דף הבית ארגון וניהול עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
עבודה לבלרית clerical work - עבודת ניירות paper work - עבירה / פקיעה lapse - עדיפות priority - עדיפות (2) preference - עדיפות לגבי מטרות preferences about goals - עובד מנהל manager worker - עובד תעמלן missionary worker - עובדה מהותית material fact - עובדי קו ראשון front line - עודף נקי, שיטת clean surplus concept - עודף נרכש acquired surplus - עודפים, ניתוח surplus analysis - עודפים, סיווג surplus classification - עוזר assistant - עוזר למנהל assistant - עוטפן folder - עומס יתר overload - עומק הפצה depth of distribution - עונש penalty - עונת דוחות כספיים financial statement season - עוסק בבעלות יחיד sole proprietorship - עוצמה strength - עוצמה מוקנית referent power - עוצמת רווחיות profitability strenght - עוצמת שביתות strikes severity - עוצמת תאונות accident severity - עוצמת תפקיד positional power - עוקב sequence - עוקדן chasseur - עושק מיעוט oppression of minority - עותק מקורי אחרון engrossed copy - עותק נקי fair copy - עותר solicitor - עיבוד מידע information processing - עיבוד מידע, תהליך information processing - עיבוד מידע, תורת information processing theory - עידוף establish priorities - עיטוף, אסטרטגית encircle strategy - עיכוב כספים retention money - עימות confrontation - עימות עם צד שלישי third party confrontation - עיסוקים, ניתוח job analysis - עיסקה טלפונית transaction by telephone - עיסקה פגומה faulty transaction - עיסקת אקראי venture - עיסקת גידור hedging - עיסקת חליפין trade in - עיצוב design - עיצוב (2) molding - עיצוב ארגוני organizational molding - עיצוב כללי universal design - עיצוב מחדש reengineering - עיצוב על פי מצב situational design - עיקביות consistency - עיקרון principle - עיקרון principle - עיקרון (2) concept - עיקרון הביטחון safety principle - עיקרון החריגות exception principle - עיקרון המוצא provenance principle - עיקרון המחוייבות committed principle - עיקרון הסיבה הלא מספקת insufficient reason criterion - עיקרון הצמצום principle of parsimony - עיקרון הקרחון iceberg principle - עיקרון השוויון parity principle - עיקרון השיוך principle of pertinence - עיקרון התיקיון registry principle - עיקרון מימוש realization principle - עיקרון פיטרי peter principles - עיקרון תוצאת מטרה end-results principle - עירבון hypothecation - עיתוי timing - עיתוי הגעה לשוק time to market [ttm - על פניו prima facia - עלויות חברתיות social costs - עלויות מידע information cost - עלויות סגירה closing costs - עלויות סוכנות agency cost - עלות אלטרנטיבית alternative cost - עלות הון cost of capital - עלות החלפה replacement cost - עלות ועוד, המחרה לפי cost plus pricing - עלות כמודד ערך, גישת cost approach to value - עלות לפי שיקול discretionary cost - עלות מושגת attainable cost - עלות מיוחסת inputed cost - עלות מרבית maxi-min - עלות סיכון cost of resk - עלות עומס deadweight cost -
עלות תועלת, ניתוח cost-benefit analysis - עלות תחילתית start up cost - עלות תפריט menu cost - עלות, המחרה לפי cost oriented pricing - עלות-תועלת, ניתוח cost benefit analysis - עליונות התכנון planning primacy - עמדה attitude - עמדה היתחרותית competitive position - עמידה בתור queueing - עניין ציבורי public interest - ענף sector - ענף בעל עלות קבועה constant cost industry - ענף הגנתי defensive industry - ענף יבש dry branch - ענף כלכלי line of business - ענף מחזורי cyclical industry - ענף, ניתוח industry analysis - עסק deal - עסק (2) business - עסק הגנתי defensive industry - עסק מחזורי cyclical industry - עסק משפחתי family business - עסק פרטי individual proprietorship - עסק קטן small business - עסקה בלתי תלויה arm's length transaction - עסקה מסחרית business transaction - עסקה משותפת joint venture - עסקות עם בעלי עניין related party transactions - עסקות שלא במזומן non moneatry transaction - עסקי גומלין reciprocal business - עסקים שוליים marginal business - עסקת כיבוס wash transaction - עסקת מוניטין goodwill transaction - עסקת קומבינציה combination transaction - עץ החלטות product tree - עץ החלטות, ניתוח decision tree analysis - עצימות הפצה intensity of distribution - עצימות תנועה flow intensity - עצירת משלוח stoppage in transitu - עצמאי self employed - עקומת לקחים learning curve - עקומת ניסיון exsperience curve - עקומת ריכוזיות centralization curve - עקרונות הארגון principles of organization - עקרונות מבניים structural principles - עקרונות תהליך process principles - ערב guarantor - ערבות אישית personal surety - ערבות בנקאית bank gurantee - ערבות נגדית counter guarantee - עריכה marshal - עריקת לקוחות customers desertion - ערך בלתי מוחשי intangible value - ערך בלתי ממומש unrealized value - ערך בפועל actual value - ערך בפירוק break up value - ערך גרוטאה junk value - ערך גרט scrap value - ערך הוגן fair value - ערך היפרעות recovery value - ערך השקעה investment value - ערך זקוף imputed value - ערך חילופי substitution value - ערך חיסול liquidation value - ערך חיסול נטו net liquidation value - ערך לאחר מס net of tax method - ערך מהוון capitalized value - ערך מטרד nuisance value - ערך מימוש נטו net realizable value - ערך מינהלי administrative value - ערך מכירה כפויה forced sale value - ערך נוכחי של תזרים מזומנים מיוחל present value of expected cash flow - ערך ניצולת salvage value - ערך סובייקטיבי (subjective value)l - ערך סילוק disposal value - ערך פוטנציאלי potentioal value - ערך צפוי expected value - ערך רגשי sentimental value - ערך רווחים צפויים anticipated profit value - ערך רעיוני imputed value - ערך שארית salvage value - ערך שרידים scrap value - ערך תזרים מזומנים מנוכה discounted cash flow value - ערך, גישת עלות cost approach to value - ערך, ניתוח value analysis - ערכיות value approach - ערכים מוסריים ethical-moral value - עתידנות futurology - עתיר intensive -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022