לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מאבטח תקליטון write-protect notch -
מיקלדת מורחבת expanded keyboard -
מאגד concentrator -
מאגר buffer -
מאגר גמיש elastic buffer -
מיקלדת קוורטי qwerty - qwerty keyboard -
מאגר דינמי dynamic buffering -
מיקלדת קרומים membrane keyboard -
מאגר הדפסה print buffer -
מיקר MICR -
מאגר כפול double buffering -
מיקראה reader -
מאגר מודלים model bank -
מיקראה אופטית optical mark reader -
מאגר מידע information bank -
מאגר מסגרת frame buffer -
מיקראת סרט נייר paper tape reader -
מיקראת עקומות curve follower -
מאגר סטטיסטי statistical bank -
מיקראת תווים character reader -
מאגר שמע sound buffer -
מיקראת תווים אופטית optical character reader (OCR) -
מאגרים היקפיים peripheral buffers -
מיקראת תווים מגנטית magnetic redaer character -
מאורע event -
מיקראת תיווי badge reader -
מאחה demultiplexer -
מיקרו 601. micro -
מאיץ accelerator -
מיקרו מחשב micro computer -
מאמתת verifier -
מיקרו־גל microwave -
מאמתת כרטיסי ניקוב punched card verifier -
מיקרו־מעבד microprocessor -
מאמתת סרט נייר paper tape verifier -
מאסף assembler -
מיקרו־שנייה microsecond -
מאסף אחד־לאחד one-to-one assembler -
מאסף מסרים message link -
מיקרו־תקליטון microdiskette microfloppy disk -
מאפיין attribute -
מיקרוגרפיה micrographics -
מאפנן modulative -
מיקרון micron -
מאק MAC -
מיקרופורם microform -
מאקרו macro -
מיקרופילם microfilm -
מארג כלל עולמי world wide web (www) -
מארח host -
מבוא input -
מבודד insulator -
מירווח תווים character space -
מבוסס־מילים word-oriented -
מירקע unit display -
מישוואה equation -
מבצע הוראות instruction execute -
מבקר קבצי תקליטים disk file controller -
מגאבית megabyte [MB] -
מישחק game -
מגאהרץ megahertz -
מישפט statement -
מגביל delimiter -
מישפט ביצוע execute statement -
מגבל limiter -
מישפט בלתי מותנה unconditional statement -
מגבר amplifier -
מישפט בקרה control statement -
מגבר הופך אותות sign reversing amplifier -
מישפט הבעיה problem statement -
מגבר חישוב computing amplifier -
מישפט הגדרת נתונים data definition statement -
מגבר ייצוב chopperstabilized amplifier -
מישפט הוראה instruction sta -
מגבר כפול differential amplifier -
מישפט השמה assingmemt statement -
מגבר מתקן סחיפה drift corrected amplifier -
מישפט לא לביצוע unexecutable statement -
מגבר סחב דחף push-pull amplifier -
מישפט לביצוע executable statement -
מגבר קצה אחד single-ended amplifier -
מישפט נתונים data statement -
מישפט עבודה job statement -
מגבר שרת differentiator -
מישפט ציווי imperative statement -
מישפט תנאי conditional statement -
מגזר sector -
מישפטי data formatting statements -
מגזרים קבועים hard-sectored -
מישרד אלקטרוני electronic office -
מגזרים רכים soft sectors -
מישתמש user -
מגשר interface -
מישתנה variable -
מגשר (2) jumper -
מישתנה (2) variant -
מד־רחק telemeter -
מישתנה אמיתי real variable -
מדומה virtual -
מישתנה בינרי binary variable -
מדור 3). directory -
מישתנה גלובלי global variable -
מדיד measurability -
מישתנה דו־ערכי two state variable -
מדידה מרחוק telemetering -
מישתנה מבוקר controlled variable -
מדיה medium -
מישתנה מנוהל manipulated variable -
מדמה simulator -
מיתוג switching -
מדעי המחשב computer science -
מיתוג מנות packet switching -
מדפסות אלקטרופוטוגרפיות electrophotogrphic printers -
מיתוג מסרים message switching -
מדפסת printer -
מיתוג ערוצים circuit switching -
מיתוג קלט/פלט output switching -
מדפסת איכות quality printer -
מיתוג שדרים message switching -
מדפסת אל־הולם nonimpact printer -
מיתוג שדרים אוטומטי auotmatic message switching -
מדפסת אלקטרוסטטית electrostatic printer -
מיתמר transducer -
מדפסת אצבעון thimble printer -
מיתקף impulse -
מדפסת גרפית graphics printer -
מכוון director -
מדפסת דו־כיוונית bidirectional printer -
מכון התקנים בינלאומי International Standards Organization (ISO) -
מדפסת דפים page printer -
מדפסת הולם impact printer -
מכונה לעיבוד נתונים אלקטרוני electronic data processing machine -
מדפסת הזנת חיכוך friction feed printer -
מדפסת הזרקת דיו ink-jet printer -
מכונת חישוב calculator -
מדפסת זירוגרפית xerographic printer -
מכונת יעד object target computer -
מדפסת חיפוש לוגי logic seeking printer -
מכונת יעד המהדר compiler target machine -
מדפסת טרמית thermal printer -
מדפסת יעף hit-on-the fly printer -
מכונת מניה חשמלית electrical accounting machine -
מדפסת לייזר laser printer -
מכונת עיבוד תמלילים word processing machine -
מדפסת מהירה high-speed printer -
מכלול batch -
מדפסת מחטים needle printer -
מכפיל multiplier -
מדפסת מניפה daisy wheel printer -
מכפיל חלוקת זמן time division multiplier -
מדפסת מקוונת on-line printer -
מכפיל ספרתי digital multiplier -
מכפל multiplier -
מדפסת נקודות matrix printer -
מכפלה product -
מדפסת סילון דיו ink jet printer -
מלאן filler -
מדפסת עיבוד אצווה remote batch printer -
מלכוד trap -
מלכודת trap -
מדפסת עמודים page printer -
מלכודת פסק interrupt trap -
מדפסת צבע color printer -
מלל קישור link text -
מדפסת רכבת train printer -
ממברנה membrane -
מדפסת רצועה band printer -
ממיין sorter -
מדפסת שורות line printer -
ממיר data converter -
ממיר אותות signal Convertor -
מדפסת תווים character printer -
ממיר אנלוגי־ספרתי analog-to-digital digitizer -
מדפסת תוף drum printer -
ממיר כרטיס־תקליט card-to-disk converter -
ממיר מימשק שידור transmission interface converter -
מדריך guide -
ממיר ספרתי־אנלוגי digital-to-analog converter -
מדריך (2) directory -
ממיר קוד code converter -
ממצה אפנון demodulator -
מהדר compiler -
ממשל אלקטרוני electronic governance -
מהדר אצוות batch compiler -
ממשל זמין on hand governance -
מהדר הידברותי interactive compiler -
מנגנון גישה לרשומות record access mechanism -
מהדר טבעי native compiler -
מנגנון תחזוקה maintenance mechanism -
מהדר טען והרץ load-and-go compiler -
מנה packet -
מהדר כלאיים cross compiler -
מנה (2) quantum -
מהדר מהדרים compiler-compiler -
מנה (3) quotient -
מהדר מצליב cross-compiler -
מנהל manager -
מהדר-על metacompiler -
מנהל מהדר compiler manager -
מהימנות reliability -
מנוע חיפוש search engine -
מנוף paddle -
מהירות קו line speed -
מנורה קטודית (cathode ray tube (ret)) -
מהירות תימסורת transmission speed -
מנחה moderator -
מהנדס מחשבים computer engineer -
מנחה (2) tutor -
מהנדס מערכות systems engineer -
מנחה (3) directive -
מהנדס תמיכה customer engineer -
מנחה משווה equate directive -
מהפך inverter -
מנחה משווה בתכנית איסוף equate assembler directive -
מוביל leader -
מנחה סיום end directive -
מוביל סרט tape transport -
מנטיסה mantissa -
מוביל ציבורי common carrier -
מניה count -
מוגבל היקפי peripheral limited -
מניה (2) tally -
מוגבל מעבד processor limited -
מוגבל קלט input limited -
מוגבלת פלט output bound -
מניע driver -
מוגבלת קלט input bound -
מניעת מידע information prevention -
מוגבלת קלט/פלט output / input bound -
מניפה daisychain -
מודול module -
מניפת הדפסה print wheel -
מודול הזמנות orders module -
מנעול lock -
מודול זיכרון memory module -
מנפה הידברותי interactive debugger -
מודול ייצור production module -
מודול יעד object module -
מנקב ידני hand punch -
מודול מלאי inventory module -
מנקבת keypunch machine -
מודול מקור source module -
מודול נטען load module -
מודולו -4. modulo -
מנקבת פלט output punch -
מודולרי modular -
מנתב router -
מודולריות modularity -
מנתח analyst -
מודיעין inteligence -
מנתח דיגיטלי דיפרנצילי digital differential analyser -
מודיעין עסקי buisiness intelligence [BI] -
מנתח דיפרנצילי differential analyser -
מודל model -
מנתח דיפרנצילי אלקטרוני electronic differential analyser -
מודל היררכי hierarchieal modele -
מנתח לוגיקה logic analyser -
מודל מדרגי hierarchieal models -
מנתח מערכות system analyst -
מודל שלוש השכבות tree layers model -
מסג backspace -
מסגל modifier -
מודם modem -
מסגרת דף page frame -
מודם אינטגרלי integral modem -
מסד ידע knowledge base -
מודם חיצוני external modem -
מסד נתונים data base -
מודם פנימי internal modem -
מסד נתונים יחסי valational data base -
מודם קישור־ישיר direct-connect modem -
מסוע transducer -
מוזיקה אלקטרונית electronic music MIDI -
מסוף data terminal -
מוט היגוי joy stick -
מסוף אלפנו מרי alphanumeric display terminal -
מוטבע embedded -
מסוף בנקאי אוטומטי Automatic Teller Machine -
מסוף גרפי graphics terminal -
מוכן לשידור ready-for sending -
מסוף וידאו video terminal -
מוכפל multiplicand -
מסוף חיוג dial-up terminal -
מולטי־מדיה multi-media -
מסוף חסר בינה dumb terminal -
מוליך conductor -
מסוף מיועד לעבודה job oriented terminal -
מוליך־למחצה semiconductor -
מסוף מקומי local terminal -
מוליך־על superconductor -
מסוף מרוחק remote terminal -
מוליכות־על superconductivity -
מסוף מרכזי central terminal -
מונה counter -
מסוף נבון intelligent terminal -
מסוף ניתן לתיכנות programmable terminal -
מונה אירועים event counter -
מסוף נעול locked up terminal -
מונה בינרי binary counter -
מסוף נקודת מכירה point-of-sale terminal -
מונה הוראות instruction counter -
מונה הפיך reversible counter -
מסוף נתונים מרובב multiplex data terminal -
מונה מיקום location counter -
מסוף עריכת וידיאוטקס videotex editting terminal -
מונה מעגלי ring counter -
מסוף עריכת טלטקסט teletext editting terminal -
מונה שלבים step counter -
מונה תכנית program counter -
מסוף שאילתות inquiry display terminal -
מסחר אלקטרוני electronic commerce {ec -
מוניטור monitor -
מסילה track -
מוס MOS -
מסילה חלופית alternate track -
מוספט MOSFET (MOS) -
מסילה לוגית logical track -
מופע phase -
מסילה מתחדשת regenerative track -
מופע ביצוע execute phase -
מסילה פיסית physical track -
מופע יעד target phase -
מסילה ראשונית primary track -
מסילות באינץ' tracks per inch -
מסילת אותות clock track -
מוצא origin -
מסילת הזנה feed track -
מוצא (2) output -
מסילת כרטיס card track -
מושב session -
מסילת מענים address track -
מושעה pending -
מזהה identifier -
מסך panel -
מסך מגע touch screen -
מסך מפוצל split screen -
מזין נייר paper feeder -
מסך עזרה help panel -
מסכה mask -
מזין נייר רציף continuous forms feeder -
מסכת אור photomask -
מחבר augend -
מחבר (2) Connective -
מסנן filter -
מחבר (3) transactr -
מחבר (4) connector -
מסעף branchpoint -
מחבר־מחסר adder-subtracter -
מסר message -
מחברים לוגיים logical connectives -
מסרון sms -
מחדל default -
מסת נתונים mass data -
מחובר addend -
מעבד rossecorp -
מחוון indicator -
מעבד אחורי back-end processor -
מעבד היקפי peripheral processor -
מחוון ביקורת check indicator -
מעבד חסום satellite processor -
מחוון גלישה overflow indicator -
מעבד מערכים array processor -
מחוון מבדק סימנים sign check indicator -
מעבד מקושר attached processor -
מעבד מרובב multiprocessor -
מחוון פסק קלט/פלט output interrupt indicator -
מעבד מרוחק remote processor -
מחוון צלצול ring indicator -
מעבד מרכזי mainframe -
מחוון קדימות priority indicator -
מעבד מרכזי (2) Central Processing Unit (CPU) -
מחוון תפקיד role indicator -
מעבד נעול locked out processor -
מחולל generator -
מעבד נקודה צפה floating point processor -
מחולל אותות אנלוגי golana signal generator -
מעבד נתונים data processor -
מחולל גופנים font generator -
מעבד עתודה spare processor -
מחולל דוחות report generator -
מעבד פלח סיביות bit slice processor -
מחולל יישומים application generator -
מעבד פקודות command processor -
מחולל מיונים sort generator -
מעבד צמוד attached processor -
מחולל מילים ידני manual word generator -
מעבד קדמי front-end processor -
מחולל מסכים panel generator -
מעבד קוד הוראה order code processor -
מחולל מספרים אקראיים random number generator -
מעבד קלט/פלט output processor -
מחולל מקרו macro generating program -
מעבד שפה language processor -
מחולל פונקציה function generator -
מעבד תמלילים word processor -
מחולל פונקציות לשימוש כללי general purpose function generator -
מעבד תקשורת נתונים data communications processor -
מעבד־אחר postprocessor -
מחולל שגרות פלט output routine generator -
מעבר pass -
מחולל תווים character generator -
מעבר גבוה 1. high-going transition -
מחולל תווים (2) character emitter -
מעבר נמוך 0. low-going transition -
מחולל תוכניות generator program -
מעגל circuit -
מחולל תכניות program generator -
מחולק dividend -
מעגל דו־יציב bistable circuit -
מחוסר minuend -
מעגל וגם and circuit -
מחזור oscillation -
מעגל חשמלי מודפס printed circuit board [PCB] -
מחזור אחסון storage cycle -
מעגל כימוי quantizer -
מחזור הבאה fetch cycle -
מעגל לא 1. not circuit -
מחזור הוראה instruction cycle -
מעגל לוגיקה logic circuit -
מחזור זיכרון memory cycle -
מחזור חיפוש search cycle -
מעגל ממותג switched circuit -
מחזור מכונה machine cycle -
מעגל מצרפי combinational circuit -
מחזור ריק null cycle -
מעגל משולב integrated circuit [CI] -
מחזור תשאול polling cycle -
מעגל נור nor circuit -
מחיצה partition -
מעגל נתונים משודרים transmitted data circuit -
מחיקה scratch -
מעגל רציף sequential circuit -
מעגלי בקרה controlcircuits -
מעושר במחשב computer enriched -
מחלק divider -
מעטפת shell -
מחלק (2) divisor -
מעטפת נורטון Norton shell -
מחלק ספרתי digital divider -
מחלקה class -
מען address -
מחלקה נגזרת derived class -
מען אחת־פלוס־אחת one plus-one address -
מחסנית stack -
מען אמיתי real address -
מחסנית (2) cartridge -
מען אריתמטי arithmetric address -
מחסר subtrahend -
מחסר ספרתי digital subtractor -
מען בסיס base address -
מחק כולל klub eraser -
מען וירטואלי virtual address -
מחקר research -
מען זחיח relocatable address -
מחקר איכותי qualitative research -
מען זיכרון memory address -
מחקר בסיסי basic research -
מען יחסי relative address -
מחקר גישוש exploratory study -
מען ישיר one-level address -
מחקר הפצה distribution study -
מען לפי אינדקס indexed address -
מחקר התנהגותי behavioral research -
מחקר יישומים applications research -
מען מוביל home address -
מחקר כמותי quantitative research -
מען מודרך indexed addressing -
מחקר מחדש inventive research -
מען מוחלט absolute address -
מחקר פרטני case study -
מען מחושב generated address -
מחקר צרכנים consumer research -
מען מיידי immediate address -
מחקר שווקים market research -
מען מכונה machine address -
מחקר, תהליך research process -
מען ממשי effective address -
מחקרי הפעלה activation research -
מען מרובב multiple address -
מחרוזת string -
מען משוער presumptive address -
מען נוצר generated address -
מחרוזת תווים character string -
מען סמלי symbolic address -
מחשב computer -
מען עקיף multilevel address -
מחשב אישי personal computer (P.C) -
מחשב אנלוגי analog computer -
מען שתים-פלוס-אחת two-plus one address -
מחשב אסינכרוני asynchronous computer -
מענה קולי הידודי interactive voice response [IVR] -
מחשב ביתי home computer -
מענה קולי חזותי visual voice mail -
מחשב בקרה control computer -
מעקב trace -
מחשב גדול mainframe -
מעקב בורר selective trace -
מחשב דור חמישי fifth generation computer -
מעקף Simultaneous Peripheral Operations On-Line (SPOOL) -
מחשב דור ראשון first generation computer -
מעריך exponent -
מחשב דור רביעי fourth generation computer -
מערך array -
מחשב דור שלישי third generation computer -
מערך דו־ממדי two-dimensional array -
מחשב דור שני second generation computer -
מערך הוראות instruction set -
מערך לוגיקה logic array -
מחשב הניתן להרחבה expandable computer -
מערך לוגיקה בלתי מחייב uncommitted logic array (ULA) -
מחשב הפרשי incremental computer -
מערך מידע information system -
מחשב זעיר micro computer -
מערך מידע למנהלים management infarmation system -
מחשב זעיר (2) microcomputer -
מערך מידע ניהולי management information system -
מחשב חיצוני external computer -
מחשב טורי serial computer -
מחשב ייעודי special-purpose computer -
מערך תווים character set -
מחשב יעד target computer -
מערך תלת־ממדי three-dimensional array -
מחשב כלאיים hybrid computer -
מערכות מידע מעורב mixed data systems (MDS) -
מחשב לכל המטרות all-purpose computer -
מערכות מידע ניהולי management information systems -
מחשב לשימוש כללי general-purpose computer -
מערכות שאילתות ותקשורת inquiry and communications systems -
מחשב מאגרים buffered computer -
מערכות, ניתוח system analysis -
מחשב מארח host computer -
מערכת system -
מערכת אדון־עבד master-slave system -
מחשב מדעי scientific computer -
מערכת אחזור מידע information retrieval system -
מחשב מקבילי parallel computer -
מחשב מקור source computer -
מחשב מקלדת keyboard computer -
מערכת בקרה תואמת adaptive control system -
מחשב נייד portable computer -
מערכת בקרת איסוף נתונים data acquisition control system -
מחשב נלווה satellite computer -
מחשב סדרתי sequential computer -
מערכת גיבוי ממצבר battery backup system -
מחשב סופר־מיני supermini computer -
מחשב סינכרוני synchronous computer -
מערכת דליית מידע בעזרת מחשב Computer Aided Retrieval (CAR) -
מחשב סיפרתי digital computer -
מערכת הוראות מכונה machine instruction set -
מחשב עזר auxiliary computer -
מערכת הידור compiling system -
מחשב ערך מוחלט absolute value computer -
מערכת הפעלה operating system -
מערכת הפעלה בסרט tape operating system -
מחשב פניאומטי pneumatic computer -
מערכת הפעלה בתקליט disk operating system (DOS) -
מחשב קדמי front-end processor -
מערכת הפעלה לשימוש כללי general purpose operating system -
מחשב רב־מעבדים multiprocessor -
מערכת התאמת צבעי פנטון pantone matching s system -
מחשב של לוח אחד single board computer -
מערכת זמן אמת real-time system -
מחשב של שבב אחד computer-on-a-chip -
מערכת חד־תכנית uniprogramming system -
מחשב תכנית מאוחסנת stored-program computer -
מערכת חיצונית out-plant system -
מחשב־על supercomputer -
מערכת חישוב מרוחקת remote computing system -
מחשבון calculator -
מחשבון ניתן לתיכנות programmabe calculator -
מטה־שפה metalanguage -
מערכת יישום application system -
מערכת כוכב tandem system -
מטמון cache -
מערכת כוללת total system -
מטעין תוכנית תחילי initial program loader -
מטען loader -
מערכת לניהול נתונים data management system -
מטען איתחול bootstrap loader -
מערכת לניתוב שיחות interactive voice response [ivr -
מטען ניוד relocating loader -
מערכת לפיתוח יישומים application development system -
מטפלת handler -
מערכת לשידור חוזר feedback-information system -
מטפלת פסקים interrupt handler -
מערכת לתכנון פיננסי financial planning system -
מטריצה matrix -
מערכת מאוזנת balanced system -
מטריצת אינטראקציה interaction matrix -
מערכת מומחה expert system -
מערכת מחשב computer system -
מערכת מחשב דו־מגמית duplex computer system -
מיבדק check -
מערכת מידע information system -
מיבדק אבחון diagnostic test -
מערכת מידע ייעודית destined information system -
מיבדק אוטומטי automatic check -
מערכת מידע ניהולי management information system (MIS) -
מערכת מידע שיווקי (ממ"ש) marketing information system -
מיבדק גלישה overflow check -
מערכת מיתוג מסרים message switching system -
מיבדק הד echo check -
מערכת ממוחשבת computerized system -
מיבדק העברה transfer check -
מערכת מנוהלת־אצווה batch oriented system -
מיבדק זוגיות parity check -
מערכת מספרים number system -
מערכת משובצת־מחשב embedded computer system -
מיבדק זוגיות בסרט מגנטי magnetic tape parity check -
מערכת נבונה עתירת־ידע knowledge-based intelligent system -
מערכת ניהול מידע information management system -
מיבדק חומרה hardware check -
מערכת ניהול תוכן content managing system [cms -
מיבדק יתירות redundancy check -
מערכת ניטור monitor system -
מיבדק יתירות אורכי Longitudinal Redundancy Check (LRC) -
מיבדק יתירות אנכי vertical redundancy check (VRC) -
מערכת ניתוח סטטיסטי Statistical Analysis System (SAS) -
מיבדק יתירות מחזורי cyclic redundancy check -
מערכת סף סמלית symbolic assembly system -
מיבדק יתירות מחזורית cyclical redundancy check (CRC) -
מערכת עיקרון החריגה exception principle system -
מיבדק כפול twin check -
מערכת עתירת ידע knowledge based system -
מיבדק מתוכנת programmed check -
מערכת פנימית in plant system -
מיבדק מתימטי C:(BxA) mathematical check -
מערכת פסק קדימה priority interrupt -
מיבדק סכום summation check -
מערכת פתוחה open system -
מיבדק עקיבות consistency check -
מערכת קבצים file system -
מיבדק פרט־זוג 0. odd-even check -
מערכת קידום נייר paper advance mechanism -
מיבדק שארית residue check -
מערכת קלט/פלט בסיסית basic i/o system (BIOS) -
מיבדק שולחן desk checking -
מערכת קלט/פלט בשיתוף זמן time shared input/output system -
מיבדק תוקף -32. valilidity check -
מערכת רבת־תכניות multiprogramming system -
מיבחן אלפא alpha test -
מיבחן בטא beta test -
מערכת שידור נתונים data transmission system -
מיבחן ביתא beta test -
מערכת שיתוף לוגיקה shared logic system -
מערכת שיתוף משאבים shared resources system -
מיבחן תוכנית program test -
מערכת שמע audio system -
מיבנה גושי block structure -
מערכת תווים character set -
מיבנה הדפסה print format -
מערכת תומכת החלטות decision support system [DSS] -
מיבנה הוראה instruction format -
מערכת תיווי סרט מגנטי magnetic tape plotting system -
מיבנה היררכי hierarchieal structure -
מערכת תיכנות programming system -
מערכת תיקשוב teleprocessing system -
מיבנה ליניארי linear structure -
מערכת תנאי אחד uniterm system -
מיבנה מדרגי hierarchical structure -
מפה map -
מיבנה נתונים data structure -
מפזר פערים gap scatter -
מיבנה נתונים data structure -
מפסק switch -
מיבנה עץ tree structure -
מפסק פחת breaker circuit -
מיבנה קובץ file structure -
מפעיל operator -
מיבנה רשומות record format -
מפעיל (2) actuator -
מידע information -
מפעיל מחשב computer operator -
מידע אמפירי empirical information -
מפענח interpreter -
מידע ביוגרפי biographical information -
מפענח וידיאוטקס videotex decoder -
מידע בלתי מבוקר unaudited information -
מפרדת burster -
מידע חיצוני outside information -
מפרט specification -
מידע חשבונאי accounting information -
מפרט מערכת systems specification -
מידע כוזב misinformation -
מפרט תכנית program specification -
מידע כמותי quantitative information -
מפרט תפקודי program specification -
מידע למנהלים, מערך management infarmation system -
מפריד separator -
מידע מגזרי segment information -
מפריד מידע information separator -
מידע מטעה misinformation -
מידע מסווג classified information -
מפת אחסון storage map -
מידע מפולח segmentational information -
מידע מצרפי aggregate information -
מפת קרנו Karnaugh map -
מידע מקצועי occupational information -
מפתוח indexing -
מידע משני secondary information -
מפתח key -
מידע ניהולי managerial information -
מפתח אתרים site index -
מידע עסקי business information -
מפתח הגנה protection key -
מידע צופה עתיד future forcast information -
מפתח הפוך reverse index -
מידע ראשוני primary information -
מפתח חיפוש search key -
מידע שיווקי marketing information -
מפתח חיצוני external key -
מידע תמציתי compacted information -
מפתח ייחודי unique key -
מיון sorting -
מפתח יישומים application developer -
מיון בועות bubble sort -
מפתח כפול duplicate key -
מיון ביזורי distributive sort -
מפתח מודול module key -
מיון בסדר יורד descending sort -
מפתח מיון sort key -
מיון בסדר עולה ascending sort -
מפתח מסווג directory -
מפתח משני secondary key -
מיון חיצוני external sort -
מפתח ראשי primary key -
מיון לקסיקוגרפי lexicographic sort -
מצב condition -
מיון מהיר quick sort -
מצב אחד 1. one condition -
מצב איפוס reset mode -
מיון מיזוג merge sort -
מצב אפס RJE mode -
מיון משני minor sort -
מצב בית byte mode -
מיון נשנה multipass sort -
מצב בסיס basic mode -
מיון פנימי internal sort -
מצב הידברותי conversational mode -
מיון ראשי major sort -
מצב המתנה wait state -
מיזוג merging -
מצב חישוב compute mode -
מיזעור miniaturization -
מצב כניסה entry condition -
מיזעור (2) minimize -
מצב מוגבל crippled mode -
מיחשוב computerize -
מצב מועדף priviledged mode -
מיטוב optimization -
מצב מוצק solid state -
מיילר Mylar -
מצב נורמלי normal mode -
מיישר rectifier -
מצב נכונות ready condition -
מצב סימן mark condition -
מיכלא buffer -
מצב עריכה edit mode -
מיכמן cache memory -
מצב פקודה command mode -
מילה word -
מצב פרץ burst mode -
מילה ארוכה long word -
מצב קלט input mode -
מילה כפולה double word -
מצב רווח space condition -
מילה מפוצלת split word -
מצב ריבוב־גישות multi - access computing mode (MAC) -
מילה שמורה reserved word -
מצב שימור hold mode -
מילוי padding -
מצב שיתחול restart condition -
מצב שעבוד slave mode -
מילון dictionary -
מצב תאימות compatibility mode -
מילון אוטומטי automatic dictionary -
מצביע pointer -
מילון בסיס נתונים database dictionary -
מצביע העכבר mouse pointer -
מילון סמלים חיצוני external symbol dictionary -
מצביע מחסנית stack pointer -
מילות מעצור stop words -
מצג display device -
מילי 301illim -
מצג הודעות בקרה control message display -
מילי־שנייה Milli-Second MS -
מצג תווים character display unit -
מיליוולט millivolt -
מציאות מדומה virtual reality -
מילת אינדקס index word -
מצמד אקוסטי acoustic coupler -
מילת בדיקה check word -
מצע אחסון storage media -
מילת בקרה control word -
מצע בתולי virgin medium -
מילת הוראה instruction word -
מילת מידע information word -
מצע ריק empty medium -
מילת מכונה machine word -
מצרף מידע information aggeregation -
מקביל parallel -
מקביל (2) simultaneity -
מילת מצב status word -
מקבילית parallel -
מילת מצב תוכנית Program Status Word (PSW) -
מקדם גיוש blocking factor -
מקדם הקבצה grouping factor -
מילת סוף רשומה end of record word -
מקודד encoder -
מילת פרמטר parameter word -
מקודד טלטקסט teletext decoder -
מילת צופן password -
מקוון on line -
מקוון בזמן אמת on-line real time -
מימשק interface -
מקומי local -
מימשק אדם־מכונה machine interface -
מקור origin -
מימשק גישה trunk link -
מקור מידע information source -
מימשק דיסק disk interface -
מקור מסרים stationary message source -
מימשק טורי serial interface -
מקור נגיש accessible source -
מימשק כלאיים hybrid interface -
מקור נתונים data source -
מימשק לשימוש כללי general-purpose interface -
מקור פתוח open source -
מימשק מקבילי parallel interface -
מקושר connected -
מימשק מרובד layered interface -
מקינטוש mackintosh -
מימשק משתמש user interface -
מקלט/משדר film recorder -
מימשק משתמש גרפי Graphic User Interface (GUI) -
מקמ"ש transceiver -
מקפצה hopper -
מימשק קלט/פלט output interface -
מקרו macro -
מימשק רשת nitwork interface -
מקש key -
מימשק תקני standard interface -
מינהלן בסיס נתונים data base administrator -
מקשר linker -
מינהלן נתונים data administrator -
מקשר בוליאני Boolean connective -
מינוו זמן time slicing -
מקשת keypad -
מיני־מחשב minicomputer -
מראה מקום reference -
מיס MIS -
מיסגור framing -
מרואיין respondent -
מיסגרת frame -
מרובב multiplex -
מיסוך cloaking -
מרוחק remote -
מיסוך (2) masking -
מרחב מעני זיכרון memory address space -
מיסוך אור photomasking -
מרכז מחשבים computer center -
מיסמך document -
מרכז מידע information center -
מיסמך מקור source document -
מרכז מיתוג switching centre -
מיסמך סבב turnaround document -
מרכז ממסר relay centre -
מיסמך סריקת סימנים document scanning mark -
מרכזת exchange -
מיספר אורך כפול double - length number -
מיספר אירציונלי 2. irrational number -
מרכזת מערכת חישוב מרוחקת remote computing system exchange -
מיספר אקראי random number -
משאב resource -
מיספר בדיקה עצמית self-checking number -
משאב ייעודי dedicated source -
מיספר בינרי binary number -
משגוח monitor -
מיספר בסיס base number -
משדר נתונים transmitter -
מיספר דור generation number -
משוב feedback -
מיספר דצימלי decimal number -
משודד תו character modifier -
מיספר הקסדצימלי f hexadecimal number -
משווה comparator -
מיספר טבעי naturl number -
משטר טכנולוגיית מידע information technology governance -
מיספר ממשי real number -
משיב demodifier -
מיספר מנורמל normalized number -
מיספר מעורב mixed number -
משימה task -
מיספר משפט statement number -
מיספר נקודה צפה floating point number -
משך המתנה waiting time -
מיספר עשרוני decimal number -
משך ריצה run duration -
מיספר רב־אורך multiple-length number -
מיספר רציונלי rational number -
מיספר שורה line number -
משכפל נבון intelligent copier -
מיסרון short message servic [sms -
משכפל סרט נייר paper tape reproducer -
מיעון addressing -
משכפלת כרטיסים card reproducer -
מיעון אינדקסיאלי indexed addressing -
משלים complement -
מיעון דחוי deferred addressing -
משלים הבסיס radix complement -
מיעון יחסי relative addressing -
משלים לאחד ones complement -
משלים למספר הבסיס המוקטן diminished radix complement -
מיעון מוחלט absolute addressing -
משלים לעשר tens complement -
מיעון מיידי immediate addressing -
משלים לשניים twos complement -
מיעון משתמע implied addressing -
משלים לתשע nines complement -
מיעון נשנה repetitive addressing -
משלימן complementer -
מיעון סמן Y-X (y) x-y cursor addressing. -
משמעות significance -
מיעון עקיף indirect addressing -
משמעות מובנת מאליה axiomatic semantics -
מיעון שרשרת one-ahead addressing -
משפחת גופנים font family (t peface) -
מיפוי mapping -
משפחת מחשבים computer family -
מיפוי זיכרון memory mapping -
משק interface -
מיפוי מענים address mapping -
משק בית housekeeping -
משרעת amplitude -
מיפס MIPS -
משתמש קצה end user -
מיפסק breakpoint -
מתאם adapter -
מיפתוח indexing -
מתאם תקשורת communication adapter -
מיפתח span -
מתאר descriptor -
מיפתק gate -
מתאר נתונים data description -
מיצד parameter -
מתג switch -
מיקוד zip code -
מתג איחוד alteration switch -
מיקוד, קבוצת focus group -
מתג אלקטרוני electronic switch -
מיקום location -
מתג דיפ DIP switch -
מיקום מבודד isolated location -
מתג היסט toggle switch -
מיקום מוגן noitacol protected -
מתג חישה sense switch -
מיקום סיבית bit location -
מתורגמן interpreter -
מיקום סידרתי digit position -
מתזמן transmitter -
מיקום סמן Y-X X-Y cursor addressing -
מתזמן עבודות job scheduler -
מיקטע segment -
מיקטע נתונים data segment -
מתכונת format -
מיקטע קובץ file section -
מתכנת programmer -
מיקטע קוד code segment -
מתכנת יישומים application programmer -
מיקטע קלט input section -
מתכנת מערכות system programmer -
מיקטע ריבוד overlay segment -
מתרגם translator -
מיקטע רשומה record section -
מתרגם כרטיסי ניקוב punched card interpreter -
מיקטע שורש root segment -
מתרגם מען address translator -
מיקלדת keyboard -
מתרגם שפה language translator -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות