לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אינדקס index -
אבטלה unemployment -
אינטרנציונל The international -
אבטלה אגררית agricultural unemployment -
אינטרס אישי self itnerest -
אבטלה אזורית regional unemployment -
אינטרפולציה interpolation -
אבטלה דפלציונית deflationary unemployment -
אינפלציה inflation -
אבטלה זמנית temporary unemployment -
אבטלה חיכוכית frictional unemployment -
אבטלה חלקית partial unemployment -
אינפלציה דוהרת galloping inflation -
אבטלה טכנולוגית technological unemployment -
אינפלציה זוחלת creeping inflation -
אבטלה כרונית chronic unemployment -
אינפלציה כבושה Suppressed inflation -
אבטלה מבנית structural unemployment -
אינפלציה מבנית structural inflation -
אבטלה מחזורית cyclical unemployment -
אינפלציה מחזורית cyclical inflation -
אבטלה מרצון voluntary unemployment -
אינפלציה מיובאת imported inflation -
אבטלה נוקשה hard-core unemployment -
אינפלציה סמויה hidden inflation -
אבטלה סטרוקטורלית structural unemployment -
אבטלה סמויה hidden unemployment -
אינפלציה של ביקוש demand-pull inflation -
אבטלה עונתית seasonal unemployment -
אינפלציה של עלויות cost-push inflation -
אבטלה קיינסיאנית Keynesian unemployment -
אינפלציה, שיעור rate of inflation -
אבטלה קלאסית classical unemployment -
אבטלה, ביטוח unemployment insurance -
אינרציה inertia -
אבטלה, שיעור unemployment rate -
אינרציה תעשייתית industrial inertia -
אבטלת הון capital unemployment -
איסוף נתונים data collecting -
אבטלת צוואר בקבוק bottleneck unemployment -
איסוף נתונים עקיף indirect data collecting -
אגבור synergy -
אגודה עותומנית Ottoman society -
אירו-בונדס Eurobonds -
אגירה hoarding -
אירו-דולר Eurodollar -
אגירת עבודה labor hoarding -
אירו־קרדיט Eurocredit -
אגרה charge/fee -
אירוע event -
אדם כלכלי Homo economicous -
אדנות seignorage -
אירוע אפשרי סביר reasonably possible event -
אובדן, גורם loss function -
אירוע בלעדי exclusive event -
אירוע בלתי-תלוי independent event -
אירוע ודאי certain event -
אוגיב ogive -
אירוע זר disjoint event -
אוונגרד avant-garde -
אירוע יסודי basic event -
אוטומציה automation -
אירוע כלכלי economic event -
אוטרקיה autarchy -
אירוע מורכב compound event -
אוכלוסיה הומוגנית homogeneous population -
אירוע ממצה exhaustive event -
אוכלוסייה population -
אירוע מקרי chance event / random event -
אוכלוסייה, חוק population law -
אירוע משלים complementary event -
אוכלוסיית אב parent population -
אירוע נמנע remote event -
אוכלוסיית מטרה target population -
אירוע פשוט simple event -
אוליגופול oligopoly -
אירוע קשור related event -
אוליגופול דיפרנציאלי differential oligopoly -
אירועים מוציאים זה את זה mutually exclusive events / incompatible events -
אוליגופול טהור pure oligopoly -
אישיות טבעית natural person -
אוליגופול מייחד differential oligopoly -
אוליגופול משוכלל perfect oligopoly -
אישכול clustering -
אוליגופסון oligopsony -
איתות signaling -
אומד הפרשים difference estimator -
אומדן estimate -
אלגוריתם algorithm -
אומדן הכנסות estimated revenue -
אלטרואיזם altruism -
אומדן מרווח interval estimation -
אם ורק אם if and only if -
אומה מועדפת ביותר most favored nation -
אמברגו embargo -
אומניבוס, סקר omnibus survey -
אמד לא-מוטה unbiased estimator -
אומנים, שיטת handicraft system -
אמון trust -
אוסטרית, אסכולה austrian school -
אמון הצרכן consumer confidence -
אופ"ק OPEC -
אמון עסקי business confidence -
אמורטיזציה amortization -
אופטימום optimum -
אמידה estimating -
אופטימיזציה optimization -
אמידה סטטיסטית statistical estimating -
אמנה convention / treaty -
אופציה option -
אמנת בזל Basel concordat -
אמנת האג Hague treaty -
אוצרות טבע natural capital -
אמנת היציבות והצמיחה stability and growth pact -
אזור האירו Euro area -
אמנת מסטריכט treaty of Maastricht -
אזור הסטרלינג sterling area -
אמנת רומא Rome treaty -
אזור חופשי free zone -
אמפירי empirical -
אזור מטבע currency bloc -
אמצאה invention -
אזור מטבע אופטימלי optimal currency area -
אמצע mean -
אזור מצוקה depressed area -
אזור נמל חופשי free port zone -
אזור סחר trade area -
אזור סחר אירופי European free trade association -
אמצעי חליפין medium of exchange -
אזור סחר חופשי free trade zone -
אמצעי ייצור means of production -
אזור סטטיסטי statistical area -
אמצעי לתשלומים דחויים standard of deferred payments -
אזור סקר survey area -
אמצעי מדידה standard of measurement -
אזור פיתוח development area -
אמצעי מחיה subsistence -
אזילה depletion -
אמצעי קיום subsistence theory of wages -
אזילה כלכלית economic depletion -
אמצעי תשלום circulating medium / means of payments -
אזילה פיזית Physucal depletion -
אזרוח denationalization -
אמצעי תשלום בינלאומיים (2) international monetary settlement -
אחוז percent / per centum -
אמצעי תשלום, דוח circulating medium statement -
אחוז שגיאות error percentage -
אמצעים means -
אחוזה manorial system -
אמצעים (2) facilities -
אחוזי percentile -
אמצעים הוניים capital resources -
אחורנות backwardation -
אמריקניזציה Americanization -
אמת מידה yardstick -
אחזקה מונעת preventive maintenance -
אנגל, חוק Engel's law -
אחזקה ממשלתית government holdings -
אנדוגני, משתנה endogenous variable -
אטטיזם etatism -
אי יציבות instability -
אנטי-מחזורית, מדיניות counter-cyclical poliyc -
אי-אגירה non-hoarding -
אנלוגיה analogy -
אי־אפליה non-discrimination -
אנליסט חברתי social analyst -
אי-גמישות inelasticity -
אנרכיזם anarchism -
אי-התאמה supersession -
אסדרה regulation -
אי-התאמה (2) inadequancy -
אסדרת יתר over-regulation -
אי-התחלקות indivisibility -
אסטרטגיה strategy -
אי-ודאות uncertainty -
אסכולה אוסטרית Austrian school -
אסכולה אופטימית optimistic school -
אי-חיסכון dissaving -
אסכולה בנקאית banking school -
אי-ייצוגיות דגימה sampling non-representation -
אסכולה היסטורית גרמנית German historical school -
אי-יעילות inefficiency -
אסכולה חדשה new economics -
אי-יציבות פיננסית financial non-stability -
אסכולה ניאו-קלאסית neo-classical school -
אי-קיום default -
אסכולה קלאסית classical school -
אי-שוויון inequality -
אסכולת מטבע currency school -
אי-שיווי משקל disequilibrium -
אסכולת מנצ'סטר Manchester school -
אי-תועלת disutility -
איגוד אירופה לסחר חופשי (אאס"ח) European free trade association (EFTA) -
אסכולת שיקגו Chicago school -
איגוד בינלאומי לפיתוח international development association -
אסכולת תועלת שולית marginal utility theory -
איגוד בינלאומי לתקשורת international telecommunication union -
אפליה / הפליה discrimination -
איגוד לסילוקין clearing union -
אפליית מחירים price discrimination -
אפליית שכר wage discrimination -
אפקט effect -
אפקטיביות effectiveness -
אקוויטי equity capital -
אקונומטריה econometrics -
איגוד סחר חופשי של דרום אמריקה Latin-American free trade association -
אקסוגני exogenous -
איגוד פחם ופלדה אירופאי European coal and steel community -
אקסוגני, משתנה exogenous variable -
איגודים unions -
אקסונומיה exonumia -
אקסטרפולציה extrapolation -
אקראיות random -
אקרדיטיב documentary credit -
ארביטרז' arbitrage -
ארביטרז' אסדרתי regulatory arbitrage -
איגרת חוב על-שם registered bond -
ארגון אירופאי לשיתוף פעולה כלכלי organization for European economic cooperation (CEEO) -
ארגון האומות המאוחדות לפיתוח התעשייה u.n. industrial development organization (UNIDO) -
איגרת חוב צמותה irredeemable debenture / permanent bond / annuity bond / undated stock / perpetual bond -
ארגון כלכלי economic organization -
איגרת חוב רשומה fully registered bond -
ארגון למזון ולחקלאות food and agriculture organization (FAO) -
ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי organization for economic cooperation and development [OECD] -
איזון equilibrium -
ארגון מדינות אמריקה organization of American states -
איזון דיבידנד dividend equalization -
ארגון מדינות דרום מזרח אסיה association of southeast Asian nations -
איזון חיצוני external balance -
ארגון מדינות מייצאות נפט (אופ"ק) organization of petroleum exporting countries (OPEC) -
איזון כללי general equilibrium -
ארגון מעסיקים employers association -
איזון נאש Nash equilibrium -
ארגון סחר בינלאומי international trade organization -
איזון פנימי internal balance -
ארגון סחר עולמי world trade organization (WTO) -
איזון פנימי-חיצוני internal-external balance -
ארגון עבודה בינלאומי international labor organization -
איחוד אופקי horizontal combination -
ארגון עסקי business organization -
איחוד אירופי Europena union (EU) -
ארגון, תורת organization theory -
איחוד כלכלי economic union -
ארגונים לא-ממשלתיים Non-Governental Organization [NGO] -
איחוד לאחור backward integration -
ארוחת חינם free lunch -
איחוד לפנים forward integration -
אריס tenant farmer -
איחוד מאזניים balance sheets consolidation -
אריתמטיקה מדינית political arithmetic -
איחוד מוניטרי monetary union -
ארץ חייבת debtor nation -
איחוד מוניטרי אירופי European monetary union (EMU) -
ארץ מעוטת פיתוח less developed country -
איחוד מכס customs union -
ארץ מתפתחת developing country -
איחוד תשלומים אירופאי European payments union -
ארץ נושה creditor country -
איחור בחיקוי imitation lag -
ארצות מתועשות מקרוב newly industrializing countries (NIC) -
איחור זמן time lag -
ארצות עניות least developed countries -
איכות quality -
אשכול clustering -
איכות הון capital quality -
אשכולות, ניתוח cluster analysis -
איכות חיים quality of life -
אשלייה fallacy -
איכר farmer -
אשליית כסף money illusion -
אילוצי תקציב budget constraint -
אשראי credit -
אילוצים constraints -
אשראי בינלאומי international credit -
אימפריאליזם imperialism -
אשראי במטבע חוץ foreign currency credit -
אימפריאליזם כלכלי economic imperialism -
אשראי בנק מרכזי central bank credit -
אין-חזור irreversibility -
אשראי בנקאי bank credit -
אינדוקציה inductive method -
אשראי בעתודה stand-by credit -
אינדיקטור indicator -
אשראי גומלין reciprocal credit -
אינדיקטור בו-זמני coincident indicator -
אשראי דוקומנטרי documentary credit -
אינדיקטור היצע כסף money supply indicator -
אשראי טכני credit margin -
אינדיקטור מחירי בתים house prices indicator -
אשראי לייצוא export credit -
אשראי מכוון directed credit -
אשראי ממשלתי government credit -
אשראי מקומי, התרחבות domestic credit expansion -
אתיקה ethics -
אתר תעשייתי industrial estate -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות