דף הבית ארגון וניהול עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
יאפי yuppie - ידיעה information - ידע know how - ידע (2) knowladge - יוזמה / יזמה enterprise - יום עבודה working day - יום עסקים business day - יום שבתון dies non - יועץ consultant - יועץ (2) advisor - יועץ חיצוני external advisor - יועץ ניהול management consultant - יועץ פיננסי financial consultant - יועץ פנימי internal advisor - יוריסטיקה heuristic - יושרה integrity - יותרת synergy - יזם entrepreneur - יזמות פנים ארגונית intramural entrepreneurship - יחידה unit - יחידה (2) entity - יחידה אחריותית accountabilily unit - יחידה חשבונאית accounting unit - יחידה מנהלית administrative unit - יחידה מקבילה counterpart unit - יחידה עסקית אסטרטגית strategic business unit (SBU) - יחידת אחריות accountability unit - יחידת אחריות נכסים aset accountability unit - יחידת משנה sub-unit - יחידת נכסים קבועים fixed asset unit - יחידת שותפות נפט oil partnership unit - יחידת שיווק marketing unit - יחידתיות unitism - יחס relation - יחס "חומצי" acid test ratio - יחס דיבידנד משולם dividend payout ratio - יחס הון למאזן capital to balance sheet ratio - יחס הון עצמי להתחייבויות equity ot debt ratio - יחס היוון capitalization ratio - יחס הכנסה להשקעה income to investment ration - יחס הכנסה שולית marginal income ratio - יחס התחייבויות להון עצמי debt ot equity ratio - יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי currnt liabilities to owners equity - יחס התחייבויות שוטפות לשווי נקי מוחשי current liabilities to net tangible worth - יחס חוב לשווי נקי מוחשי total debt to tangible net worth - יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו funded debt to net working capital - יחס חוב מיוצב להון כולל funded debt to total capitalization - יחס ימי מכירה לחשבונות חייבים days sales in receivables - יחס ימי מכירה למלאי days to sel inventory ratio - יחס מזומן להתחייבויות שוטפות cash to current liabilifies ratio - יחס מזומנים cash ratio - יחס מחזור הון owners equity turnover - יחס מחזור זכאים creditors turnover ratio - יחס מחזור נכסים assets turnover - יחס מחזור נכסים כולל total assets turnover - יחס מחזור נכסים קבועים fixed assets turnover - יחס מירווח גולמי gross margin ratio - יחס מכירות לנכסים אחרים sales to other assets ratio - יחס מכירות נטו להון חוזר net sales to net working capital - יחס מכירות נטו לשווי נקי net sales ot net worth - יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור raw material inventory to cost of manufacture - יחס מנהל administrative ratio - יחס נכסים קבועים להון עצמי fixed assets to equity capital ratio - יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב fixed assets to equity capital ratio - יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים fixed assets to total assets ratio - יחס רווח נטו למכירות net profits on net sales - יחס ריכוזיות concentration ratio - יחס שווי נקי לנכסים קבועים net worth to fixed assets ratio -
יחס שוטף current ratio - יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים notes payable to accounts payable ratio - יחס תורים מזומנים להוצאות הוניות cash flow to capital - expenditure ratio - יחס תזרים מזומנים לחוב כולל cash flow ot total debt ratio - יחס תפעולי operating ratio - יחס תשלום payout ratio - יחסי אנוש human relations - יחסי גומלין exchange relationship - יחסי גומלין reciprocity - יחסי מנהיג חבר leader member relations - יחסי ציבור (יח"ץ) (public relations (pr)) - יחסים למניה per share ratios - יחסים משמעותיים significant ratios - יחסים ניתוח ratio analysis - יחסים ענפיים industry ration - יחסים פיננסיים financial ratio - יחסים רוחבים lateral relationship - יחצנ"ות - ייזום promotion - ייסוף כלכלי econonic revaluation - ייעוד appropriation - ייעוד רווחים appropriation of profits - ייעוץ משפטי legal advice - ייעוץ ניהולי management advisory service - ייפוי כוח מיידי summary power - ייפוי מאזנים window dressing - ייצוב מלא full funding - יישוב ניגודים resolution of conflicts - יישום application - יישום עסקי אינטראקטיווי enterprise application integration [eai - יישומיות הערכה appraisal application - יכולת נשימה defensive intrval - יכולת סביבתית environmental capacity - יכולת רווחים מרבית potential earnings - יכולת שירות ability to service - יכולת תמרון maneuvering ability - יסוד חברה company foundation - יסוד שותפות partnership foundation - יעד objective - יעד כלכלי economic objective - יעדי פירמה firm objectives - יעדים, דירוג targets rating - יעודה לפדיון redemption fund - יעודה לצרכים שוטפים immediate reserve - יעודה מיוחדת special fund - יעילות efficiency - יעילות ארגונית organizational efficiency - יעילות מחקר ופיתוח development and research efficiency - יעילות עלויות cost effectiveness - יעילות שולית של השקעה marginal efficiency of investment - יעילות, ניתוח efficiency analysis - יציבות stability - יציבות-אי־יציבות סביבתית environmental stability-non- stability - יצירתיות creativity - ירגון חוב מחדש debts reorganization - יריבות rivalry - יריבות ארגונית organizational rivalry - יריבות יחידות משנה sub-units rivalry - ישות entity - ישות חשבונאית accounting entity - ישות עסקית business entity - ישיבה meeting - ישיבת הנהלה management meeting - יתר עומס overload - יתרה רגילה normal balance - יתרון השוואתי - יתרת רווח שלא יועדה retained earnings -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022