חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הסדר כובל / קרטל
 
 

לועזית: cartel
בחוק הגבלים עסקיים, הסדר כובל הוא הסדר בין בני אדם המנהלים עסקים, הבא להגביל במפורש - או שלא במפורש - את אחד הצדדים להסדר באחד מהעניינים המנויים להלן: לגבי מצרך או שירות - המחיר שיידרש, שיקובל, שיוצע או שיינתן, בין שהוא מחיר קבוע ובין הוא מחיר מינימום או מקסימום; הרווח שיופק; העיסוק, תנאיו, דרכיו, כמותו, איכותו או סוגו; האנשים, או סוג האנשים, אשר איתם או בשבילם יעסקו; המקום שבו יעסקו; ההשקעה לשם עסק, כמותה, איכותה, תנאיה ודרכיה; אופני הייצור והרכישה. החוק מוציא מתחולתו הסדרים כובלים בעניין תוצרת חקלאית, תנאי העסקת עובדים ומקרים מיוחדים נוספים. החוק מבדיל בין הסדר כובל לבין מונופול וכולל את שניהם במונח 'הגבל עסקי'. כל צד להסדר כובל חייב לרשמו אצל הממונה על הגבלים עסקיים ולהגיש למועצה בקשה למתן החלטה עליו, תוך חמישה עשר יום מיום שנעשה צד להסדר כזה. כל צד הרואה עצמו נפגע על ידי הסדר כובל רשאי להגיש למועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים את התנגדותו להסדר. המועצה לא תאשר הסדר כובל שהוגשה לגביו בקשת החלטה, אלא אם כן היא סבורה כי ההסדר הוא לטובת הכלל (ראה: תנאים לאישור הסדר כובל). המועצה חייבת לבדוק אם טובת הכלל הכרוכה בהסדר כובל עולה באופן ממשי על הנזק שעלול להיגרם לחלק מהכלל, או ליחידים, שאינם צדדים להסדר. החליטה המועצה לאשר הסדר כובל בתנאי שיקוימו תנאים מסוימים, היא רשאית לקבוע כל הוראה הנראית לה כדרושה כדי להבטיח שההסדר יקוים בהתאם לאותם תנאים; מאידך גיסא, אם אסרה המועצה את קיום ההסדר היא רשאית לקבוע הוראות שיבטיחו כי ההסדר שנאסר לא יקוים בשום דרך שהיא. פרטיו של הסדר שאושר צריכים להתפרסם באחד העיתונים היומיים. (בארה"ב קרטל מכונה גם 'טרסט' trust.)

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021