לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שיעור הפקת תועלת utilization ratio -
שאילתה query -
שארית remainder -
שיעור מדפדפים pass-along rate -
שבב chip -
שבב זיכרון chip memory -
שיעור פעילות activity ratio -
שבב לוגי logic chip -
שיעור קריאה read around ratio -
שבב מונוליתי monolithic chip -
שבב מעגל משולב Dual In-line Package (DIP) -
שיעתוק transcribe -
שבב משחקים game chip -
שיפט shift key -
שבב צורן silicon chip -
שיפעול activation -
שביל path -
שיצוב clear -
שיקום recovery -
שגיאה error -
שגיאה ארעית temporary error -
שירות מסרים messaging service -
שגיאה דינמית dynamic error -
שירשור chaining -
שגיאה חולפת intermittent error -
שירשור (2) concatenation -
שירשור נתונים data chaining -
שגיאה לא קטלנית recoverable error -
שיתוף במשאבים resource sharing -
שגיאה לוגית logic error -
שיתוף זמנים time sharing -
שגיאה מאוזנת -10-. balanced error -
שיתוף קבצים file sharing -
שגיאה מאותרת detected error -
שיתוק disable -
שגיאה מוחלטת absolute error -
שיתחול restart -
שגיאה מתפשטת propagated error -
שיתחול אוטומטי automatic restart -
שגיאה קבועה permanent error -
שיתחול ממבדק checkpoint restart -
שגיאה רציפה continuous error -
שיתחול שלב step restart -
שכבה layer -
שכפול duplication -
שגיאת הדבקה overrun error -
שלב עבודה job step -
שגיאת הפרדה resolution error -
שלב תרגום translating phase -
שגיאת זוגיות parity error -
שלוחה extension -
שגיאת מכונה machine error -
שלושה מענים three address -
שגיאת מסגור framing error -
שגיאת סחיפה drift error -
שליטה ובקרה [שו'ב] govern and control -
שגיאת סיבית אחת single bit error -
שלילה not -
שגיאת סמנטיקה semantic error -
שלילה שגוייה alse negative -
שגיאת עיגול rounding error -
שליפה extracting -
שגיאת קיצוץ truncation error -
שגיאת רצף sequence error -
שלם integer -
שגיאת שווא false error -
שלמות completness -
שגיאת תזמון timing error -
שלמות נתונים data integrity -
שגר בלבד send-only -
שם name -
שגרה procedure -
שם מסווג qualified name -
שגרה טהורה pure procedure -
שם מפעיל operator name -
שדה field -
שם משתנה variable name -
שדה אי-הצגה nondisplay field -
שם מתחם domain -
שם מתחם מקדים doorway domain -
שדה בקרה control field -
שם סמלי symbolic name -
שדה חופשי free field -
שם עבודה job name -
שדה כרטיס card field -
שם קובץ file name -
שדה לא־מוגן unprotected field -
שם רומז mnemonic name -
שדה מוגן protected field -
שמט drop out -
שדה מיון sort field -
שמירה save -
שדה מסומן signed field -
שנאי transformer -
שדה מפתח key field -
שנאי וידיאוטקס videotex adapter -
שדה משתנה variable field -
שני־מענים two-address computer -
שעון CPU clock -
שדה קבוע fixed field -
שדה-בעל סימן signed field -
שעון זמן אמת realtime clock -
שדה-חיפוש search field -
שעון מתוכנת programmable clock -
שדה-תוויות label field -
שעון ספרתי digital clock -
שדר message -
שדר פוקס fox message - the quick brown fox jumps over the lazy dog -
שדר פסק mark hold -
שעון ראשי master clock -
שובל trailer -
שער gate -
שולחן desktop -
שער (2) gateway -
שומר זיכרון memory guard -
שער או or gate -
שומר מסך screen saver -
שורה line -
שורה תחתונה bottom line -
שער אם־אז if then gate -
שורש root -
שער אם־ורק־אם if and only if gate -
שורת מעמד status line -
שער וגם and gate -
שורת נושא subject line -
שער זהות identity element -
שורת פרט detail line -
שער לא NOT gate -
שורת-מצב status lime -
שער לא־או NOR gate -
שזור interlace -
שער לא־וגם NAND gate -
שטח area -
שטח בקרה control area -
שטח העיבוד work area -
שטח משותף common area -
שער סף threshold element -
שיבה לאפס return to zero -
שער קסור XOR gate -
שיבוץ schedule -
שער רוב majority gate -
שיבוש bug -
שיבוש מידע information error -
שפה language -
שיגור dispatching -
שפה בסיסית low-level language -
שיגרה routine -
שפה גוררת trailing edge -
שיגרה טוענת loading routine -
שפה דמוית אנוש human-oriented language -
שיגרה כוללנית generalized routine -
שפה הידברותית conversational language -
שיגרה לא תושבת non-resident routine -
שפה טבעית matural language -
שיגרה מושלמת complete routine -
שפה יעודת מכונה machine-oriented language -
שיגרה ממקמת ריצה run locator routine -
שפה יעודת-נהלים procedure-oriented language -
שיגרה פתוחה open routine -
שפה לא־נוהלית non-procedural language -
שיגרה רקורסיבית recursive routine -
שפה לטיפול בנתונים data manipulation language -
שיגרה תושבת resident routine -
שפה לשימוש כללי C general-purpose langage -
שפה מדעית scientific language -
שיגרת אבחון diagnostic routine -
שפה מוחלטת absolute language -
שיגרת איתור שגיאות error detection routine -
שפה מכוונת בעיה problem-oriented language -
שיגרת אתחול bootstrap routine -
שפה מלאכותית artificial language -
שיגרת אתחול בסרט tape bootstrap routine -
שפה מן הדור הרביעי fourth generation language -
שיגרת בדיקת רצף sequence checking routine -
שפה מסחרית commercial language -
שיגרת בקרה ראשית master control routine -
שפה מפוענחת interpreted language -
שיגרת הדמיה routine simulaltor -
שפה משותפת common language -
שיגרת הטלה dump routine -
שפה משותפת למכונות common machine language -
שיגרת התאוששות recovery routine -
שפה נגררת trailing edge -
שיגרת חילוק division subroutine -
שפה נישאת portable language -
שיגרת ליקויים malfunction routine -
שפה ניתנת להרחבה extensible language -
שיגרת ניטור monitor routine -
שפה נמוכת דרגה low-level language -
שיגרת נסיגה recursive routine -
שפה סמלית symbolic language -
שיגרת סוף סרט end of tape routine -
שפה עילית high-level language -
שיגרת סוף קובץ end of file routine -
שפה עילית שבעילית higher than high-level language -
שיגרת סוף ריצה end of run routine -
שפופרת tube -
שיגרת ספרייה library routine -
שפופרת קרן קתודית Cathode Ray Tube (CRT) -
שיגרת עזר לניפוי debugging aid routine -
שפופרת ריק VACUUM tube -
שיגרת פלט output routine -
שפת אלגוריתמים algorithmic language -
שיגרת קלט input routine -
שפת בקרה control language -
שיגרת שגיאה error routine -
שפת בקרת מפעיל operator control language -
שיגרת שירות utility routine -
שפת בקרת עבודות Job Control Language (JCL) -
שיגרת שירות (2) service routine -
שפת המרת נתונים data conversion language -
שיגרת שירות פסק interrupt service routine -
שפת יעד target language -
שיגרת תחזוקה maintenance routine -
שפת מהדר compiler language -
שיגרת תיקון שגיאות error correction routine -
שפת מחבר author language -
שידוד modify -
שפת מחשב comuter language -
שידור transmission -
שפת מכונה machine language -
שידור אסינכרוני asynchronous transmission -
שפת מערכת חישוב מרוחקת remote computing system language -
שידור טורי serial transmission -
שפת מקור source language -
שידור מקבילי parallel transmission -
שפת סף assembly language -
שידור סינכרוני synchronous transmission -
שפת עיבוד רשימות list processing language -
שידרוג upgrade -
שפת פיתוח יישומים application development language -
שיוויון equality -
שפת קריאת מחשב computer readable language -
שיווק מבוסס חיפוש search engine marketing [sem -
שפת שאילתות query language -
שפת תבונה מלאכותית artificial intelligence language -
שיוט search -
שפת תיאור נתונים data descripition language -
שיוך associate -
שפת תכנון פיננסי financial planning language -
שיחה talk -
שפת תכנות programming language -
שיחזור restore -
שפת תכנות דינמית dynamic language -
שיחזור (2) recovery -
שיחזור קובץ file reconstitution -
שפת תכנית program language -
שיחרור deallocate release -
שק"ק CRT -
שיחרור (2) release -
שקוף transparent -
שיחת ועידה conference call -
שקילות equivalence -
שיטה דו־מספרית duplex numeric system -
שקיפות transparency -
שיטת בקוס־נאור Backus-Naur form (BNF) -
שקיפות מנועי חיפוש search engine visability -
שיטת גישה access method -
שקע jack -
שיטת גישה לפי תור queued access method -
שרביט wand -
שיטת דלפי Delphi method -
שרותי נורטון Norton seitilitu -
שיטת הבסיס והמעתק base and displacement method -
שריפה burn-in -
שיטת הנתיב הקריטי critical path method (CPM) -
שרשרת chain -
שיטת מונטה־קרלו Monte Carlo method -
שרשרת אקראית probability chain -
שיטת מיעון addressing mode -
שרשרת אשכולות cluster chain -
שיטת מניה biquinary code -
שרשרת הוראות chain command -
שיכפול duplication -
שרשרת רכילות gossip chain -
שיכתוב rewrite -
שרת server -
שילוב מעבדים multiprocessor interleaving -
שרת בסיסי נתונים data base server -
שימור reservation -
שרת וירטואלי virtual server -
שימושיות usability -
שרת ייעודי Dedicated server -
שינוי modification -
שרת מדפסות print server -
שינוי הבקרה change of control -
שרת מקשר proxy server -
שינוי הוראה instruction modification -
שרת קבצים file server -
שינוי מען addressing modification -
שרת תקשורת communication server -
שתילה prestoring -
שיעור הפעלה operating ratio -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות