דף הבית ארגון וניהול עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
ראורגניזציה reorganization - ראי ארגוני organizational mirror - ראייה בעל פה parole evidence - ראירגון reorganization - ראלי/ממשי real - ראש head - ראשות headship - ראשי פרקים highlights - רב לאומית, אסטרטגיה multe national strategy - רגישות sensitivity - רגישות, ניתוח sensitivity analysis - רוב מיוחס privileged majority - רוב רגיל simple majority - רוגלה spyware - רווח או הפסד gain of loss - רווח אקראי casual profit - רווח אקראי windfall profit - רווח בלתי מחולק undistributed profis - רווח ברוטו gross profit - רווח גולמי, ניתוח gross profit analysis - רווח התפטרות gain on disposal - רווח כולל, שיטת all inclusive income system - רווח לפני הוצאות מימון ומסים (earnings before interest and taxes (ebit)): - רווח לפני מס profits before taxes - רווח מגזרי segment margin - רווח מהפעלה operating profit - רווח מוניטרי monetary gain - רווח מותנה contingent profit - רווח מחלקתי departmental profit - רווח מיוחד extraordinary gain - רווח ממוצע average profit - רווח ממלאי inventory profit - רווח מסחרי trading profit - רווח נקי על מכירות net trading profit - רווח על מכירות return on sales - רווח צפוי anticipated profit - רווח שולי marginal profit - רווח תפעולי operating profit - רווח תקני standard profit - רווח, תוחלת expected profits - רווחיות profitability - רווחים, אוריינטצית profi orienta ion - רווחת ציבור public welfare - רוח יחידה group spirit - רוח רפאים zombie - רוכלות peddling - ריבוי דרכים equifinality - ריבוי מקורות רכישה multiple source buying - ריבויות pluralism -
ריגול תעשייתי industrial espionage - ריכוז - פיזור סביבתי environmental concentration-decentralization - ריכוז סמכות concentration of authority - ריכוז שווקים market concentration - ריצוי satisficing - ריצפה floor - רישוי עסקים licensing of business - רישום חברה registration of a company - רישות networking - רכוש רוחני intellectual property - רכוש שוטף current assets - רכישה מחוץ לשוק off mardet purchase - רכישה, מחלקת purchasing department - רלוונטיות/שייכות relevance - רמה ארגונית organizational level - רמה מוסדית institutional level - רמה מספקת satisfying level - רמה ראשונה first level - רמה תיכונה middle level - רמת אימוץ level of effort - רמת מטרה object level - רמת סמכות level of authority - רעיוני notional - רפיון slack - רפיפות ארגונית organizational slack - רפיפות תקציבית budgetary slack - רציונליות rationality - רציונליות מוגבלת bounded rationality - רציונליות של מטרות objective rationality - רציונליזציה rationalization - רצף מנהיגות continuum leadership - רצציונליות מוגבלת bounded rationability - רקמת תנאים conjuncture - רקע background - רשות authority - רשימת תזכורת tickler - רשימת תיוג checklist - רשימת תיזכורת tickler - רשלנות מנהלים negligence by directors - רשלנות מקצועית professional negligence - רשת chain - רשת (2) net - רשת אופקית horizontal network - רשת אופקית־עיסוקית horizontal-occupational network - רשת זיקתית interest network - רשת סניפים קמעונאיים multiple chain - רשת עיסוקית occupational network - רשת רצונית voluntary chain -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022