לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
א"ה XD -
א.כ.מ. NSF -
אבטחת מידע securing of information -
אביר knight -
איגרת חוב מחקר ופיתוח (מו"פ) research and development bond -
אביר אפור gray knight -
אביר לבן white knight -
אביר צהוב yellow knight -
אביר שחור black knight -
אבן חן precious stone -
איגרת חוב משתתפת participating bond -
אבן יקרה precious stone -
אבעיה consultive case -
אג'יו agio -
אגד חברות גדולות big cap / large cap -
איגרת חוב נסחרת במטבע חוץ bond dealt in foreign currency -
איגרת חוב נערבת guaranteed bond / endorsed bobd -
אגודה הדדית mutual society -
איגרת חוב נפדית לשיעורים instalment bond / serial bond -
אגודה להלוואה ולחיסכון saving and loan association -
איגרת חוב סחירה negotiable bond -
אגודה רשומה registered organization / association -
אגודה שיתופית לאשראי credit coorperative society -
אגורה agora -
אגל"ה convertible bond -
אגרה נוספת additional fee -
אגרה שנתית annual fee -
אגרת הון capital fee -
אגרת משפט litigation fees / court fee -
איגרת חוב צמודה לדולר bond linked to the dollar -
אגרת עיסוק occupation fee -
איגרת חוב צמודה למדד bond linked to cost of living index -
אגרת רישום משכנתא mortgage registration fee -
איגרת חוב צמודה למטבע חוץ bond linked to foreign currency -
אגרת רישיון licence fee -
אגרת שירות service fee -
איגרת חוב צמודת מט"ח foreign currency linked bond -
אד"ר ADR -
איגרת חוב צמותה perpetual bond / undated bond -
אד־אידם ad idem -
איגרת חוב קבועה definitive bond -
אד־הוק ad-hoc -
אד־הוק, כלל ad-hoc rull -
אדום, סעיף red clause -
אדיש לסיכון risk neutral -
אדם person / man -
אדם סביר prudent man / reasonable person -
אדם סביר, כלל prudent man rull -
אדמה חרוכה scorched earth -
או or -
איגרת חוב רשומה לגבי ריבית בלבד registered bond as to interest only -
או טוב יותר or better [OB] -
אובדן ניתוק severance damage -
אובדן ערך impairment of value -
אובדן שטר חליפין lost bill of exchange -
אובליגו obligo -
אובליגור obligor -
איגרת חוב שלא הומרה hung convertible \ hunged bond -
אוברדרפט overdraft -
אוהב סיכון risk seeker -
איגרת חוב שמית registered bond -
אוול aval -
אוחז holder -
אוחז בעד ערך holder for value -
אוחז כשורה holder in due course -
אוכף straddle -
איגרת מק"מ short-term bond -
אוכף קטום strangle strategy -
איגרת פטורת מס tax exempt bond -
איון מינוף deleverage -
אומגה omega -
איזון breakeven -
אומדן ביתא beta estimation -
איזון (2) blancing -
אוסף collection -
איזון יומי daily balancing -
אופציה option -
איזון שערים rates balancing -
איזון תיק portfolio balancing -
איחוד consolidation -
איחוד דו"חות consolidation of statements -
אופציה בורסאית exchange option -
איחוד הון capital consolidation -
איחוד חברות companies integration -
איחוד מטבע currency union -
איחוד מניות reverse stock split / consolidation of shares -
אופציה בנקודת הכסף at the money option -
איחוד משכנתאות mortgage consolidation -
אופציה בתוך הכסף in the money option -
איחוד קדימה forward conbination / forward integration -
אופציה גלילית cylinder option -
אייל stag -
אופציה חשופה uncovered option / naked option -
אופציה יד ראשונה first hand option -
איכות שטרי חליפין quality of bills of exchange -
אופציה כפולה double option -
אילוצים constraints -
אופציה לא־מכוסה uncovered option -
אימות verification -
אופציה לאופציה option on option -
אימות (2) authentication -
אימות בדרך השלילה negative verification -
אימות חיובי positive verification -
אימות ישיר direct vertification -
אופציה לפי מידה tailor made option -
אימות מסרים authentication of messages -
אימות שיק check verification -
אופציה מורכבת combined option -
אימות תעודות authentication of certificates -
אין הוראה no order -
אין חשבון no account -
אין כיסוי מספיק nonsufficient funds -
אופציה מחוץ לכסף out of the money option -
אופציה מכוסה covered option -
אופציה משולבת straddle option -
אינדיקטור נגדי contrary indicators -
אופציה נסחרת traded options -
אינדיקטור רגשי sentiment indicators -
אופציה סחירה marketable option -
אופציה סנטטית syntetic option -
אינדקס בעלי מניות shareholders index -
אופציה על אופציה option on option -
אינו בר־המחאה non-assignable -
אופציה על מניות option on stocks -
אינות abeyance -
אופציה על עתידית option on future contract -
אינטגרציה integration -
אינטר־אליה inter alia -
אופציה פגה knock-out option -
אינטר־ויוו inter vivos -
אופציה רגילה vanilla option -
אופציה שפקעה lapsed option -
אינסטינט instinet -
איסוף accumulation -
אופציות יד שנייה second hand option -
איסור חלוקת דיבידנד dividend distribution prohibition -
איסור רכישת מניות עצמיות prohibition of buying own shares -
אופציות מרווח spread option -
אופציות שקל־דולר shekel-dollar option -
אירוע מיוחד special event -
אופצית אוכף straddle option -
איש מפתח key man -
איש פנים insider -
אופצית חוזים contracts option -
איש קש straw man -
אופצית מדד index option -
אישור acknowledgement -
אופצית מוכר seller's option -
אישור (2) affirmation / confirmation -
אופצית מטבע חוץ foreign exchange option / currency option -
אישור אלקטרוני electronic confirmation -
אופצית מכר put option -
אישור בדיעבד ratified confirmation -
אישור בנק bank confirmation -
אישור הפקדה deposit receipt -
אישור חוזה affirmation of contract -
אופצית מניות stock option / stock purchase warrant -
אישור טיב certificate of quality -
אישור יתרה balance confirmation -
אופצית קונה buyer's option -
אישור לסחור permission to deal -
אופצית ריצפה floor option (floption) -
אישור מכירה confirmation of sale -
אישור מראש confirmation in advance -
אופצית רכש call option -
אישור נאמנות trust receipt -
אישור נוטריוני notary confirmation -
אישור עקרוני principle approval -
אופצית רכש חשופה uncovered call / naked call -
אופצית רכש מחוץ לכסף call out of the money -
אישור קיום משכנתא satisfaction of mortgage -
אישור קנייה confirmation of purchas -
אופצית רכש סינטטית syntetic call option -
אישור שטר העברה certification of transfer -
אופצית תקרה cap option (caption) -
אישור שיק check authorization -
אישי in personam -
אופק השקעה investment horizon -
אישיות מלאכותית artificial person -
אור שחור black light -
איתור חשבון account localization -
אורך חיים life span / life time -
איתור לקוחות search for customers -
אורך חיים מוגבל limited life span -
איתור מזומנים cash localization -
איתות signal -
אזהרת רווח profit warning -
איתות מכירה sell signal -
אזור ביניים twilight zone -
איתות קנייה buy signal -
אזור הפצה distribution area -
אכיפה enforcement -
אזור התייצבות consolidation area -
אכיפת פסקי חוץ foreign judgments enforcement -
אזור כמישה blighted area -
אזור צבירה accumulation area -
אלפא alfa -
אזור שוליים fringe area -
אזיקי זהב golden handcuffs -
אמד סיכון risk measure -
אזכור reference -
אמון בכושר אשראי full faith and credit -
אחוז אחיד flat percentage -
אמידת סיכון risk measurement -
אחוז איחורים delinquency percentage -
אמידת סיכון (2) risk assessmnent -
אחוז גבייה collection percentage -
אמיסיה emission -
אחוז חלק flat percentage -
אמיתי ותקף genuine and valid -
אחוז שנפרע percentage paid-off -
אמנה indenture -
אחוזים לחודש percent per month -
אמנת מס tax treaty -
אחזור מידע information retrieval -
אמנת ניו־יורק New-York treaty -
אחזור, מערך retrieval system -
אמצעי העברה sweep facility -
אחזקה holding -
אמצעי הפעלה facilities -
אחזקה בתיאום holding in concern -
אמצעי עזר facilitating agency -
אחזקה קשיחה saltdown stock -
אחזקות צולבות cross holdings -
אחזקת מחיר price maintenance -
אמצעי שליטה means of control -
אחזקת מניות בין חברתיות intercorporate stockholding -
אמצעים מעין־הוניים quasi-capital resources -
אחזקת מניות מהותית substantial stockholding -
אמצעים נגד השתלטות anti-takeover measures -
אחזקת רשומות records maintenance -
אמצעים שוטפים current resources -
אחזקת תיק file maintenance -
אמת באשראי truth in lending -
אמת בניירות ערך truth in securities -
אחסנה storage -
אחר מועד over due -
אנומליה anomaly -
אחראי liable -
אנונה annuity -
אחראי (2) responsible / accountable -
אנטי דילול anti dilution -
אחראים יחד ולחוד jointly and severally liable -
אני חייב לע i owe you [I.O.U] -
אנליסט analyst -
אנר"י LIFO -
אחרי מועד over due -
אסדרה regulation -
אחריות liability -
אסטרטגיה שיווקית marketing strategy -
אחריות (2) responsibility -
אסטרטגיות גידור hedging strategies -
אחריות (3) guarantee -
אסטרטגית אוכף straddle strategy -
אחריות (4) warranty -
אחריות אישית personal liability -
אסטרטגית השקעות investment strategy -
אחריות בלתי מוגבלת unlimited liability -
אסטרטגית מכירת אוכף short straddle strategy -
אחריות בנק מרכז concentrating bank responsibility -
אסטרטגית מכירת חניקה short strangle strategy -
אחריות בעלי שליטה controlling shareholder liability -
אסטרטגית מכירת פרפר short butterfly strategy -
אחריות דיווח accountability -
אסטרטגית מכירת שוקת short strangle strategy -
אחריות חוזית contractual liability -
אחריות חוקית legal liability -
אסטרטגית מרווח seread strategy -
אחריות חתמים underwriters liability -
אחריות ישירה direct liability -
אחריות כלפי צד שלישי third party liability -
אסטרטגית קניית אוכף long straddle strategy -
אחריות לתשקיף prospectus liability -
אחריות מאגד consortium liability -
אחריות מוגבלת limited liability -
אחריות מוחלטת absolute liability -
אחריות מותנית contingent liability -
אסטרטגית קניית פרפר long buterfly strategy -
אחריות מלאה full liability -
אסטרטגית קניית שוקת long strangle strategy -
אחריות מנהלים director's liability -
אסטרטגית קציר harvest strategy -
אחריות מקצועית professional liability -
אחריות משותפת collective responsibility / joint liability -
אסמכתא reference -
אחריות משנית secondary liability -
אספה כללית general meeting -
אחריות נושאי משרה directors and officers liability -
אספה כללית בצו בית המשפט general meeting by courts order -
אחריות עקיפה indirect liability -
אספה כללית נדחית adjourned general meeting -
אחריות ערב guarantor's liability -
אספה כללית רגילה ordinary general meeting -
אחריות קונסורציום consortium liability -
אספה כללית של בעלי המניות general meeting of shareholders -
אחריות קיבולים acceptance liability -
אספה כללית שלא מן המניין extraordinary general meeting -
אחריות ראשונית primary liability -
אספה כללית שנתית annual general meeting -
אחריות שותפים partners liability -
אספה מיוחדת extraordinary meeting -
אחריות שילוחית vicarious liability / liability for acts of agents -
אספה נדחית adjourned meeting -
אחריות תלויה contingent liability -
אספה שנתית רגילה regular annual meeting -
אחריותיות accountability -
אספרין, תיאורית aspirin count theory -
אספת נושים creditors' meeting -
אי כיבוד שיק dishonored check -
אספת סוג class meeting -
אי־איזון חלויות maturity imbalance -
אפוטרופוס conservator -
אי-איזון מוניטרי monetary disequilibrium -
אפוטרופוס טבעי natural conservator -
אי־איזון פקודות imbalance of orders -
אפוטרופוס כללי administrator general -
אי־ביצוע non-performance -
אפוטרופוס לדין guardian ad litem -
אי־ביצוע (2) non-fulfillment -
אפיון characterization -
אי־גילוי non-disclosure -
אפיק השקעה investment channels -
אי־דילול anti-dilution -
אפיק לא־צמוד unlinked channel -
אי־דילול, סעיף antidilution clause -
אפיק סולידי solid chanel -
אי-דילול, סעיף (2) anti diluation clause -
אפיק ספקולטיבי speculative channel -
אי־הקבלה mismatching -
אפיק צמוד linked chanel -
אי־הקבלת חלויות maturity mismatch -
אפליה בשל מין sex discrimination -
אי־התאמה discrepancy -
אפס מעשה abeyance -
אי־התאמה בהסבה endorsement discrepancy -
אפקט effect -
אי־ודאות פיננסית financial uncertainty -
אפקט חיקוי imitation effect -
אי־ודאות של כוח קנייה purchasing power uncertainties -
אפקט ינואר january effect -
אפקטיווי effective -
אי־יעילות בשוק inefficiency in the market -
אצווה batch -
אי־כושר פירעון inability to pay -
אצילת סמכויות delegation of powre -
אי־כיבוד dishonor -
אקדוחן gunslinger -
אי־כיבוד שיק dishonored check / dishonor a check -
אקזיט exit -
אי־כשירות incompetency -
אקס ex -
אי־מסירה non-delivery -
אקסים Exim bank -
אי־סחירות non negotiable / non vairer -
אקרדיטיב documentary credit -
ארביטרז' arbitrage -
ארביטרז' אסדרתי regulatory arbitrage -
אי־פירעון non payment -
אי־פירעון שיק non-payment of check -
ארביטרז' בינלאומי international arbitrage -
אי־שימוש non user -
ארביטרז' במטבע חוץ arbitrage in foreign currency -
אי־שפיות insanity -
ארביטרז' בניירות ערך arbitrage in securities -
אי־תשלום non-payment -
ארביטרז' גס hard arbitrage -
איגוד association -
ארביטרז' השתלטות takeover arbitrage -
איגוד בינלאומי לחוזי החלף ונגזרים international swaps & derivatives association [ISDA] -
ארביטרז' זמן time arbitrage -
איגוד הבנקים בישראל the association of banks in israel -
ארביטרז' ישיר direct arbitrage -
איגוד מסחר trade associations -
ארביטרז' מורכב compound arbitrage -
איגוד על ידי התייחסות incorporation by reference -
ארביטרז' מס tax arbitrage -
איגוח securitization -
ארביטרז' מקום place arbitrage -
איגום pooling -
ארביטרז' מקומי domestic arbitrage -
ארביטרז' סוג kind arbitrage -
איגרת אוצר treasury bond -
ארביטרז' רך soft arbitrage -
איגרת חוב bond [Am.] / debenture [Br.] -
ארביטרז' שיעורי ריבית interest rate arbitrage -
ארביטרז' תימחור arbitrage pricing -
ארבס arbs -
ארגואנדו arguendo -
ארגון organization -
ארגון הסוחרים בניירות ערך national association of / securities dealers -
ארגון וולונטרי voluntary association -
ארגון מחדש reorganization -
ארגון מחדש (2) reconstruction -
ארו-דברו, מודל Arrow-Debreu model -
ארכת תשלום grace period -
אש"ל bed and breakfast -
איגרת חוב ביחד ולחוד joint and several bond -
אשליית השליטה control illusion -
אשראי credit -
אשראי אפור gray credit -
אשראי בלתי־הדיר irrevocable credit -
איגרת חוב בלי ריבית non-interest bearing bond -
אשראי בלתי־חוזר irrevocable credit -
אשראי במכרז credit by tender -
אשראי במרמה credit fraud -
אשראי בר־חזרה revocable credit -
איגרת חוב במצבור bond in collective deposit -
אשראי בתשלום אחד non-installment credit -
אשראי גב־אל־גב back to back credit -
אשראי דוקומנטרי documentary credit -
איגרת חוב בסדרה bonds issued in series -
אשראי הדדי mutual credit -
אשראי הדיר revocable credit -
אשראי התאמה adjustment credit -
אשראי זמין available credit -
איגרת חוב בפארי bond issued at pari -
אשראי חוזר revolviving credit -
איגרת חוב בפרמיה bond issued at premium -
אשראי חוץ בנקאי off-bank credit -
אשראי חירום emergency credit -
אשראי חריג exceptional credit -
איגרת חוב בררה bonds optionally linked -
אשראי יצרני production credit -
אשראי יקר tight credit -
איגרת חוב בת־החלפה interchangeable bond -
אשראי כפוי forced rredit -
אשראי לא־מובטח unsecured credit -
אשראי לבעלי עניין credit to parties of interest -
אשראי להצגה sight credit -
אשראי לזמן ארוך long term credit -
אשראי לטווח ארוך long term credit -
אשראי ליבוא import credit -
אשראי ליצוא export credit -
אשראי לראייה sight credit -
אשראי מומעט impaired credit -
אשראי מחולק shared credit -
אשראי מסומן notation credit -
אשראי מסחרי trade credit -
אשראי מסחרי (2) commercial credit -
איגרת חוב זרה foreign bond -
אשראי מסמכים paper credit -
איגרת חוב חשופה strips / naked bond -
אשראי מסמכים (2) documentary credit -
אשראי מפוצה reimbursement credit -
אשראי מקויים confirmed credit -
אשראי מתחסל מאליו self liquidating credit -
איגרת חוב כפופה subordinated bond -
אשראי מתחסל מעצמו self liquidating credit -
אשראי סגור closed-end credit -
אשראי סחר חוץ foreign trade credit -
אשראי ספקים suppliers' credit -
איגרת חוב לא־צמודה unlinked bond / unindexed bond -
אשראי עודף excess credit -
איגרת חוב להמרה convertible bond -
אשראי על בסיס ניסיון empirically derived credit -
איגרת חוב להמרה לאופציות ולמניות convertible bond to options and shares -
אשראי עקיף indirect credit -
אשראי פדיום on call credit -
אשראי פתוח open credit -
אשראי צמוד linked credit -
אשראי צרכנים consumer credit -
איגרת חוב ללא ריבית non interest bearing bond -
אשראי קונים buyer credit -
אשראי קיבולים acceptance credit -
אשראי קמעונאי retail credit -
איגרת חוב מאושרת approved bond / authorized bond -
אשראי שיקים check credit -
אשראי תעודות documentary credit -
איגרת חוב מגובת משכנתא mortgage backed security [MBS] -
אשרור ratification -
אתיקה עסקית business ethics -
אתר הבורסה stock exchange domain -
איגרת חוב מובחרת high grade bond / gilt-edged bond -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות