לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אימון לרגישות sensitivity training -
אבהות paternalism -
אבחון עיסוקים job diagnostic -
אימון סל basket training -
אגב עבודה on the job -
אימפרסונליות impersonality -
אגב שירות in service -
אינדוקטרינציה indoctrination -
אגירת עבודה labor hoarding -
אגרסיה aggressiveness -
אדם אדם man to man -
איסוף נתונים data collection -
אובדן כושר עבודה loss of working capacity -
אירוע case. -
אובדן מעמד loss of status -
אירוע שיווקי marketing case -
אוגדן עיסוקים dictionary of occupational titles -
איש ביניים middleman -
אוטונומיה autonomy -
איש החברה company man -
אופטימיזציה של בררה optimisation of selection -
איש מרכזי central person -
אופציה למניות עובדים employees stock option -
איש שטח fieldman -
אוקון okun's law -
אישיות personality -
אוריינטציה orientation -
אישיות, מבחן personality test -
אוריינטציה בין אישית interpersonal orientation -
אמור והקשב tell and listen -
אמור ומכור tell and sell -
אוריינטצית ערכים מוסריים ethical-moral value orientation -
אמפתיה empathy -
אוריינטצית תוצאות results orientation -
אמצעי חיפוש finding aids -
אות הוקרה token of honor -
אמצעי תימרוץ action device -
אזהרה warning -
אמרכל administrator -
אזור אדישות zone of indifference -
אמרכלות administration -
אזיקי זהב golden handcuffs -
אנליטיות analytic method -
אחוז כיסוי cover percentage -
אחוז לאחוז percent against percent -
אסטרטגיה מואצלת delegated strategy -
אספסוף rabble -
אספרי דה-קור esprit de corps -
אחרונות recency -
אסרטיביות assertiveness -
אחריות אנכית vertical responsibility -
אפוטרופסות guardianship -
אפליה discrimination -
אי-אפליה non discrimination -
אפליה אישית personal discrimination -
אי-בהירות ambiguity -
אפליה חיובית positive discrimination -
אי-ביטחון תעסוקתי occupational uncertainty -
אפליה כלכלית טהורה pure economic discrimination -
אי-הגבלה בזמן unlimited time -
אפליה מוסדית institutional discrimination -
אי-הכרה non-recognition -
אפליה מתקנת reverse discrimination -
אי-הלימות שכר inappropriate wage -
אפליה נגדית reverse discrimination -
אי-הסתגלות non-adaption -
אפליה עקיפה indirect discrimination -
אי-התאמה לתפקיד job unsuitability -
אפליה קולקטיבית collective discrimination -
אי-יושר inequities -
אפליית גיל age discrimination -
אי-צדק injustice -
אפליית שכר wage discrimination -
אי-ציות disobedience -
אפס ליקויים zero defects -
אפקטיוויות ארגונית organizational effectiveness -
איוש manning -
אפקטיוויות הדרכה training effectiveness -
איוש יתר overmanning -
אצילה delegation -
איוש משרה position manning -
אצילת סמכויות delegation of authority -
איוש עיסוקים occupations manning -
אקלים עבודה work climate -
איזון זמן time balancing -
ארגון organization -
איחוד מטלות tasks consolidation -
ארגון לא פורמלי informal organization -
איכות חיי עבודה work life quality -
ארגון קו line organization -
אימון training. -
ארגון תיפקודי functional organization -
אימון באכסדרה vestibule training -
ארטיסט malingerer -
אימון בזק blitz training -
ארכיונאי archivist -
אימון בסיסי basic training -
אשראי credit -
אימון בעתודה reserve training -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות