דף הבית ארגון וניהול עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
מאגר pool - מאגר הטבות bonus pool - מאגר מודלים model bank - מאוחד אנכית vertically combined - מאזן חברתי employment report - מאזן פרו פורמה proforma balance sheet - מאזן קרנות fund balance sheet - מאזן תעסוקה employment report - מבדק פנימי internal audit - מבחן test - מבחן אנליטי analytical test - מבחן הון מופחת capital impairment test - מבחן התייחסות relation test - מבחן תכליתיות effectiveness test - מבנה structure - מבנה ארגון organisational structure - מבנה ארגוני אורגני organic structure - מבנה ארגוני גבוה - מבנה ארגוני מכני mechanistic structure - מבנה ארגוני שטוח - מבנה יוזם initiating structure - מבנה מדרגי גבוה - מבנה מועצת המנהלים board structure - מבנה נתונים data structure - מבנה סגור closed structure - מבנה סמכות authority structure - מבנה סמכות (2) power structure - מבנה פירמידי גבוה tall pyramid structure - מבנה פירמידי שטוח flat pyramid structure - מבנה פשוט simple structure - מבנה שליטה control structure - מבנה תפקודי functional structure - מבקר פנים internal auditor - מגבלה constraint - מגבלות constraints - מגזר segment - מגזר ענפי industry segment - מגמה trend - מגמה לטווח ארוך long term trend - מגמה לטווח קצר short term trend - מגנזה records center - מגשית פתקים small tray - מדגש marker - מדד ידוע known index - מדד כשל z score - מדד עצימות מו"פ development and research intensity index - מדד רווחיות profitability index - מדד רוזנבלוט Rosenbluth index - מדד ריווחיות profitability index - מדד ריכוזיות ייצור production concentration index - מדד ריכוזיות מכירות sales concentration index - מדד רלוונטי relevant index - מדד תועלת utility index - מדד" בגין" index "in lieu" - מדדי הישרדות survival index - מדור section - מדידת רווח profit measurement - מדיניות policy - מדיניות גביה collection policy - מדיניות היתרחבות expansion policy - מדיניות חשבונאית accounting policy - מדיניות ייצוב stabilzation policy - מדיניות ייצור production policy - מדיניות ניהולית administrative policy - מדיניות פחת depreciation policy - מדיניות שיווקית marketing policy - מדיניות שמירת רשומות record retention policy - מדיניות, לוח - מדיניות, ניתוח - מדע הארגון organization science - מדעי ניהול management science - מדרג מטרות hierarchy of goals - מדרג מטרות (2) hierarchy of objectives - מדריך guide - מדריך נוהל procedure manual - מהחוץ פנימה outside- inside approach - מהימנות reliability - מהימנות מערכת system reliability - מהלך עסקים רגיל normal course of business - מהפכת מנהלים managerial revolution - מוביל leader - מוביל עלויות cost driver - מודיעין inteligence - מודיעין עסקי business intelligence [bi - מודיעין תחרותי competitive intelligence [CI] - מודל model - מודל בו־זמני concurrent model - מודל הדמיה simulation model - מודל החלטות decision model - מודל החלטות נורמטיבי normative decision model - מודל היוריסטי heuristic model - מודל המחרת נכס הון capital asset pricing model - מודל העשרת עיסוקים job enrichment model - מודל לוקהיד Lockheed model - מודל מוחשי real model - מודל מוכלל integrationist model - מודל מופשט abstract model - מודל מנהיגות דו־מימדי two- dimensional leadership model - מודל מנהיגות תלת-מימדי three-dimensional leadership model - מודל מתאר descriptive model - מודל מתמטי mathematical model - מודל נורמטיבי normative model - מודל סיפי threshold model - מודל עסקי business model - מודל עסקי על מפית napkin business model - מודל עתי temporal model - מודל פורטר־לואלר Porter-Lawler model - מודל פידלר Fiedler's model - מודל פרום־ייטון Vroom-Yetton model - מודל תיאורי descriptive model - מוחלטות של אחריות absoluteness of responsibility - מוטת שליטה span of control - מוכוון oriented - מוכוון אנשים people oriented - מוכוון הישג achievement oriented - מוכוון לקוח customer oriented - מוכוון מקורות ייצור production-resource oriented - מוכוון משימה task oriented - מוכוון תפוקה output oriented - מוכוונות orientation - מוכוונות לעובדים worker oriented - מומחה expert - מומחיות expert power - מוניטין שליליים negative goodwill - מוניטין, שיטת goodwill method - מוסד institution - מוסמך authorized - מוסמך (2) authoritative - מועד date - מועד קיטוע cutoff date - מועילות effectiveness - מועמד nominee - מועצת מנהלים board of directors - מופע יחיד one man show - מוצר product - מוצרים, מדיניות product policy - מורטוריום moratorium - מורשה agent - מזומנים בבנק cash in bank - מזומנים בקופה balance in hand - מזומנים בקופה ובבנקים cash in hand and in banks - מזומנים, בסיס cash basis - מזכיר secretary - מזכיר כללי של ההסתדרות Secretary General of the federation of labor - מזכיר מועצת הפועלים workers council secretary - מזכירה אלקטרונית answering machine - מזכירות secretariat - מזל chance - מזלגות סיכוי chance forks - מזעור הפסדים loss minimization - מחוגה pair of compasses - מחוון indicator - מחוייבות commitment - מחוייבות ארוכת־טווח long-term obligation - מחזור דמינג Deming cycle - מחזור חייבים, יחס receivable ratio - מחזור חיים life cycle - מחזור חשבונאי accounting cycle - מחזור נכסים assets turnover - מחיקה write off - מחיקון corecting fluid - מחיקת חוב forgiveness - מחיר אזורי zone price - מחיר אחד, מדיניות one price policy - מחיר אחיד common pricing - מחיר אמצעי middle price - מחיר ביחס לרווח price ernings ratio - מחיר גלוי oper price - מחיר הוגן fair price - מחיר הנפקה issue price - מחיר הסתייגות reservation price - מחיר חוזי contract price - מחיר יעד target price - מחיר יציב stable price - מחיר כפול dual price - מחיר מבוקר controlled price - מחיר מחושב computed price - מחיר מחירון list price - מחיר מינימום minimum price - מחיר מקובל, שיטת going rate pricing - מחיר משולב combination rate - מחיר משורשר collar pricing - מחיר משתנה variabler price - מחיר נומינלי nominal price - מחיר נטו, שיטת net price method - מחיר נתמך supported price - מחיר סופי final price - מחיר סמלי nominal price - מחיר צפוי anticipated price - מחיר קמעונאי קבוע fixed resale price - מחירי אספקה אזוריים regional render prices - מחירי אספקה אחידים uniform render prices - מחכיר lessor - מחלות מנהלים managers' diseases - מחלקה department - מחלקה חכורה leased department - מחלקה נגזרת derivative department - מחלקה פנימית captive shop - מחלקת אפסנאות storekeeping department - מחלקת כוח אדם personnell department - מחלקת מטה staff department - מחלקת מנגנון - מחלקת פרסום advertising department - מחלקת רכישה purchasing department - מחלקת שירות service department - מחלת עתידנות futurasis - מחנק אשראי credit crunch - מחסום מזכירה secretary's block - מחסום שינוי barrier to change - מחסום תקשורת communication barrier - מחסומי הזדהות identification barriers - מחקר research - מחקר משווה comparative research - מחקר מתאר descriptive research - מחקר ניבוי predictive research - מחקר פרטני case study - מחקר שיווק market research - מחקר שימושי applied research - מחרר perforator - מטבע פונקציונלי functional currency - מטה staff - מטה מקצועי professional staff - מטלה task - מטרה goals - מטרה (2) purpose - מטרה (3) goal - מטרה לא ניתנת להשגה unattainable goal - מטרות ארגון organization objective - מטרות דו"חות כספיים objectives of financial - מטרות דיווח כספי objectives of financial reporting - מטרות דמיוניות visionary objectives - מטרות כלל ארגוניות organization objectives - מטרות מיידיות immediate objectives - מטרות על superordinate goals - מטרות, מדרג - מטריצת החלטות decision matrix - מטריצת השפעות influence matrix - מטריצת פעילות going matrix - מיבנה structure - מידור departmentalization - מידור גאוגרפי geographical departmentalization - מידור טריטוריאלי territorial departmentalization - מידור ליחידות departmentalization - מידור לפי גורם ייצור factor departmentalization - מידור לפי חומרי גלם raw material departmentalization - מידור לפי לקוחות customer departmentalization - מידור לפי מוצר product departmentalization - מידור לפי תהליך processdepartmentalization - מידור לפי תוצרת product Departmentalization - מידור פונקציונלי functional departmentalization - מידע למנהלים, מערך management information system - מידע מסווג classified information - מידע מצרפי aggregate information - מידע ניהולי managerial information - מידע עסקי business information - מידע צופה עתיד future forcast information - מידענות information expertise [IM] - מיומנות טכנית technical skill - מיומנות תפיסתית conceptual skill - מיומנות, מבחן - מיון breakdown - מיון (2) sorting - מיון הוצאות classification of expenses - מיון עיסוקים job classification - מיון ענפי industrial classification - מיון עשרוני decimal classification - מיון רשומות records sorting - מיזוג merger - מיזוג אופקי horizontal merger - מיזוג אנכי vertical merger - מיזוג זכויות pooling of interest - מיזוג להרחבת מוצר product extension merger - מיזוג להרחבת שוק market extension merger - מיזוג מערכות ישירות corporate direct systems - מיטלטלין chattel - מיכלול מוכן turnkey contract - מיכרז tender - מיכרז בחסר buying in - מיכרז חתום sealed bid - מיכרז סגור closed tender - מיכרז פתוח advertised bidding - מיכרז, המחרת bid pricing - מיכרזים לרשיונות tenders for license - מילולי, מבחן - מימון financing -
מימון חוץ מאזני offbalance sheet finance - מימון חיצוני external financing - מימון נכסים assets financing - מימון עוקף backdoor financing - מימוש realization - מימוש הכנסה income realization - מימוש, עיקרון realization principle - מינהג custom - מינהל administration - מינהל עסקים business management - מינהל עסקים קטנים small busines administration - מינהל ציבורי public administration - מינהל, יחס - מינהלה management - מינהלי, ניתוח - מינהלן administrator - מינוי מבקר פנים internal auditor's nomination - מינוי רואה חשבון auditor's nomination - מיניסטריון ministry - מיסוד הדרכה training institutionalization - מיסוד מנהיגות מכוונת איכות quality oriented leadership institutionalization - מיסוד נהלים procedure institutionalization - מיסוד שינוי institutionalization - מיסוי ישיר direct taxation - מיסוי עקיף indirect taxation - מיסוך cloaking - מיסחר commerce - מיסחר קמעונאי retail trade - מיסחר, אזור trade area - מיסחרי mercantile - מיעוד scheduling - מיפוי תפיסתי perceptual mapping - מיצב status - מיצד parameter - מיצוב מוצר product positioning - מיצוב מותג brand positioning - מיצוב מחדש re positioning - מיצוב שוק market positioning - מיצרפות aggregation - מיקום חדש relocate - מיקום יחסי benchmarking - מיקור חוץ outsorcing - מיקסום maximalization - מיקסום רווח profit maximization - מירווח עוצמה intensity interval - מירכוז centralization - מישור plateau - מישור קריירה career plateau - מישרד ministry - מישרד פרסום advertising agency - מישרד קדמי front office - מישרד קניות buying office - מישרד קניות עצמאי independent buying office - מישרד ראשי head office - מיתחרים, אסטרטגית competition strategy - מיתחרים, המחרה לפי competition oriented pricing - מיתקפה חזיתית, אסטרטגית fronatal attack strategy - מיתקפת נגד בהגנה אסטרטגית counter offensive strategy - מכוח התפקיד ex officio - מכון institute - מכון יצוא export's bureau - מכון תקנים bureau of standards - מכונת כתיבה typewriter - מכונת קצרנות shorthandwriter - מכירה וחכירה חוזרת sell and lease back - מכירה מותנית conditional sale - מכירה פנימית internal selling - מכירות, אוריינטציות sales orientation - מכירת חובות sale of receivables - מכלב stapler - מכפיל ארגוני organizational multiplier - מכרז חיצוני external concourse - מכשול drawback - מכשירי כתיבה stationary wares - מכשיריות instrumentality - מכתב אשראי לביצוע performance letter of credit - מלאי הון אנושי human capital stock - מלאי, מדיניות inventory policy - מלאכותיות artificiality - מלמטה למעלה bottom-up - מלמעלה למטה top-down - ממד ליבה core dimension - ממד תכנון dimension of planning - ממוצע משוקלל weighted average - ממוקד ללקוח customer focused - ממשל אלקטרוני electronic governance - ממשל זמין on hand governance - ממשל תאגידי corporate governance - מנגנוני שימור והסתגלות preservation and adaption mechanism - מנגנוני תיאום coordination mechanism - מנדט mandate - מנהג custom - מנהיג leader - מנהיג אוטוקרטי autocratic leader - מנהיג בלתי עקבי inconsistent leader - מנהיג בלתי־כריזמטי uncharismatic leader - מנהיג דמוקרטי democratic leader - מנהיג חבר member leader - מנהיג חוזה leader of vision - מנהיג טבעי natural leader - מנהיג כריזמטי charismatic leader - מנהיג לא־פורמלי informal leader - מנהיג מוכוון־אנשים people oriented leader - מנהיג מוכוון־משימה task-oriented leader - מנהיג מניפולטיווי manipulative leader - מנהיג מעצב moulding leader - מנהיג מפקח controling leader - מנהיג משתף participative leader - מנהיג מתגלה emergent leader - מנהיג מתגמל compensating leader - מנהיג, המחרת leader pricing - מנהיגות leadership - מנהיגות אינסטרומנטלית instrumental leadership - מנהיגות דו־מימדית, מודל - מנהיגות דמוקרטית־השתתפותית participative democratic leadership - מנהיגות חברתית social leadership - מנהיגות כריזמטית charismatic leadership - מנהיגות מובנית built-in leadership - מנהיגות מונעת יחסים relationship-motivated leadership - מנהיגות מונעת משימות task-motivated leadership - מנהיגות מחולקת distributive leadership - מנהיגות מחירים price leadership - מנהיגות מנחה directive leadership - מנהיגות מנצלת־סמכותית exploitative authoritative leadership - מנהיגות מערכתית system-type leadership - מנהיגות מצב situational leadership - מנהיגות משימתית task leadership - מנהיגות מתירנית permissive leadership - מנהיגות נדיבותית־סמכותית benevolent- authoritative leadership - מנהיגות נסיבתית contingency leadership - מנהיגות נתיב מטרה goal-path theory of leadership - מנהיגות סלקטיבית selective leadership - מנהיגות סמכותית authoritarian leadership - מנהיגות רפויית־רסן free-rein leadership - מנהיגות תלת-מימדית, מודל - מנהל manager - מנהל (2) officer - מנהל ארגוני organizational manager - מנהל בכיר top manager - מנהל חברה director - מנהל חיצוני outsider director - מנהל יחיד sole manager - מנהל כופה plural executives - מנהל כללי managing director - מנהל מוסדי institutional manager - מנהל מוצר product manager - מנהל מכירות sales manager - מנהל מנהיג leader manager - מנהל מקייאווליסט Machiavellian manager - מנהל מקרב הציבור outsider director - מנהל משימתי task oriented manager - מנהל מתלמד trainee manager - מנהל עבודה foreman - מנהל עסקים executive - מנהל פונקציונלי functional manager - מנהל תאגיד corporation manager - מנהלה - מנוף leverage - מניע רווח profit motive - מניעת מידע information prevention - מס עיסוק occupation tax - מס עסקים business tax - מס רווחים עודפים excess profits tax - מסומך authoritative - מסונף affiliate - מסחר commerce - מסחרית, שיטה mercantile method - מסירה על תנאי contingent delivery - מספיק edequate - מסקנה conclusion - מעטפה envelope - מעילה embezzlement - מעין ארגון מחדש quasi reorganization - מעין תאגיד quasi corporation - מעמד בענף industry position - מעמד בשוק market position - מעמד כוח מנהיג leader power position - מעמד מיוחס ascribed status. - מענק מקביל matching grant - מענק: grant - מעקב follow up - מעריך שווי value appraiser - מערך ארגוני organizational system - מערך ארגוני סגור closed organizational system - מערך ארגוני פתוח open organizational system - מערך הדדי ecosystem - מערך הזדמנויות opportunity set - מערך מוסדר institutional operation - מערך סוציו־טכני sociotechnical system - מערכות systems - מערכות ישירות, מיזוג corporate direct system - מערכות מידע ניהולי management information systems - מערכות, גישת system approach - מערכות, ניתוח system analysis - מערכות, תיאור system description - מערכת system - מערכת הפצה distribution system - מערכת טכנו-חברתיות socio-technical system - מערכת לניתוב שיחות interactive voice response [ivr - מערכת מידע information system - מערכת סגורה closed system - מערכת על סביבתית environmental suprasystem - מערכת פוליטית political system - מערכת פתוחה open system - מערכת שיווק marketing ststem - מערכת תומכת החלטות decision support system [DSS] - מפיץ distributor - מפיץ בלעדי exclusive distributor - מפלט מס tax haven - מפעל enterprise - מפקח supervisor - מפקח (2) superintendent - מפשר mediator - מצב אי־סכום אפס non-zero sum situation - מצב חירום state of emergency - מצב ללא מוצא no-win situation - מצב ניגוד מעורב mixed conflict situation - מצב סכום אפס zero sum situation - מצב ספיגה absorbing state - מצב של שיתוף פעולה collaborative situation - מצויינות excellence - מצרפות aggregation - מקבל החלטות decision maker - מקדם promoter - מקדמי ניהול של באומן Baumen's management coefficients - מקדמי נתיב route coefficient - מקום place - מקום הכנסה place of income - מקומיים locals - מקורות הון sources of capital - מקורות הוניים capital resources - מקורות כספיים funds - מקורות מידע information sources - מקסי-מין maxi-min - מקסי-מקס maxi-max - מקסימיזציה maximization - מקראה reader - מקרה קריטי critical case - מקרו macro - מקרקעין משותפים common land - מראה ארגונית organizational mirror - מרב מזער maximin - מרב־מרב maxi-max - מרווח תרומה contributing margin - מרחב פיקוח span of control - מרכוז centralization - מרכז center - מרכז הזמנות call center - מרכז החלטות decision center - מרכז העמסה burden center - מרכז עלות cost center - מרכז שירות service center - מרפי, חוק - משא ומתן negotiation - משא ומתן חוזר re-negotiation - משא ומתן מיסחרי commercial negotiation - משא ומתן ענפי industry wide bargining - משא ומתן קיבוצי collective bargaining - משאבי מערכת system resources - משאבים resources - משוב feedback - משוב , ממד - משוואה חשבונאית accounting equation - משחק סכום אפס zero sum game - משחק עסקים business game - משחק תפקידים role playing - משיכה, אסטרטגית pull strategy - משילות אירגונית organisaional governance - משימה ארגונית organizationalgoal - משמעותי significant - משמעת discipline - משק establishment - משרד וירטואלי virtual office - משרה, ניתוח - משתמש פנימי internal user - משתנות רווחים הדדית earnings covariability - משתנים נשלטים controllable variables - מתגבר reinforcer - מתווך middleman - מתווכים-סוכנים middleperson agent - מתח אופקי horizontal strain - מתח אנכי vertical strain - מתחרה בכוח potential competitor - מתחת לשולחן under the table - מתכונת ארגונית organization pattern -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022