א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
בדיקה test - בדיקת עסקות test of transactions - בוס boss - בוס קש straw boss - בוררות arbitration - בזבוז מבני organizational slack - בחינה test - בחינת ציות compliance examination - בי-תיק container - בידול differentiation - ביהביוריזם behaviorism - ביורוקרטיה bureaucracy - ביורוקרטיה מוקדמת של תהליכי העבודה preworkflow bureaucracy - ביורוקרטיה מלאה full bureaucracy - ביורוקרטיה מלאה בהתהוות nascent full bureaucracy - ביורוקרטיה של תהליכי עבודה workflow bureaucracy - ביורוקרטיה של תהליכי עבודה בהתהוות nascent workflow bureaucracy - ביורוקרטיזציה bureaucratization - ביורוקרטית סגל personnel bureaucracy - ביזור decentralization - ביטוח חיי שותפים partners life insurance - ביטוח חיים עסקי business life insurance - ביטוח מקצועי professional insurance - ביטול, סעיף cancellation clause - בייסיאניזם bayesianism - בילעדיות exclusivity - בין יחידתי interdepartmental - בינאום חברות corporate internationalization - בינוי סמוי implicitly structured - ביסיינית, תאוריה bayesian theory - ביעור תעודות destruction of records - ביצועים, ניתוח operational analysis - ביצור מונופול monopoly strengthening - ביקורת inspection - ביקורת חברתית social audit - ביקורת חיצונית external audit - ביקורת מזווה pantry audit - ביקורת משאבים resources audit - ביקורת משווה comperative audit - ביקורת נוהלית procedural audit - ביקורת ניהול management audit - ביקורת פנימית internal audit - ביקורת ציות compliance audit - ביקורת רב ארגונית organization wide audit - ביקורת שנתית annual audit - ביקורת תזרים מזומנים cash flow audit - ביקורת תקציב budget audit - ביקוש בלתי סדיר irregular demand -
ביקוש דחוי deferred demand - ביקוש מלא full demand - בית דין מנהלי administrative tribunal - בית דין משמעתי disciplinary court - בית מסחר להזמנות בדואר mail-order house - בכיר senior - בלגן confusion - בלקאניזציה balkanization - בלתי כלכלי uneconomic - בלתי מאורגן unorganized - בנה הפעל והעבר build - בסיס הוצאות נצברות accrued expenditures basis - בסיס העברה delivery basis - בסיס הצגה presentation basis - בסיס חשבונאות מעורב hybrid basis accounting - בסיס כלאיים hybrid basis - בסיס מזומנים מתואם modified cash basis - בסיס תעריפים rate base - בעד ערך for value - בעירבון מוגבל (בע"מ) limited (ltd. - בעל בית boss - בעל בית (2) landlord - בעל החלטה decision maker - בעל הכרעה decision maker - בעל מניה לעומת שותף shareholder vs. partner - בעל פניות partial - בעלות יחיד proprietorship - בעלות משותפת joint ownership - בעלות, קבוצת ownership group - בקרה ניהולית managerial control - בקרה פיננסית financial controls - בקרה פנימית internal control - בקרה שיווקית marketing control - בקרת אנרגיה energy audit - בקרת מוכרנים salesperson control - בקרת תשלומים payments control - בקשה application - בקשת הצעות request for proposal - בר אחריות accountable - בר סיגול adaptable - בר סמכא authority - ברווז צולע lame duck - ברות-שליטה controllability - ברות-שליטה, עקרון controllability principle - בריחת מוחות brain drain - בריחת מס flight of tax - בררה selectivity - בשלות maturity -