לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תושבת כונן drive bay -
תא cell -
תזוזה displacement -
תא בינרי binary cell -
תזרים syntax -
תא זיכרון memory cell -
תחביר syntax -
תא מגנטי magnetic cell -
תחום extent -
תא נתונים data cell -
תא פעיל active cell -
תחזוקה maintenance -
תחזוקה מונעת preventive maintenance -
תאימות compatibility -
תחזוקה משלימה supplementary maintenance -
תאימות תוכניות program compatibility -
תחזוקה מתקנת corrective maintenance -
תב"מ Computer Aided Design -
תחזוקת צד שלישי third party maintenance -
תבונה מלאכותית artificial intelligence -
תחזוקת קבצים file maintenance -
תבנית format -
תחזוקת תוכניות program maintenance -
תבנית בלוקים block structure -
תחילת פתיח start of heading -
תבנית כרטיס card format -
תחילת קובץ beginning-of-file -
תבנית מודול מהודר compiled module format -
תחילת שדר start of message -
תבנית מען address format -
תחילת תמליל start of text -
תחנה station -
תחנה מרובבת multistation -
תבנית קובץ file layout -
תבנית רשומה record layout -
תחנת בקרה control station -
תבנית תרשים זרימה flowchart template -
תחנת הפעלה operating station -
תג tag -
תחנת הפעלה ראשית master operating station -
תחנת נתונים data station -
תגובה response -
תחנת עבודה work station -
תגובה מאוחרת delayed response -
תחנת קלט נתונים data input station -
תגובה קולית voice response -
תחנת שאילתות station inquiry -
תגובית tolk back -
תחת under -
תגובת שמע audio response -
תיאור הסביבה environment description -
תגיות הערה comments tag -
תיאור תמונה picture description -
תגיות מטא meta tags -
תיב"מ CAD -
תגית תיאור description tag -
תיבת ברנו לי bernoulli box -
תדירות frequency -
תדירות אולטרה גבוהה ultra high frequency (UHF) -
תיבת דואר אלקטרוני electronic mail box -
תדירות גבוהה מאוד very high frequency (VHF) -
תיווי notation -
תיווי אחורי postfix notation -
תדירות סריקה crawl freqency -
תיווי ביניים b. infix notation -
תדירות רדיו radio frequency (RF) -
תיווי מדעי scientific notation -
תדירות שמע audio frequency -
תיווי עודף excess notation -
תדירות תמונה picture frequency (Hz) -
תיווי פולני Polish notation -
תדפיס hard copy -
תיווי פולני במהופך Polish reverse notation -
תדפיס זיכרון memory print -
תיווי קדמי perfix notation -
תדפיס קובץ file print -
תיזמון scheduling -
תדר frequency -
תיכנות programming -
תהליך process -
תיכנות אוטומטי automatic programming -
תהליך בן child process -
תיכנות דינמי dynamic programming -
תיכנות הידברותי programming conversational -
תהליך חוצה ארגון enterprise resorce planning [ERP] -
תיכנות ליניארי linear programming -
תו character -
תיכנות מודולרי modular programming -
תו אישור acknowledge character -
תיכנות מונחה עצמים Object Oriented Programming (OOP) -
תו אישור שלילי negative acknowledge character -
תיכנות מיבני structured programming -
תו ביטול erase character -
תיכנות מיקרו microprogramming -
תו ביקורת check character -
תיכנות מקוון on-line programming -
תו בקידוד בינרי binary coded character -
תיכנות סמלי symbolic programming -
תו בקרה control layout character -
תיכנות קונבנציונלי conventional programming -
תו בקרת מבנה format effector -
תימסורת transmission -
תו בקרת שידור transmission control character communication control character -
תיעוד documentation -
תו גרפי graphic character -
תיקו deadlock deadly embrace -
תו דיו ממוגנטת magnetized ink character -
תיקון שגיאות אוטומטי automatic error correction -
תו הזנת נייר character form feed -
תיקיה folder -
תו היערכות layout character -
תיקשוב teleprocessing -
תו חילוף escape character -
תיקשורת communication -
תו כיסוי overstrike character -
תיקשורת אסינכרונית asynchronous communication -
תו לא סיפרתי non-numeric character -
תיקשורת בינרית סינכרונית binary sinchronous communications (BISYNC) -
תו לא־חוקי illegal character -
תיקשורת טורית serial communication -
תו לא־תקף invalid character -
תיקשורת טלפונית telephonic communication -
תו ליווח tabulation character -
תיקשורת נתונים data transmission -
תו מבדק יתירות מחזורי Cyclic Redundancy Check character (CRC) -
תיקשורת סינכרונית synchronous communication -
תו מגנטי retcarahc magnetic -
תירה scan -
תו מיוחד special character -
תישאול polling -
תו מלא fully formed character -
תישאול מרחוק remote inquiry -
תו סינכרון character sync. -
תישאול קבוצתי group polling -
תו סיפרתי 9. numeric character -
תישאול תיפקודי function polling -
תו סרק SYN idle character -
תכולה contents -
תו עילי superscript -
תכונה attribute -
תו רווח space character -
תכונה (2) feature -
תו ריק null character -
תכך nesting -
תו שאילתה enquiry character -
תו שגיאה character error -
תו שינוי character modifier -
תכנון design -
תו תחתי 12 . )OC) subscript -
תכנון בעזרת מחשב Computer Design Aided (CAD) - -
תואם כלפי מטה downward compatible -
תואם כלפי מעלה upward compatibe -
תכנון מודולרי modular design -
תואם לחלוטין plug compatible -
תואם פי. סי. PC compatible -
תווי כיוון קוד code direction characters -
תכנון תהליכים ממוחשב computerized process planning -
תכנות programming -
תוויין plotter -
תווין plotter -
תכנת programmer -
תווין Y-X plotter x-y -
תכנת פרום PROM programmer -
תווין ספרתי לעקומות digital incremental plotter -
תלוי הקשר context-dependent -
תווין שטוח flat bed plotter -
תלוי חומרה hardware-dependent -
תווין תוף drum plotter -
תלוי מחשב machine-dependent -
תווית label -
תלוי תוכנה software-dependant -
תווית גוררת header label -
תלת־מעני three-address -
תווית חיצונית exterior label -
תמונת החסן storage image -
תווית כותרת header label -
תמיכה support -
תווית כרך volume label -
תמיכה טכנית technical support -
תווית מסילה track label -
תמליל text -
תווית ניגררת trailer label -
תמסורת דו־סיטרית duplex transmission -
תווית סוף מיקטע־קובץ ראשון end of first file section label -
תווית סרט tape label -
תמסורת חד־סטרית simplex transmission -
תווית קובץ file label -
תמסורת נתונים data transmission -
תווכה middleware -
תמצית אוטומטית automatic abstract -
תוחם גשר bridge limiter -
תמרור switch indicator -
תוחם סרט tape mark -
תנאי condition -
תוכן איכותי quality content -
תנאי (2) conditional -
תוכן אינטרנטי internet content -
תנודה oscillation -
תוכן דינמי dynamic content -
תנועה traffic -
תוכן משוכפל duplicate content -
תנועה (2) transaction -
תוכן סטטי static content -
תנועה מתומרצת incentivized traffic -
תוכנה software -
תנועה עיוורת blind traffic -
תנועת ייעודיים targeted traffic -
תוכנה אלגנטית elegant program -
תוכנה באחסון פנימי internally stored program -
תעבורה traffic -
תוכנה בלתי כרוכה unbundled software -
תעלולי תוכן ורקע content and back round tricks -
תוכנה בלתי מושלמת incomplete program -
תפוקה throughput -
תוכנה בת־הזחה relocatable program -
תפריט menu -
תוכנה בת־הזחה מעצמה program selfrelocatable -
תצוגה display -
תוכנה גישושית heuristic program -
תצוגה אלקטרו־זרחנית electroluminescent display -
תוכנה התחלתית initial program load (IPL) -
תצוגה גבישית נוזלית Liquid Crystal Display (LCD) -
תוכנה זידונית malicious software -
תצוגה הידברותית interactive display -
תוכנה כרוכה bundled software -
תצוגה חזותית visual kisplay -
תוכנה מוכללת integrated software -
תצוגה ישירה direct display -
תצוגה פולטת גז plasma display -
תצוגת מצב וקטור vector mode display -
תוכנה תפורה tailor made -
תצוגת מצב נקודתי point mode display -
תצוגת ניטור monitor display -
תוכנית program plan -
תצוגת פלסמה plasma display -
תצורה configuration -
תוכנית חזית foreground program -
תצורת יעד target configuration -
תוכנית יזמה עצמית self-triggering program -
תצורת לולאה loop configuration -
תוכנית יישום application program -
תצורת שרת-לקוח client-server configuration -
תוכנית יעד object program -
תקופת השתמרות retention period -
תקורה overhead -
תוכנית ללא סיום never-ending program -
תקורת מערכת system overhead -
תוכנית לשימוש כללי general purpose program -
תקינה standardization -
תוכנית מאוחסנת snapshot program -
תקלה malfunction -
תוכנית מבדק checking program -
תקליט magnetic disk -
תוכנית מותנית זיכרון memory dependent program -
תקליט אופטי disk video -
תוכנית מחוללת program generator -
תקליט דו־צדדי double sided disk -
תוכנית מיקרו microprogram -
תקליט וינצ'סטר Winchester disk -
תוכנית מעקב trace program -
תקליט מגנטי magnetic disk -
תוכנית מערכת interpretter -
תקליט מקובע ראש fixed head disk -
תוכנית מצג גרפי graphic display program -
תקליט נייד ראש movable-head disk -
תוכנית מקור source program -
תקליט נתיק removable disk -
תוכנית מקטעים segmented program -
תקליט קבוע fixed disk -
תקליט קשיח hard disk -
תקליטון floppy disk diskette -
תוכנית משתמש user program -
תוכנית נהוגת־פקודות command driven program -
תקליטון דו־צדדי double sided diskette -
תוכנית ניידת portable program -
תקליטון מאורגן formatted diskette -
תוכנית סף מכללית macro assembly program -
תקליטון מערכת systems diskette -
תוכנית ספרייה library program -
תקלת קו line hit -
תוכנית עורף background program -
תקן דה־פאקטו de facto standard (ISO) -
תקן תאימות מקדם forward compability standards -
תקני וידיאו טקס videotex standards -
תקנים ותאימות standards and compatibility -
תוכנית פלט output program -
תקע והפעל plug and play -
תוכנית פעילה active program -
תקציבאות budgeting -
תוכנית קדמית foreground program -
תקציר summary -
תוכנית קניינית proprietary program -
תרגום translation -
תוכנית ראשית main program -
תרגום אלגוריתם algorithm translation -
תוכנית שאילתות inquiry program -
תרשים chart -
תרשים בועות bubble chart -
תוכנית שירות utility program -
תרשים בלוקים block diogram -
תוכנית שיתופית reentrant program -
תרשים זרימה flow chart -
תוכנית תושבת resident program -
תוכניתן programmer -
תוכניתן יישומים application programmer -
תוכניתן מערכת system programmer -
תרשים לוגי logic chart -
תוכניתן תחזוקה maintenance programmer -
תרשים לוגיקה logic diagram -
תוכנת איבחון diagnostic program -
תרשים מלבני block diagram -
תרשים עוגה pie chart -
תוכנת אלווי Alvey programme -
תוכנת בוחן benchmark program -
תוכנת בקרה control program -
תרשים רשת network diagram -
תוכנת בקרת job control program -
תת־מחרוזת substring -
תוכנת הגהה inference program -
תת־מערכת subsystem -
תוכנת המרה conversion program -
תת־מערכת ריבוב־גישות multiaccess subsystem (MAC) -
תוכנת התאוששות אוטומטית automatic recovery program -
תת־מפתח sub-key -
תוכנת מדף software shelf-off -
תת־משימה subtask -
תוכנת מערכת system software -
תת־סכימה subschema -
תת־עץ sub-tree -
תוכנת שירות utility program -
תוכנת תקשורת snoitacinummoc program -
תת־קבוצת תווים character subset -
תוסף add-on -
תת־שיגרה subroutine -
תוסף plug-in -
תוף drum -
תוף הדפסה print drum -
תת־שיגרה דינמית subroutine dynamic -
תוף מגנטי magnetic drum -
תת־שיגרה מדרגה ראשונה first remove subroutine -
תוצאה result -
תת־שיגרה מדרגה שנייה second remove subroutine -
תוצאה סופית final result -
תת־שיגרה משולבת linked subroutine -
תת־שיגרה מתמטית mathematical subroutine -
תוצאות חיפוש בתשלום advertisments sponored links -
תת־שיגרה סגורה closed subroutine -
תוצאת ביניים intermediate result -
תת־שיגרה סטטית static subroutine -
תור queue -
תת־שיגרה פנימית inline subroutine -
תור מסרים message queuing -
תת־שיגרה פתוחה open subroutine -
תורת המידע science information -
תת־שיגרה תקינה standard subroutine -
תורת הניהול science management -
תת־שיגרות מקננות nesting subroutines -
תורת התורים queuing theory -
תת־שיגרת ספרייה library subroutine -
תורת פיתוח מערכת system development methodology -
תת־שיגרת שתי רמות two-level subroutine -
תושב resident -
תושב זיכרון טבעות core memory resident -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות