לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניקוד (מקרקעין) score -
נ"ב (ראשי תיבות עבריים) -
ניקוד מבדק (מחשבים ומערכות מידע) checkpointing -
נ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
ניקוד קידום נטו (ארגון וניהול עסקים) net promoter score [nps -
נ"ל (ראשי תיבות עבריים) -
ניקוד קידום נטו (שיווק ופירסום) net promoter score [nps -
נ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
ניקוז (תחבורה) drainage -
נ' (ראשי תיבות עבריים) -
ניקוז (מקרקעין) drainage -
נ.ה.ב. (בנקאות ושוק ההון) C.O.R -
ניקוי (מחשבים ומערכות מידע) clearing -
נ.מ. (ראשי תיבות עבריים) -
ניראות מוצר (שיווק ופירסום) product visibility -
נ.מ.ת. (ראשי תיבות עבריים) -
נירמול (מחשבים ומערכות מידע) normalize -
נ.ע. (ראשי תיבות עבריים) -
נישגר (שיווק ופירסום) consigness -
נ.צ. (ראשי תיבות עבריים) -
נישול (מקרקעין) eviction -
נא לפנות למושך (בנקאות ושוק ההון) refer to drawer -
נישום (דיני עסקים) taxpayer -
נא"סא (ראשי תיבות עבריים) -
ניתוב (ארגון וניהול עסקים) routing -
נאו־גותיקה (מקרקעין) neo-gothic -
ניתוב (מחשבים ומערכות מידע) dispatching -
נאוגרפיה (תיקשורת) neography -
ניתוב (ייצור ותיפעול) routing -
נאוטילוס (תחבורה) Nautilus -
ניתוב (תחבורה) routing -
נאוטיקה (תחבורה) nautics -
ניתוב (2) (תחבורה) channelization -
נאום (תיקשורת) speech -
ניתוב (2) (מחשבים ומערכות מידע) routing -
נאום בכורה (תיקשורת) maiden speech -
ניתוב ברשת (ייצור ותיפעול) network routing -
נאורוזה (ארגון וניהול עסקים) neurotics -
ניתוב מחדש (מחשבים ומערכות מידע) rerouting -
נאורות לתועלת עצמית (ארגון וניהול עסקים) enlightened self-interest -
ניתוב מסרים (מחשבים ומערכות מידע) message routing -
נאות (חשבונאות וביקורת) adequate -
ניתוב רכיבים (ייצור ותיפעול) components routing -
נאות (ייצור ותיפעול) adequate -
ניתוח (ייצור ותיפעול) analysis -
נאותות נתונים כספיים (חשבונאות וביקורת) financial data adequatcy -
ניתוח (מחשבים ומערכות מידע) analysis -
נאי"ר (ראשי תיבות עבריים) -
ניתוח (ביטוח וניהול סיכונים) surgery -
נאי"ר (מחשבים ומערכות מידע) LIFO (Last In First Out) -
ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) analysis -
נאיר"ו (כלכלה וסטטיסטיקה) NAIRU -
ניתוח (חשבונאות וביקורת) analysis -
נאמן (כלכלה וסטטיסטיקה) trustee -
ניתוח אופקי (בנקאות ושוק ההון) horizontal analysis -
נאמן (בנקאות ושוק ההון) fiduciary -
ניתוח אופקי (ארגון וניהול עסקים) horizontal analysis -
נאמן איגרות־חוב (בנקאות ושוק ההון) trustee for bondholders -
ניתוח אחוזי (כלכלה וסטטיסטיקה) percentage analysis -
נאמן בטיחות (יחסי עבודה) safety trustee -
ניתוח איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond analysis -
נאמן בפשיטת רגל (בנקאות ושוק ההון) trustee in bankruptcy -
ניתוח איכותי (ארגון וניהול עסקים) qualitative analysis -
נאמן להלכה (בנקאות ושוק ההון) naked trustee -
ניתוח איכותי (בנקאות ושוק ההון) qualitative analysis -
נאמן לפי הסדר או פשרה (בנקאות ושוק ההון) trustee by composition -
ניתוח אירוע (משאבי אנוש) case analysis -
נאמן משמורת (בנקאות ושוק ההון) custodian -
ניתוח אלקטיווי (ביטוח וניהול סיכונים) electic surgery -
נאמן על תנאי (בנקאות ושוק ההון) contingent trustee -
ניתוח אמצעים־מטרה (ארגון וניהול עסקים) means-goals analysis -
נאמן קרן (בנקאות ושוק ההון) unit trust trustee -
ניתוח אנכי (חשבונאות וביקורת) vertical analysis -
נאמן קרן (ביטוח וניהול סיכונים) mutual fund trustee [am.] -
ניתוח אנכי (בנקאות ושוק ההון) vertical analysis -
נאמנות (כלכלה וסטטיסטיקה) trust -
ניתוח אנכי (ארגון וניהול עסקים) vertical analysis -
נאמנות (יחסי עבודה) fidelity -
ניתוח ארגוני (ארגון וניהול עסקים) organizational analysis -
נאמנות (דיני עסקים) trust -
ניתוח אשכולות (שיווק ופירסום) cluster analysis -
נאמנות אינטרויוו (בנקאות ושוק ההון) inter vivos trust -
ניתוח אשכולות (כלכלה וסטטיסטיקה) cluster analysis -
נאמנות אישית (בנקאות ושוק ההון) personal trust -
ניתוח אשכולות היררכי (שיווק ופירסום) hierarchical cluster analysis -
נאמנות בלתי הדירה (בנקאות ושוק ההון) irrevocable trust -
ניתוח אשכולות היררכי (כלכלה וסטטיסטיקה) hierarchical cluster analysis -
נאמנות הדירה (בנקאות ושוק ההון) revocable trust -
ניתוח אשכולות לא-היררכי (כלכלה וסטטיסטיקה) non-hierarchical cluster analysis -
נאמנות חברה (בנקאות ושוק ההון) corporate trust -
ניתוח אשכולות לא-היררכי (שיווק ופירסום) non-hierarchical cluster analysis -
נאמנות לא־פעילה (בנקאות ושוק ההון) inactive trust -
ניתוח אשראי (חשבונאות וביקורת) credit analysis -
נאמנות להצבעה (כלכלה וסטטיסטיקה) voting trust -
ניתוח אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit analysis -
נאמנות לכוונה (בנקאות ושוק ההון) cypres doctrine -
ניתוח בהקפאה (ביטוח וניהול סיכונים) cryosurgery -
נאמנות למותג (שיווק ופירסום) brand loyalty -
ניתוח בייסיאני (ארגון וניהול עסקים) Baysian analysis -
נאמנות לניהול (בנקאות ושוק ההון) ministerial trust -
ניתוח ביצועים (ארגון וניהול עסקים) operations analysis -
נאמנות לפי שיקול דעת (בנקאות ושוק ההון) discretionary trust -
ניתוח ביצועים (משאבי אנוש) analysis of performance -
נאמנות מכללא (בנקאות ושוק ההון) implied trust -
ניתוח ביצועים (ייצור ותיפעול) operations analysis -
נאמנות מפורשת (בנקאות ושוק ההון) expressed trust -
ניתוח ביצועים (כלכלה וסטטיסטיקה) operational analysis -
נאמנות מרצון (בנקאות ושוק ההון) voluntary trust -
ניתוח ביקוש לכוח אדם (משאבי אנוש) personnel demand analysis -
נאמנות מתכלה (בנקאות ושוק ההון) wasting trust -
ניתוח ביתא (בנקאות ושוק ההון) beta analysis -
נאמנות עיוורת (כלכלה וסטטיסטיקה) blind trust -
ניתוח בסיסי (כלכלה וסטטיסטיקה) fundamental analysis -
נאמנות עיוורת (דיני עסקים) blind trust -
ניתוח גבייה (בנקאות ושוק ההון) collection analysis -
נאמנות על פי הצהרה (בנקאות ושוק ההון) trust by declaration -
ניתוח גבייה (חשבונאות וביקורת) collection analysis -
נאמנות על פי צו בית משפט (בנקאות ושוק ההון) trust by order of court -
ניתוח גורמים (כלכלה וסטטיסטיקה) factor analysis -
נאמנות עסקית (כלכלה וסטטיסטיקה) business trust -
ניתוח גורמים (ארגון וניהול עסקים) factor analysis -
נאמנות פסיבית (בנקאות ושוק ההון) passive trust -
ניתוח גרפולוגי (משאבי אנוש) graphological analysis -
נאמנות פעילה (בנקאות ושוק ההון) active trust -
ניתוח גרפי (ייצור ותיפעול) network analysis -
נאמנות פרטית (בנקאות ושוק ההון) private trust -
ניתוח גרפי (בנקאות ושוק ההון) charts analysis -
נאמנות פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה) private trust -
ניתוח דוחות (חשבונאות וביקורת) statement analysis -
נאמנות פרטית (דיני עסקים) private trust -
ניתוח דוחות (בנקאות ושוק ההון) statement analysis -
נאמנות צולבת (בנקאות ושוק ההון) cross trust -
ניתוח דיוקן (משאבי אנוש) profile analysis -
נאמנות ציבורית (בנקאות ושוק ההון) community trust -
ניתוח דינמי (חשבונאות וביקורת) dynamic analysis -
נאמנות ציבורית (דיני עסקים) community trust -
ניתוח דינמי (ארגון וניהול עסקים) dynamic analysis -
נאמנים משותפים (בנקאות ושוק ההון) joint trustees -
ניתוח דינמי (כלכלה וסטטיסטיקה) dynamic analysis -
נאמנים משותפים (דיני עסקים) joint trustees -
ניתוח דקדוקי (מחשבים ומערכות מידע) parsing -
נאמנים משותפים (ארגון וניהול עסקים) joint reustees -
ניתוח הון חוזר (בנקאות ושוק ההון) working capital analysis -
נאן-בוש, שיטת (יחסי עבודה) Nun-Bush system -
ניתוח הון חוזר (חשבונאות וביקורת) working capital analysis -
נאסד"ק (בנקאות ושוק ההון) NASDAQ -
ניתוח הכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה) income analysis -
נארי (מקרקעין) nari -
ניתוח הכרתי (שיווק ופירסום) cognitive analysis -
נאשם (דיני עסקים) accused -
ניתוח הצעות (ייצור ותיפעול) analysis of quotations -
נבאים (משאבי אנוש) signals -
ניתוח הצעות מחיר (שיווק ופירסום) analysis of quotations -
נבדל (כלכלה וסטטיסטיקה) outliner -
ניתוח הצעות מחיר (חשבונאות וביקורת) analysis of quotations -
נגד (תחבורה) kedge -
ניתוח השוואתי (ארגון וניהול עסקים) comparative analysis -
נגד (מחשבים ומערכות מידע) resistor -
ניתוח השוואתי (ייצור ותיפעול) comparative analysis -
נגד המגמה (בנקאות ושוק ההון) buck the trend -
ניתוח השוואתי (חשבונאות וביקורת) comparative analysis -
נגדי לנכס (חשבונאות וביקורת) contra asset -
ניתוח השפעת גומלין (ייצור ותיפעול) interaction analysis -
נגזרות אקזוטיות (בנקאות ושוק ההון) exotic derivatives -
ניתוח השקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) investment analysis -
נגזרות וניל פשוט (בנקאות ושוק ההון) plain vanilla derivatives -
ניתוח זמן-אירוע (ייצור ותיפעול) time-event analysis -
נגזרות פיננסיות (כלכלה וסטטיסטיקה) financial derivatives -
ניתוח זרימה (מחשבים ומערכות מידע) flow anal sis -
נגזרות פיננסיות / ניגזרות פיננסיות (בנקאות ושוק ההון) financial derivaties -
ניתוח זרימת אמצעי תשלום (בנקאות ושוק ההון) flow of funds analysis -
נגזרים (בנקאות ושוק ההון) derivatives -
ניתוח זרימת כספים (בנקאות ושוק ההון) money flow analysis -
נגזרת (בנקאות ושוק ההון) derivative -
ניתוח חברה (ארגון וניהול עסקים) company analysis -
נגח (תחבורה) gore -
ניתוח חובות (בנקאות ושוק ההון) debt analysis -
נגיד בנק ישראל (כלכלה וסטטיסטיקה) governor of the bank of Israel -
ניתוח חובות (ארגון וניהול עסקים) debt analysis -
נגיסה בתיווך (שיווק ופירסום) disintermidiation -
ניתוח חובות (חשבונאות וביקורת) debt analysis -
נגיסה בתיווך (ארגון וניהול עסקים) disintermidiation -
ניתוח חוזק, חולשה, הזדמנות ואיומים (כלכלה וסטטיסטיקה) swot analysis -
נגיסה בתיווך הבנקאי (בנקאות ושוק ההון) disintermediation -
ניתוח חשבון (חשבונאות וביקורת) account analysis -
נגיסה בתיווך הבנקאי (בנקאות ושוק ההון) financical disintermediation -
ניתוח חשבון (בנקאות ושוק ההון) account analysis -
נגיף מחשב (דיני עסקים) computer virus -
ניתוח טכני (בנקאות ושוק ההון) technical analysis -
נגיף מחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer virus -
ניתוח טפסים (חשבונאות וביקורת) form analysis -
נגישות (מחשבים ומערכות מידע) accessibility -
ניתוח יחסים (כלכלה וסטטיסטיקה) ratio analysis -
נגישות (ייצור ותיפעול) accessibility -
ניתוח יחסים פיננסיים (בנקאות ושוק ההון) financial ratio analysis -
נגישות (תחבורה) accessibility -
ניתוח יעילות (שיווק ופירסום) efficiency analysis -
נגישות (מקרקעין) accessibility -
ניתוח יעילות (חשבונאות וביקורת) efficiency analysis -
נגישות למידע (תיקשורת) access to information -
ניתוח כדאיות (כלכלה וסטטיסטיקה) rentability analysis -
נגישות לתיקשורת (תיקשורת) access to media -
ניתוח כלכלי (ייצור ותיפעול) economic analysis -
נגר (מקרקעין) runoff -
ניתוח כללי (בנקאות ושוק ההון) fundamental analysis -
נגר (תחבורה) runoff -
ניתוח כמות עבודה (משאבי אנוש) workload analysis -
נגר (מקרקעין) runoff -
ניתוח כמותי (בנקאות ושוק ההון) qualitative analysis -
נגררת (תחבורה) dragged boat -
ניתוח כמותי (ייצור ותיפעול) quantitative analysis -
נדבך (מקרקעין) course -
ניתוח מגמה (בנקאות ושוק ההון) trend analysis -
נדבך זיזים (מקרקעין) jag course -
ניתוח מגמה (כלכלה וסטטיסטיקה) trend analysis -
נדבך זקופות (מקרקעין) upright course -
ניתוח מדיניות (ארגון וניהול עסקים) policy analysis -
נדבך חגורה (מקרקעין) belt course -
ניתוח מוצרים (ייצור ותיפעול) value analysis -
נדבך יסוד (מקרקעין) base course -
ניתוח מוצרים (כלכלה וסטטיסטיקה) value analysis -
נדבך מיתר (מקרקעין) cord course -
ניתוח מוצרים (חשבונאות וביקורת) value analysis -
נדבך עליון (מקרקעין) top course -
ניתוח מחירים (ייצור ותיפעול) price analysis -
נדבך צדודית (מקרקעין) side course -
ניתוח מילוני (מחשבים ומערכות מידע) lexical analysis -
נדבך ראש (מקרקעין) top course -
ניתוח מילות מפתח (תיקשורת) keyword analysis -
נדבך ראשון (מקרקעין) first course -
ניתוח מילות מפתח (מחשבים ומערכות מידע) keyword analysis -
נדבך ראשים (מקרקעין) head course -
ניתוח מיתאם (כלכלה וסטטיסטיקה) c0relation analysis -
נדבך שכובות (מקרקעין) lying course -
ניתוח מנהלי (ארגון וניהול עסקים) administrative analysis -
נדבכים מפליגים (מקרקעין) terraced courses -
ניתוח מערכות (כלכלה וסטטיסטיקה) System analysis -
נדידת עובדים (יחסי עבודה) workers migration -
ניתוח מערכות (ייצור ותיפעול) systems analysis -
נדידת עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial migration -
ניתוח מערכות (חשבונאות וביקורת) systems analyis -
נדיפות (מחשבים ומערכות מידע) volatility -
ניתוח מערכות (ארגון וניהול עסקים) systems analyis -
נדירות (כלכלה וסטטיסטיקה) scarcity -
ניתוח מערכות (מחשבים ומערכות מידע) systems analysis -
נדל"ן (מקרקעין) real estate -
ניתוח מפלה (כלכלה וסטטיסטיקה) discriminating analysis -
נדרש (בנקאות ושוק ההון) bid -
ניתוח מפלה רב-ממדי (כלכלה וסטטיסטיקה) multiple dicriminating analysis -
נהג (תחבורה) driver -
ניתוח מצב (ארגון וניהול עסקים) situation analysis -
נהג מורשה (תחבורה) licensed driver -
ניתוח מצב (שיווק ופירסום) situation analysis -
נהג נקוב בשם (ביטוח וניהול סיכונים) named driver -
ניתוח משובץ (חשבונאות וביקורת) crossover analysis -
נהיגה (תחבורה) driving -
ניתוח משרה (משאבי אנוש) position analysis -
נהיגה לפי ראייה (תחבורה) running at sight -
ניתוח משתנים משותפים (כלכלה וסטטיסטיקה) analysis of co-variance -
נהלים מונעי התחרות (שיווק ופירסום) anti-competitive practice -
ניתוח מתאם (כלכלה וסטטיסטיקה) correlation analysis -
נהנה (בנקאות ושוק ההון) beneticery -
ניתוח מתמטי (מחשבים ומערכות מידע) mathematical analysis -
נהנתנות (כלכלה וסטטיסטיקה) hedonism -
ניתוח ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities analysis -
נו"ד (ראשי תיבות עבריים) -
ניתוח נתיב קריטי (ייצור ותיפעול) critical path analysis -
נו"נ (ראשי תיבות עבריים) -
ניתוח נתיבים (ייצור ותיפעול) paths analysis -
נו' (ראשי תיבות עבריים) -
ניתוח סביבה עסקית (כלכלה וסטטיסטיקה) buisiness envirement analysis -
נודדת (תחבורה) tramp vessel -
ניתוח סביבתי (שיווק ופירסום) environmental analysis -
נוהג (יחסי עבודה) custom -
ניתוח סביבתי (כלכלה וסטטיסטיקה) environmental analysis -
נוהג (ביטוח וניהול סיכונים) custom -
ניתוח סדרות עיתיות (כלכלה וסטטיסטיקה) time series analysis -
נוהג (בנקאות ושוק ההון) custom -
ניתוח סטטי (כלכלה וסטטיסטיקה) static analysis -
נוהג (ארגון וניהול עסקים) custom -
ניתוח סטיות (חשבונאות וביקורת) analysis.Variance -
נוהג ברכב (ביטוח וניהול סיכונים) driver -
ניתוח סטיות (ייצור ותיפעול) variance analysis -
נוהג חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting practice -
ניתוח סטייה (כלכלה וסטטיסטיקה) analysis of variance -
נוהג ללא רשות (ביטוח וניהול סיכונים) driving without a license -
ניתוח סיכונים (ארגון וניהול עסקים) risk analysis -
נוהל (יחסי עבודה) -
ניתוח סיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) risk analysis -
נוהל (בנקאות ושוק ההון) procedure -
ניתוח סיכונים (כלכלה וסטטיסטיקה) risk analysis -
נוהל (מחשבים ומערכות מידע) procedure -
ניתוח סריג (ארגון וניהול עסקים) grid analysis -
נוהל (ייצור ותיפעול) procedure -
ניתוח עודפים (חשבונאות וביקורת) surplus analysis -
נוהל (דיני עסקים) procedure -
ניתוח עודפים (ארגון וניהול עסקים) surplus analysis -
נוהל (ארגון וניהול עסקים) procedure -
ניתוח עוקב (כלכלה וסטטיסטיקה) sequential analysis -
נוהל אסינכרוני (מחשבים ומערכות מידע) asynchronous procedure -
ניתוח עיסוק (משאבי אנוש) job analysis -
נוהל ביקורת (חשבונאות וביקורת) auditing procedure -
ניתוח עיסוק (2) (משאבי אנוש) occupational analysis analysis -
נוהל במהלך זרימה (מחשבים ומערכות מידע) in-stream procedure -
ניתוח עיסוקים (משאבי אנוש) job analysis -
נוהל גילוי (דיני עסקים) Discovery practice -
ניתוח עיסוקים (ארגון וניהול עסקים) job analysis -
נוהל חוזר חלילה (מחשבים ומערכות מידע) recursive procedure -
ניתוח עיסוקים איכותי (משאבי אנוש) qualitative job analysis -
נוהל חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting procedure -
ניתוח עיסוקים כמותי (משאבי אנוש) quantitative job analysis -
נוהל טיפול בתלונות (יחסי עבודה) grievance procedure -
ניתוח עיסוקים פונקציונלי (משאבי אנוש) functional job analysis -
נוהל כניסה חוזרת (מחשבים ומערכות מידע) reentrant procedure -
ניתוח עלויות (ייצור ותיפעול) cost breakdown -
נוהל מסיג (ארגון וניהול עסקים) restrictive practice -
ניתוח עלות - אפקטיביות (חשבונאות וביקורת) Affectivity cost analysis -
נוהל מסייג (כלכלה וסטטיסטיקה) restrictive practice -
ניתוח עלות - אפקטיביות (ייצור ותיפעול) Affectivity cost analysis -
נוהל עבודה (ייצור ותיפעול) manual of operation -
ניתוח עלות הפצה (שיווק ופירסום) distribution cost analysis -
נוהל עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) manual of operation -
ניתוח עלות כוח אדם (משאבי אנוש) labour cost analysis -
נוהל עבודה (יחסי עבודה) manual of operation -
ניתוח עלות כוח אדם (חשבונאות וביקורת) labour cost analysis -
נוהל עבודה בלתי הוגן (יחסי עבודה) unfair labor practice -
ניתוח עלות קדם־ייצור (חשבונאות וביקורת) preproduction value anlysis -
נוהל עסקי (בנקאות ושוק ההון) custom of trade -
ניתוח עלות-תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה) cost benefit analysis -
נוהל עסקי (ביטוח וניהול סיכונים) trade custom -
ניתוח ענפי (חשבונאות וביקורת) industry analysis -
נוהל קובלנה (יחסי עבודה) complaint procedure -
ניתוח ענפי (בנקאות ושוק ההון) industry analysis -
נוהל רקורסיבי (מחשבים ומערכות מידע) recursive procedure -
ניתוח עסקה שווה (חשבונאות וביקורת) breakeven analysis -
נוהל תעסוקה (משאבי אנוש) employment rules -
ניתוח עסקות (בנקאות ושוק ההון) transaction analysis -
נוהל תקשורת בקרת קו (מחשבים ומערכות מידע) communications line control procedure -
ניתוח עסקי (שיווק ופירסום) business analysis -
נווט (תחבורה) navigator -
ניתוח עסקי (ייצור ותיפעול) business analysis -
נווט אוטומטי (תחבורה) automatic nevigator -
ניתוח עץ החלטות (כלכלה וסטטיסטיקה) decision tree analysis -
נווטות (תחבורה) nevigation -
ניתוח ערך (ייצור ותיפעול) value analysis -
נווטן (תחבורה) GPS navigator -
ניתוח ערך (חשבונאות וביקורת) value analysis -
נוויגציה (תחבורה) nevigation -
ניתוח ערך (ארגון וניהול עסקים) value analysis -
נוויגרף (תחבורה) nevigraph -
ניתוח פאונדמנטלי (כלכלה וסטטיסטיקה) fundamental analysis -
נוויס אונרריה (תחבורה) navis oneraria -
ניתוח פיננסי (בנקאות ושוק ההון) financial analysis -
נוזל בלמים (תחבורה) brack liquid -
ניתוח פיקדונות (בנקאות ושוק ההון) deposit analysis -
נוחות (מקרקעין) amenity -
ניתוח פנימי-חיצוני (כלכלה וסטטיסטיקה) internal-external analysis -
נוחות סמוייה (מקרקעין) hidden amenities -
ניתוח פעילות (משאבי אנוש) gap analysis -
נוחיות בקנייה (שיווק ופירסום) convenience in purchasing -
ניתוח פערים (שיווק ופירסום) gap analysis -
נוטל סיכונים (בנקאות ושוק ההון) risk taker -
ניתוח פערים (ארגון וניהול עסקים) gap analysis -
נוטר (מחשבים ומערכות מידע) monitor -
ניתוח פריטים (ייצור ותיפעול) item analysis -
נוטר אוטומטי (מחשבים ומערכות מידע) auto monitor -
ניתוח צ'רטיסטי (בנקאות ושוק ההון) charts analysis -
נוטר אי"כ (מחשבים ומערכות מידע) -
ניתוח קהילה (כלכלה וסטטיסטיקה) community analysis -
נוטר אר-ג'י-בי (מחשבים ומערכות מידע) RGB monitor -
ניתוח קהילה (שיווק ופירסום) community analysis -
נוטר חומרה (מחשבים ומערכות מידע) hardware monitor -
ניתוח רב משתני (שיווק ופירסום) multivariate analysis -
נוטר תוכנה (מחשבים ומערכות מידע) software monitor -
ניתוח רב משתנים (כלכלה וסטטיסטיקה) multivariate analysis -
נוטר תקשוב (מחשבים ומערכות מידע) teleprocessing monitor -
ניתוח רגישות (חשבונאות וביקורת) sensitivity analysis -
נוטריון (דיני עסקים) notary -
ניתוח רגישות (ייצור ותיפעול) sensitivity analysis -
נוטריון (בנקאות ושוק ההון) notary -
ניתוח רגישות (ארגון וניהול עסקים) sensitivity analysis -
נוטריון ציבורי (בנקאות ושוק ההון) notary public -
ניתוח רגרסיה (כלכלה וסטטיסטיקה) regression analysis -
נוטריון ציבורי (דיני עסקים) Public notary -
ניתוח רגרסיה (שיווק ופירסום) regression analysis) -
נוטריקון (מחשבים ומערכות מידע) acronym -
ניתוח רגרסיה רבת משתנים (כלכלה וסטטיסטיקה) multiple regression analysis -
נוכחות (יחסי עבודה) attendance -
ניתוח רשת (ייצור ותיפעול) network analysis -
נוכל (בנקאות ושוק ההון) shyster -
ניתוח רשת (כלכלה וסטטיסטיקה) network analysis -
נוכלות כספית (בנקאות ושוק ההון) kite flying -
ניתוח רשת (ארגון וניהול עסקים) analysis grid -
נוכס (שיווק ופירסום) factor -
ניתוח שולי (ארגון וניהול עסקים) marginal analysis -
נוכס (בנקאות ושוק ההון) factor -
ניתוח שולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal analysis -
נוכס (חשבונאות וביקורת) factor -
ניתוח שולי (חשבונאות וביקורת) marginal analysis -
נול"ד (ראשי תיבות עבריים) -
ניתוח שונות (כלכלה וסטטיסטיקה) analysis of variance -
נומינלי (בנקאות ושוק ההון) nominal -
ניתוח שונות (שיווק ופירסום) analysis of variance -
נומיסמטיקה (כלכלה וסטטיסטיקה) numismatism -
ניתוח שוק (שיווק ופירסום) market analysis -
נומרי (מחשבים ומערכות מידע) digital -
ניתוח שוק (ארגון וניהול עסקים) market analysis -
נון איוונט (תיקשורת) non-event -
ניתוח שוק (בנקאות ושוק ההון) market analysis -
נוסח (שיווק ופירסום) text -
ניתוח שוק עבודה (משאבי אנוש) labor market analysis -
נוסח (חשבונאות וביקורת) text -
ניתוח שיטות (ייצור ותיפעול) method analysis -
נוסחה (כלכלה וסטטיסטיקה) formula -
ניתוח שלאחר מוות (מחשבים ומערכות מידע) post-mortem -
נוסחת גרייקונה (ארגון וניהול עסקים) anuciarG formula -
ניתוח תהליך (ייצור ותיפעול) process analysis -
נוסחת יתרת מזומנים (כלכלה וסטטיסטיקה) cash balance equation -
ניתוח תוספתי (חשבונאות וביקורת) incremental analysis -
נוסחת עסקות (כלכלה וסטטיסטיקה) transactions equation -
ניתוח תוספתי (ייצור ותיפעול) incremental analysis -
נוסחת קנייה (שיווק ופירסום) buying formula -
ניתוח תוספתי (ארגון וניהול עסקים) incremental analysis -
נוסטרו (בנקאות ושוק ההון) nostro -
ניתוח תחבירי (מחשבים ומערכות מידע) -
נוסע (תחבורה) occupant -
ניתוח תיק השקעות (בנקאות ושוק ההון) portfolio analysis -
נוסע חופשי (בנקאות ושוק ההון) free rider -
ניתוח תכנון ארגוני (ארגון וניהול עסקים) organizational planning analysis -
נוסע חופשי (כלכלה וסטטיסטיקה) free rider -
ניתוח תנועה (מחשבים ומערכות מידע) traffic analysis -
נוסע מבחירה (תחבורה) choice passenger -
ניתוח תנועה (שיווק ופירסום) traffic analysis -
נוסע מוסע (תחבורה) passenger -
ניתוח תפוקה-תשומה (כלכלה וסטטיסטיקה) input-output analysis -
נוסע מזדמן (תחבורה) occasional rider -
ניתוח תצורה (חשבונאות וביקורת) design review (DR) -
נוסע מכורח (תחבורה) captive passenger -
ניתוח תרחישים (ביטוח וניהול סיכונים) scenario analysis -
נוסע קבוע (תחבורה) regular rider -
ניתוק (מחשבים ומערכות מידע) disconnect -
נוסע תלוי ת"ץ (תחבורה) transit dependent person -
ניתוק (ארגון וניהול עסקים) cut-off -
נוסק (תחבורה) take off -
ניתוק (2) (ארגון וניהול עסקים) Disintegration -
נוע"ה (ראשי תיבות עבריים) -
ניתוק אנכי (ארגון וניהול עסקים) vertical disintegration -
נוע"ל (ראשי תיבות עבריים) -
ניתמך / נתמך (תחבורה) supported -
נוער עובד (יחסי עבודה) working youth -
ניתן לביטול (בנקאות ושוק ההון) voidable -
נוער, הכנסת (יחסי עבודה) youth income -
ניתן לביטול (2) (בנקאות ושוק ההון) defeasible -
נוף (מקרקעין) landscape -
ניתן לחישת מכונה (מחשבים ומערכות מידע) machine sensible -
נורד (תחבורה) Nord -
ניתן למיעון (מחשבים ומערכות מידע) addressable -
נורמה (משאבי אנוש) norm -
ניתן לניכוי (דיני עסקים) deductable -
נורמה (יחסי עבודה) norm -
ניתן לתכנות (מחשבים ומערכות מידע) programmable -
נורמה (ייצור ותיפעול) norm -
ניתנה הוראת ביטול (בנקאות ושוק ההון) cancellation order given -
נורמה (תיקשורת) norm -
נכ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
נורמה (כלכלה וסטטיסטיקה) norm -
נכה מלחמה (יחסי עבודה) disabled ex-serviceman -
נורמה (ארגון וניהול עסקים) norm -
נכה מלחמה (דיני עסקים) disabled ex-seviceman -
נורמה אישית (יחסי עבודה) personal norm -
נכון להיום (בנקאות ושוק ההון) actual to date -
נורמה ארגונית (יחסי עבודה) organizational norm -
נכונות (מחשבים ומערכות מידע) accuracy -
נורמה כמותית מכסה יעדים (יחסי עבודה) quantitative goal norm -
נכונות (כלכלה וסטטיסטיקה) accuracy -
נורמה כמותית מכסה יעדים (ייצור ותיפעול) quantitative goal norm -
נכונות לפעול (שיווק ופירסום) disposition to act -
נורמה מדודה (ייצור ותיפעול) measured norm -
נכות (יחסי עבודה) disablement -
נורמה מדודה (יחסי עבודה) measured norm -
נכות (דיני עסקים) disablement -
נורמה מוסכמת (ייצור ותיפעול) agreed norm -
נכות (ביטוח וניהול סיכונים) disablement -
נורמה מוסכמת (יחסי עבודה) agreed norm -
נכות חלקית (ביטוח וניהול סיכונים) partial disability -
נורמה קבוצתית (ייצור ותיפעול) group norm -
נכות חלקית זמנית (ביטוח וניהול סיכונים) temporary partial disability -
נורמה קבוצתית (יחסי עבודה) group norm -
נכות חלקית תמידית (ביטוח וניהול סיכונים) permanent partial disability -
נורמה קבוצתית עיקרית (יחסי עבודה) pivotal group norm -
נכות מוחלטת (ביטוח וניהול סיכונים) total disability -
נורמה קבוצתית עיקרית (ייצור ותיפעול) pivotal group norm -
נכות מוחלטת זמנית (ביטוח וניהול סיכונים) temporary total disability -
נורמה קיבוצית (יחסי עבודה) collective norm -
נכות מוחלטת תמידית (ביטוח וניהול סיכונים) permanent total disability -
נורמה קיבוצית (ייצור ותיפעול) collective norm -
נכות מתאונה (ביטוח וניהול סיכונים) accidental disability -
נורת קשת (תיקשורת) arc light -
נכות תמידית (ביטוח וניהול סיכונים) permanent disability -
נושא אסור (יחסי עבודה) prohibited issue -
נכי"ר (ראשי תיבות עבריים) -
נושא משרה (דיני עסקים) officer of a company -
נכיסה (בנקאות ושוק ההון) factoring -
נושא משרה (יחסי עבודה) officer of a company -
נכיסה (חשבונאות וביקורת) factoring -
נושא משרה (בכירה) (בנקאות ושוק ההון) executive officer / director -
נכיסה (ביטוח וניהול סיכונים) factoring -
נושא פנים (משאבי אנוש) partial -
נכיסה הפוכה (שיווק ופירסום) reverse factoring -
נושא רצוני (יחסי עבודה) voluntary issue -
נכיסה הפוכה (בנקאות ושוק ההון) reverse factoring -
נושא תמונה (תיקשורת) picture carrier -
נכיסה מקומית (בנקאות ושוק ההון) local factoring -
נושא תפקיד (בנקאות ושוק ההון) officer -
נכיסה מקומית (שיווק ופירסום) local factoring -
נושאי טיפול (ייצור ותיפעול) action items -
נכיסה רועשת (בנקאות ושוק ההון) noisy factoring -
נושאת (תחבורה) carrier -
נכיסה רועשת (שיווק ופירסום) noisy factoring -
נושאת מטוסים גרעינית (תחבורה) nuclear aircraft carrier -
נכיסה שקטה (בנקאות ושוק ההון) quiet factoring -
נושאת מסוקים (תחבורה) helicopter carrier -
נכיסה שקטה (שיווק ופירסום) quiet factoring -
נושה (חשבונאות וביקורת) creditor -
נכיסת יבוא (שיווק ופירסום) import factoring -
נושה (כלכלה וסטטיסטיקה) debtee / creditor -
נכיסת יבוא (בנקאות ושוק ההון) import factoring -
נושה בדרגה שניה (בנקאות ושוק ההון) junior creditor -
נכיסת יצוא (בנקאות ושוק ההון) export factoring -
נושה בדרגה שניה (ארגון וניהול עסקים) junior creditor -
נכיסת יצוא (שיווק ופירסום) export factoring -
נושה בינלאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) international creditor -
נכיסת שטרות (בנקאות ושוק ההון) factoring of receivables -
נושה בלתי מובטח (בנקאות ושוק ההון) unsecured creditor -
נכנס אחרון יוצא ראשון (ייצור ותיפעול) (last in first out (lifo)): -
נושה בר־זכות קדימה (בנקאות ושוק ההון) preferred creditor -
נכנס אחרון יוצא ראשון (יחסי עבודה) (last in first out (lifo)): -
נושה מובטח (בנקאות ושוק ההון) secured creditor -
נכנס הבא יוצא ראשון (ייצור ותיפעול) next in -
נושה מועדף (בנקאות ושוק ההון) senior creditor -
נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר) (ארגון וניהול עסקים) first-in first-out (FIFO) -
נושה על פי פסק דין (בנקאות ושוק ההון) judgment creditor -
נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר) (חשבונאות וביקורת) first-in first-out [FIFO} -
נושה על תנאי (בנקאות ושוק ההון) contingent creditor -
נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר) (בנקאות ושוק ההון) (first in first out (fifo)): -
נושה פחות (בנקאות ושוק ההון) junior creditor -
נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר) (ייצור ותיפעול) first-in first-out [FIFO} -
נושה רגיל (בנקאות ושוק ההון) unsecured creditor -
נכנס ראשון למערכת יוצא ראשון (ייצור ותיפעול) first in the system first out [FISFO] -
נושך נשך (בנקאות ושוק ההון) loan shark -
נכס (חשבונאות וביקורת) assets -
נושמה (מחשבים ומערכות מידע) liveware -
נכס (מקרקעין) asset -
נותן התחייבות (בנקאות ושוק ההון) obligor -
נכס (דיני עסקים) asset -
נותן חסות (תיקשורת) SPONSOR -
נכס אטי (כלכלה וסטטיסטיקה) slow asset -
נותן חסות (בנקאות ושוק ההון) sponsor -
נכס אינטלקטואלי (חשבונאות וביקורת) intellectual asset -
נותן חסות (שיווק ופירסום) sponsor) -
נכס בלתי נזיל (מקרקעין) illiquid asset -
נותר למישלוח (שיווק ופירסום) back order -
נכס בלתי נזיל (בנקאות ושוק ההון) illiquid asset -
נזי"ז (מחשבים ומערכות מידע) garbage-in -
נכס בלתי נזיל (ארגון וניהול עסקים) illiquid asset -
נזיל (בנקאות ושוק ההון) liquid -
נכס בלתי-מוחשי (חשבונאות וביקורת) intangible asset -
נזיל (ארגון וניהול עסקים) liquid -
נכס בלתי-מוחשי (ארגון וניהול עסקים) intangible asset -
נזיל (כלכלה וסטטיסטיקה) liquid -
נכס במתנה (דיני עסקים) donated asset -
נזילות (כלכלה וסטטיסטיקה) liquidity -
נכס במתנה (חשבונאות וביקורת) donated asset -
נזילות (ביטוח וניהול סיכונים) liquidity -
נכס בעל רגישות לריבית (בנקאות ושוק ההון) interest sensitive asset -
נזילות בינלאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) international liquidity -
נכס בר פחת (חשבונאות וביקורת) depreciable asset -
נזילות בנקאית (בנקאות ושוק ההון) bank liquidity -
נכס בר פחת (מקרקעין) depreciable asset -
נזילות גבוהה (בנקאות ושוק ההון) high liquidity -
נכס בר קיום מוגבל (חשבונאות וביקורת) limited life asset -
נזילות משק (כלכלה וסטטיסטיקה) national liquidity -
נכס בר קיום מוגבל (ייצור ותיפעול) limited life asset -
נזילות נייר ערך (בנקאות ושוק ההון) securities liquidity -
נכס בר קיום ממושך (חשבונאות וביקורת) long lived asset -
נזילות נכסים (כלכלה וסטטיסטיקה) liquidity of assets -
נכס בר קיום ממושך (מקרקעין) long lived asset -
נזילות נכסים (בנקאות ושוק ההון) liquidity of assets -
נכס בר־חליפין (בנקאות ושוק ההון) fungible asset -
נזילות נכסים (מקרקעין) assets. liquidity of -
נכס בר־ירושה (דיני עסקים) hereditament -
נזילות עודפת (בנקאות ושוק ההון) excess liquidity -
נכס גשמי (בנקאות ושוק ההון) corporeal -
נזילות פירמה (כלכלה וסטטיסטיקה) liquidity of firm -
נכס גשמי (מקרקעין) corporeal -
נזילות שוק (בנקאות ושוק ההון) market liquidity -
נכס גשמי (דיני עסקים) corporeal asset -
נזילות תיק (בנקאות ושוק ההון) portfolio liquidity -
נכס הבסיס (בנקאות ושוק ההון) Underlying asset -
נזילות, שיעור (כלכלה וסטטיסטיקה) liquidity ratio -
נכס הון (חשבונאות וביקורת) capital asset -
נזיפה (יחסי עבודה) reprimand -
נכס הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital asset -
נזיקין / נזיקים (דיני עסקים) torts / damages -
נכס התייחסות (בנקאות ושוק ההון) bench mark -
נזיקין / נזיקים (ביטוח וניהול סיכונים) torts / damages -
נכס חוזר (ארגון וניהול עסקים) working asset -
נזק (ביטוח וניהול סיכונים) damage -
נכס חוזר (חשבונאות וביקורת) working asset -
נזק בזדון (ביטוח וניהול סיכונים) malicious damages -
נכס חוקי (בנקאות ושוק ההון) legal asset -
נזק במתכוון (ביטוח וניהול סיכונים) deliberate loss -
נכס חסר סיכון (בנקאות ושוק ההון) riskless asset -
נזק גוף (דיני עסקים) corporeal damage -
נכס כלה (חשבונאות וביקורת) wasting asset -
נזק גוף (ביטוח וניהול סיכונים) injury bodily -
נכס כלה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) consumable asset -
נזק גרר (ביטוח וניהול סיכונים) consequential loss -
נכס כלה / נכס מתכלה (כלכלה וסטטיסטיקה) wasting asset -
נזק הפרדה (בנקאות ושוק ההון) severance damage -
נכס לא מוחשי (מקרקעין) intangible asset -
נזק חוזר (ביטוח וניהול סיכונים) recurrent damage -
נכס לא מוכר (ביטוח וניהול סיכונים) non admitted asset -
נזק חומרי (ביטוח וניהול סיכונים) material damage -
נכס לא מוכר (חשבונאות וביקורת) non admitted asset -
נזק חלקי (ביטוח וניהול סיכונים) partial loss -
נכס לא סחיר (ביטוח וניהול סיכונים) non tradeable asset -
נזק ישיר (ביטוח וניהול סיכונים) direct loss -
נכס לא סחיר (בנקאות ושוק ההון) non tradeable asset -
נזק ישיר (יחסי עבודה) direct loss -
נכס לא פינקסני (חשבונאות וביקורת) non ledger asset -
נזק כולל (ביטוח וניהול סיכונים) total loss -
נכס לא פעיל (ארגון וניהול עסקים) inactive asset -
נזק לא ממוני (דיני עסקים) non-pecuniary damage -
נכס לא צובר (בנקאות ושוק ההון) non accrual asset -
נזק ללא תקנה (ביטוח וניהול סיכונים) incurably damage -
נכס לא צובר (חשבונאות וביקורת) non accrual asset -
נזק מלחמה (ביטוח וניהול סיכונים) war damage -
נכס לא שוטף (ארגון וניהול עסקים) noncurrent asset -
נזק מלחמה עקיף (ביטוח וניהול סיכונים) indirect war damage -
נכס לא-גשמי (דיני עסקים) incorporeal asset -
נזק ממוני (דיני עסקים) pecuniary damage -
נכס לא-גשמי (ייצור ותיפעול) incorpreal chattels -
נזק נסתר (ביטוח וניהול סיכונים) concealed loss -
נכס לא־גשמי (בנקאות ושוק ההון) incopreals -
נזק עקיף (ביטוח וניהול סיכונים) indirect loss -
נכס לא־השקעתי (בנקאות ושוק ההון) non-investment assets -
נזק פיזי (ביטוח וניהול סיכונים) physical damage -
נכס לא־מוחשי (בנקאות ושוק ההון) intangible asset -
נזק ראשוני (ביטוח וניהול סיכונים) primary loss -
נכס לא-מוחשי (חשבונאות וביקורת) intangible asset -
נזק רגישות (ביטוח וניהול סיכונים) sentimental damage -
נכס לא-מוחשי (ייצור ותיפעול) intangible asset -
נזק תאונתי (ביטוח וניהול סיכונים) accidental damage -
נכס לא־מניב (בנקאות ושוק ההון) non-performing asset -
נזק תוצאתי (ביטוח וניהול סיכונים) constructive damage -
נכס לא־משועבד (בנקאות ושוק ההון) unencumbered property -
נזקים רצופים (ביטוח וניהול סיכונים) successive losses -
נכס לא־נזיל (בנקאות ושוק ההון) illiquid asset -
נזר (מקרקעין) wreath -
נכס לא־פעיל (חשבונאות וביקורת) inactive asset -
נחיר סרק (תחבורה) futility nostril -
נכס לא־שוטף (חשבונאות וביקורת) noncurrent asset -
נחיתה (תחבורה) landing -
נכס מגבה (בנקאות ושוק ההון) backing asset -
נחיתה קשה (כלכלה וסטטיסטיקה) hard landing -
נכס מדומה (חשבונאות וביקורת) fictitious asset -
נחיתה רכה (כלכלה וסטטיסטיקה) soft landing -
נכס מהיר (ארגון וניהול עסקים) quick assets -
נחיתת אונס (תחבורה) forced landing -
נכס מהיר (חשבונאות וביקורת) quick assets -
נחלה (מקרקעין) long-lease farm -
נכס מוגן (מקרקעין) protected asset -
נחש מטבעות (כלכלה וסטטיסטיקה) snake system -
נכס מוחלף (בנקאות ושוק ההון) exchanged asset -
נחשול (תחבורה) large wave -
נכס מוחשי (מקרקעין) tangible asset -
נחשול סיסמי (תחבורה) seismic wave -
נכס מוחשי (דיני עסקים) tangible asset -
נחשון (תחבורה) serpentine road -
נכס מוחשי (בנקאות ושוק ההון) tangible asset -
נחתת (תחבורה) lending craft -
נכס מופשט (בנקאות ושוק ההון) incorporeal property -
נחתת גומי (תחבורה) rubber craft -
נכס מוקפא (בנקאות ושוק ההון) frozen asset -
נחתת חיילים (תחבורה) soldiers craft -
נכס מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash asset -
נחתת חיל־רגלים (תחבורה) infantry craft -
נכס מידה (בנקאות ושוק ההון) bench mark -
נחתת נגד־מטוסים (תחבורה) antiaircraft lending boat -
נכס מכביד (דיני עסקים) onerous property -
נחתת רב־שימושית (תחבורה) multi-purpose lending boat -
נכס מכביד (בנקאות ושוק ההון) cumbrous asset -
נחתת רכב (תחבורה) vehicle lending boat -
נכס ממושכן (בנקאות ושוק ההון) pledged asset -
נטאי הסדר (מחשבים ומערכות מידע) ordering bias -
נכס ממשי (מקרקעין) tangible property -
נטו (ארגון וניהול עסקים) net -
נכס מניב (מקרקעין) yield bearer property -
נטו (חשבונאות וביקורת) net -
נכס מניב (ביטוח וניהול סיכונים) earning asset -
נטו (בנקאות ושוק ההון) net -
נכס מניב (בנקאות ושוק ההון) performing asset -
נטו למניה (חשבונאות וביקורת) per share net -
נכס מסויג (בנקאות ושוק ההון) restricted asset -
נטו למניה (בנקאות ושוק ההון) per share net -
נכס מסוכן (ביטוח וניהול סיכונים) risky asset -
נטו, שיטת (חשבונאות וביקורת) net method -
נכס מסוכן (בנקאות ושוק ההון) risky asset -
נטו, שיטת (שיווק ופירסום) net method -
נכס מקורי (בנקאות ושוק ההון) original assets -
נטואיסט (בנקאות ושוק ההון) netoist -
נכס מקרקעין (מקרקעין) real estate -
נטול יכולת (ביטוח וניהול סיכונים) incapable -
נכס משועבד (בנקאות ושוק ההון) pledged asset -
נטופה (מקרקעין) stalactite -
נכס משועבד לזיקת הנאה (מקרקעין) estate.dominant -
נטי (מקרקעין) batter / incline -
נכס מתחסל מאליו (בנקאות ושוק ההון) self liquidating asset -
נטיות קונים (שיווק ופירסום) predispositions of buyers -
נכס מתכלה (ייצור ותיפעול) wasting asset -
נטיזן (תיקשורת) netizen -
נכס מתכלה (חשבונאות וביקורת) wasting asset -
נטייה (כלכלה וסטטיסטיקה) propensity -
נכס נגזר (בנקאות ושוק ההון) deriative asset -
נטייה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) tendency -
נכס נדחה (ייצור ותיפעול) deferred asset -
נטייה כנגד הרוח (כלכלה וסטטיסטיקה) leaning against the wind -
נכס נדחה (חשבונאות וביקורת) deferred asset -
נטייה לאגור (כלכלה וסטטיסטיקה) propensity to hoard -
נכס נומינלי (כלכלה וסטטיסטיקה) nominal asset -
נטייה להשקיע (כלכלה וסטטיסטיקה) propensity to invest -
נכס נושא הכנסה (בנקאות ושוק ההון) income property -
נטייה לחסוך (כלכלה וסטטיסטיקה) propensity to save -
נכס נזיל (כלכלה וסטטיסטיקה) fluid asset / liquid asset -
נטייה לייבא (כלכלה וסטטיסטיקה) propensity to import -
נכס נזיל (ביטוח וניהול סיכונים) liquid assets -
נטייה למרכז (משאבי אנוש) central tendency -
נכס נזיל נטו (בנקאות ושוק ההון) net liquid asset -
נטייה לצרוך (כלכלה וסטטיסטיקה) propensity to consume -
נכס נזיל נטו (ביטוח וניהול סיכונים) net liquid asset -
נטייה לקצוות (משאבי אנוש) polar tendency -
נכס נצבר (בנקאות ושוק ההון) accrued asset -
נטייה ממוצעת לייבא (כלכלה וסטטיסטיקה) average propensity to import -
נכס נצבר (ביטוח וניהול סיכונים) accrued asset -
נטייה ממוצעת לצרוך (כלכלה וסטטיסטיקה) average propensity to consume (APC) -
נכס סמוי (בנקאות ושוק ההון) hidden asset -
נטייה שולית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal propensity -
נכס עזוב (בנקאות ושוק ההון) abandoned asset -
נטייה שולית להשקיע (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal propensity to invest (MPI) -
נכס על תנאי (בנקאות ושוק ההון) contingent asset -
נטייה שולית לחסוך (נש"ח) (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal propensity to save (MPS) -
נכס פיזי (מקרקעין) physical asset -
נטייה שולית לייבא (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal propensity to import (MPI) -
נכס פיננסי (ביטוח וניהול סיכונים) financial asset -
נטייה שולית לצרוך (נש"צ) (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal propensity to consume (MPC) -
נכס פיננסי (כלכלה וסטטיסטיקה) financial asset -
נטילת התחייבות (בנקאות ושוק ההון) assumption of debt -
נכס פיננסי אקטיבי (בנקאות ושוק ההון) active financial asset -
נטילת משכנתא (בנקאות ושוק ההון) assumption of mortgage -
נכס פיננסי בריבית ניידת (בנקאות ושוק ההון) floater -
נטילת סיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) risk assumption -
נכס פיננסי פסיבי (בנקאות ושוק ההון) pasive financial ssset -
נטילת סיכונים (בנקאות ושוק ההון) risk assumption -
נכס פנקסני (בנקאות ושוק ההון) ledger asset -
נטיקה (מחשבים ומערכות מידע) netiquette -
נכס פעיל (בנקאות ושוק ההון) active asset -
נטיקה (ארגון וניהול עסקים) netiquette -
נכס ציבורי (חשבונאות וביקורת) service property -
נטיקט / נטיקה (תיקשורת) nethics / netiquette -
נכס ציבורי (מקרקעין) service property -
נטישה (דיני עסקים) abandonment -
נכס קבוע (מקרקעין) fixed assets -
נטישה (ביטוח וניהול סיכונים) abandonment -
נכס קבוע (חשבונאות וביקורת) fixed assets -
נטישה (תחבורה) abandonment -
נכס רעיל (בנקאות ושוק ההון) poisoned asset -
נטישה (ארגון וניהול עסקים) abandonment -
נכס שאינו בר חליפין (מקרקעין) nonfungible asset -
נטישה (בנקאות ושוק ההון) abandonment -
נכס שאינו בר פחת (דיני עסקים) nondepreciable asset -
נטישה (מחשבים ומערכות מידע) abort -
נכס שאינו בר פחת (מקרקעין) non depreciable asset -
נטישה (שיווק ופירסום) abandonment -
נכס שאינו בר פחת (חשבונאות וביקורת) non depreciable asset -
נטישה (ייצור ותיפעול) abandonment -
נכס שאינו בר-חליפין (דיני עסקים) nonfungible asset -
נטישה (חשבונאות וביקורת) abandonment -
נכס שאינו בר־חליפין (בנקאות ושוק ההון) nonfungible asset -
נטישת טובין (ביטוח וניהול סיכונים) abandonment of goods -
נכס שאינו כלה (מקרקעין) nonbconsumable asset -
נטל הוכחה (דיני עסקים) Burden of proof -
נכס שאינו כלה (ייצור ותיפעול) nonbconsumable asset -
נטל הוכחה (בנקאות ושוק ההון) burden of proof -
נכס שהוי (בנקאות ושוק ההון) slow asset -
נטל הוכחה (יחסי עבודה) burden of proof -
נכס שהוי (ארגון וניהול עסקים) slow asset -
נטל הוכחה (ביטוח וניהול סיכונים) burden of proof -
נכס שלילי (כלכלה וסטטיסטיקה) negative assets -
נטל חוב לאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) national debt burden -
נכס תמידי (חשבונאות וביקורת) permanent asset -
נטל מס (כלכלה וסטטיסטיקה) tax burden -
נכס תמידי (מקרקעין) permanent asset -
נטל ערבות (בנקאות ושוק ההון) guarantee burden -
נכס תעשייתי (חשבונאות וביקורת) industrial property -
נטל שיפורים (ארגון וניהול עסקים) burden of improvements -
נכס, סיווג (בנקאות ושוק ההון) assets classification -
נטרול סכסוך (יחסי עבודה) conflict defusion -
נכסי בנק (בנקאות ושוק ההון) bank assets -
נטרול סכסוך (ארגון וניהול עסקים) conflict defusion -
נכסי דלא ניידי (מקרקעין) real estate -
ני"ע (ראשי תיבות עבריים) -
נכסי דלא ניידי (נדל"ן) (כלכלה וסטטיסטיקה) real estate -
ניאו-ליברליזם (כלכלה וסטטיסטיקה) neo-liberalism -
נכסי דניידי (מקרקעין) property. movable -
ניאו-מלתוסיאנים (כלכלה וסטטיסטיקה) neo-Malthusians -
נכסי דניידי (בנקאות ושוק ההון) movable property -
ניאו-מרקנטיליזם (כלכלה וסטטיסטיקה) neo-mercantilism -
נכסי מזומנים (כלכלה וסטטיסטיקה) cash assets -
ניאו-קיינסיאנים (כלכלה וסטטיסטיקה) neo-keynesians -
נכסי נאמנות (בנקאות ושוק ההון) trust assets -
ניאו־קלאסיקנים (ארגון וניהול עסקים) neo-classicals -
נכסי נאמנות (דיני עסקים) trust assets -
ניאו-קלאסית, כלכלה (כלכלה וסטטיסטיקה) neo-classical school -
נכסי נפקדים (מקרקעין) absentee property -
ניבוי (כלכלה וסטטיסטיקה) forecasting -
נכסי נפקדים (דיני עסקים) absentee property -
ניבוי ארוך טווח (משאבי אנוש) Longitudinal prediction -
נכסי עיזבון (דיני עסקים) estate -
ניבוי נכון (משאבי אנוש) accurate prediction -
נכסי פושט רגל (בנקאות ושוק ההון) bankrupts' assets -
ניבל (מחשבים ומערכות מידע) nibble -
נכסי צאן ברזל (דיני עסקים) inalienable assets -
ניגוב (בנקאות ושוק ההון) clean-up -
נכסיות מותג (שיווק ופירסום) brand equity -
ניגוב (תיקשורת) wipe -
נכסיות מותג (חשבונאות וביקורת) brand equity -
ניגוד (משאבי אנוש) conflict -
נכסים (דיני עסקים) property -
ניגוד (ארגון וניהול עסקים) conflict -
נכסים (כלכלה וסטטיסטיקה) assets -
ניגוד (מחשבים ומערכות מידע) contention -
נכסים (חשבונאות וביקורת) property -
ניגוד (2) (מחשבים ומערכות מידע) contrast -
נכסים (2) (חשבונאות וביקורת) assets -
ניגוד אינטרסים (בנקאות ושוק ההון) conflict of interest -
נכסים במזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash assets -
ניגוד אינטרסים (ביטוח וניהול סיכונים) conflict of interest -
נכסים בני חורין (דיני עסקים) free property -
ניגוד אינטרסים (כלכלה וסטטיסטיקה) conflict of interest -
נכסים ברוטו (חשבונאות וביקורת) gross assets -
ניגוד בין־קבוצתי (ארגון וניהול עסקים) intergroup conflict -
נכסים דמויי־מזומן (בנקאות ושוק ההון) nearcash assets -
ניגוד הימנעות־הימנעות (ארגון וניהול עסקים) avoidance-avoidance conflict -
נכסים והתחייבויות (בנקאות ושוק ההון) assets and liabilies -
ניגוד יחיד־תפקיד (משאבי אנוש) individual-role conflict -
נכסים חופשיים (חשבונאות וביקורת) available assets -
ניגוד עניינים (יחסי עבודה) conflict of interest -
נכסים חופשיים (ארגון וניהול עסקים) available assets -
ניגוד עניינים (דיני עסקים) conflict of interest -
נכסים ייחודיים (מקרקעין) special purpose property -
ניגוד עניינים (בנקאות ושוק ההון) conflict of interest -
נכסים לא-מוניטריים (ביטוח וניהול סיכונים) non-monetary assets -
ניגוד עניינים (ארגון וניהול עסקים) conflict of interest -
נכסים מהירים נטו (חשבונאות וביקורת) net quick assets -
ניגוד תנועה (תחבורה) traffic conflict -
נכסים מוכרים (חשבונאות וביקורת) admitted assets -
ניגוד תקציבים (שיווק ופירסום) account conflict -
נכסים מוכרים (ביטוח וניהול סיכונים) admitted assets -
ניגודיות (תיקשורת) contrast -
נכסים מוניטריים (בנקאות ושוק ההון) monetary assets -
ניהוג (תחבורה) steering -
נכסים מוסדיים (מקרקעין) institutional property -
ניהול (כלכלה וסטטיסטיקה) management -
נכסים נזילים נטו (ביטוח וניהול סיכונים) net liquid assets -
ניהול (ארגון וניהול עסקים) management -
נכסים נטו (חשבונאות וביקורת) net assets -
ניהול (בנקאות ושוק ההון) administration -
נכסים נטו (ביטוח וניהול סיכונים) net assets -
ניהול (2) (ארגון וניהול עסקים) administration -
נכסים קבועים (בנקאות ושוק ההון) fixed assets -
ניהול איכותי כולל (ייצור ותיפעול) total quality management -
נכסים רגילים (חשבונאות וביקורת) ordinary assets -
ניהול איכותי משולב (ארגון וניהול עסקים) integrated quality management -
נכסים שוטפים (בנקאות ושוק ההון) current assets -
ניהול אינטראקטיווי (הידודי) (ארגון וניהול עסקים) interactive management -
נכסים שוטפים נטו (ארגון וניהול עסקים) net current assets -
ניהול אליטרי (ארגון וניהול עסקים) elitist management -
נכסים שוטפים נטו (בנקאות ושוק ההון) net current assets -
ניהול אסטרטגי (ארגון וניהול עסקים) strategic management -
נכסים שונים (חשבונאות וביקורת) miscellaneous assets -
ניהול אפסניה (ייצור ותיפעול) material requirement management -
נכסים,סיווג (ייצור ותיפעול) classification of assets -
ניהול אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) credit management -
נכסים,סיווג (חשבונאות וביקורת) classification of assets -
ניהול בהסכמה כללית (ארגון וניהול עסקים) consensus management -
נל"י (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול ביצועים (ייצור ותיפעול) performance management -
נל"י (ארגון וניהול עסקים) mbo -
ניהול ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה) demand management -
נל"מ (בנקאות ושוק ההון) RTD -
ניהול בנקאי תקין (בנקאות ושוק ההון) proper bank management -
נל"מ (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול דומיננטי (ארגון וניהול עסקים) dominant management -
נל"ן (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול העיצוב (ייצור ותיפעול) design management -
נל"ן (מחשבים ומערכות מידע) point-to-point line -
ניהול הפצה פיזי (ייצור ותיפעול) physical distribution management -
נמ"ה (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול הפצת חומרים (ייצור ותיפעול) management noitubirtsidlacisyhp -
נמ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול התחייבויות (בנקאות ושוק ההון) liability management -
נמ"צ (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול חבר עובדים (משאבי אנוש) personnel management -
נמ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול חוב (כלכלה וסטטיסטיקה) debt management -
נמוגות (תיקשורת) fade out -
ניהול חומרים (ייצור ותיפעול) material management -
נמוגות / נמיגה (תיקשורת) disolve -
ניהול חומרים (ארגון וניהול עסקים) material management -
נמוך (מחשבים ומערכות מידע) 6. low order -
ניהול חייבים (חשבונאות וביקורת) debtors management -
נמוך (בנקאות ושוק ההון) low -
ניהול חשבונות (חשבונאות וביקורת) bookkeeping -
נמוך יומי (בנקאות ושוק ההון) daily low -
ניהול ידע (ארגון וניהול עסקים) knowledge management -
נמוך שנתי (בנקאות ושוק ההון) annual low -
ניהול ידע (מחשבים ומערכות מידע) knowledge management -
נמחה (בנקאות ושוק ההון) assignee -
ניהול ידע תוכן (ארגון וניהול עסקים) content knowledge management [ckm -
נמל (תחבורה) port -
ניהול ידע תוכן (מחשבים ומערכות מידע) content knowledge management [ckm -
נמל אם (תחבורה) registration port -
ניהול ייצור (ייצור ותיפעול) production management -
נמל בית (תחבורה) home harbor -
ניהול כוח אדם (משאבי אנוש) personnel management -
נמל דייג (תחבורה) fishing harbor -
ניהול כוח אדם (ארגון וניהול עסקים) personnel management -
נמל חוף־ים (תחבורה) shore harbor -
ניהול כוח מכירה (ארגון וניהול עסקים) salesforce management -
נמל חופשי (דיני עסקים) free port -
ניהול כוח מכירה (שיווק ופירסום) salesforce management -
נמל חופשי (תחבורה) free harbor -
ניהול כספים (בנקאות ושוק ההון) money management -
נמל חיצון (תחבורה) exterior port -
ניהול כספים (חשבונאות וביקורת) money management -
נמל טבעי (תחבורה) natural harbor -
ניהול כפול (ארגון וניהול עסקים) multiple management -
נמל טעינה (ביטוח וניהול סיכונים) port of loading -
ניהול כפול (משאבי אנוש) multiple management -
נמל טעינה (תחבורה) port of loading -
ניהול לא־תקין (בנקאות ושוק ההון) unproper management -
נמל יבש (תחבורה) dry harbor -
ניהול לפי חריגים (ארגון וניהול עסקים) management by exception -
נמל ימי (תחבורה) oceanic port -
ניהול לפי יעדים (נל"י) (ארגון וניהול עסקים) (management by objectives (mbo)) -
נמל יעד (שיווק ופירסום) destination port -
ניהול לפי יעדים (נל"י) (כלכלה וסטטיסטיקה) management by objectives (MBO) -
נמל יעד (תחבורה) destination port -
ניהול לפי סטיות (כלכלה וסטטיסטיקה) management by exceptions -
נמל יעד (ביטוח וניהול סיכונים) destination port -
ניהול לפי סטיות (ארגון וניהול עסקים) management by exceptions -
נמל כניסה ויציאה (שיווק ופירסום) port of entry and exit -
ניהול לקוי (ארגון וניהול עסקים) imperfect management -
נמל כניסה ויציאה (תחבורה) port of entry and exit -
ניהול מבוזר (ארגון וניהול עסקים) decentralized management -
נמל כניסה ויציאה (ביטוח וניהול סיכונים) port of entry and exit -
ניהול מגיב (ארגון וניהול עסקים) reactive management -
נמל מבטחים (בנקאות ושוק ההון) safe harbor -
ניהול מדעי (ארגון וניהול עסקים) scientific management -
נמל מבטחים (חשבונאות וביקורת) safe harbor -
ניהול מוכרנים (שיווק ופירסום) salespersons management -
נמל מבטחים (ארגון וניהול עסקים) safe harbor -
ניהול מוכרנים (ארגון וניהול עסקים) salespersons management -
נמל מבטחים (דיני עסקים) safe harbor -
ניהול מוניטרי (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary management -
נמל מועדי (תחבורה) tides harbor -
ניהול מותג (שיווק ופירסום) brand management -
נמל מלאכותי (תחבורה) artificial port -
ניהול מותג (ארגון וניהול עסקים) brand management -
נמל מקלט (שיווק ופירסום) port of refuge -
ניהול מותנה (ארגון וניהול עסקים) contingency management -
נמל מקלט (ביטוח וניהול סיכונים) port of refuge -
ניהול מזומנים (ארגון וניהול עסקים) cash management -
נמל מקלט (תחבורה) port of refuge -
ניהול מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash managment -
נמל נהר (תחבורה) river port -
ניהול מזומנים (חשבונאות וביקורת) cash management -
נמל פריקה (שיווק ופירסום) port of discharge -
ניהול מטלות (מחשבים ומערכות מידע) task management -
נמל פריקה (ביטוח וניהול סיכונים) port of discharge -
ניהול מידע (מחשבים ומערכות מידע) information management -
נמל פריקה (תחבורה) port of discharge -
ניהול מידע (ארגון וניהול עסקים) information management -
נמל פתוח (תחבורה) open harbor -
ניהול מכביר רווחים (ארגון וניהול עסקים) profit-maximizing management -
נמל ראשי (תחבורה) main port -
ניהול מכירות (שיווק ופירסום) sales management -
נמל רישום (תחבורה) registration port -
ניהול מכירות (ארגון וניהול עסקים) sales management -
נמל תעופה (תחבורה) airport -
ניהול מלאי (ייצור ותיפעול) inventory management -
נמל תעופה בינלאומי (תחבורה) international airport -
ניהול מלאי (ארגון וניהול עסקים) inventory management -
נמל"ה (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול מסחר (בנקאות ושוק ההון) trade conducting -
נמען (תיקשורת) addressee -
ניהול מסתגל (ארגון וניהול עסקים) adaptive management -
נמרים אסייתיים (כלכלה וסטטיסטיקה) assian tigers -
ניהול מערכות (ארגון וניהול עסקים) systems management -
נמשך (בנקאות ושוק ההון) drawee -
ניהול מצרפי (ארגון וניהול עסקים) configuration management -
נמשך (שיווק ופירסום) drawee -
ניהול מקייאווליסטי (ארגון וניהול עסקים) Machiavellian management -
ננ"ה (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול מראש (ארגון וניהול עסקים) proactive management -
ננו (מחשבים ומערכות מידע) 910. nano -
ניהול מרוכז (ארגון וניהול עסקים) centralized management -
ננו־שנייה (מחשבים ומערכות מידע) nanosecond (ns) -
ניהול משאבי אנוש (משאבי אנוש) human resources management -
ננוגרם (מידות ומשקלות) nanogram -
ניהול משאבי אנוש (ארגון וניהול עסקים) human resources management -
ננוליטר (מידות ומשקלות) nenoliter -
ניהול משאבים (מחשבים ומערכות מידע) resource management -
ננומטר (מידות ומשקלות) nanometer -
ניהול משבר (ארגון וניהול עסקים) crisis management -
ננוצ'קה (תחבורה) Nanuchka -
ניהול משותף (יחסי עבודה) co-determination -
ננקו (משאבי אנוש) Nenko -
ניהול משימות (מחשבים ומערכות מידע) task management -
נסה הכל, מדיניות (ארגון וניהול עסקים) try anything policy -
ניהול משימתי (ייצור ותיפעול) task oriented management -
נסה הכל, מדיניות (שיווק ופירסום) try anything policy -
ניהול משימתי (ארגון וניהול עסקים) task oriented management -
נסוג (מחשבים ומערכות מידע) recursive -
ניהול משכורת (חשבונאות וביקורת) salary administration -
נסועה (תחבורה) mileage -
ניהול מתקנים (מחשבים ומערכות מידע) facilities management -
נסורת (מקרקעין) sawdust -
ניהול נאמנים (בנקאות ושוק ההון) trustee manegement -
נסח (דיני עסקים) extract -
ניהול נאמנים (ארגון וניהול עסקים) trustee management -
נסח (חשבונאות וביקורת) extract -
ניהול נכסים (חשבונאות וביקורת) assets management -
נסח (מקרקעין) extract -
ניהול נכסים (ארגון וניהול עסקים) assets management -
נסח רישום (בנקאות ושוק ההון) abstract of title -
ניהול נכסים (בנקאות ושוק ההון) asset management -
נסח רישום מקרקעין (מקרקעין) abstract of title -
ניהול נכסים והתחייבויות [ננ"ה] (בנקאות ושוק ההון) assets and liability management [ALM] -
נסיבות מונעות (בנקאות ושוק ההון) failing circumstances -
ניהול נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data administration -
נסיגה (משאבי אנוש) regression -
ניהול נתונים מרחבי (מחשבים ומערכות מידע) spatial data management -
נסיגה (מחשבים ומערכות מידע) recursion -
ניהול סיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) risk management -
נסיגה (יחסי עבודה) retrogression -
ניהול סיכונים (בנקאות ושוק ההון) risk management -
נסיגה (כלכלה וסטטיסטיקה) recession -
ניהול סיכונים (ארגון וניהול עסקים) risk management -
נסיגה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) backward -
ניהול ספרים (חשבונאות וביקורת) bookkeeping -
נסיגת מוצר (שיווק ופירסום) decline of product -
ניהול ספרים (דיני עסקים) book keeping -
נסיעה (יחסי עבודה) travelling -
ניהול עבודה (מחשבים ומערכות מידע) job management -
נסיעה הלוך ושוב (תחבורה) round trip -
ניהול עבודה פונקציונלי (ייצור ותיפעול) functional Foremanship -
נסיעה לא קשורת בית (תחבורה) nonhome-based trip -
ניהול על פי חריגים (ארגון וניהול עסקים) management by exception -
נסיעה לאחור (בנקאות ושוק ההון) back-up -
ניהול על פי יעדים (ארגון וניהול עסקים) management by objectives -
נסיעה משולבת (תחבורה) intermodal travel -
ניהול על־ידי משבר (ארגון וניהול עסקים) management by crisis -
נסיעה משורשרת (תחבורה) linked trip -
ניהול על־פי סטיות (ארגון וניהול עסקים) -
נסיעה קשורת בית (תחבורה) home-based trip -
ניהול ענייני עובדים (משאבי אנוש) personnel management -
נסיעת חינם (יחסי עבודה) deadheading -
ניהול עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) business management -
נסיעת יוממים (תחבורה) commuter`s journey -
ניהול עסקים (דיני עסקים) conducting business -
נסיקה (תחבורה) climb -
ניהול עצמי (ארגון וניהול עסקים) self management -
נסיקה (בנקאות ושוק ההון) flurry -
ניהול פיננסי (חשבונאות וביקורת) financial management -
נסירה (בנקאות ושוק ההון) whipsaw -
ניהול פיננסי (כלכלה וסטטיסטיקה) financial management -
נסכה (מקרקעין) metal -
ניהול פיננסי (ארגון וניהול עסקים) financial management -
נספ' (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול פינקסים (דיני עסקים) book keeping -
נספח (מקרקעין) appurtenance -
ניהול פנקסים (חשבונאות וביקורת) book deeping -
נספח (בנקאות ושוק ההון) schedule -
ניהול פעולות (ארגון וניהול עסקים) operational management -
נספח (2) (בנקאות ושוק ההון) codicil -
ניהול פעולות (ייצור ותיפעול) operational management -
נספח הון (ביטוח וניהול סיכונים) capital addendum -
ניהול פער (בנקאות ושוק ההון) gap management -
נספח קיצבה (ביטוח וניהול סיכונים) pension addendum -
ניהול פרוייקטים (ייצור ותיפעול) project management -
נסר (מקרקעין) plank -
ניהול קבצים (מחשבים ומערכות מידע) file management -
נע"מ (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול קדם מדעי (ארגון וניהול עסקים) prescientific management -
נע"ס (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול קיסרי (ארגון וניהול עסקים) ceasar management -
נעדר (יחסי עבודה) absentee -
ניהול קלאסי (ארגון וניהול עסקים) classical management -
נעול (מחשבים ומערכות מידע) locked down -
ניהול קריירה (משאבי אנוש) carreer management -
נעילה (ייצור ותיפעול) shutdown -
ניהול קשרי לקוחות (מחשבים ומערכות מידע) customer relationship management [crm -
נעילה (מחשבים ומערכות מידע) latch -
ניהול קשרי לקוחות (שיווק ופירסום) customer relationship management [crm -
נעילה (בנקאות ושוק ההון) lockup -
ניהול רווחים (בנקאות ושוק ההון) earnnings managing -
נעילת קבצים (מחשבים ומערכות מידע) file locking -
ניהול רווחים (ארגון וניהול עסקים) management of earnings -
נעל חדשה (בנקאות ושוק ההון) green shoe -
ניהול רווחים (חשבונאות וביקורת) management of earnings -
נעל שנייה, תסמונת (ארגון וניהול עסקים) -
ניהול רכוש (ייצור ותיפעול) stewardship -
נעל שנייה, תסמונת (משאבי אנוש) -
ניהול רכוש (מקרקעין) stewardship -
נעלי ביטחון (תחבורה) safety shoes -
ניהול רכוש (ארגון וניהול עסקים) stewardship -
נעמ"ת (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול רכש (ייצור ותיפעול) procurement management -
נערב (בנקאות ושוק ההון) guaranteed / obligee -
ניהול רשומות (חשבונאות וביקורת) records management -
נף (תחבורה) halyard -
ניהול רשומות (ארגון וניהול עסקים) records management -
נפ"ז (ראשי תיבות עבריים) -
ניהול שיווק (שיווק ופירסום) marketing management -
נפ"יץ (מחשבים ומערכות מידע) -
ניהול שיווק (ארגון וניהול עסקים) marketing management -
נפגעי תאונות עבודה (יחסי עבודה) occupational accidents injuries -
ניהול שינוי (ארגון וניהול עסקים) change management -
נפגעי תאונות עבודה (ביטוח וניהול סיכונים) occupational accidents injuries -
ניהול שכר ומשכורת (ארגון וניהול עסקים) wage and salary administration -
נפגעי תאונות עבודה (דיני עסקים) occupational accidents injuries -
ניהול שכר ומשכורת (יחסי עבודה) wage and salary administration -
נפדה / נפדית (בנקאות ושוק ההון) redeemable -
ניהול שתפני (ארגון וניהול עסקים) participative management -
נפה (מקרקעין) sub-district -
ניהול תבניתי (ארגון וניהול עסקים) configuration management -
נפוטיזם (משאבי אנוש) nepotism -
ניהול תוכן (מחשבים ומערכות מידע) content management -
נפוליון (בנקאות ושוק ההון) Napoleon -
ניהול תיק השקעות (בנקאות ושוק ההון) portfolio management -
נפולת (תיקשורת) rejects -
ניהול תפעול (ייצור ותיפעול) operations management -
נפולת (מקרקעין) waste -
ניהול תפעול (ארגון וניהול עסקים) operations management -
נפח (מידות ומשקלות) volume / capacity -
ניהול תקין (ארגון וניהול עסקים) proper management -
נפח אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) volume of credit -
ניהול תקין (בנקאות ושוק ההון) proper management -
נפח מסחר (בנקאות ושוק ההון) volume of trade -
ניהול, סעיף (ביטוח וניהול סיכונים) management clause -
נפח עסקות (כלכלה וסטטיסטיקה) volume of transactions -
ניהול, שיטות (ארגון וניהול עסקים) -
נפח שיא (מחשבים ומערכות מידע) peak volume -
ניו-דיל (כלכלה וסטטיסטיקה) new deal -
נפח תכן שעתי (תחבורה) design hourly volume [DHV] -
ניו־ז'ורנליזם (תיקשורת) new journalism -
נפח/משקל (שיווק ופירסום) weight/measurement [w/m] -
ניוד (מחשבים ומערכות מידע) migration -
נפח/משקל (תחבורה) weight/measurement [w/m] -
ניוד (בנקאות ושוק ההון) float -
נפי"ף (ראשי תיבות עבריים) -
ניוד "מלוכלך" (כלכלה וסטטיסטיקה) dirty float -
נפילה (מחשבים ומערכות מידע) crash -
ניוד (2) (מחשבים ומערכות מידע) relocation -
נפילה (2) (מחשבים ומערכות מידע) drop-dead halt -
ניוד דינמי (מחשבים ומערכות מידע) dynamic relocation -
נפילת גב (מחשבים ומערכות מידע) fallback -
ניוד טהור (כלכלה וסטטיסטיקה) clean float -
נפילת ראש (מחשבים ומערכות מידע) head crash -
ניוד מוצרי פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) pension mobility -
נפיצות חידושים (כלכלה וסטטיסטיקה) diffusion of innovations -
ניוד מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash mobilization -
נפיצות, תהליך (שיווק ופירסום) diffusion process -
ניוד משותף (כלכלה וסטטיסטיקה) joint float -
נפיצות, תהליך (ארגון וניהול עסקים) diffusion process -
ניוד נקי (כלכלה וסטטיסטיקה) clean float -
נפץ קולי (תחבורה) vocal blast -
ניוד סטטי (מחשבים ומערכות מידע) static relocation -
נפקד (ביטוח וניהול סיכונים) depository -
ניווט (מחשבים ומערכות מידע) navigation -
נפקד (בנקאות ושוק ההון) bailee -
ניווט (תחבורה) nevigation -
נפקד (יחסי עבודה) absentee -
ניווט היררכי (מחשבים ומערכות מידע) breadcrumb -
נפקד (2) (בנקאות ושוק ההון) depositary -
ניווט חופי (תחבורה) coastal nevigation -
נפקדות (יחסי עבודה) absenteeism -
ניווט ימי (תחבורה) naval nevigation -
נפקדות כרונית (יחסי עבודה) chronic absenteeism -
ניווט רדיו (תחבורה) radio nevigation -
נפרד (מחשבים ומערכות מידע) discrete -
ניווט תת-ימי (תחבורה) underwater nevigation -
נפרע (בנקאות ושוק ההון) payee -
ניוזגרופ (תיקשורת) newsgroup -
נפרע (2) (בנקאות ושוק ההון) paid-up -
ניוטון (מידות ומשקלות) newton -
נפרע בעת מכירה (בנקאות ושוק ההון) due-on sale -
ניוטון מטר (מידות ומשקלות) newton meter -
נפרע חלופי (בנקאות ושוק ההון) alternative payee -
ניוטרל (תחבורה) neutral -
נפש חייתית (כלכלה וסטטיסטיקה) animal spirit -
ניחוש אומד (כלכלה וסטטיסטיקה) guesstimate -
נצ"ב (ראשי תיבות עבריים) -
ניחות (מחשבים ומערכות מידע) attenuation -
נצב"א (ראשי תיבות עבריים) -
ניחות (2) (מחשבים ומערכות מידע) attenuate -
נצבר (שיווק ופירסום) accrued -
ניטול (תחבורה) handling -
נצבר (בנקאות ושוק ההון) accrued -
ניטור (תיקשורת) monitoring -
נצבר (חשבונאות וביקורת) accrued -
ניטור (בנקאות ושוק ההון) monitoring -
נציב (מקרקעין) pier -
ניטור בשיתוף זמנים (מחשבים ומערכות מידע) time sharing monitor -
נציב (תחבורה) pier -
ניטור ובקרה (מחשבים ומערכות מידע) monitor and control -
נציב גשר (מקרקעין) bridge pillar -
ניטור סכנות (ביטוח וניהול סיכונים) threat monitoring -
נציב מס הכנסה (דיני עסקים) income tax commissioner -
ניטרול גורם שלילי (שיווק ופירסום) conversional factor neutralization -
נציב שירות המדינה (דיני עסקים) civil service commissioner -
ניידות (מחשבים ומערכות מידע) portability -
נציב שירות המדינה (יחסי עבודה) civil service commissioner -
ניידות (תחבורה) mobility -
נציבות המים (מקרקעין) water commissinership -
ניידות (כלכלה וסטטיסטיקה) mobility -
נציבות השוק (כלכלה וסטטיסטיקה) European commission -
ניידות (ייצור ותיפעול) mobility -
נציבות שירות המדינה (יחסי עבודה) civil service commission -
ניידות הון (כלכלה וסטטיסטיקה) caital mobility -
נציג (יחסי עבודה) representative -
ניידות חברתית (כלכלה וסטטיסטיקה) social mobility -
נציג (דיני עסקים) representative -
ניידות טהורה (בנקאות ושוק ההון) clean float -
נציג (בנקאות ושוק ההון) representative -
ניידות מקצועית (כלכלה וסטטיסטיקה) occupational mobility -
נציג (ארגון וניהול עסקים) delegate -
ניידות עובדים (משאבי אנוש) workers mobility -
נציג (2) (בנקאות ושוק ההון) delegate -
ניידות עובדים (כלכלה וסטטיסטיקה) labor mobility -
נציג ציבור (דיני עסקים) public member -
ניידות עולה (כלכלה וסטטיסטיקה) upwardly mobile -
נציג ציבור (יחסי עבודה) public member -
ניידות עולה (שיווק ופירסום) upwardly mobile -
נציג קונסולרי (בנקאות ושוק ההון) consular delegate -
ניידת שידור (תיקשורת) mobile unit -
נציג רשום (בנקאות ושוק ההון) registered representative -
נייטרליות מוניטרית (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary neutrality -
נציגות (בנקאות ושוק ההון) representative office -
נייטרליות פיסקלית (כלכלה וסטטיסטיקה) fiscal neutrality) -
נציגות (ארגון וניהול עסקים) representative office -
נייר (בנקאות ושוק ההון) paper -
נציגות בית (מקרקעין) house committee -
נייר בוחן (תיקשורת) test paper -
נציגות יחסית (בנקאות ושוק ההון) proportional representation -
נייר גרפי (תיקשורת) graphic paper -
נציגי מכירות (שיווק ופירסום) sales representative -
נייר העתקי אור (תיקשורת) blueprint paper -
נציגי מכירות (משאבי אנוש) sales representative -
נייר ועיפרון, מבחן (משאבי אנוש) -
נצילות (ייצור ותיפעול) utilization -
נייר זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) paper gold -
נצילות הון (ייצור ותיפעול) capital utilization -
נייר טיוטה (תיקשורת) scrap paper -
נצילות כוללת (תחבורה) comprehensive efficincy -
נייר ישיר (בנקאות ושוק ההון) direct paper -
נצילות ציוד (ייצור ותיפעול) equipment utilization -
נייר כותר (תיקשורת) headed paper -
נצילות, שיעור (ייצור ותיפעול) capacity ratio -
נייר כרומו (שיווק ופירסום) chromo paper -
נצילות, שיעור (ארגון וניהול עסקים) capacity ratio -
נייר כשיר (בנקאות ושוק ההון) eligible paper -
נצל"ש (ראשי תיבות עבריים) -
נייר לוגריתמי (תיקשורת) logarithmic paper -
נק-מייק (תיקשורת) neck mike -
נייר לטש (מקרקעין) sandpaper -
נקב בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control punch -
נייר ליתמוס (תיקשורת) litmus paper -
נקב הזנה (מחשבים ומערכות מידע) feed hole -
נייר מאוגח (בנקאות ושוק ההון) securitized paper -
נקו' (ראשי תיבות עבריים) -
נייר מחוון (תיקשורת) indicator paper -
נקוב (בנקאות ושוק ההון) par / nominal -
נייר ממדרגה ראשונה (בנקאות ושוק ההון) first class paper -
נקודה (מחשבים ומערכות מידע) dot -
נייר מסחרי (בנקאות ושוק ההון) business paper -
נקודה (ייצור ותיפעול) point -
נייר מסחרי אירופאי (בנקאות ושוק ההון) Euro-commercial paper -
נקודה (תחבורה) point -
נייר נושא הכנסה קבועה (בנקאות ושוק ההון) fixed income security -
נקודה (כלכלה וסטטיסטיקה) point -
נייר נושא ריבית קבועה (בנקאות ושוק ההון) fixed interest security -
נקודה בינרית (מחשבים ומערכות מידע) binary point -
נייר ניכיון (בנקאות ושוק ההון) discount paper -
נקודה כשירה (מחשבים ומערכות מידע) available point -
נייר עיתון (תיקשורת) newsprint -
נקודה מרחפת (מחשבים ומערכות מידע) floating point -
נייר ערך איכותי (בנקאות ושוק ההון) good quality security -
נקודה עשרונית (מחשבים ומערכות מידע) decimal point -
נייר ערך אנטי מחזורי (בנקאות ושוק ההון) counter cyclical securities -
נקודה עשרונית מדומה (מחשבים ומערכות מידע) assumed decimal point -
נייר ערך בינלאומי (בנקאות ושוק ההון) international securities -
נקודה עשרונית ממשית (מחשבים ומערכות מידע) actual decimal point -
נייר ערך בלתי מנוסה (בנקאות ושוק ההון) unseasoned security -
נקודה צפה (מחשבים ומערכות מידע) floating point -
נייר ערך בלתי מעוכל (בנקאות ושוק ההון) undigested security -
נקודה קבועה (מחשבים ומערכות מידע) fixed point -
נייר ערך בלתי־ממשלתי (בנקאות ושוק ההון) nongovernment security -
נקודה קבועה אריתמטית (מחשבים ומערכות מידע) -
נייר ערך במטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign currency security -
נקודה קריטית (משאבי אנוש) critical point -
נייר ערך בניכיון (בנקאות ושוק ההון) discount security -
נקודה רכה (בנקאות ושוק ההון) soft spot -
נייר ערך בנקאי (בנקאות ושוק ההון) bankers' security -
נקודות החלף (בנקאות ושוק ההון) swap points -
נייר ערך בעל הכנסה משתנה (בנקאות ושוק ההון) variable income security -
נקודות לאינץ' (מחשבים ומערכות מידע) dots per inch -
נייר ערך בעל הכנסה קבועה (בנקאות ושוק ההון) fixed income security -
נקודות לאינץ' (מידות ומשקלות) dots per inch (dpi) -
נייר ערך בריבית משתנה (בנקאות ושוק ההון) variable rate security -
נקודות מדידה קריטיות (ייצור ותיפעול) critical measurement points -
נייר ערך הגנתי (בנקאות ושוק ההון) defensive issues -
נקודות מדרוג ברוטו (שיווק ופירסום) gross rating points [trp -
נייר ערך הוני (בנקאות ושוק ההון) capital issue -
נקודות מדרוג ברוטו (תיקשורת) gross rating points [trp -
נייר ערך המיר (בנקאות ושוק ההון) convertible security -
נקודות מדרוג ייעודיות (שיווק ופירסום) target rating points [trp -
נייר ערך חוץ (זר) (בנקאות ושוק ההון) foreign security -
נקודות מדרוג ייעודיות (תיקשורת) target rating points [TRP] -
נייר ערך חוקי (בנקאות ושוק ההון) legal security -
נקודות מידוד (ארגון וניהול עסקים) benchmarking -
נייר ערך חייב מס (בנקאות ושוק ההון) taxable security -
נקודות ניכיון (בנקאות ושוק ההון) discount points -
נייר ערך חיצוני (בנקאות ושוק ההון) external securities -
נקודות קיטוע מרובות (משאבי אנוש) multiple cutoff points -
נייר ערך חליפי (בנקאות ושוק ההון) alternative security -
נקודות שבר (שיווק ופירסום) break points -
נייר ערך חסום (בנקאות ושוק ההון) blocked security -
נקודות שבר (ארגון וניהול עסקים) break points -
נייר ערך ישראלי (בנקאות ושוק ההון) israeli security -
נקודות תגובה (ארגון וניהול עסקים) trigger points -
נייר ערך להמרה (בנקאות ושוק ההון) convertible security -
נקודות תגובה (בנקאות ושוק ההון) trigger points -
נייר ערך להשקעה (בנקאות ושוק ההון) security edarg־tnemtsevni -
נקודת אדישות (כלכלה וסטטיסטיקה) point of indifference -
נייר ערך ללא מועד פירעון (בנקאות ושוק ההון) undated stock -
נקודת אדישות (חשבונאות וביקורת) point of indifference -
נייר ערך מאושר (בנקאות ושוק ההון) approved security -
נקודת אופטימום (כלכלה וסטטיסטיקה) point of ideal proportion -
נייר ערך מגובה (בנקאות ושוק ההון) backed security -
נקודת אופטימום (ייצור ותיפעול) point of ideal proportion -
נייר ערך מגובה הכנסה (בנקאות ושוק ההון) collateralized debt obligation [CDO] -
נקודת אחוז (בנקאות ושוק ההון) percentage point -
נייר ערך מגובה משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage-backed security -
נקודת אחוז (בנקאות ושוק ההון) percentage point -
נייר ערך מגובה נכס (בנקאות ושוק ההון) asset-backed security [ABS] -
נקודת אחסון (מחשבים ומערכות מידע) storage location -
נייר ערך מדרגה ראשונה (בנקאות ושוק ההון) hige grade security -
נקודת איזון (חשבונאות וביקורת) break-even point -
נייר ערך מהברז (בנקאות ושוק ההון) tap stock -
נקודת איזון (ארגון וניהול עסקים) break-even point -
נייר ערך מוגבל (בנקאות ושוק ההון) restricted security -
נקודת איזון (ייצור ותיפעול) break-even point -
נייר ערך מוחתם (בנקאות ושוק ההון) stamped security -
נקודת איזון (כלכלה וסטטיסטיקה) break-even point -
נייר ערך מועבר (בנקאות ושוק ההון) graduated security -
נקודת איזון בעלייה (בנקאות ושוק ההון) upside breakeven -
נייר ערך מועדף (בנקאות ושוק ההון) senior security -
נקודת אל-חזור (בנקאות ושוק ההון) no-return point -
נייר ערך מחזורי (בנקאות ושוק ההון) cyclical security -
נקודת אמצע (כלכלה וסטטיסטיקה) midpoint -
נייר ערך מנוסה (בנקאות ושוק ההון) seasoned security -
נקודת ביקורת (חשבונאות וביקורת) checkpoint -
נייר ערך מסחרי (נע"ם) (בנקאות ושוק ההון) commercial bill / commercial paper -
נקודת בסיס (בנקאות ושוק ההון) basis point -
נייר ערך מסחרי לא סחיר (בנקאות ושוק ההון) non-marketable commercial paper -
נקודת בסיס (מחשבים ומערכות מידע) radix point -
נייר ערך מסחרי לא סחיר (ארגון וניהול עסקים) non-marketable commercial paper -
נקודת ברטהולד (מידות ומשקלות) berthold point -
נייר ערך מעוכל (בנקאות ושוק ההון) Digested security -
נקודת דידו (מידות ומשקלות) didot point -
נייר ערך מקולף (בנקאות ושוק ההון) stripped security -
נקודת דפוס אמריקאית (מידות ומשקלות) american printing dot -
נייר ערך מקומי (בנקאות ושוק ההון) internal security -
נקודת ההתייחסות (כלכלה וסטטיסטיקה) reference point -
נייר ערך מתוארך (בנקאות ושוק ההון) dated security -
נקודת הזמנה (ייצור ותיפעול) order point -
נייר ערך מתווה (בנקאות ושוק ההון) bellweather security -
נקודת הטלה (מחשבים ומערכות מידע) dump point -
נייר ערך נזיל (בנקאות ושוק ההון) liquid security -
נקודת המראה (כלכלה וסטטיסטיקה) take-off point -
נייר ערך נייד (בנקאות ושוק ההון) floater -
נקודת הפסד (שיווק ופירסום) shutdown point -
נייר ערך ניתן להמרה (בנקאות ושוק ההון) convertible security -
נקודת הפסד (חשבונאות וביקורת) shutdown point -
נייר ערך ניתן לפדיון מוקדם (בנקאות ושוק ההון) callable security -
נקודת הפרדה (ארגון וניהול עסקים) separation point -
נייר ערך נפסד (בנקאות ושוק ההון) obsolete security -
נקודת הפרדה (ייצור ותיפעול) split-off point -
נייר ערך סחיר (בנקאות ושוק ההון) tradeable security -
נקודת התייחסות (ארגון וניהול עסקים) reference point -
נייר ערך ספקולטיבי (בנקאות ושוק ההון) speculative security -
נקודת התייחסות (בנקאות ושוק ההון) reference point -
נייר ערך עדיף (בנקאות ושוק ההון) senior security -
נקודת ויסות (יחסי עבודה) peg point -
נייר ערך על-שם (כלכלה וסטטיסטיקה) registered security -
נקודת זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold point -
נייר ערך פגום (בנקאות ושוק ההון) faulty security -
נקודת זיכוי (כלכלה וסטטיסטיקה) credit point -
נייר ערך פטור (בנקאות ושוק ההון) exempt security -
נקודת חזרה (מחשבים ומערכות מידע) reentry point -
נייר ערך צמוד (בנקאות ושוק ההון) linked security -
נקודת חיבור (מחשבים ומערכות מידע) port -
נייר ערך רשום למסחר (בנקאות ושוק ההון) listed security -
נקודת טעינה (מחשבים ומערכות מידע) load point -
נייר ערך רשום על שם נאמנים (בנקאות ושוק ההון) security listed on trustees -
נקודת יבוא זהב (בנקאות ושוק ההון) gold import point -
נייר ערך שאינו בר־המרה (בנקאות ושוק ההון) inconvertible securty -
נקודת יצוא זהב (בנקאות ושוק ההון) gold export point -
נייר ערך שוויק (בנקאות ושוק ההון) marketable security -
נקודת יציאה (מחשבים ומערכות מידע) exit point -
נייר ערך של בעלות (כלכלה וסטטיסטיקה) equity security -
נקודת מבדק (מחשבים ומערכות מידע) checkpoint -
נייר ערך של חוב (כלכלה וסטטיסטיקה) debt security -
נקודת מבדק מאולצת (מחשבים ומערכות מידע) forced checkpoint -
נייר ערך של סוכנות (בנקאות ושוק ההון) agency security -
נקודת מדד (כלכלה וסטטיסטיקה) index point -
נייר ערך שנענה (בנקאות ושוק ההון) cessented security -
נקודת מוצא (שיווק ופירסום) basing point -
נייר פחם (תיקשורת) carbon paper -
נקודת מוצא (חשבונאות וביקורת) basing point -
נייר צילום (תיקשורת) photography paper -
נקודת מטבע (כלכלה וסטטיסטיקה) specie point -
נייר קביל (בנקאות ושוק ההון) acceptable paper -
נקודת מינסקי (כלכלה וסטטיסטיקה) Minsky moment -
נייר קר (תיקשורת) cold paper -
נקודת מכירה (שיווק ופירסום) outlet -
נייר רגיש (תיקשורת) sensitive paper -
נקודת מסך (מחשבים ומערכות מידע) Picture Element (pixel) -
נייר רציף (תיקשורת) continuouse paper -
נקודת מעו"ף (בנקאות ושוק ההון) ma-off point -
נייר רציף (מחשבים ומערכות מידע) continuous forms paper -
נקודת מפנה (כלכלה וסטטיסטיקה) turning point -
נייר שוליים (שיווק ופירסום) blanking paper -
נקודת מפנה עליונה (בנקאות ושוק ההון) upper turning point -
נייר שעווית (תיקשורת) vax paper -
נקודת מפנה תחתונה (בנקאות ושוק ההון) lower turning point -
נייר, בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה) paper standard -
נקודת סגירה (שיווק ופירסום) shut down point -
ניירות סוחר (בנקאות ושוק ההון) dealer paper -
נקודת סיום (כלכלה וסטטיסטיקה) endpoint -
ניירות עבודה (חשבונאות וביקורת) working papers -
נקודת סכנה (כלכלה וסטטיסטיקה) peril point -
ניירות עבודה מועברים (חשבונאות וביקורת) carry forward working papers -
נקודת ספיגה (בנקאות ושוק ההון) absorption point -
ניירות ערך (ביטוח וניהול סיכונים) securities -
נקודת פוסטסריפט (מידות ומשקלות) postscript dot -
ניירות ערך (כלכלה וסטטיסטיקה) securities -
נקודת פורנייה (מידות ומשקלות) fournier point -
ניירות ערך למוכ"ז (כלכלה וסטטיסטיקה) bearer securities -
נקודת קיפאון (ארגון וניהול עסקים) deadlock -
ניירות ערך ממשלתיים (כלכלה וסטטיסטיקה) government securities -
נקודת קיפאון (יחסי עבודה) deadlock -
ניירות ערך, סוגים (כלכלה וסטטיסטיקה) types of securities -
נקודת קיפאון (בנקאות ושוק ההון) deadlock -
ניירות ערך, פיקדון (בנקאות ושוק ההון) securities deposit -
נקודת קיצבה (דיני עסקים) allowance point -
ניירת (ארגון וניהול עסקים) paper work -
נקודת קיצבה (יחסי עבודה) allowance point -
ניכוי (ביטוח וניהול סיכונים) deduction -
נקודת רוויה (בנקאות ושוק ההון) saturation point -
ניכוי (יחסי עבודה) deduction -
נקודת רוויה (שיווק ופירסום) saturation point -
ניכוי (בנקאות ושוק ההון) abatement -
נקודת ריצה חוזרת (מחשבים ומערכות מידע) rerun point -
ניכוי (חשבונאות וביקורת) abatement -
נקודת רתימה (כלכלה וסטטיסטיקה) saddle point -
ניכוי (2) (חשבונאות וביקורת) deduction -
נקודת שיווי משקל (כלכלה וסטטיסטיקה) point of equilibrium -
ניכוי אוטומטי (יחסי עבודה) automatic checkoff -
נקודת שינוי תעריף (תחבורה) fare stage point -
ניכוי אחיד (יחסי עבודה) standard deduction -
נקודת שתחול (מחשבים ומערכות מידע) rescue point -
ניכוי אחיד (דיני עסקים) standard deduction -
נקז (מקרקעין) drain -
ניכוי במקור (דיני עסקים) deduction at source -
נקז (תחבורה) drain -
ניכוי במקור (יחסי עבודה) deduction at source -
נקי (בנקאות ושוק ההון) net -
ניכוי חובות (דיני עסקים) deduction of loans -
נקי (מידות ומשקלות) net -
ניכוי חובות (יחסי עבודה) deduction of loans -
נקי (2) (בנקאות ושוק ההון) clear -
ניכוי יתר במקור (יחסי עבודה) overdeduction at source -
נקי ממס (יחסי עבודה) net of tax -
ניכוי יתר במקור (דיני עסקים) overdeduction at source -
נקי מנכסים (בנקאות ושוק ההון) wiped out -
ניכוי כולל (בנקאות ושוק ההון) total deduction -
נקנה כפי שנמכר (בנקאות ושוק ההון) bought as sold -
ניכוי מוקדם (בנקאות ושוק ההון) prior deduction -
נקר (תחבורה) puncture -
ניכוי מיסים (יחסי עבודה) tax deduction -
נקש (תחבורה) pulse -
ניכוי מס (דיני עסקים) tax deduction -
נרוסטה (מקרקעין) stainless steel -
ניכוי מס (יחסי עבודה) tax deduction -
נרי"א (מחשבים ומערכות מידע) First In First Out) FIFO -
ניכוי מס במקור (ביטוח וניהול סיכונים) deduction of tax at source -
נרי"ר (ייצור ותיפעול) FIFO -
ניכוי צילמר (ביטוח וניהול סיכונים) zillmer deduction -
נרי"ר (ראשי תיבות עבריים) -
ניכויי חובה (יחסי עבודה) compulsory deductions -
נש"ח (ראשי תיבות עבריים) -
ניכויי מס במקור (בנקאות ושוק ההון) tax deduction at source -
נש"מ (ראשי תיבות עבריים) -
ניכויי שכר (יחסי עבודה) payroll deductions -
נש"ר (ראשי תיבות עבריים) -
ניכויי שכר (דיני עסקים) payroll deduction -
נשא רציף (מחשבים ומערכות מידע) end-around carry -
ניכויים (יחסי עבודה) deductions -
נשגר (בנקאות ושוק ההון) consignee -
ניכויים אישיים (דיני עסקים) personal exemption -
נשה (בנקאות ושוק ההון) dun -
ניכויים אישיים (יחסי עבודה) personal exemption -
נשורת (שיווק ופירסום) out-takes -
ניכויים מפורטים (דיני עסקים) itemized deduction -
נשורת (תיקשורת) out-takes -
ניכויים עודפים (יחסי עבודה) excess deductions -
נשיא (ארגון וניהול עסקים) president -
ניכויים עודפים (דיני עסקים) excess deduction -
נשיא (בנקאות ושוק ההון) president -
ניכור (משאבי אנוש) alienation -
נשיאה באחריות (ארגון וניהול עסקים) accountability -
ניכור בעבודה (משאבי אנוש) alienation at work -
נשיאה מעגלית (מחשבים ומערכות מידע) continuous carrier -
ניכיון (שיווק ופירסום) discount -
נשיאה מעגלית (מחשבים ומערכות מידע) end around carry -
ניכיון (חשבונאות וביקורת) discount -
נשירה טבעית (משאבי אנוש) natural wastage -
ניכיון (בנקאות ושוק ההון) discount -
נשך (בנקאות ושוק ההון) usury -
ניכיון איגרת חוב שלא הופחת (בנקאות ושוק ההון) unamortized bond discount -
נשר (בנקאות ושוק ההון) eagle -
ניכיון בנקאי (בנקאות ושוק ההון) bank discount -
נשר (תחבורה) Nesher (eagle) -
ניכיון חוב (בנקאות ושוק ההון) debt discount -
נשר כפול (בנקאות ושוק ההון) double eagle -
ניכיון חשבוניות (בנקאות ושוק ההון) invoice discounting -
נת"ד (ראשי תיבות עבריים) -
ניכיון כרטיסי אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit card discount -
נת"ץ (ראשי תיבות עבריים) -
ניכיון מועדי (בנקאות ושוק ההון) forward discount -
נתב (תחבורה) navigator / pilot -
ניכיון מימשכים (שיווק ופירסום) discount of drafts -
נתב (שיווק ופירסום) pilot -
ניכיון ממכירת מניות (בנקאות ושוק ההון) discount on shares -
נתב (ייצור ותיפעול) pilot -
ניכיון ממשכים (בנקאות ושוק ההון) discount of drafts -
נתב (מחשבים ומערכות מידע) dispatcher -
ניכיון מקורי (בנקאות ושוק ההון) original discount -
נתב"ג (ראשי תיבות עבריים) B.G. airport -
ניכיון משנה (כלכלה וסטטיסטיקה) rediscount -
נתב"ג (תחבורה) B.G. airport -
ניכיון משנה, שער (כלכלה וסטטיסטיקה) rediscount rate -
נתבע (דיני עסקים) defendent -
ניכיון על איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond discount -
נתבע בתאונה (ביטוח וניהול סיכונים) sued in an accident -
ניכיון על מכירת מניות (בנקאות ושוק ההון) discount on shares -
נתון (כלכלה וסטטיסטיקה) datum -
ניכיון על ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) discount on securities -
נתון (מחשבים ומערכות מידע) datum -
ניכיון פונקציונלי (בנקאות ושוק ההון) functional discount -
נתון אב (מחשבים ומערכות מידע) master datum -
ניכיון שטרות (בנקאות ושוק ההון) discount of bills -
נתון בדיד (מחשבים ומערכות מידע) discrete datum -
ניכיון שטרם הורווח (בנקאות ושוק ההון) unearned discount -
נתון למשא ומתן (שיווק ופירסום) nigotiable -
נים (מחשבים ומערכות מידע) thread -
נתון רציף (מחשבים ומערכות מידע) continuous datum -
נימוק המלצות (בנקאות ושוק ההון) recommendation reasoning -
נתוני ביניים (כלכלה וסטטיסטיקה) intermediate data -
נימוק המלצות (ביטוח וניהול סיכונים) recommendation reasoning -
נתוני השוואה (מחשבים ומערכות מידע) comparison data -
נימען־בתים (מחשבים ומערכות מידע) byte-addressable -
נתוני השוואה (ארגון וניהול עסקים) comparison data -
נימען־מילים (מחשבים ומערכות מידע) word addressable -
נתוני חתך רוחב (כלכלה וסטטיסטיקה) cross-section data -
ניסוח (תיקשורת) wording -
נתוני חתך-רוחב (כלכלה וסטטיסטיקה) cross section data -
ניסוי (מחשבים ומערכות מידע) test -
נתוני משתמש (מחשבים ומערכות מידע) data user -
ניסוי (ייצור ותיפעול) trial -
נתוני ניסוי (מחשבים ומערכות מידע) test data -
ניסוי (כלכלה וסטטיסטיקה) experiment -
נתוני על (מחשבים ומערכות מידע) meta data -
ניסוי "יבש" (שיווק ופירסום) dry testing -
נתוני פנל (כלכלה וסטטיסטיקה) panel data -
ניסוי (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) trial -
נתוני קיבולת (ייצור ותיפעול) capacity data -
ניסוי בחירה (חשבונאות וביקורת) choice test -
נתוני תנועה (מחשבים ומערכות מידע) transaction data -
ניסוי בחירה (שיווק ופירסום) choice test -
נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data -
ניסוי העדפות (שיווק ופירסום) conjoint test -
נתונים (כלכלה וסטטיסטיקה) data -
ניסוי העדפות (חשבונאות וביקורת) conjoint test -
נתונים (ארגון וניהול עסקים) data -
ניסוי וטעייה (ארגון וניהול עסקים) trial and error -
נתונים אחידים (כלכלה וסטטיסטיקה) uniform data -
ניסוי וטעייה (כלכלה וסטטיסטיקה) trial and error -
נתונים איכותיים (כלכלה וסטטיסטיקה) qualitative data -
ניסוי מוסווה (כלכלה וסטטיסטיקה) disguised experiment -
נתונים אנלוגיים (מחשבים ומערכות מידע) analog data -
ניסוי מוצר (שיווק ופירסום) product trial -
נתונים ביוגרפים (משאבי אנוש) biographical data -
ניסוי מוצר (ייצור ותיפעול) product trial -
נתונים גולמיים (מחשבים ומערכות מידע) raw data -
ניסוי מעבדה (כלכלה וסטטיסטיקה) laboratory experiment -
נתונים חיצוניים (מחשבים ומערכות מידע) external data -
ניסוי מעבדה (שיווק ופירסום) laboratory test -
נתונים יסודיים (כלכלה וסטטיסטיקה) fundamentals -
ניסוי מערכת (מחשבים ומערכות מידע) system test -
נתונים כמותיים (כלכלה וסטטיסטיקה) quantitative data -
ניסוי מקרי (כלכלה וסטטיסטיקה) random experiment -
נתונים לא מטריים (שיווק ופירסום) non metric data -
ניסוי שדה (שיווק ופירסום) field test -
נתונים לא-מטריים (כלכלה וסטטיסטיקה) non metric data -
ניסוי שדה (כלכלה וסטטיסטיקה) field experiment -
נתונים לא־מספריים (מחשבים ומערכות מידע) nonnumeric data -
ניסוי שיווק (שיווק ופירסום) market experiments -
נתונים מזהים (משאבי אנוש) identifying data -
ניסוי, קבוצת (כלכלה וסטטיסטיקה) experimental group -
נתונים מטריים (שיווק ופירסום) metric data -
ניסוי, קבוצת (שיווק ופירסום) experimental group -
נתונים מטריים (כלכלה וסטטיסטיקה) metric data -
ניסויי (מחשבים ומערכות מידע) pilot -
נתונים מיידיים (מחשבים ומערכות מידע) immediate data -
ניסויי האותהורן (ייצור ותיפעול) Hawthorn studies -
נתונים מישניים (שיווק ופירסום) secondary data -
ניסיון (משאבי אנוש) experience -
נתונים מישניים (כלכלה וסטטיסטיקה) secondary data -
ניסיון (ייצור ותיפעול) experience -
נתונים מספריים (מחשבים ומערכות מידע) numerical data -
ניסיון (ביטוח וניהול סיכונים) experience -
נתונים מקודדים (כלכלה וסטטיסטיקה) coded data -
ניסיון עבר (בנקאות ושוק ההון) past experience / track record -
נתונים משודרים (מחשבים ומערכות מידע) transmitted data -
ניסיון צולב (משאבי אנוש) cross experience -
נתונים נקלטים (מחשבים ומערכות מידע) received data -
ניסיון תביעות (ביטוח וניהול סיכונים) claim experience -
נתונים ספרתיים (מחשבים ומערכות מידע) digital data -
ניסיון, עקומת (ייצור ותיפעול) experience curve -
נתונים פיננסיים (בנקאות ושוק ההון) financial data -
ניסיון, עקומת (משאבי אנוש) experience curve -
נתונים פיננסיים (מחשבים ומערכות מידע) financial data -
ניסיוני (מחשבים ומערכות מידע) pilot -
נתונים ראשוניים (שיווק ופירסום) primary data -
ניעור (כלכלה וסטטיסטיקה) shakeout -
נתונים ראשוניים (כלכלה וסטטיסטיקה) primary data -
ניעות (כלכלה וסטטיסטיקה) mobility -
נתונים רלוונטיים (דיני עסקים) relevant data -
ניעות (ארגון וניהול עסקים) mobility -
נתונים רלוונטיים (בנקאות ושוק ההון) relevant data -
ניעות אופקית (משאבי אנוש) horizontal mobility -
נתונים, הגנת (מחשבים ומערכות מידע) -
ניעות אנכית (משאבי אנוש) vertical mobility -
נתח (בנקאות ושוק ההון) analyst -
ניעות בין־דורית (משאבי אנוש) inter-generation mobility -
נתח (מחשבים ומערכות מידע) analyser -
ניעות חברתית (משאבי אנוש) social mobility -
נתח (מחשבים ומערכות מידע) gulp -
ניעות מקצועית (משאבי אנוש) occupational mobility -
נתח אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit analyst -
ניעות עובדים (משאבי אנוש) labor mobility -
נתח הכרתי (שיווק ופירסום) mind share -
ניעות עובדים אופקית (משאבי אנוש) horizontal labor mobility -
נתח טכני (בנקאות ושוק ההון) technical analyst -
ניעות עובדים אנכית (משאבי אנוש) vertical labor mobility -
נתח פאונדמנטלי (בנקאות ושוק ההון) fundamental analysis -
ניעות עולה (משאבי אנוש) upwardly mobile -
נתח צפייה (תיקשורת) share -
ניעות תוך־דורית (משאבי אנוש) intrageneration mobility -
נתח שוק (בנקאות ושוק ההון) market share -
ניעות תעסוקתית (משאבי אנוש) occupational mobility -
נתח שוק (ארגון וניהול עסקים) market share -
ניפוח (כלכלה וסטטיסטיקה) gazumping -
נתח שוק (שיווק ופירסום) market share -
ניפוח (בנקאות ושוק ההון) pumping -
נתיב (תחבורה) lane -
ניפוח (2) (בנקאות ושוק