לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תכנון מטרות goal progrmming -
תאגיד corporation -
תכנון מיסגרת framework planning -
תאגיד מדומה imaginary corporation -
תכנון ממוקד משתמש user-centered design -
תאגיד ממלכתי statutory corporation -
תכנון מנהלי administrative planning -
תאגיד מסחרי commercial corporation -
תכנון מס tax planning -
תאוריה theory -
תכנון מס אגרסיווי agresive tax planning -
תאוריית התיקנים cockroach theory -
תכנון מקיף comprehensive planning -
תאימות לאסדרה compatibility to regulation -
תכנון משותף co-planning -
תאריך date -
תכנון מתמשך continuous planning -
תאריך עיסקי business date -
תכנון עיסקי business planning -
תביעת צד שלישי third party action -
תכנון רווחים profit planing -
תבניתית, תורה gestalt theory -
תג (token -
תכנון-תכנות-תקצוב planning programming budgeting -
תגובה אקראית, שיטת randomized response technique -
תכנות programming -
תגובה חברתית social responsiveness -
תכנות תיאום ארגוני organizational coordination planning -
תגובה מאוחרת delayed response -
תכתובת correspondence -
תגובות קוראים reader pesponse -
תלויה contingency -
תגובות, ניתוח response analysis -
תלונה complaint -
תגמולי מוכרנים salespersons compensation -
תלונות complains -
תדמית image -
תלוש coupon -
תלייה suspension -
תהליך החלטה decision making process -
תמהיל mix -
תהליך החלטות מקזז compensatory decision process -
תמהיל הפצה distribution mix -
תהליך הכרעה decision making process -
תהליך חוצה ארגון enterprise resorce planning [ERP] -
תהליך מדרגי scalar process -
תמהיל ניהולי managerial mix -
תהליך ניהול management process -
תמהיל שיווק marketing mix -
תהליך עוקף roundabout process -
תמהיל תקשורת communication mix -
תהליך עסקי business process -
תמונת הארגון organizational charter -
תהליך קבלת החלטות decision making process -
תמונת מפעל organizational chart -
תהליך שינוי change process -
תמחיר cost accounting -
תהליך שינוי דיאלקטי dialectic process of change -
תמצית abstract -
תנאי אי־ודאות conditions of uncertainty -
תהליכים, הדמיית process simulation -
תנאי ודאות conditions of certainty -
תואם harmony -
תנאי טבע states of nature -
תודעת לקוח customer consciousness -
תנאי כניסה entry conditions -
תוחלת רווח expected profits -
תנאי מכר termas of sale -
תנאי סיכון conditions of risk -
תוכנית חלופית alternative plan -
תנאי רכישה terms of purchase -
תנאים terms -
תוכנית מגירה contingency plan -
תנאים אקולוגיים ecological conditions -
תוכנית מדמה simulator program -
תנאים סוציו־דמוגרפיים socio-demographic conditions -
תנאים פוליטיים political conditions -
תוכנית עסקית business plan -
תנאים תרבותיים cultural conditions -
תנועה moving -
תסכול frustration -
תוכנית קבע standing plan -
תסמונת אוורסט Everest syndrome -
תוכנית שותפים affiliate program -
תסמונת המלט Hamlet syndrome -
תוכנית שיווק marketing plan -
תסקיר review -
תסריט עסקי business scenario -
תוספת supplement -
תעודה document -
תעודה (2) records -
תוספת על override -
תעודה נעה current record -
תוספתי, ניתוח incremental analysis -
תעודת השגחה certificate of inspection -
תוספתיות incrementalism -
תעודת יבוא import certificate -
תועלת בעלים possession utility -
תעודת מקור certificate of origin -
תועלת מידע information utility -
תעודת מקור הופכית negative certificate of origin -
תועלת עלות, ניתוח benefit cost analysis -
תער אוקהם Ockham's Razor -
תועלת צפויה expected utility -
תערובה מוגבלת limited warranty -
תועלת, בסיס utility basis -
תערובה מיכללא implied warranty -
תוצא הילה halo effect -
תערובה מלאה full warranty -
תוצא מכפיל multiplier effect -
תערובה מפורשת express warranty -
תוצא רשת network effect -
תעריף tariff -
תוצא שוט פר bullwhip effect -
תעריף יסוד basic rate -
תוצאות מעמד status consequence -
תעריף כולל blandet rate -
תוצאות שוות equifinality -
תעריף למטען כללי general cargo rate -
תורה ביסיאנית Bayesian theory -
תעריף מיזערי minimum rate): -
תורה תבניתית gestalt theory -
תעריף מפלה discriminating tariff -
תורף blank (of document) -
תורת ארגון organization theory -
תעשייה מחזורית cyclical industry -
תורת ביורוקרטיה bureaucratic theory -
תפוגה expiry -
תורת החלטה התנהגותית behavioral decision theory -
תפיסה פיננסית של הון financial concept of capital -
תורת החלטות decision theory -
תפיסה שיווקית marketing concept -
תורת החלטות קלאסית classical decision theory -
תפיסה שיווקית כוללת integrated marketing concept -
תורת הייחוס של מנהיגות attribution theory of leadership -
תפיסת תפקיד role perception -
תורת השני בטיבו second best theory -
תפקוד functioning -
תורת התנהגות ארגון behavioral theory of organization -
תפקוד שלילי disfunction -
תורת חיוניות vitalist theory -
תפקיד role -
תורת מחזור חיים life cycle theory -
תפקיד (2) function -
תורת מטרה goal theory -
תפקיד ארגון organizing function -
תורת מידע information science -
תפקיד בקרה controlling function -
תורת מנהיגות מובנית contingency theory of leadership -
תפקיד דובר spokesperson role -
תורת מנהיגות מצב situational theory of leadership -
תפקיד מטה staff function -
תורת מנהיגות נתיב - מטרה goal-path theory of leadership -
תפקיד מפיץ disseminator role -
תורת מנהלים של פירמות managerial theories of the firm -
תפקיד מקצה משאבים resource allocator role -
תורת משחקים theory of games -
תפקיד משרדי ministerial duty -
תורת ניווט cybernetics -
תפקיד ניצב figurehead role -
תורת סגולות של מנהיגות trait theory of leadership -
תפקיד סורק monitor role -
תורת סיפוק satisfaction theory -
תפקיד עיקרי major duty -
תורת סמיכויות ארגונית contingency theory of management -
תפקיד עסקי business role -
תורת עיצוב כללית universal design theory -
תפקיד תיאום role liaison -
תורת עיצוב קלאסית classical design theory -
תפקיד תכנון planning function -
תורת פירמה theory of firm -
תפקידי החלטה decisional roles -
תורת שדה field theory -
תפקידי ניהול management functions -
תורת שטחות facet Theory -
תורת שני גורמים two factor theory -
תפקידים מנוגדים incompatible functions -
תזכורת reminder -
תקופה term -
תזכיר memorandum -
תזכיר ההתאגדות mamorandum of association -
תקופת החזר payback period -
תזמון timing -
תזרים הוצאות expenses flow -
תקופת רגיעה rest period -
תקופת תקציב budget period -
תקינה standartization -
תקן standard -
תקן היסטורי past record -
תחבולה device -
תקן השוואה standard of comparison -
תחבורה transportation -
תקן מוחלט absolute standard -
תחולה application -
תקן ענפי inustry average -
תחום limit -
תקן תכנון plan standard -
תחום סמכויות terms of reference -
תקן תקציבי budget standarde -
תחזוקת מותג brand maintanence -
תקנון standartisation -
תחזית forecast -
תקנון set of rules -
תחזית דלפי delphi forecast -
תקנון וולנטרי voluntary set of rules -
תחזית טכנולוגית technological forecast -
תקנון חברה company standardization -
תחזית מגמה trend forecast -
תקנון מבני pattern standartization -
תקני חשבונאות accaunting standards -
תחזית נעה moving projection -
תקני תמחיר cost accounting standards -
תחזית עסקית business forecasting -
תקנים רופפים loose standards -
תחזית פיננסית financial forecasts -
תקנת השוק market rule -
תחזית פנימית internal forecast -
תקצוב budgeting -
תחליפי מנהיגות leadership substitutes -
תקציב budget -
תחשיב calculation -
תקציב אב master budget -
תיאום liaison -
תקציב אזורי market by market allocation -
תיאום (2) coordination -
תקציב ביניים interim budget -
תיאום הדדי mutual coordination -
תקציב גמיש flexible budget -
תקציב הוצאות expense budget -
תקציב השקעות investment budget -
תיב"ם CAD -
תקציב ייעודי appropriation budget -
תיבת הצעות suggestion box -
תקציב מכירות sales budget -
תיוג categorization -
תקציב מתמשך continuous budget -
תיזמון timing -
תקציב פיסי physical budget -
תייק filing clerk -
תקציב פירסום advertising budget -
תיכנות מטרות goal programming -
תקציב פיתוח capital budget -
תיסכול frustration -
תקציב פרטים line item budget -
תיעוד documentation -
תקציב קבוע fixed budget -
תיק אב master file -
תקציב רגיל current budget -
תיק מוצרים product portfolio -
תקציב רכש purchasing budget -
תיק מתכתבים correspondents' file -
תקציב שוטף current budget -
תיק נח inactive file -
תקציב שיווק marketing budget -
תיק נע active file -
תקרה ceiling -
תיק סגור closed file -
תקשורת ארגונית organizational communication -
תיק עבודה working file -
תרבות culture -
תיק פעיל active file -
תרבות ארגונית corporate culture -
תיק פרט item file -
תרבות ארגונית (2) organizational culture -
תיק פרשה case file -
תרבות ניהולית management culture -
תיק פתוח open file -
תרבות קבוצתית group culture -
תיק קופסה box file -
תרומה, גישת contribution approach -
תיק תזכורת tickler file -
תרופה remedy -
תיקיון filing unit -
תרחיש scenario -
תיקצוב budgeting -
תרחישים מרובים multiple scenarios -
תיקצוב לפי מכירות sales oriented budgeting -
תרכיב קבוצתי group composition -
תיקצוב לפי מתחרים competitive parity method -
תרפיה ארגונית organizational theraphy -
תיקצוב תוכניות program budgeting -
תרשומת memorandum -
תיקצוב תוספתי incremental budgeting -
תרשים אדרת דג fishbone chart -
תיקצוב תפוקות output budgeting -
תרשים ארגוני organizational chart -
תיקצוב תשומות input oriented budgeting -
תרשים סיבה ותוצאה cause and effect diagram -
תיקרה ceiling -
תרשים עצם דג fishbone chart -
תכונות טכניות technical features index -
תרשים פארטו Pareto chart -
תכלית purpose -
תשואה להשקעה (return on investment (rod)): -
תכליתיות effectivness -
תשואת יעד target rate of return -
תכנון planning -
תשומה input -
תכנון אסטרטגי strategic planning -
תשלום חשאי under-the table -
תכנון ארגוני organizational planning -
תשלומים מפוקפקים questionable paymentes -
תכנון ביניים intermediate-range planning -
תשריר validation -
תכנון בעזרת מחשב computer assisted planning -
תשתית infrastructure -
תכנון גמיש flexible planning -
תשתית טכנולוגית technological infrastructure -
תכנון התרחבות expansion planning -
תת שוק sub market -
תכנון ידע knowledge planning [KP] -
תת־יחידה sub-unit -
תכנון כולל גרפי graphic general planning -
תת־מערכת Subsystem -
תכנון לטווח ארוך long range planning -
תת־מערכת מנהלית executive subsystem -
תכנון לטווח בינוני medium-range planning -
תת־סביבה subenvironment -
תכנון לטווח קצר short-run planning -
תת־עומס under load -
תכנון מגירה contingency planning -
תכנון מוצר product planning -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות