לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דיוק accuracy -
דביורוקרטיזציה debureaucratization -
דיות India ink -
דיטוגרפיה dittography -
דגל נוחות flag of convenience -
דילוג על דיווידנד passing the dividend -
דו משמעות ambiguous -
דילול מלא full dilution -
דואופול duopoly -
דילול שותפים dilution of partners -
דואופסון duopsony -
דימוי image -
דואליזם dualism -
דימוי קבוצתי coeporate identity -
דוברות spokesperson -
דינמיקה עיסקית industrial dynamics -
דוח הנהלה report of management -
דינמיקה שיווקית marketing dynamics -
דוח חברתי social report -
דיפלומה diploma -
דוח חריגים exception report -
דוח ייעוד הרווחים appropriation statement -
דירוג rating) -
דוח כספי למטרה מיוחדת special purpose financial statement -
דירוג חלופות alternatives rating -
דוח כספי מגובב conglomerate financial statement -
דוח מבזקי flash report -
דירוג יעדים targets rating -
דוח מטרות objective statement -
דירוג יעילות efficiency rating -
דוח מילולי narrative form -
דוח מנהלים directors report -
דירקטור director -
דוח מצב עסקים business condition statement -
דירקטור לכאורה dummy director -
דוח מקוצר shortform statatement -
דל קרדרה del credere -
דוח מקורות ושימושים statement of sources and applications -
דליפת מידע information leakage -
דוח משווה comparative statement -
דמוי מזומן near money -
דוח ספירה counting report -
דמות אב father figure -
דוח על השינויים בהון החוזר statement of changes in working capital -
דמי הבראה convalescence pay -
דוח על השינויים במאזן statement of changes in balance sheet -
דמי חכירה leasing fee -
דוח על השינויים במצב הכספי statement of changes in financial position -
דמי מחזור imprest cash -
דוח על שינויים בהון העצמי statement of stockholder's equity -
דמי ניהול management fee -
דוח פונקציונלי functional statement -
דמי שכירות מותנים contingent rentals -
דוח פיננסי financial stetement -
דמיון ארגונים organizations similarity -
דוח פרו-פורמה pro forma statement -
דמינגיזם Demingism -
דוח רבעוני quaterly statement -
דעיכת קריירה career decline -
דוח תיאום adjusting statement -
דעתנות self assertiveness -
דוח תיאורי descriptive financial statement -
דף זיעור microfiche -
דוח תיפעול operating statement -
דפדפת sketchblok -
דפוס אורגני organic pattern -
דוחות כספיים קבוצתיים group financial statement -
דפוס מפוצל split pattern -
דוחות כספיים, פרסום publication of financial statements -
דצנטרליזציה decentralization -
דוחות מאוחדים consolidated statements -
דוחות שוטפים current statements -
דקונגלומרציה deconglomeration -
דרג אסטרטגי satrategic level -
דחיית תשלום suspension of payment -
דרג בכיר senior level -
דרג טקטי tactical level -
דחיפת שינויים changes pushing -
דרג ניהולי managing level -
דרג תפעולי operating level -
דיו ink -
דרגת סיכון degree of risk -
דיו סתרים invisible ink -
דרך העיון visual typing -
דיווח אחיד uniform reporting -
דרך העילום (touch typing) non-visual -
דיווח פיננסי financial reporting -
דיווח פנימי internal reporting -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות