לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניהול תפעול operations management -
נאורוזה neurotics -
ניהול תקין proper management -
נאורות לתועלת עצמית enlightened self-interest -
נאמנים משותפים joint reustees -
נייר ערך מסחרי לא סחיר non-marketable commercial paper -
נגיסה בתיווך disintermidiation -
ניירת paper work -
נוהג custom -
ניסוי וטעייה trial and error -
נוהל procedure -
ניעות mobility -
נוהל מסיג restrictive practice -
ניצול fleece -
נוסחת גרייקונה anuciarG formula -
ניצול כושר capacity utilization -
נורמה norm -
ניצול משברים crisis exploitation -
נושה בדרגה שניה junior creditor -
ניקוב אטום blind perforation -
נזיל liquid -
ניקוד קידום נטו net promoter score [nps -
נטו net -
ניתוב routing -
נטיקה netiquette -
ניתוח אופקי horizontal analysis -
נטישה abandonment -
ניתוח איכותי qualitative analysis -
נטל שיפורים burden of improvements -
ניתוח אמצעים־מטרה means-goals analysis -
נטרול סכסוך conflict defusion -
ניתוח אנכי vertical analysis -
ניתוח ארגוני organizational analysis -
ניגוד conflict -
ניתוח בייסיאני Baysian analysis -
ניגוד בין־קבוצתי intergroup conflict -
ניתוח ביצועים operations analysis -
ניגוד הימנעות־הימנעות avoidance-avoidance conflict -
ניתוח גורמים factor analysis -
ניגוד עניינים conflict of interest -
ניתוח דינמי dynamic analysis -
ניהול management -
ניתוח השוואתי comparative analysis -
ניהול (2) administration -
ניתוח חברה company analysis -
ניהול איכותי משולב integrated quality management -
ניתוח חובות debt analysis -
ניתוח מדיניות policy analysis -
ניהול אליטרי elitist management -
ניתוח מנהלי administrative analysis -
ניהול אסטרטגי strategic management -
ניתוח מערכות systems analyis -
ניהול בהסכמה כללית consensus management -
ניתוח מצב situation analysis -
ניהול דומיננטי dominant management -
ניתוח סיכונים risk analysis -
ניהול חומרים material management -
ניתוח סריג grid analysis -
ניהול ידע knowledge management -
ניתוח עודפים surplus analysis -
ניהול ידע תוכן content knowledge management [ckm -
ניהול כוח אדם personnel management -
ניתוח ערך value analysis -
ניהול כוח מכירה salesforce management -
ניתוח פערים gap analysis -
ניהול כפול multiple management -
ניתוח רגישות sensitivity analysis -
ניהול לפי חריגים management by exception -
ניתוח רשת analysis grid -
ניהול לפי יעדים (נל"י) (management by objectives (mbo)) -
ניתוח שולי marginal analysis -
ניהול לפי סטיות management by exceptions -
ניתוח שוק market analysis -
ניהול לקוי imperfect management -
ניתוח תוספתי incremental analysis -
ניהול מבוזר decentralized management -
ניתוח תכנון ארגוני organizational planning analysis -
ניהול מגיב reactive management -
ניתוק cut-off -
ניהול מדעי scientific management -
ניתוק (2) Disintegration -
ניהול מוכרנים salespersons management -
ניתוק אנכי vertical disintegration -
ניהול מותג brand management -
ניהול מותנה contingency management -
נכס בלתי נזיל illiquid asset -
ניהול מזומנים cash management -
נכס בלתי-מוחשי intangible asset -
ניהול מידע information management -
נכס חוזר working asset -
ניהול מכביר רווחים profit-maximizing management -
נכס לא פעיל inactive asset -
ניהול מכירות sales management -
נכס לא שוטף noncurrent asset -
ניהול מלאי inventory management -
נכס מהיר quick assets -
ניהול מסתגל adaptive management -
נכס שהוי slow asset -
ניהול מערכות systems management -
נכסים חופשיים available assets -
ניהול מצרפי configuration management -
נכסים שוטפים נטו net current assets -
ניהול מקייאווליסטי Machiavellian management -
נל"י mbo -
ניהול מראש proactive management -
נמל מבטחים safe harbor -
ניהול מרוכז centralized management -
נסה הכל, מדיניות try anything policy -
ניהול משאבי אנוש human resources management -
ניהול משבר crisis management -
נפיצות, תהליך diffusion process -
ניהול משימתי task oriented management -
נציג delegate -
ניהול נאמנים trustee management -
נציגות representative office -
ניהול נכסים assets management -
נצילות, שיעור capacity ratio -
ניהול סיכונים risk management -
נקודות מידוד benchmarking -
ניהול על פי חריגים management by exception -
נקודות שבר break points -
ניהול על פי יעדים management by objectives -
נקודות תגובה trigger points -
ניהול על־ידי משבר management by crisis -
נקודת איזון break-even point -
נקודת הפרדה separation point -
ניהול עצמי self management -
נקודת התייחסות reference point -
ניהול פיננסי financial management -
ניהול פעולות operational management -
נשיא president -
ניהול קדם מדעי prescientific management -
נשיאה באחריות accountability -
ניהול קיסרי ceasar management -
נתוני השוואה comparison data -
ניהול קלאסי classical management -
נתונים data -
ניהול רווחים management of earnings -
נתח שוק market share -
ניהול רכוש stewardship -
נתיבי פיקוד line of command -
ניהול רשומות records management -
נתיבי תקשורת channels of communication -
ניהול שיווק marketing management -
נתיבים הפוכים reverse channels -
ניהול שינוי change management -
נתיבים מקבילים multiple channels -
ניהול שכר ומשכורת wage and salary administration -
נתק תקשורת communication cut-out -
ניהול שתפני participative management -
ניהול תבניתי configuration management -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות