לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ריגול תעשייתי industrial espionage -
ראורגניזציה reorganization -
ריכוז - פיזור סביבתי environmental concentration-decentralization -
ראי ארגוני organizational mirror -
ריכוז סמכות concentration of authority -
ראייה בעל פה parole evidence -
ריכוז שווקים market concentration -
ראירגון reorganization -
ריצוי satisficing -
ריצפה floor -
ראש head -
רישוי עסקים licensing of business -
ראשות headship -
רישום חברה registration of a company -
ראשי פרקים highlights -
רישות networking -
רב לאומית, אסטרטגיה multe national strategy -
רכוש רוחני intellectual property -
רגישות sensitivity -
רכוש שוטף current assets -
רגישות, ניתוח sensitivity analysis -
רכישה מחוץ לשוק off mardet purchase -
רוב מיוחס privileged majority -
רכישה, מחלקת purchasing department -
רוב רגיל simple majority -
רוגלה spyware -
רמה ארגונית organizational level -
רווח או הפסד gain of loss -
רמה מוסדית institutional level -
רווח אקראי casual profit -
רמה מספקת satisfying level -
רווח אקראי windfall profit -
רמה ראשונה first level -
רווח בלתי מחולק undistributed profis -
רמה תיכונה middle level -
רווח ברוטו gross profit -
רמת אימוץ level of effort -
רווח גולמי, ניתוח gross profit analysis -
רמת מטרה object level -
רווח התפטרות gain on disposal -
רמת סמכות level of authority -
רווח כולל, שיטת all inclusive income system -
רעיוני notional -
רווח לפני הוצאות מימון ומסים (earnings before interest and taxes (ebit)): -
רפיון slack -
רווח לפני מס profits before taxes -
רפיפות ארגונית organizational slack -
רווח מגזרי segment margin -
רפיפות תקציבית budgetary slack -
רווח מהפעלה operating profit -
רציונליות rationality -
רווח מוניטרי monetary gain -
רציונליות מוגבלת bounded rationality -
רווח מותנה contingent profit -
רציונליות של מטרות objective rationality -
רווח מחלקתי departmental profit -
רציונליזציה rationalization -
רווח מיוחד extraordinary gain -
רצף מנהיגות continuum leadership -
רווח ממוצע average profit -
רצציונליות מוגבלת bounded rationability -
רווח ממלאי inventory profit -
רקמת תנאים conjuncture -
רווח מסחרי trading profit -
רקע background -
רווח נקי על מכירות net trading profit -
רשות authority -
רווח על מכירות return on sales -
רווח צפוי anticipated profit -
רשימת תיוג checklist -
רווח שולי marginal profit -
רווח תפעולי operating profit -
רשלנות מנהלים negligence by directors -
רווח תקני standard profit -
רשלנות מקצועית professional negligence -
רווח, תוחלת expected profits -
רשת chain -
רווחיות profitability -
רשת (2) net -
רשת אופקית horizontal network -
רווחת ציבור public welfare -
רשת אופקית־עיסוקית horizontal-occupational network -
רוח יחידה group spirit -
רשת זיקתית interest network -
רוכלות peddling -
רשת עיסוקית occupational network -
ריבוי דרכים equifinality -
רשת רצונית voluntary chain -
ריבוי מקורות רכישה multiple source buying -
ריבויות pluralism -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות