לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אימון סריג מנהיגותי managerial grid training -
אבהות אגרסיבית agressive parentage -
אימות authentication . -
אבהות פסיבית passive parentage -
אינדוקציה induction -
אבחון diagnostics -
אבחון סינרגטי synergetic diagnosis -
אינטגריטי integrity -
אבטחת מידע information securing -
אבסולוטיזם absolutism -
אירוע שיווקי marketing case -
אגו ego -
אישור לפטור ממס tax exemption certificate -
אגו הורים parent ego -
אישור עסקה approval of transaction -
אגף department -
אישיות אוטוקרטית autocratic personality -
אגף כוח אדם personnel branch -
אישיות בלתי-כריזמטית uncharismatic personality -
אגרה שנתית annual fee -
אישיות דמוקרטית democratic personality -
אגרסיה agression -
אישיות כריזמטית charismatic personality -
אד-הוק ad hoc -
אישיות סמכותית authoritarian personality -
אד-הוקרטיה adhocracy -
איתור אילוצים constraints search -
אדון master -
איתור חריגים exceptions search -
אדם ביורוקרטי bureaucratic man -
אלגוריתם algorithm -
אדם יוצר homo faber -
אמון עסקי business confidence -
אדם ניהולי administrative man -
אמידת סיכונים risk assessment -
אדמיניסטרטור administrator -
אמידת עלות, שיטת estimating cost ststem -
אדמינסטרציה administration -
אמינות reliability -
אדרסוגרף addressograph -
אמינות (2) authenticity -
אובדן בעלות alienation -
אמנה חברתית social contract -
אמצעי מעורבות involvement device -
אוגדן file / folder -
אוורסט everest -
אמצעי שליטה means of control -
אוטוקרטיה autocracy -
אמצעים-מטרה means-goal -
אוטוריטה authority -
אומדן estimate -
אמת מידה benchmark -
אוסף collection -
אופטימום ארגוני organizational optimum -
אנומיה anomy -
אופי ארגון organization character -
אנטרופיה entropy -
אופק horizon -
אנטרופיה שלילית negative entropy -
אוקהם ockham's razor -
אנלוגיה analogy -
אורגאניגרם organigram -
אסדרה regulation -
אורגן organ -
אסטרטגיה strategy -
אוריינטציה orientation -
אסטרטגיה חד-צדדית unilateral strategy -
אוריינטצית הישרדות survival orientation -
אסטרטגיה כספית financial strategy -
אסטרטגיה מואצלת delegated strategy -
אסטרטגיה נשלטת ייצור production-dominated strategy -
אוריינטצית מקורות לייצור production-resource orientation -
אסטרטגיה נשלטת שיווק marketing-dominated strategy -
אוריינטצית ערך פרגמטית pragmatic value orientation -
אסטרטגיה עסקית business strategy -
אוריינטצית ערכים מוסריים ethical-moral value orientation -
אסטרטגיה רב-לאומית multinational strategy -
אוריינטצית רווחים profits orientation -
אסטרטגיות פוליטיות political strategies -
אוריינטצית תוצאות results orientation -
אסטרטגית הרחבת שווקים market extension strategy -
אות ומספר alpha-numeric -
אסטרטגית השראה inspirational strategy -
אזהרת רווח profit warning -
אסטרטגית משא ומתן bargaining strategy -
אסטרטגית צמיחה growth strategy -
אזורי הסכמה-אי-הסכמה consent non consent zones -
אסטרטגית שיפוט judgement strategy -
אחזור מידע information retrieval -
אסטרטגית שליטת הנהלה executive- dominated strategy -
אחזקה maintenance -
אסיפה כללית נדחית deferred general meeting -
אחזקת תיק file maintenance -
אסיפה כללית שלא מן המניין extraordinary general meeting -
אחידות uniformity -
אסיפה כללית שנתית annual general meeting -
אחידות הניהול unity of management -
אסיפת יסוד statutory meeting -
אחידות הפיקוד unity of command -
אסיפת נושים creditor meeting -
אחסון filing -
אסכולה כמותית quantitative school -
אחסנה storage -
אסכולה ניאו-קלאסית neo- classical school -
אחראי accountable -
אסכולת התנהגות behavioral school -
אחראי (2) responsible -
אסכולת תהליך ניהול management process school -
אחרונות מידע information recency -
אפליית מחירים price discrimination -
אחריות responsibility -
אפניה reference -
אחריות בלתי מוגבלת unlimited liability -
אפקט effect -
אחריות בלתי ניתנת לחלוקה indivisible responsibility -
אפקטיווי effective -
אחריות דיווח accountability -
אפקטיוויות effectiveness -
אחריות חברתית social responsibility -
אצילת סמכויות delegation of authority -
אקלים ארגוני organizational climate 1. -
אחריות מלאה full liability -
אקספדיציה expedition -
אחריות ציבורית public responsibility -
ארגון organization -
אחריות שותפים partners liability -
ארגון אופקי flat organization -
אחריות שילוחית liability for acts of agents -
ארגון אריסטוקרטי aristocratic organization -
אחריותיות accountability -
ארגון ביורוקרטי bureaucratic organization -
אחריותיות בניהול accountability in management -
ארגון בלתי פורמלי informal organization -
אחריותיות לרכוש property accountability -
ארגון בלתי רשמי unofficial organization -
ארגון בעל בינוי סמוי implicitly structured organization -
אי תלות independence -
ארגון בעל פטור exempt organization -
אי תלות מבקר פנימי controllers independence -
ארגון בשל matured organization -
אי-אר-ג'י E.R.G. -
ארגון חברתי social organization -
אי-בהירות ambiguity -
ארגון טורי serial organization -
אי-גילוי non-disclosure -
ארגון ייצור products organization -
אי-הגבלת אחריות inconclusive responsibility -
ארגון ינוקא infant organization -
אי-הקבלה mismatching -
ארגון כלכלי economic organization -
אי-התאמה discrepancy -
ארגון לא-פורמלי informal organization -
אי-ודאות uncertainty -
ארגון מורכב complex organization -
אי-ודאות משימה task uncertainty -
ארגון מחדש reorganization -
אי-ודאות סביבתית environmental uncertainty -
ארגון מטה staff organization -
אי-יעילות inefficiency -
ארגון מטריצי matrix organization -
ארגון ממוקד שוק market focused organization -
אי-סכום אפס non-zero sum -
ארגון מנהלי administrative organization -
אי-עמידה בתערובה non complince with a warranty -
ארגון מתבגר adolescent organization -
אי-תחרות, הסכם non-competition agreement -
ארגון נאורוטי neurotic organization -
איגבור synergy -
ארגון עסקי business organization -
איגוד association -
ארגון פונקציונלי functional organization -
איגוד ארצי למסחר national association of commerce -
ארגון פורמלי formal organization -
איגוד מסחר trade association -
ארגון קו line organization -
איגוד מקרקעין property association -
ארגון ראשוני primary organization -
איגוד צרכנים consumers unions -
ארגון רשמי official organization -
איגודי מסחר trade associations -
ארגון שיווק marketing organization -
איגוף divisionalization -
ארגון שירות services organization -
ארגון תלת-שכבתי three-ply organization -
ארגון תפקודי functional organization -
ארכיון archives -
איוש manning -
ארכיונאות archivist work -
איזון breakeven -
ארנונה rates -
איזון דיבידנד dividend equalization -
ארנונה כללית general rates -
איזון תהליך process balancing -
אש"ל בארץ living expenses -
איחוד consolidation -
אש"ל חוץ living expenses abroad -
איחוד לאחור backward integration -
אש"ל תושבי חוץ foreign residents living expenses -
איחוד לפנים forward combination -
אשכול תעסוקתי employment cluster -
איחוד עניין polling of interests -
אתוס ethos -
איחוד קדימה forward combination -
אתיקה מקצועית professional ethics -
אתיקה עסקית business ethics -
אילוץ constraint -
אילוץ אנושי human constraint -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות