לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אבטלה כפויה involuntary unemployment -
איגוד מקצועי כלכלי economic trade union -
אבטלה סמויה hidden unemployment -
אבטלת גורמי ייצור factors unemployment -
אבטלת עובדים workers unemployment -
אגף לאיגוד מקצועי trade union department -
אגף לביטחון סוציאלי social security department -
אגרה charge -
אובדן כושר עבודה loss of working capacity -
אוניטריות unitarianism -
אורך חופשה length of vacation -
אורך תקופת שירות length of service -
אות הוקרה token of honor -
איגוד מקצועי פוליטי political union איגוד -
אזהרה warning -
אזור אדישות zone of indifference -
איגוד ענפי industrial union -
אזור פיתוח development area -
איגוד פרופסיונלי professional union -
איזון אינטרסים equalization of interest -
אחוז אי-שמישות nonutilization percentage -
איזון אקטוארי actuarial balance -
אחוז לאחוז percent against percent -
איזון אקטוארי (2) actuarial equalization -
אימוץ ילד child adoption -
אחוז שמישות ציוד utilization percent -
אחוז תעסוקה employment percentage -
איסור injunction -
אחזקת רכב car allowance -
איסור אפיית לילה night baking prohibition -
אחריות אישית personal liability -
איסור העבדה make to work prohibition -
אחריות בעלים landlord's liability -
איסור עבודה במנוחה השבועית prohibition of work on holidays -
אחריות מוגבלת limited liability -
אישה בהיריון pregnant woman -
אחריות מנהלים directors' liability -
אישה עובדת working woman -
אחריות מעבידים employer's liability -
אכיפה enforcement -
אחריות מקצועית professional liability -
אכיפת חוזה enforcement of contract -
אחריות שילוחית liability for acts of agents -
אלמנה widow -
אחריותיות accountability -
אמנות עבודה בינלאומיות international labor conventions -
אי-אכיפת חוזה עבודה non-enforcement of labor contract -
אמצאה invention -
אי-אפליה non discrimination -
אמצאת שירות service invention -
אמצעי מאבק industrial action -
אי-ביטחון תעסוקתי occupational uncertainty -
אנונה annuity -
אי-דיוק inaccuracy -
אנונה (2) benefit -
אי-הכרה non-recognition -
אני עליון super ego -
אי-הלימות שכר inappropriate wage -
אי-הסתגלות non-adaption -
אפליה discrimination -
אי-התאמה לתפקיד job unsuitability -
ארגון העבודה הבינלאומי international labor organization -
אי־חידוש חוזה עבודה non-renewal of labor contract -
ארגון הפיקוח על העבודה control of work organization -
אי-יושר inequities -
ארגון וולונטרי voluntary association -
אי-כושר incapacity -
ארגון חוב מחדש debts reorganization -
ארגון יציג representative organization -
אי-עבודה worklessness -
ארגון מחדש reorganization -
אי-קידום non-promotion -
ארגון מעבידים employers organization -
אי-שביתה no-strike -
ארגון מעסיקים employers association -
אי-תחולת הפרשה exclusion allowance -
אי-תעסוקה non employment -
ארגון עובדים bargaining unit -
אי-תשלום תוספת יוקר non-payment of cost of living allowance -
ארגון עובדים (2) employee association -
איבוד יציגות loss of representativeness -
ארגון עובדים יציג representative employee association -
ארוחות לעובדים employeesd meals -
איגוד מסחר trade association -
איגוד מפעלי company union -
אש"ל living expenses -
אשיות ההסתדרות fundamental tenets of federation of labor -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות