לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
יחס שוטף current ratio -
יאפי yuppie -
יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים notes payable to accounts payable ratio -
ידיעה information -
יחס תורים מזומנים להוצאות הוניות cash flow to capital - expenditure ratio -
ידע know how -
ידע (2) knowladge -
יחס תפעולי operating ratio -
יוזמה / יזמה enterprise -
יחס תשלום payout ratio -
יום עבודה working day -
יחסי אנוש human relations -
יום עסקים business day -
יחסי גומלין exchange relationship -
יום שבתון dies non -
יחסי גומלין reciprocity -
יועץ consultant -
יחסי מנהיג חבר leader member relations -
יועץ (2) advisor -
יחסי ציבור (יח"ץ) (public relations (pr)) -
יועץ חיצוני external advisor -
יחסים למניה per share ratios -
יועץ ניהול management consultant -
יחסים משמעותיים significant ratios -
יועץ פיננסי financial consultant -
יחסים ניתוח ratio analysis -
יועץ פנימי internal advisor -
יחסים ענפיים industry ration -
יוריסטיקה heuristic -
יחסים פיננסיים financial ratio -
יושרה integrity -
יחסים רוחבים lateral relationship -
יותרת synergy -
יזם entrepreneur -
ייזום promotion -
יזמות פנים ארגונית intramural entrepreneurship -
ייסוף כלכלי econonic revaluation -
יחידה unit -
ייעוד appropriation -
יחידה (2) entity -
ייעוד רווחים appropriation of profits -
יחידה אחריותית accountabilily unit -
ייעוץ משפטי legal advice -
יחידה חשבונאית accounting unit -
ייעוץ ניהולי management advisory service -
יחידה מנהלית administrative unit -
יחידה מקבילה counterpart unit -
ייפוי מאזנים window dressing -
יחידה עסקית אסטרטגית strategic business unit (SBU) -
ייצוב מלא full funding -
יחידת אחריות accountability unit -
יישוב ניגודים resolution of conflicts -
יחידת אחריות נכסים aset accountability unit -
יישום application -
יישום עסקי אינטראקטיווי enterprise application integration [eai -
יישומיות הערכה appraisal application -
יחידת שותפות נפט oil partnership unit -
יכולת נשימה defensive intrval -
יחידת שיווק marketing unit -
יכולת סביבתית environmental capacity -
יחידתיות unitism -
יחס relation -
יכולת שירות ability to service -
יחס "חומצי" acid test ratio -
יכולת תמרון maneuvering ability -
יחס דיבידנד משולם dividend payout ratio -
יסוד חברה company foundation -
יחס הון למאזן capital to balance sheet ratio -
יסוד שותפות partnership foundation -
יעד objective -
יחס היוון capitalization ratio -
יעד כלכלי economic objective -
יחס הכנסה להשקעה income to investment ration -
יעדי פירמה firm objectives -
יחס הכנסה שולית marginal income ratio -
יעדים, דירוג targets rating -
יעודה לפדיון redemption fund -
יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי currnt liabilities to owners equity -
יעודה מיוחדת special fund -
יחס חוב לשווי נקי מוחשי total debt to tangible net worth -
יעילות efficiency -
יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו funded debt to net working capital -
יעילות ארגונית organizational efficiency -
יחס חוב מיוצב להון כולל funded debt to total capitalization -
יעילות מחקר ופיתוח development and research efficiency -
יעילות עלויות cost effectiveness -
יחס ימי מכירה למלאי days to sel inventory ratio -
יעילות שולית של השקעה marginal efficiency of investment -
יחס מזומן להתחייבויות שוטפות cash to current liabilifies ratio -
יעילות, ניתוח efficiency analysis -
יחס מזומנים cash ratio -
יציבות stability -
יחס מחזור הון owners equity turnover -
יציבות-אי־יציבות סביבתית environmental stability-non- stability -
יחס מחזור זכאים creditors turnover ratio -
יצירתיות creativity -
יחס מחזור נכסים assets turnover -
ירגון חוב מחדש debts reorganization -
יחס מחזור נכסים כולל total assets turnover -
יריבות rivalry -
יריבות ארגונית organizational rivalry -
יחס מירווח גולמי gross margin ratio -
יחס מכירות לנכסים אחרים sales to other assets ratio -
ישות entity -
יחס מכירות נטו להון חוזר net sales to net working capital -
ישות חשבונאית accounting entity -
ישות עסקית business entity -
יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור raw material inventory to cost of manufacture -
ישיבה meeting -
יחס מנהל administrative ratio -
ישיבת הנהלה management meeting -
יחס נכסים קבועים להון עצמי fixed assets to equity capital ratio -
יתר עומס overload -
יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב fixed assets to equity capital ratio -
יתרה רגילה normal balance -
יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים fixed assets to total assets ratio -
יחס רווח נטו למכירות net profits on net sales -
יחס ריכוזיות concentration ratio -
יחס שווי נקי לנכסים קבועים net worth to fixed assets ratio -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות