לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שילוב מבני structural integration -
שאיפה לרנטה rent seeking -
שילוב רצוני voluntary integration -
שאלה נורמטיבית normative question -
שימור הון, עקרון capital mintenance concept -
שאלה תיאורית descriptive question -
שימור הון: preservation of capital -
שאלון questionnaire -
שימור לקוחות customers conservation -
שבי אסדרה regulatory capture -
שימור מידע פנים maintenance of inside information -
שבירת מנות breaking bulk -
שימור תעודות preservation of records -
שגרה routine -
שדה כפוי forced field -
שינוי change -
שינוי ארגון reorganization -
שוביניסט זכר male chauvinist -
שינוי גישות change of approaches -
שווה ערך ודאי certainty equivalent -
שינוי מבני structural change -
שוויון parity -
שינוי שם חברה change of corporate name -
שיעבוד lien -
שוחד bribe -
שיעור הוצאות expenditure rate -
שולח principal -
שיעור היוון capitalization rate -
שיעור נצילות capacity ratio -
שומרי סף gatekeepers -
שיעור ריכוזיות concentration ratio -
שונא סיכון risk averse -
שיעור תשואה rate of return -
שוק אנוס captive market -
שיערוך נכסים reappraisal of property -
שוק בינלאומי international market -
שיעתוק reproduction -
שוק מאורגן organized market -
שיפוט judgment -
שוק מטרה target market -
שיקול דעת discretion -
שוק מתווכים middlepersons market -
שיקול דעת מוגבל limited discretion -
שוק תעשייתי industrial market -
שיקול דעת מנהלי administrative discretion -
שוק, ביקורת market audit -
שיקום חברה rehabilitation of a company -
שוק, ניתוח market analysis -
שורה תחתונה bottom line -
שירות service -
שותף partner -
שירות איכותי כולל total quality service -
שותף אסטרטגי strategic partner -
שירות ללקוח customer service -
שותף חדש new partner -
שירות מלא full service -
שותף כללי general partner -
שירותי service -
שותף להלכה nominal partner -
שירותי ייעוץ advisory services -
שותף לעומת בעל מניות partner vs. shareholder -
שירותי ניהול management services -
שותף מדומה quasi partner -
שיתוף affiliation -
שותף מוגבל limited partner -
שיתוף פעולה cooperation -
שותף מסייע second partner -
שיתוף פעולה אסטרטגי astrategic cooperation -
שותף פעיל active partner -
שכלון rationalization -
שותף שקט dormant partner -
שכנוע persuasion -
שותפות - פירוק loquidation of partnership -
שכנוע אישי personal Influence -
שותפות - פשיטת רגל partnerships bankruptcy -
שכפול duplication -
שותפות בעל פה partnership at will -
שכר בוררות arbitration fee -
שותפות כאישיות משפטית partnership as legal getity -
שותפות כללית (general partnership)ף -
שכר מנהלים directors fee -
שותפות מוגבלת limited partnership -
שכר נומינלי nominal wage -
שותפות נפט oil partnership -
שכר-מכר hire-purchase -
שותפות עסקית trading partnership -
שכר-מכר, הסכם sell and lease back agreement -
שותפות רשומה registered partnership -
שלב הפשרה unfreezing stage -
שותפי תפקיד position partners -
שלב מיסוד refreezing stage -
שטח חכור leased space -
שלב תנועה moving stage -
שטח מסחרי trading area -
שלוחה field office -
שטחות, תאורית facet theory -
שלטון יחיד autocracy -
שטר בוררות submission -
שליח delegate -
שיא peak -
שליחות ארגון organization mission -
שיא (2) top -
שליחות מפורשת expressed agency -
שיווק marketing -
שליטה control -
שיווק אחיד undifferentiated marketing -
שליטה בחברה control of a company -
שיווק גרילה guerilla marketing -
שליטה ובקרה [שו'ב] govern and control -
שיווק חיצוני external marketing -
שיווק מבודל differentiated marketing -
שליטה עקיפה indirect control -
שיווק מטרה target marketing -
שלילת אישיות depersonalisation -
שיווק מרוכז concentrated marketing -
שלל spoils -
שיווק משותף marketing cooperative -
שלמונים kick back -
שיווק, מדיניות marketing policy -
שם חברה corporate name -
שיווק, תוכנית marketing plan -
שם מותג brand name -
שיווקית, אסטרטגיה marketing strategy -
שם מסחרי trade name -
שיווקית, גישה marketing concept -
שם מרמז indicating name -
שיווקית, דינמיקה marketing dynamics -
שם מתאר describing name -
שיורית, שיטה residual method -
שיחרור release -
שם שרירותי arbitrary name -
שיחרור חלקי partial release -
שמונים - מאה, כלל eighty - hundred rule -
שיחת ועידה teleconference -
שמונים-עשרים, כלל eighty-twenty law -
שיטה עיוורת non-visual typing -
שמירת נכסים safegurding of assets -
שיטה שיורית residual method -
שיטות חיזוי forecasting methods -
שמרנות conservatism -
שיטות ניהול management systems -
שנאת סיכון risk aversion -
שיטות, ניתוח method analysis -
שנה מסחרית commercial year -
שיטת אות ומספר alpha-numeric system -
שניות dualism -
שיטת מוניטין goodwill method -
שנת עסקים טבעית natural business year -
שיטת מחיר נטו net price method -
שפת גוף body language -
שיטת מחירים price system -
שקיפות transparency -
שיטת שלל spoils system -
שקלול weighting -
שייכות relevance -
שיכרון המעמד status inebriation -
שילוב integration -
שרשרת אספקה supply chain -
שילוב (2) combination -
שרשרת מדרגית scalar chain -
שילוב אופקי horizontal integration -
שילוב אלכסוני diagonalintegration -
שת"פ RRI -
שילוב אנכי vertical integration -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות