חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עסקה
 
 

לועזית: transaction
מועד רישום עסקה בספרי הישות העסקית תלוי באופייה ובשיטה החשבונאית הנהוגה בעסק. לעתים יש לעסקה הגדרה מיוחדת בחוק לצורך אותו חוק (לדוגמה: חוק ניירות ערך מגדיר עסקה כמכירה, קניה או חליפין של נייר ערך, חתימה על נייר ערך, או התחייבות לביצוע כל אחד מאלה, בין שהאדם העושה אותה פועל לטובת עצמו ובין שהוא פועל לטובת אחר, ואף אם הוא פועל באמצעות שלוח או נאמן; או, דוגמה נוספת: חוק הפיקוח על מטבע חוץ מגדיר עסקה לצורך חוק זה כמכירה, קניה, קבלה לרשות, העברה מרשות, הלוואה, פיקדון, אשראי, שכירות, תשלום, משיכת שטר לרבות שיק, מחילה, מתנה, ויתור, קיזוז, הכרה בחוב, או התחייבות לביצוע כל אחד מאלה, וכן פעולה שיש בה כדי ליצור זכויות או חובות בנכס, לשנותן, להעבירן או לבטלן, בין שהן מוחלטות ובין שהן מותנות, בין שהאדם העושה אותן פועל לטובת עצמו ובין שהוא פועל לטובת אחר, גם אם הוא פועל באמצעות שלוח או נאמן).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021