לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עלות תועלת, ניתוח cost-benefit analysis -
עבודה לבלרית clerical work -
עלות תחילתית start up cost -
עלות תפריט menu cost -
עלות, המחרה לפי cost oriented pricing -
עדיפות priority -
עלות-תועלת, ניתוח cost benefit analysis -
עדיפות (2) preference -
עליונות התכנון planning primacy -
עדיפות לגבי מטרות preferences about goals -
עמדה attitude -
עובד מנהל manager worker -
עמדה היתחרותית competitive position -
עובד תעמלן missionary worker -
עובדה מהותית material fact -
עניין ציבורי public interest -
ענף sector -
עודף נקי, שיטת clean surplus concept -
ענף בעל עלות קבועה constant cost industry -
עודף נרכש acquired surplus -
ענף הגנתי defensive industry -
עודפים, ניתוח surplus analysis -
ענף יבש dry branch -
עודפים, סיווג surplus classification -
ענף כלכלי line of business -
עוזר assistant -
ענף מחזורי cyclical industry -
עוזר למנהל assistant -
ענף, ניתוח industry analysis -
עוטפן folder -
עסק deal -
עומס יתר overload -
עסק (2) business -
עומק הפצה depth of distribution -
עסק הגנתי defensive industry -
עונש penalty -
עסק מחזורי cyclical industry -
עונת דוחות כספיים financial statement season -
עסק משפחתי family business -
עוסק בבעלות יחיד sole proprietorship -
עסק פרטי individual proprietorship -
עוצמה strength -
עסק קטן small business -
עוצמה מוקנית referent power -
עסקה בלתי תלויה arm's length transaction -
עוצמת רווחיות profitability strenght -
עסקה מסחרית business transaction -
עוצמת שביתות strikes severity -
עסקה משותפת joint venture -
עוצמת תאונות accident severity -
עסקות עם בעלי עניין related party transactions -
עוצמת תפקיד positional power -
עסקות שלא במזומן non moneatry transaction -
עוקב sequence -
עסקי גומלין reciprocal business -
עוקדן chasseur -
עסקים שוליים marginal business -
עושק מיעוט oppression of minority -
עסקת כיבוס wash transaction -
עסקת מוניטין goodwill transaction -
עותק נקי fair copy -
עסקת קומבינציה combination transaction -
עותר solicitor -
עץ החלטות product tree -
עיבוד מידע information processing -
עץ החלטות, ניתוח decision tree analysis -
עיבוד מידע, תהליך information processing -
עצימות הפצה intensity of distribution -
עיבוד מידע, תורת information processing theory -
עצימות תנועה flow intensity -
עידוף establish priorities -
עצירת משלוח stoppage in transitu -
עיטוף, אסטרטגית encircle strategy -
עצמאי self employed -
עיכוב כספים retention money -
עקומת לקחים learning curve -
עימות confrontation -
עקומת ניסיון exsperience curve -
עימות עם צד שלישי third party confrontation -
עקומת ריכוזיות centralization curve -
עקרונות הארגון principles of organization -
עיסקה טלפונית transaction by telephone -
עקרונות מבניים structural principles -
עיסקה פגומה faulty transaction -
עקרונות תהליך process principles -
ערב guarantor -
ערבות אישית personal surety -
ערבות בנקאית bank gurantee -
עיצוב design -
ערבות נגדית counter guarantee -
עיצוב (2) molding -
עריכה marshal -
עיצוב ארגוני organizational molding -
עריקת לקוחות customers desertion -
עיצוב כללי universal design -
ערך בלתי מוחשי intangible value -
עיצוב מחדש reengineering -
ערך בלתי ממומש unrealized value -
עיצוב על פי מצב situational design -
ערך בפועל actual value -
עיקביות consistency -
ערך בפירוק break up value -
עיקרון principle -
ערך גרוטאה junk value -
עיקרון principle -
ערך גרט scrap value -
עיקרון (2) concept -
ערך הוגן fair value -
עיקרון הביטחון safety principle -
ערך היפרעות recovery value -
עיקרון החריגות exception principle -
ערך השקעה investment value -
עיקרון המוצא provenance principle -
ערך זקוף imputed value -
עיקרון המחוייבות committed principle -
ערך חילופי substitution value -
עיקרון הסיבה הלא מספקת insufficient reason criterion -
ערך חיסול liquidation value -
עיקרון הצמצום principle of parsimony -
ערך חיסול נטו net liquidation value -
עיקרון הקרחון iceberg principle -
ערך לאחר מס net of tax method -
עיקרון השוויון parity principle -
ערך מהוון capitalized value -
עיקרון השיוך principle of pertinence -
ערך מטרד nuisance value -
עיקרון התיקיון registry principle -
ערך מימוש נטו net realizable value -
עיקרון מימוש realization principle -
ערך מינהלי administrative value -
עיקרון פיטרי peter principles -
ערך מכירה כפויה forced sale value -
עיקרון תוצאת מטרה end-results principle -
עירבון hypothecation -
ערך ניצולת salvage value -
עיתוי timing -
ערך סובייקטיבי (subjective value)l -
עיתוי הגעה לשוק time to market [ttm -
ערך סילוק disposal value -
על פניו prima facia -
ערך פוטנציאלי potentioal value -
ערך צפוי expected value -
עלויות מידע information cost -
ערך רגשי sentimental value -
עלויות סגירה closing costs -
ערך רווחים צפויים anticipated profit value -
ערך רעיוני imputed value -
עלות אלטרנטיבית alternative cost -
ערך שארית salvage value -
עלות הון cost of capital -
ערך שרידים scrap value -
עלות החלפה replacement cost -
ערך תזרים מזומנים מנוכה discounted cash flow value -
ערך, גישת עלות cost approach to value -
עלות כמודד ערך, גישת cost approach to value -
ערך, ניתוח value analysis -
עלות לפי שיקול discretionary cost -
ערכיות value approach -
עלות מושגת attainable cost -
ערכים מוסריים ethical-moral value -
עלות מיוחסת inputed cost -
עתידנות futurology -
עתיר intensive -
עלות סיכון cost of resk -
עלות עומס deadweight cost -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות