לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
היסט חשבוני - 102. arithmetical shift -
הארה highlighting -
היסט ימינה rigjt shift -
הארקה ground -
היסט לוגי logical shift -
הארקת מגן protection ground -
היסט מחזורי cyclic shift -
הבאה fetching -
היסט מעגלי ring shift -
הבאה מראש fetch ahead -
היסט שמאלה left shift -
הבאת הוראה instruction fetch -
הבנת דיבור speech derstanding -
היסתעפות מותנית conditional branch -
הגדלה increment -
היענות response -
הגדרה define -
הגדרת בעיה problem definition -
היפוך inversion -
הגדרת מערכות systems definition -
הגירת נתונים data migration -
היפרטקסט Hypertext -
הגנה protection -
היפרמדיה h permedia -
הגנה אדריכלית architectural protection -
היצג soft copy -
הגנת זיכרון memory protection -
היקפי peripheral -
הגנת נתונים data protection -
הישתקפות reflection -
הגנת קבצים file protection -
היתאוששות recovery -
הגנת תוכנה software protection -
היתאוששות חומרה hardware recovery -
הד echo -
היתאוששות לאחור backward recovery -
הדברה suppression -
היתאוששות עילית high level recovery -
הדגמה רעיונית conceptual modelling -
הדמייה simulation -
היתחברות sign-on -
הדמייה (2) emulation -
הדמיית מיתאם correlation simulation -
היתמודדות contention -
הדמיית תהליכים process simulation -
הדפס printout hard copy -
הדפס גוש block list -
היתפוצצות מידע information explosion -
הדפסה print -
היתפוצצות מידע information explosion -
הדפסה דו־כיוונית bidirectional printing -
הדפסה קבוצתית group printing -
היתפלגות מלוכסנת skewed distribution -
הדרכה בעזרת מחשב Computer Assisted Instruction (CAI) -
הודעה message -
הודעת פעולה action message -
הכנת נתונים data preparation -
הודעת שגיאה error message -
הכרזה declaration -
הומאוסטטי homeostasis -
הכרזה משתמעת implicit declaration -
הכרת תווים character recognition -
הוראה instruction -
המחשת נתונים data perception -
הוראה אריתמטית arithmetic instruction -
המרה conversion -
הוראה בכוח presumptive instruction -
המרה בעת ובעונה אחת concurrent conversion -
הוראה בסיוע מחשב computer aided instruct -
המרת בינרי לעשרוני binary to decimal conversion -
הוראה בעזרת מחשב (CAI) computer-assisted instruction -
המרת קבצים file conversion ASCII -
הוראה בפועל effective instruction -
המרת קובץ file conversion -
הוראה חסרת מענים zero address instruction -
המרת קוד code conversion -
הוראה ישירה direct instruction -
המרת תג tag converting -
הוראה לוגית logic instruction -
הנדסת אנוש ergonomics -
הוראה ללא מען no-address instruction -
הנדסת ידע knowledge engineering -
הוראה מוחלטת absolute instruction -
הנדסת תוכנה software engineering -
הוראה מותנית conditional instruction -
הנחיה prompt -
הוראה מיוחסת privileged instruction -
הנחיה (2) guidance -
הוראה מיידית immediate instruction -
הנחיה היקפית peripheral prompt -
הוראה מנוהלת־מחשב computer-managed instruction -
הסבה conversion -
הוראה רבת־מענים multiaddress instruction -
הסבת קובץ file conversion -
הוראות הפעלה operating instructions -
הספ HASP -
הוראת איחסון store instruction -
הסתרת מידע information hiding -
הוראת ארבעה־מענים four address instruction -
העברה transfer -
הוראת ביצוע מחזורי repetition instruction -
העברה בסיסית radial transfer -
הוראת גרירה if-then-else -
העברה היקפית peripheral transfer -
הוראת דמי quasi instruction dummy instruction -
העברה טורית serial transfer -
הוראת הגדלה increment instruction -
העברה מקבילית parallel transfer -
הוראת החלטה decision instruction -
העברת גוש block transfer -
הוראת החלפה exchange instruction -
העברת נתונים data transfer -
הוראת היסט shift instruction -
העברת קבצים file transfer -
הוראת הישנות repetition instruction -
הערה comment -
הוראת העברה transfer instruction -
הוראת הקטנה decrement instruction -
העשרה enhancing -
הוראת חזרה return instruction -
העתקה copying -
הוראת חזרה (2) repetition instruction -
העתקת כונן disk copy -
הוראת חיפוש בטבלה table look-up instruction -
הפחתת נתונים data reduction -
הוראת טעינה load instruction -
הפניה לקובץ file reference -
הוראת מיפסק breakpoint instruction -
הפניה צולבת cross reference -
הוראת מכונה machine instruction -
הפעלה operating -
הוראת מען N-פלוס-אחד noitcurtsni n-plus-one address -
הוראת מען־אחד one address noitcurtsni; single-address instruction -
הפעלה חמה warm start -
הוראת סיום stop instruction -
הפעלה קרה cold start -
הוראת סיעוף jump instruction branch instruction -
הפצצה bombing -
הוראת סיעוף לא־מותנית unconditional branch instruction -
הפצת גושים token passing -
הוראת עצירה halt instruction -
הוראת עצירה לפי בחירה optional stop instruction -
הפרדה resolution -
הוראת קלט/פלט output instruction -
הפרדה אנכית vertical resolution -
הוראת קפיצה jump instruction -
הפרדת רשומות record separation -
הוראת קריאה call instruction -
הפרעה interference -
הוראת שיתחול restart instruction -
הפרש difference -
הוראת שלושה־מענים three-address instruction -
הצבה assignment -
הוראת שליפה extract instruction -
הצבה לפי שם assignment by name -
הוראת שני־מענים two-address instruction -
הצגה מהופכת reverse video -
הוראת תיאור תמונה picture description instruction (PDI) -
הצמדה לימין right justified -
הוראת־מיקרו microinstruction -
הצמדה לשמאל left justified -
הוראת־מקרו macroinstruction -
הצפנה enciphering -
הוראת־מקרו מוגדרת־תכניתן programmer defined macroinstruction -
הקבצה grouping -
הוראת־מקרו מצווה imperative macroinstruction -
הקטנה decrement -
הורדה takedown -
הקלדה typing -
הורה parent -
הורשה inheritance -
הקלטה recording -
הזחה relocation -
הזחה דינמית dynamic relocation -
הקלטה כפולה dual recording -
הקלטה כפולת צפיפות double density recording -
הזנה feed -
הקלטה מרובבת multiple recording -
הזנת נייר form feed -
הקלטה נמוכת צפיפות signle density recording -
הזנת נתונים data entry -
הקלטה סיפרתית digital recording -
הזנת עבודות מרחוק remote job entry (RJE) -
הקס, הקסה hex hexa -
הזנת שורה line feed -
הקסדצימלי hexadecimal -
החזר אור ברקע background reflectance -
הקפצה pop -
החזרה return -
הקצאה allocation -
החלטה decision -
הקצאה דינמית dynamic allocation -
החלטה לוגית logical decision -
הקצאה ישירה direct allocation -
החלפה exchange -
הקצאה מקבילית parallel allocation -
החלפה (2) replace -
הקצאה סטטית static allocation -
החלפה (3) swapping -
הקצאת זיכרון storage allocation -
החניה park -
הקצאת זיכרון אוטומטית automatic storage allocation -
החסן storage -
הקצאת זיכרון דינמית dynamic storage allocation -
החסן אלקטרוסטטי electrostatic storage -
הקצאת זיכרון סטטית static storage allocation -
החסן ארעי temporary storage -
הקצאת משאבים resource allocation -
החסן בלתי נתיק nonremovable storage device -
הקצאת משאבים בלוח זמנים רב פרוייקטים resource allocation in multi-project scheduling -
החסן ברמה אחת one level store -
הקצאת ערוץ תואם adaptive channel allocation -
החסן גיבוי backup storage -
הרץ Hz. hertz. -
החסן גיבוי (2) backing store -
הרצה run -
החסן גישה אקראית random access storage -
הרשאה authorization -
החסן גישה ישירה direct access storage -
השגחה surveillance -
החסן גישה מהירה storage fast access -
השהיה סיבובית rotational delay -
החסן גישה מיידית immediate access storage -
השהיות הפעלה operating delays -
החסן גישה סידרתית serial access storage sequential access storage -
השהית סיפרה digit delay -
השוואה comparison -
החסן דינמי dynamic store -
השוואה לוגית logical comparison -
החסן דיסק חליף exchangeable disk storage -
השוואה לסף 0 thresholding -
החסן חוט מגנטי magnetic wire store -
השחתה corruption -
החסן חוצץ buffer storage -
השמה assignment -
החסן חיצוני external storage -
השמטת אפסים zero suppression -
החסן טבעות core storage -
השנאה transform -
החסן טבעת מגנטית magnetic core storage -
החסן לא־מקוון off-line storage -
החסן מגנטי magnetic storage -
החסן מחיק erasable storage -
התאמה match -
החסן מטריצות matrix store -
התאמה אישית customization -
החסן מילתי word-organized storage -
החסן ממשי real storage -
התכתבות correspondence -
החסן מסווג category storage -
התמדה persistence -
החסן מעגל מוכלל integrated circuif -
החסן מקוון on-line storage -
החסן מקומי local storage -
החסן משני secondary storage -
התנייה conditioning -
החסן נאי"ר pushdown storage -
התפוצצות explosion -
החסן נדיף (נמוג) volatile storage -
החסן נרי"ר FIFO storage -
התקן (2) device -
החסן נשמר nonvolatile storage -
החסן נתיק removable storage device -
החסן עבד slave store -
החסן עזר לתרגום מען address translation slave store -
התקן אסינכרוני (2) as nchronous device -
החסן פעיל working storage -
החסן קבע permanent storage -
התקן בינארי binar device -
החסן קבצים נמוך low level filestore -
החסן קריאה בלבד read-only storage -
החסן ראשי main memory main storage -
החסן שבבים integrated circuit memory -
החסן שתי טבעות לסיבית two-core-per-bit store -
התקן השהיה סיפרתי digit delay device -
החסנה storing -
הטלאה patching -
הטלה dump -
התקן זיכרון מהיר charge coupled device -
הטלה בוררת selective dump -
הטלה בינרית binary dump -
הטלה דינמית dynamic dump -
התקן לוגי logical device -
הטלה מתוכנתת programmed dump -
הטלה סטטית static dump -
הטלת הגדלה incremental dump -
הטלת הצלה rescue dump -
התקן מדומה photoelectric device -
הטלת חומרה אוטומטית automatic hardware dump -
הטלת נקודת מבדק checkpoint dump -
הטלת סיום postmortem dump -
הטלת שינוי change dump -
הטענת שיא peak load -
הטענת תדירות frequency loading -
הי-טק Hi-tech -
היבהוב flicker -
הידברות diolog -
התקן סרט צילום חישן אופטי film optical sensing device -
הידברותי conversational -
הידודי interactive -
הידור compiling compilation -
התקן פלט output unit -
הידור חוזר recompile -
התקן קלט input unit -
הידור מותנה conditional compilation -
היוריסטיקה heuristics -
התקן קלט/פלט output / input unit -
היטל dump -
היי־וויי highway -
הייפו OPIH -
הינע drive -
הינע סרט tape drive -
הינע תקליט rotating shaft -
התקנה inplementation -
הינתקות logoff -
התרעה alert -
היסט shift -
התרת לולאה unwinding -
היסט החוצה shift out -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות