לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מימון חוץ מאזני offbalance sheet finance -
מאגר pool -
מימון חיצוני external financing -
מאגר הטבות bonus pool -
מימון נכסים assets financing -
מאגר מודלים model bank -
מימון עוקף backdoor financing -
מאוחד אנכית vertically combined -
מימוש realization -
מאזן חברתי employment report -
מימוש הכנסה income realization -
מאזן פרו פורמה proforma balance sheet -
מימוש, עיקרון realization principle -
מאזן קרנות fund balance sheet -
מינהג custom -
מאזן תעסוקה employment report -
מינהל administration -
מבדק פנימי internal audit -
מינהל עסקים business management -
מבחן test -
מינהל עסקים קטנים small busines administration -
מבחן אנליטי analytical test -
מינהל ציבורי public administration -
מבחן הון מופחת capital impairment test -
מבחן התייחסות relation test -
מינהלה management -
מבחן תכליתיות effectiveness test -
מבנה structure -
מינהלן administrator -
מבנה ארגון organisational structure -
מינוי מבקר פנים internal auditor's nomination -
מינוי רואה חשבון auditor's nomination -
מבנה ארגוני מכני mechanistic structure -
מיסוד הדרכה training institutionalization -
מיסוד מנהיגות מכוונת איכות quality oriented leadership institutionalization -
מבנה יוזם initiating structure -
מיסוד נהלים procedure institutionalization -
מיסוד שינוי institutionalization -
מיסוי ישיר direct taxation -
מבנה נתונים data structure -
מיסוי עקיף indirect taxation -
מבנה סגור closed structure -
מיסוך cloaking -
מבנה סמכות authority structure -
מיסחר commerce -
מבנה סמכות (2) power structure -
מבנה פירמידי גבוה tall pyramid structure -
מיסחר, אזור trade area -
מבנה פירמידי שטוח flat pyramid structure -
מיסחרי mercantile -
מבנה פשוט simple structure -
מיעוד scheduling -
מבנה שליטה control structure -
מיפוי תפיסתי perceptual mapping -
מבנה תפקודי functional structure -
מיצב status -
מבקר פנים internal auditor -
מיצד parameter -
מגבלה constraint -
מיצוב מוצר product positioning -
מגבלות constraints -
מיצוב מותג brand positioning -
מגזר segment -
מיצוב מחדש re positioning -
מגזר ענפי industry segment -
מיצוב שוק market positioning -
מגמה trend -
מיצרפות aggregation -
מגמה לטווח ארוך long term trend -
מיקום חדש relocate -
מגמה לטווח קצר short term trend -
מיקום יחסי benchmarking -
מגנזה records center -
מיקור חוץ outsorcing -
מגשית פתקים small tray -
מיקסום maximalization -
מדגש marker -
מיקסום רווח profit maximization -
מדד ידוע known index -
מירווח עוצמה intensity interval -
מדד כשל z score -
מירכוז centralization -
מדד עצימות מו"פ development and research intensity index -
מישור plateau -
מדד רווחיות profitability index -
מישור קריירה career plateau -
מדד רוזנבלוט Rosenbluth index -
מישרד ministry -
מדד ריווחיות profitability index -
מישרד פרסום advertising agency -
מדד ריכוזיות ייצור production concentration index -
מישרד קדמי front office -
מדד ריכוזיות מכירות sales concentration index -
מישרד קניות buying office -
מדד רלוונטי relevant index -
מישרד קניות עצמאי independent buying office -
מדד תועלת utility index -
מישרד ראשי head office -
מדד" בגין" index "in lieu" -
מיתחרים, אסטרטגית competition strategy -
מדדי הישרדות survival index -
מיתחרים, המחרה לפי competition oriented pricing -
מדור section -
מדידת רווח profit measurement -
מדיניות policy -
מכוח התפקיד ex officio -
מדיניות גביה collection policy -
מכון institute -
מכון יצוא export's bureau -
מדיניות חשבונאית accounting policy -
מכון תקנים bureau of standards -
מדיניות ייצוב stabilzation policy -
מכונת כתיבה typewriter -
מדיניות ייצור production policy -
מכונת קצרנות shorthandwriter -
מדיניות ניהולית administrative policy -
מכירה וחכירה חוזרת sell and lease back -
מדיניות פחת depreciation policy -
מכירה מותנית conditional sale -
מדיניות שיווקית marketing policy -
מכירה פנימית internal selling -
מדיניות שמירת רשומות record retention policy -
מכירת חובות sale of receivables -
מכלב stapler -
מדע הארגון organization science -
מכפיל ארגוני organizational multiplier -
מדעי ניהול management science -
מכרז חיצוני external concourse -
מדרג מטרות hierarchy of goals -
מכשול drawback -
מדרג מטרות (2) hierarchy of objectives -
מכשירי כתיבה stationary wares -
מדריך guide -
מכשיריות instrumentality -
מדריך נוהל procedure manual -
מכתב אשראי לביצוע performance letter of credit -
מהחוץ פנימה outside- inside approach -
מלאי הון אנושי human capital stock -
מהימנות reliability -
מלאי, מדיניות inventory policy -
מהימנות מערכת system reliability -
מלאכותיות artificiality -
מהלך עסקים רגיל normal course of business -
מהפכת מנהלים managerial revolution -
מוביל leader -
ממד ליבה core dimension -
ממד תכנון dimension of planning -
מודיעין inteligence -
ממוצע משוקלל weighted average -
מודיעין עסקי business intelligence [bi -
ממוקד ללקוח customer focused -
מודיעין תחרותי competitive intelligence [CI] -
ממשל אלקטרוני electronic governance -
מודל model -
ממשל זמין on hand governance -
מודל בו־זמני concurrent model -
ממשל תאגידי corporate governance -
מודל הדמיה simulation model -
מנגנוני שימור והסתגלות preservation and adaption mechanism -
מודל החלטות decision model -
מנגנוני תיאום coordination mechanism -
מודל החלטות נורמטיבי normative decision model -
מנדט mandate -
מודל היוריסטי heuristic model -
מנהג custom -
מודל המחרת נכס הון capital asset pricing model -
מנהיג leader -
מודל העשרת עיסוקים job enrichment model -
מנהיג אוטוקרטי autocratic leader -
מודל לוקהיד Lockheed model -
מנהיג בלתי עקבי inconsistent leader -
מודל מוחשי real model -
מנהיג בלתי־כריזמטי uncharismatic leader -
מודל מוכלל integrationist model -
מנהיג דמוקרטי democratic leader -
מודל מופשט abstract model -
מנהיג חבר member leader -
מודל מנהיגות דו־מימדי two- dimensional leadership model -
מנהיג חוזה leader of vision -
מודל מנהיגות תלת-מימדי three-dimensional leadership model -
מנהיג טבעי natural leader -
מודל מתאר descriptive model -
מנהיג כריזמטי charismatic leader -
מודל מתמטי mathematical model -
מודל נורמטיבי normative model -
מנהיג מוכוון־אנשים people oriented leader -
מודל סיפי threshold model -
מנהיג מוכוון־משימה task-oriented leader -
מודל עסקי business model -
מנהיג מניפולטיווי manipulative leader -
מודל עסקי על מפית napkin business model -
מנהיג מעצב moulding leader -
מודל עתי temporal model -
מנהיג מפקח controling leader -
מודל פורטר־לואלר Porter-Lawler model -
מנהיג משתף participative leader -
מודל פידלר Fiedler's model -
מנהיג מתגלה emergent leader -
מודל פרום־ייטון Vroom-Yetton model -
מנהיג מתגמל compensating leader -
מודל תיאורי descriptive model -
מנהיג, המחרת leader pricing -
מוחלטות של אחריות absoluteness of responsibility -
מנהיגות leadership -
מוטת שליטה span of control -
מוכוון oriented -
מוכוון אנשים people oriented -
מנהיגות דמוקרטית־השתתפותית participative democratic leadership -
מוכוון הישג achievement oriented -
מנהיגות חברתית social leadership -
מוכוון לקוח customer oriented -
מנהיגות כריזמטית charismatic leadership -
מוכוון מקורות ייצור production-resource oriented -
מנהיגות מובנית built-in leadership -
מוכוון משימה task oriented -
מנהיגות מונעת יחסים relationship-motivated leadership -
מוכוון תפוקה output oriented -
מנהיגות מונעת משימות task-motivated leadership -
מוכוונות orientation -
מנהיגות מחולקת distributive leadership -
מנהיגות מחירים price leadership -
מומחה expert -
מנהיגות מנחה directive leadership -
מומחיות expert power -
מנהיגות מנצלת־סמכותית exploitative authoritative leadership -
מוניטין שליליים negative goodwill -
מנהיגות מערכתית system-type leadership -
מוניטין, שיטת goodwill method -
מנהיגות מצב situational leadership -
מוסד institution -
מוסמך authorized -
מנהיגות מתירנית permissive leadership -
מוסמך (2) authoritative -
מנהיגות נדיבותית־סמכותית benevolent- authoritative leadership -
מועד date -
מנהיגות נסיבתית contingency leadership -
מועד קיטוע cutoff date -
מנהיגות נתיב מטרה goal-path theory of leadership -
מועילות effectiveness -
מנהיגות סלקטיבית selective leadership -
מועמד nominee -
מנהיגות סמכותית authoritarian leadership -
מועצת מנהלים board of directors -
מנהיגות רפויית־רסן free-rein leadership -
מופע יחיד one man show -
מוצר product -
מנהל manager -
מנהל (2) officer -
מורטוריום moratorium -
מנהל ארגוני organizational manager -
מורשה agent -
מנהל בכיר top manager -
מזומנים בבנק cash in bank -
מנהל חברה director -
מזומנים בקופה balance in hand -
מנהל חיצוני outsider director -
מזומנים בקופה ובבנקים cash in hand and in banks -
מנהל יחיד sole manager -
מנהל כופה plural executives -
מזכיר secretary -
מנהל כללי managing director -
מזכיר כללי של ההסתדרות Secretary General of the federation of labor -
מנהל מוסדי institutional manager -
מזכיר מועצת הפועלים workers council secretary -
מנהל מוצר product manager -
מזכירה אלקטרונית answering machine -
מנהל מכירות sales manager -
מזכירות secretariat -
מנהל מנהיג leader manager -
מזל chance -
מנהל מקייאווליסט Machiavellian manager -
מזלגות סיכוי chance forks -
מנהל מקרב הציבור outsider director -
מזעור הפסדים loss minimization -
מנהל משימתי task oriented manager -
מחוגה pair of compasses -
מנהל מתלמד trainee manager -
מחוון indicator -
מחוייבות commitment -
מנהל עסקים executive -
מנהל פונקציונלי functional manager -
מחזור דמינג Deming cycle -
מנהל תאגיד corporation manager -
מחזור חיים life cycle -
מנוף leverage -
מחזור חשבונאי accounting cycle -
מניע רווח profit motive -
מחזור נכסים assets turnover -
מניעת מידע information prevention -
מחיקה write off -
מס עיסוק occupation tax -
מחיקון corecting fluid -
מס עסקים business tax -
מחיקת חוב forgiveness -
מס רווחים עודפים excess profits tax -
מחיר אזורי zone price -
מסומך authoritative -
מסונף affiliate -
מחיר אחיד common pricing -
מסחר commerce -
מחיר אמצעי middle price -
מסחרית, שיטה mercantile method -
מחיר ביחס לרווח price ernings ratio -
מסירה על תנאי contingent delivery -
מחיר גלוי oper price -
מספיק edequate -
מחיר הוגן fair price -
מסקנה conclusion -
מחיר הנפקה issue price -
מעטפה envelope -
מחיר הסתייגות reservation price -
מעילה embezzlement -
מחיר חוזי contract price -
מעין ארגון מחדש quasi reorganization -
מחיר יעד target price -
מעין תאגיד quasi corporation -
מחיר יציב stable price -
מעמד בענף industry position -
מחיר כפול dual price -
מעמד בשוק market position -
מחיר מבוקר controlled price -
מעמד כוח מנהיג leader power position -
מחיר מחושב computed price -
מעמד מיוחס ascribed status. -
מחיר מחירון list price -
מענק מקביל matching grant -
מחיר מינימום minimum price -
מענק: grant -
מחיר מקובל, שיטת going rate pricing -
מעקב follow up -
מחיר משולב combination rate -
מעריך שווי value appraiser -
מחיר משורשר collar pricing -
מערך ארגוני organizational system -
מחיר משתנה variabler price -
מערך ארגוני סגור closed organizational system -
מחיר נומינלי nominal price -
מערך ארגוני פתוח open organizational system -
מחיר נטו, שיטת net price method -
מערך הדדי ecosystem -
מחיר נתמך supported price -
מערך הזדמנויות opportunity set -
מחיר סופי final price -
מערך מוסדר institutional operation -
מחיר סמלי nominal price -
מערך סוציו־טכני sociotechnical system -
מחיר צפוי anticipated price -
מערכות systems -
מחיר קמעונאי קבוע fixed resale price -
מערכות ישירות, מיזוג corporate direct system -
מחירי אספקה אזוריים regional render prices -
מערכות מידע ניהולי management information systems -
מחירי אספקה אחידים uniform render prices -
מערכות, גישת system approach -
מחכיר lessor -
מערכות, ניתוח system analysis -
מחלות מנהלים managers' diseases -
מערכות, תיאור system description -
מחלקה department -
מערכת system -
מחלקה חכורה leased department -
מערכת הפצה distribution system -
מחלקה נגזרת derivative department -
מערכת טכנו-חברתיות socio-technical system -
מחלקה פנימית captive shop -
מערכת לניתוב שיחות interactive voice response [ivr -
מחלקת אפסנאות storekeeping department -
מערכת מידע information system -
מחלקת כוח אדם personnell department -
מערכת סגורה closed system -
מחלקת מטה staff department -
מערכת על סביבתית environmental suprasystem -
מערכת פוליטית political system -
מחלקת פרסום advertising department -
מערכת פתוחה open system -
מחלקת רכישה purchasing department -
מערכת שיווק marketing ststem -
מחלקת שירות service department -
מערכת תומכת החלטות decision support system [DSS] -
מפיץ distributor -
מחנק אשראי credit crunch -
מפיץ בלעדי exclusive distributor -
מחסום מזכירה secretary's block -
מפלט מס tax haven -
מחסום שינוי barrier to change -
מפעל enterprise -
מחסום תקשורת communication barrier -
מפקח supervisor -
מחסומי הזדהות identification barriers -
מפקח (2) superintendent -
מחקר research -
מפשר mediator -
מחקר משווה comparative research -
מצב אי־סכום אפס non-zero sum situation -
מחקר מתאר descriptive research -
מצב חירום state of emergency -
מחקר ניבוי predictive research -
מצב ללא מוצא no-win situation -
מחקר פרטני case study -
מצב ניגוד מעורב mixed conflict situation -
מחקר שיווק market research -
מצב סכום אפס zero sum situation -
מחקר שימושי applied research -
מצב ספיגה absorbing state -
מחרר perforator -
מצב של שיתוף פעולה collaborative situation -
מטבע פונקציונלי functional currency -
מצויינות excellence -
מטה staff -
מצרפות aggregation -
מטה מקצועי professional staff -
מקבל החלטות decision maker -
מטלה task -
מקדם promoter -
מטרה goals -
מקדמי ניהול של באומן Baumen's management coefficients -
מטרה (2) purpose -
מקדמי נתיב route coefficient -
מטרה (3) goal -
מקום place -
מקום הכנסה place of income -
מטרות ארגון organization objective -
מקומיים locals -
מטרות דו"חות כספיים objectives of financial -
מקורות הון sources of capital -
מטרות דיווח כספי objectives of financial reporting -
מקורות הוניים capital resources -
מטרות דמיוניות visionary objectives -
מטרות כלל ארגוניות organization objectives -
מקורות מידע information sources -
מטרות מיידיות immediate objectives -
מקסי-מין maxi-min -
מטרות על superordinate goals -
מקסי-מקס maxi-max -
מקסימיזציה maximization -
מטריצת החלטות decision matrix -
מקראה reader -
מטריצת השפעות influence matrix -
מקרה קריטי critical case -
מקרו macro -
מיבנה structure -
מידור departmentalization -
מראה ארגונית organizational mirror -
מידור גאוגרפי geographical departmentalization -
מרב מזער maximin -
מידור טריטוריאלי territorial departmentalization -
מרב־מרב maxi-max -
מידור ליחידות departmentalization -
מרווח תרומה contributing margin -
מידור לפי גורם ייצור factor departmentalization -
מרחב פיקוח span of control -
מידור לפי חומרי גלם raw material departmentalization -
מרכוז centralization -
מידור לפי לקוחות customer departmentalization -
מרכז center -
מידור לפי מוצר product departmentalization -
מרכז הזמנות call center -
מידור לפי תהליך processdepartmentalization -
מרכז החלטות decision center -
מידור לפי תוצרת product Departmentalization -
מרכז העמסה burden center -
מידור פונקציונלי functional departmentalization -
מרכז עלות cost center -
מידע למנהלים, מערך management information system -
מרכז שירות service center -
מידע מסווג classified information -
מידע מצרפי aggregate information -
משא ומתן negotiation -
מידע ניהולי managerial information -
משא ומתן חוזר re-negotiation -
מידע עסקי business information -
משא ומתן מיסחרי commercial negotiation -
מידע צופה עתיד future forcast information -
משא ומתן ענפי industry wide bargining -
מידענות information expertise [IM] -
משא ומתן קיבוצי collective bargaining -
מיומנות טכנית technical skill -
משאבי מערכת system resources -
מיומנות תפיסתית conceptual skill -
משאבים resources -
משוב feedback -
מיון breakdown -
מיון (2) sorting -
משוואה חשבונאית accounting equation -
מיון הוצאות classification of expenses -
משחק סכום אפס zero sum game -
מיון עיסוקים job classification -
משחק עסקים business game -
מיון ענפי industrial classification -
משחק תפקידים role playing -
מיון עשרוני decimal classification -
מיון רשומות records sorting -
משילות אירגונית organisaional governance -
מיזוג merger -
משימה ארגונית organizationalgoal -
מיזוג אופקי horizontal merger -
משמעותי significant -
מיזוג אנכי vertical merger -
משמעת discipline -
מיזוג זכויות pooling of interest -
משק establishment -
מיזוג להרחבת מוצר product extension merger -
משרד וירטואלי virtual office -
מיזוג להרחבת שוק market extension merger -
מיזוג מערכות ישירות corporate direct systems -
משתמש פנימי internal user -
מיטלטלין chattel -
משתנות רווחים הדדית earnings covariability -
מיכלול מוכן turnkey contract -
משתנים נשלטים controllable variables -
מיכרז tender -
מתגבר reinforcer -
מיכרז בחסר buying in -
מתווך middleman -
מיכרז חתום sealed bid -
מתווכים-סוכנים middleperson agent -
מיכרז סגור closed tender -
מתח אופקי horizontal strain -
מיכרז פתוח advertised bidding -
מתח אנכי vertical strain -
מיכרז, המחרת bid pricing -
מתחרה בכוח potential competitor -
מיכרזים לרשיונות tenders for license -
מתחת לשולחן under the table -
מתכונת ארגונית organization pattern -
מימון financing -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות