חיפוש בלקסיקון
 
     
 
דוח שנתי
 
 

לועזית: annual statement
דוחות שונים שמכינה חברה כדי לסכם את שנת הכספים שלה. החוק מפרט לעתים את אשר יש לכלול בדוּחַ כזה. פקודת החברות מטילה חובה על כל חברה בע"מ לערוך ולשלוח לרשם החברות, לפחות אחת לשנה, אחרי קיום האסיפה הכללית השנתית, דוּחַ שנתי ורשימה שנתית בצורה מרוכזת. על הדוּחַ להכיל פרטים על הרכב ההון לסוגיו השונים, מספר המניות שנרכשו, רשימת האנשים שאינם עוד חברים בחברה מאז הדוּחַ השנתי האחרון, פרטים על המנהלים ועל השיעבודים הרשומים אצל הרשם ליום הדוּחַ, וכתובת המשרד הרשום של החברה. כל חברה ציבורית חייבת לצרף לדוּחַ השנתי העתק של המאזן האחרון, מאושר בידי רואה החשבון של החברה וחתום בידי שני מנהלים. תקנות הבורסה דורשות כי לגבי כל חברה, שמניותיה רשומות בה למסחר, יוגשו דוחות שנתיים שבהם נסגרים העניינים הנוגעים לחברה ובהם שינויים במבנה ההון, עסקיה הכספיים וקשריה עם חברות בת ועניינים אחרים שיש בהם כדי להשפיע על רכושה, התחייבויותיה רווחיה. דוּחַ זה יש להגיש לפחות עשרה ימים לפני כינוס האסיפה הכללית ולא יאוחר מארבעה חודשים מתאריך המאזן לכל חברי החברה הרשומים בפנקס בעלי המניות; לשלוח לכל חבר בורסה את הדוּחַ בדרך שקבעה הנהלת הבורסה; וכן לפרסם לפחות בעיתון יומי אחד המופיע בישראל, כי הדוּחַ נמצא לעיון הציבור במשרדי החברה ובמשרדי הבורסה לניירות ערך. לעתים קרובות מלווים את הדוחות השנתיים הסברים ברמת פירוט זו או אחרת והדגמות גרפיות. (השווה: דיווח שנתי. ראה: דוּחַ כספי שנתי).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021