לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אי-שמישות non-utilization -
א' א' a a -
איגבור synergy -
אב"ג, שיטת abc method -
איגוד ארצי למסחר national association of commerce -
אב-טיפוס archtype -
איוש יתר overmanning -
אבדן loss -
איזון balancing -
אבטלה unemployment -
איזון זמן time balancing -
אבטלה טכנולוגית technological unemployment -
איזון משאבים resource leveling -
אבטלה ניידת fluctuating unemployment -
איזון תהליך process balancing -
אבטלה סמויה hidden unemployment -
איחוד לאחור backward integration -
אבטלת גורמי ייצור factors unemployment -
איחוד לפנים forward combination -
אבטלת הון capital unemployment -
איחוד קדימה forward combination -
אבטלת מכונות machinery unemployment -
איחסון storage -
אבטלת עובדים workers unemployment -
איטרציה iteration -
אגבור synergy -
אגירה hoarding -
אגר hoard -
איכות quality -
אגריגציה aggregation -
איכות ביצוע performance quality -
אובדן איפיון loss of specie -
איכות גבולית borderline quality -
איכות לקויה faulty quality -
איכות מובנית built-in quality -
אובדן ניתוק severance damage -
איכות מוצר product quality -
אובדן ערך impairment of value -
איכות עבודה work quality -
אוטומציה automation -
אילוץ constraint -
אומדן אורך חיים length of life estimate -
אילוץ טכנולוגי technological constraint -
אומדן הסתברות probability estimate -
אימפלמנטציה implementation -
אומדן עלות cost estimating -
אינדיקטור indicator -
אופטימום optimum -
אינטגרציה integration -
אופטימיזציה optimization -
איס"ו I.S.O. -
אופטימיזציה בתכנון מערך system planning optimization -
איסוף assemble -
איסוף נתונים data collaction -
אופטימליות פארטו paretian optimality -
איש מפתח key man -
אופי מוצר product character -
איתור מזומנים cash localization -
אוצרות טבע natural resources -
אלמנט ישיר direct element -
אוצרות טבע בלתי מתחדשים non-renewable natural resources -
אלמנט נמנע avoided element -
אוצרות טבע מתחדשים renewable natural resources -
אלמנט עקיף indirect element -
אמורטיזציה amortization -
אוריינטצית מקורות לייצור production-resource orientation -
אמידה אנליטית analytical estimating -
אמידת סיכונים risk assessment -
אמצעות instrumentality -
אורך חיים של מוצר products duration of life -
אורך תקופת שימוש length of service -
אמצעי חיבור connection means -
אזור סכנה dangerous zone -
אמצעי ייצור means of production -
אזור פיתוח development area -
אמצעי קשירה tying means -
אזילה depletion -
אמצעים means -
אזילה באחוזים percentage deplation -
אנליזה analysis -
אזילת מלאי stock out -
אנליטית, שיטה analytic system -
אזילת עלות cost depletion -
אנר"י LIFO -
אסטרטגיה strategy -
אחוז אי-שמישות nonutilization percentage -
אסטרטגית פיתוח מוצר product development strategy -
אחוז השלמה percentage of completion -
אסטרטגית שמירה ואחזקה defend-and-hold strategy -
אחוז כיסוי cover percentage -
אספקה supply -
אפיון מוצר product characterization -
אחוז פגומים defects percentage -
אפיונים caracters -
אחוז פגמים ניסבל tolerence percent defective -
אפס ליקויים zero defects -
אחוז שמישות ציוד utilization percent -
אפס ליקויים, בקרת zero-defects programme -
אחוז תעסוקה employment percentage -
אפקטיווי effective -
אחזקה maintenance -
אפקטיוויות effectiveness -
אחזקה מונעת preventive maintenance -
אפקטיוויות ארגונית organizational effectiveness -
אחזקה מתוכננת scheduled maintenance -
אצווה batch -
אחזקה שגרתית routine maintenance -
אקונומטריה econometrics -
אחזקת שבר breakdown maintenance -
אקוסטיקה acoustics -
אחסון סגור closed maintenance -
אקסטרפולציה extrapolation -
אחסון פתוח open storage -
אקספוננציליות exponentiality -
אקראיות תצפיות random observations -
איחסון storage -
ארגון בינלאומי לתקינה international standardization organization -
אחסנה storage -
אחסנה שגרתית conventional warehousing -
ארגון לקוחות client organization -
אחריות למוצרים פגומים liability for defective products -
ארגון מחדש מנהלי administrative reorganization -
אחריות מקצועית professional liability -
ארגון פרויקט project organization -
אי-גמישות inelasticity -
ארגון רכש purchasing organization -
אי-דיוק inaccuracy -
ארגונומיה ergonomics -
אי-השלמה עם ליקויים non-acceptance of defects -
אי-השקעה disinvestment -
ארגז תיפעול operating case -
אי-התאמה supersession -
אריזה package -
אי-התאמה (2) inadequancy -
אריזה מראש prepackaging -
אי-התאמה, סיכון inefficiency risk -
אריזה, מבחני package tesing -
אי-התחלקות indivisibility -
אי-ודאות משימה task uncertainty -
ארכה extension -
אי-ייצוגיות דגימה sampling non-representation -
אשכול cluster -
אי-יעילות inefficiency -
אתר מבחן beta site -
אי-נצילות non utilization -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות