment guarantee -
הפסד גולמי gross loss -
החלה application -
הפסד מהפעלה operating loss -
החלטה decision -
החלטה (2) resolution -
הפסד סמוי hidden loss -
החלטה אסטרטגית strategic decision -
הפסד עומס deadweight loss -
החלטה בכתב resolution in writing -
הפסד תפעולי operating loss -
החלטה בסיסית basic decision -
הפעלה operating -
החלטה דו־משמעית ambiguous decision -
הפעלה (2) activation -
החלטה התנהגותית behavioral decision -
הפעלת כוח exercise of power -
החלטה חד־משמעית unequivocal decision -
הפצה distribution -
החלטה חיבורית conjunctive decision -
הפצה בררנית selective distribution -
החלטה טקטית tactical decision -
הפצה המונית intensive distribution -
החלטה לא־שגרתית non-routine decision -
הפצה ישירה direct distribution -
החלטה מוסדית institutional decision -
הפצה כפולה dual distribution -
החלטה מורכבת complex decision -
הפצה מדלת לדלת door to door distribution -
החלטה מנהלתית administrative decision -
הפצה מוגבלת limited distribution -
החלטה מקיפה comprehensive decision -
הפצה עקיפה indirect distribution -
החלטה נורמטיבית normative decision -
הפצה פתוחה open distribution -
החלטה שגרתית routine decision -
הפצה, אסטרטגית distribution strategy -
החלטה שלא מן המניין extraordinary resolution -
הפצה, מערכת distribution system -
החלטות השקעה עוקבות sequential investment decisions -
הפצת מידע information dissemination -
החלטות סיכון risk decisions -
הפקדה mandate -
הפקדה (2) bailment -
החלטיות ניהולית administrative finality -
הפרד spin off -
החלטת תיאום decision of coordination -
הפרדה spin-off -
החלפה פטורה ממס tax free exchange -
הפרדה בין בעלות לשליטה divorce of ownership from control -
הפרדת תחומי פעילות segregation of duties -
החלפת חיובים (2) substitution of liability -
הפרכה, אסטרטגית refutation strategy -
החלפת מטרות goal succession -
הפרשה provission -
החלפת נכסים assets exchange -
הטבה bonus -
הפרשה להנחות reserve for discounts -
הפרשי עיתוי timing difference -
הטלה projection -
הפרשיות differential -
הטעייה misleading -
הפרשיות אזורית regional differential -
הטרוגניות־הומוגניות סביבתית enviromental heterogeneity homogeneity -
הפרשיות גיאוגרפית geographical differential -
היוון השקעות capitalization of investments -
הפשרה unfreezing -
היוון רווחים profits capitalization -
הצגה גרפית graphic presentation -
היוון ריבית capitalization of interest -
הצגה, בסיס presentation basis -
היוריסטיקה heuristics -
הצדקה justification -
הצהרה declaration -
היחלצות, סעיף escape clause -
הצהרות בעלים או מנהלים owners of managers declaration -
היטל levy -
הצהרת אסטרטגיה strategy statement -
הימור gamble -
הצהרת מנהלים managers declaration -
הימנעות דירקטור director`s abstention -
הצהרת משימה mission statement -
הצהרת שליחות mission statement -
היסק inference -
הצמדת מוצרים full-line forcing -
היעלמות disappearance -
הצעה נגדית counter-offer -
היפוך bottom up -
היפלטות shakeout -
הצעת מכר offer for sale -
היקף span -
היררכיה hierarchy -
הצעת תקן standard suggestion -
הישרדות survival -
הצרנה formalization -
הישרדות, אוריינטצית survival orientation -
הקבלה analogy -
היתחרות שלא במחיר non price competition) -
הקבצה grouping -
היתחרות, אסטרטגיה competitive strategy -
הקדמת רפואה preventive action -
היתיישנות דגם style obsolescence -
היתיישנות מתוכננת planned obsolescence -
הקצאת משאבים resource allocation -
היתכווצות, אסטרטגית constriction strategy -
הקצאת פירסום אזורית area by area allocation -
היתמחות סלקטיבית selective specialisation -
הקצבה appropriation -
היתר ביעור disposal permission -
הקצבה הונית capital appriation -
הקצבה לא מוגבלת indeterminate appropriation -
הכברה maximization -
הכברת הכנסה ממכירות sales revenue maximization -
הקצבה מתמשכת continuing appropriation -
הכברת נכסים assets growth maximization -
הקצבה נוספת supplemental appropriation -
הכברת רווחים profit maximalitaion -
הקשר תעשייתי industrial context -
הכברת רווחים משותפת joint-profit maximization -
הרחבה וגידול, אסטרטגיות expansion and growth strategy -
הכברת תועלת מנהלים management utility maximization -
הרחבת מוצרים, אסטרטגית product extention strategy -
הכנסה - חלוקה למספר שנים income carryback and carryforward -
הרחבת מותג brand extention -
הכנסה הונית capital revenue -
הכנסה ישירה direct income -
הרחבת שווקים, אסטרטגית market extention strategy -
הכנסה כוללת comprehensive income -
הרמוניה harmony -
הכנסה לא תפעולית non operating income -
הרפיה-הידוק loosening-tightening -
הכנסה מורווחת income earned -
הרפתקה adventure -
הרשאה authorization -
הכנסה מיוחדת specific income -
השאת רווחים profits maximalization -
הכנסה ממומשת realized income -
השבחה beterment -
הכנסה מראש income in advance -
השוואה אופקית horizontal comparison -
הכנסה נצברת accrued income -
השוואה אנכית vertical comparison -
הכנסה נצמחת accrued income -
השוואה כמותית quantitative comparison -
הכנסה פנימית internal revenue -
השוואה ענפית interfirm comparision -
הכנסה רגילה ordinary income -
השוואה, ניתוח compartive analysis -
הכנסה שהצטברה accumulate income -
השוואה, עקרון comparability principle -
הכנסה שוטפת current income -
השוואת ביצוע performance comparison -
הכנסה שלא מהפעלה non poerating income -
הכנסה שנצברה accumulated earnings -
השוואת פונקציות functions compersison -
הכנסה תפעולית operating income -
השוק the market -
הכנסה תפעולית ברוטו gross operating income -
השלכה projection -
הכנסה תפעולית נטו net operating income -
השמטת מוצר product tailing -
הכנסות שונות miscellaneous revenue -
השערה assumption) -
הכנסת עצמאי self employed income -
השפעה influence -
הכנסת פרות revenue income -
השפעה בשל תפקיד position influence -
הכנסת תושב חוץ foreign resident income -
השפעה תוספתית incremental influence -
הכנסת תקופה period income -
השקפה opinion -
הכרה בהכנסה income recognition -
השראה inspiration -
הכרעה decision -
השתלטות takeover -
הכרת שוק market knowledge -
התאגדות association -
הכשר validation -
התאחדות association -
הלוואה ללא ריבית interest free loan -
התאחדות תעשיינים idustrialists association -
הלוואה עומדת nonrecoure loan -
התאמה adjustment -
הלוואות מבעלי שליטה loans from controlling persons -
התאמה אינפלציונית inflationary adjustment -
הליך proceedings -
התאמה עצמית self-adaptation -
התאמה, סעיף escalator clause -
הלם העתיד future shock -
המחרה pricing -
התחדשות ארגונית organizational regeneration -
המחרה אזורית zone pricing -
התחייבויות הוניות capital commitments -
המחרה אחידה common pricing -
המחרה בסיסית base point pricing -
המחרה לפי העמסה load factor pricing -
התחייבות encumbrance -
התחייבות לא מוניטרית non monetary liability -
המחרה לפי תשואה: rate of peturn pricing -
התחייבות לא שוטפת non current liability -
המחרה מגבילה limit pricing -
התחייבות מותנית contingent liability -
המחרה, מדיניות pricing policy -
המלט Hamlet -
התחייבות נצברת accrued liebility -
המרה conversion -
התחייבות שוטפת current liability -
המרת נייר ערך conversion fo securities -
המשכיות continuity -
התכווצות contraction -
המשכיות, עקרון continuity principle -
התכווצות יכולת ניבוי prediction constriction -
הנהגה אינסטרומנטלית instrumental leadership -
התמצאות orientation -
הנהגה דמוקרטית־השתתפותית participative democratic leadership -
התמקדות הניהול executive-domination -
הנהגה חברתית social leadership -
הנהגה כריזמטית charismatic leadership -
התנהגות behavior -
הנהגה מובנית built-in leadership -
התנהגות ארגון organization behavior -
הנהגה מונעת יחסים relationship-motivated leadership -
התנהגות ארגונית organizational behavior -
הנהגה מונעת משימות task motivated leadership -
הנהגה מנחה directive leadership -
הנהגה מנצלת־סמכותית exploitative authoritative leadership -
התנהגות פירמה, תורת behavioral theory of firm -
הנהגה מערכתית system-type leadership -
התנהגות, אסכולת behavioral school -
הנהגה משימתית task leadership -
התנייה conditioning -
הנהגה מתוך עצמה leading from strength -
התנעה start-up -
הנהגה מתירנית permissive leadership -
התערבות intervention -
הנהגה נדיבותית סמכותית benevolent-authoritative leadership style -
התערבות הנהלה management override -
הנהגה סלקטיבית selective leadership -
התערבות מבנית structural intervention -
הנהגה סמכותית authoritarian leadership -
התקן devicf -
הנהגה רפויית־רסן free-rein leadership -
התקפלות hiving-off -
הנהלה management -
התרחבות expansion -
הנהלה אגרסיבית בלתי־אישית impersonal aggressive management -
התרחבות אופקית horizontal expansion -
הנהלה בכירה top management -
התרחבות אלכסונית diagonal expansion -
התרחבות אנכית vertical expansion -
הנהלה מפעילה operating management -
התרחבות יתר overexpansion -
הנהלה מרכזית core management -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות