א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
נאורוזה neurotics - נאורות לתועלת עצמית enlightened self-interest - נאמנים משותפים joint reustees - נגיסה בתיווך disintermidiation - נוהג custom - נוהל procedure - נוהל מסיג restrictive practice - נוסחת גרייקונה anuciarG formula - נורמה norm - נושה בדרגה שניה junior creditor - נזיל liquid - נטו net - נטיקה netiquette - נטישה abandonment - נטל שיפורים burden of improvements - נטרול סכסוך conflict defusion - ניאו־קלאסיקנים neo-classicals - ניגוד conflict - ניגוד בין־קבוצתי intergroup conflict - ניגוד הימנעות־הימנעות avoidance-avoidance conflict - ניגוד עניינים conflict of interest - ניהול management - ניהול (2) administration - ניהול איכותי משולב integrated quality management - ניהול אינטראקטיווי (הידודי) interactive management - ניהול אליטרי elitist management - ניהול אסטרטגי strategic management - ניהול בהסכמה כללית consensus management - ניהול דומיננטי dominant management - ניהול חומרים material management - ניהול ידע knowledge management - ניהול ידע תוכן content knowledge management [ckm - ניהול כוח אדם personnel management - ניהול כוח מכירה salesforce management - ניהול כפול multiple management - ניהול לפי חריגים management by exception - ניהול לפי יעדים (נל"י) (management by objectives (mbo)) - ניהול לפי סטיות management by exceptions - ניהול לקוי imperfect management - ניהול מבוזר decentralized management - ניהול מגיב reactive management - ניהול מדעי scientific management - ניהול מוכרנים salespersons management - ניהול מותג brand management - ניהול מותנה contingency management - ניהול מזומנים cash management - ניהול מידע information management - ניהול מכביר רווחים profit-maximizing management - ניהול מכירות sales management - ניהול מלאי inventory management - ניהול מסתגל adaptive management - ניהול מערכות systems management - ניהול מצרפי configuration management - ניהול מקייאווליסטי Machiavellian management - ניהול מראש proactive management - ניהול מרוכז centralized management - ניהול משאבי אנוש human resources management - ניהול משבר crisis management - ניהול משימתי task oriented management - ניהול נאמנים trustee management - ניהול נכסים assets management - ניהול סיכונים risk management - ניהול על פי חריגים management by exception - ניהול על פי יעדים management by objectives - ניהול על־ידי משבר management by crisis - ניהול על־פי סטיות - ניהול עצמי self management - ניהול פיננסי financial management - ניהול פעולות operational management - ניהול קדם מדעי prescientific management - ניהול קיסרי ceasar management - ניהול קלאסי classical management - ניהול רווחים management of earnings - ניהול רכוש stewardship - ניהול רשומות records management - ניהול שיווק marketing management - ניהול שינוי change management - ניהול שכר ומשכורת wage and salary administration - ניהול שתפני participative management - ניהול תבניתי configuration management -
ניהול תפעול operations management - ניהול תקין proper management - ניהול, שיטות - נייר ערך מסחרי לא סחיר non-marketable commercial paper - ניירת paper work - ניסוי וטעייה trial and error - ניעות mobility - ניצול fleece - ניצול כושר capacity utilization - ניצול משברים crisis exploitation - ניקוב אטום blind perforation - ניקוד קידום נטו net promoter score [nps - ניתוב routing - ניתוח אופקי horizontal analysis - ניתוח איכותי qualitative analysis - ניתוח אמצעים־מטרה means-goals analysis - ניתוח אנכי vertical analysis - ניתוח ארגוני organizational analysis - ניתוח בייסיאני Baysian analysis - ניתוח ביצועים operations analysis - ניתוח גורמים factor analysis - ניתוח דינמי dynamic analysis - ניתוח השוואתי comparative analysis - ניתוח חברה company analysis - ניתוח חובות debt analysis - ניתוח מדיניות policy analysis - ניתוח מנהלי administrative analysis - ניתוח מערכות systems analyis - ניתוח מצב situation analysis - ניתוח סיכונים risk analysis - ניתוח סריג grid analysis - ניתוח עודפים surplus analysis - ניתוח עיסוקים job analysis - ניתוח ערך value analysis - ניתוח פערים gap analysis - ניתוח רגישות sensitivity analysis - ניתוח רשת analysis grid - ניתוח שולי marginal analysis - ניתוח שוק market analysis - ניתוח תוספתי incremental analysis - ניתוח תכנון ארגוני organizational planning analysis - ניתוק cut-off - ניתוק (2) Disintegration - ניתוק אנכי vertical disintegration - נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר) first-in first-out (FIFO) - נכס בלתי נזיל illiquid asset - נכס בלתי-מוחשי intangible asset - נכס חוזר working asset - נכס לא פעיל inactive asset - נכס לא שוטף noncurrent asset - נכס מהיר quick assets - נכס שהוי slow asset - נכסים חופשיים available assets - נכסים שוטפים נטו net current assets - נל"י mbo - נמל מבטחים safe harbor - נסה הכל, מדיניות try anything policy - נעל שנייה, תסמונת - נפיצות, תהליך diffusion process - נציג delegate - נציגות representative office - נצילות, שיעור capacity ratio - נקודות מידוד benchmarking - נקודות שבר break points - נקודות תגובה trigger points - נקודת איזון break-even point - נקודת הפרדה separation point - נקודת התייחסות reference point - נקודת קיפאון deadlock - נשיא president - נשיאה באחריות accountability - נתוני השוואה comparison data - נתונים data - נתח שוק market share - נתיבי פיקוד line of command - נתיבי תקשורת channels of communication - נתיבים הפוכים reverse channels - נתיבים מקבילים multiple channels - נתק תקשורת communication cut-out -