לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ביקוש דחוי deferred demand -
בדיקה test -
ביקוש מלא full demand -
בדיקת עסקות test of transactions -
בית דין מנהלי administrative tribunal -
בוס boss -
בית דין משמעתי disciplinary court -
בוס קש straw boss -
בוררות arbitration -
בכיר senior -
בזבוז מבני organizational slack -
בלגן confusion -
בחינה test -
בלקאניזציה balkanization -
בחינת ציות compliance examination -
בלתי כלכלי uneconomic -
בי-תיק container -
בלתי מאורגן unorganized -
בידול differentiation -
ביהביוריזם behaviorism -
בסיס הוצאות נצברות accrued expenditures basis -
ביורוקרטיה bureaucracy -
בסיס העברה delivery basis -
בסיס הצגה presentation basis -
ביורוקרטיה מלאה full bureaucracy -
בסיס חשבונאות מעורב hybrid basis accounting -
בסיס כלאיים hybrid basis -
בסיס מזומנים מתואם modified cash basis -
ביורוקרטיזציה bureaucratization -
בעד ערך for value -
ביורוקרטית סגל personnel bureaucracy -
ביזור decentralization -
ביטוח חיי שותפים partners life insurance -
בעל בית (2) landlord -
ביטוח חיים עסקי business life insurance -
בעל החלטה decision maker -
ביטוח מקצועי professional insurance -
בעל הכרעה decision maker -
ביטול, סעיף cancellation clause -
בעל מניה לעומת שותף shareholder vs. partner -
בייסיאניזם bayesianism -
בילעדיות exclusivity -
בעלות יחיד proprietorship -
בין יחידתי interdepartmental -
בעלות משותפת joint ownership -
בינאום חברות corporate internationalization -
בעלות, קבוצת ownership group -
בינוי סמוי implicitly structured -
בקרה ניהולית managerial control -
בקרה פיננסית financial controls -
ביעור תעודות destruction of records -
בקרה פנימית internal control -
ביצועים, ניתוח operational analysis -
בקרה שיווקית marketing control -
ביצור מונופול monopoly strengthening -
בקרת אנרגיה energy audit -
ביקורת inspection -
בקרת מוכרנים salesperson control -
בקרת תשלומים payments control -
ביקורת חיצונית external audit -
בקשה application -
ביקורת מזווה pantry audit -
בקשת הצעות request for proposal -
ביקורת משאבים resources audit -
בר אחריות accountable -
ביקורת משווה comperative audit -
בר סיגול adaptable -
ביקורת נוהלית procedural audit -
בר סמכא authority -
ביקורת ניהול management audit -
ברווז צולע lame duck -
ביקורת פנימית internal audit -
ברות-שליטה controllability -
ביקורת ציות compliance audit -
ברות-שליטה, עקרון controllability principle -
ביקורת רב ארגונית organization wide audit -
בריחת מוחות brain drain -
ביקורת שנתית annual audit -
בריחת מס flight of tax -
בררה selectivity -
ביקורת תקציב budget audit -
בשלות maturity -
ביקוש בלתי סדיר irregular demand -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות